Sulje

Kestävän kehityksen tavoitteet:

yhteinen ponnistus koko maailman hyväksi

KESTÄVÄN KEHITYKSEN VARMENNUS 2016

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tulivat voimaan 1.1.2016. Tavoitteena on vastata moniin erilaisiin ongelmiin sukupuolten epätasa-arvosta ilmastonmuutokseen. Yleisenä päämääränä on köyhyyden poistaminen kaikkialta.

”Tavoitteissa määritellään maailmanlaajuiset painopistealueet taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten haasteiden voittamiseksi kaikkialla maailmassa.”

Päätavoitteita on 17, ja niillä on 169 alatavoitetta. Ne ovat osa laajempaa kestävän kehityksen agendaa 2030, joka perustuu vuonna 2000 asetettuihin vuosituhattavoitteisiin. Vuosituhattavoitteisiin verrattuna kestävän kehityksen tavoitteet ovat laajempia, sillä ne koskevat kaikkia maita ja kaikkia toimijoita. Tavoitteiden taustalla on periaate, että ongelmien ratkaisemiseen osallistuvat kaikki – rikkaat ja köyhät maat, isot ja pienet yritykset. Yritysten katsotaan olevan ratkaisevassa roolissa vaikutuksiltaan merkittävien innovatiivisten muutosten aikaansaajina.

Kestävään kehitykseen vahvasti keskittyvä Wärtsilä ei ole poikkeus. Tavoitteista useat liittyvät asioihin, joihin Wärtsilä vaikuttaa jo nyt positiivisesti ja pyrkii jatkuvasti kehittämään.

Ihmisarvon kunnioittaminen

Wärtsilä pyrkii edistämään työntekijöidensä, toimittajiensa, asiakkaidensa ja paikallisyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia. Korkeiden ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusvaatimustemme tarkoituksena on torjua tapaturmat niin oman henkilöstön kuin alihankkijoiden osalta sekä varmistaa tuotteidemme ja ratkaisujemme luotettavuus ja käyttöturvallisuus. Olemme myös sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ympäristövastuutamme, jotta toiminnastamme ei aiheudu haittaa paikallisyhteisöille.

Tuemme kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia mm. kunnioittamalla yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. Wärtsilä kannattaa sukupuolten tasa-arvoa ja sitoutuu osallistamaan naiset kaikkeen liiketoimintaansa sekä torjumaan sukupuolisyrjintää. Vuonna 2012 käynnistämämme monimuotoisuusaloite edistää osallistavaa yrityskulttuuria kaikilla tasoilla.

Wärtsilä tukee kestävää talouskasvua edistämällä globaalia yrityskansalaisuutta, osallistavaa yrityskulttuuria ja paikallista työllistämistä. Rohkaisemme jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä tarjoamalla monipuoliset mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen organisaation kaikilla tasoilla.

 

Kestävä, moderni energiantuotanto

Wärtsilällä on merkittävä rooli maailman kasvavan energiantarpeen tyydyttämisessä kestävällä tavalla. Joustavat ja tehokkaat ratkaisumme luovat edellytyksiä siirtyä kohti kestävämpää ja modernimpaa energiajärjestelmää. Wärtsilän Smart Power Generation ‑voimalaitokset ovat energiatehokkaita ja joustavia sekä polttoaineiden että käytettävyyden suhteen, mikä mahdollistaa tuuli- ja aurinkoenergian tehokkaan integroinnin sähköverkkoon. Wärtsilän Dry Flexicycle ‑voimalaitokset voivat vähentää vedenkulutuksen lähes olemattomiin, mikä mahdollistaa voimalaitosten operoinnin alueilla, joilla vettä on niukasti.

Vuonna 2016 laajensimme toimintamme aurinkoenergiaan tarjoamalla asiakkaillemme voimalamittakaavan PV-aurinkopaneeliratkaisuja hiilipäästöjen vähentämiseksi. Wärtsilä toimittaa Norjaan biokaasun nesteytyslaitoksen, joka valmistaa kalajätteestä ja paperitehtaan jätelietteestä tuotetusta puhdistetusta biokaasusta nestemäistä polttoainetta julkiselle liikenteelle.

Wärtsilä käy aktiivisesti avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa tarjotakseen asiantuntemusta ja tukea puhtaan energiateknologian ja alan tutkimuksen kehittämiselle globaalissa mittakaavassa.

Puhtaat meriteknologiat

Yksi Wärtsilän ydinliiketoiminnoista on kestävien innovaatioiden tarjoaminen merenkulkualalle. Eliminoimalla tai vähentämällä asiakkaiden prosessien saastuttavia päästöjä annamme edellytykset jatkaa toimintaa myös herkillä alueilla eri puolilla maailmaa. Ympäristöystävällisten tuotteidemme ja ratkaisujemme valikoima käsittää painolastiveden, jäteveden ja öljyisen veden käsittelyjärjestelmät, pakokaasujen puhdistusjärjestelmät ja laivojen monipolttoainemoottorit. Vuonna 2016 Wärtsilä esitteli uuden akkukäyttöisen ja vähäpäästöisen lauttakonseptin. Esittelimme myös uuden vesivoidellun tiivisteen Wärtsilä Enviroguard SLR, joka eliminoi vannasputkesta aiheutuvat saasteet.

Wärtsilä on mukana useissa globaaleissa ja paikallisissa kumppanuuksissa, kuten Sustainable Shipping Initiative ja Sustainable Marine Biofuel Initiative.

 

Vastuullinen liiketoiminta

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan perustuu missioomme, visioomme ja strategiaamme. Wärtsilän arvot ja toimintaperiaatteet määrittelevät koko henkilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat Wärtsilän liiketoiminnan vastuullisuutta koskevia päätöksiä.

Wärtsilän toimintaperiaatteet ja sitä tukevat politiikat nimenomaisesti kieltävät yhtiötä sekä sen työntekijöitä ja toimittajia ottamasta ja tarjoamasta minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä minkäänlaisiin toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai luottamuksen rikkoutumiseen. Wärtsilä noudattaa kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja korruption vastaisia lakeja kaikissa Wärtsilän toimintamaissa ja kannustaa mahdollisten korruptio- ja lahjontatapausten raportointiin. Politiikkojen toteutusta tukee koko Wärtsilän henkilöstölle tarkoitettu kattava koulutusohjelma.

Wärtsilän tavoitteena on edistää hyvinvointia yhteisöissä, joissa yhtiö toimii. Tavoitteeseen päästään esimerkiksi luomalla työpaikkoja, maksamalla veroja ja sosiaalimaksuja, tarjoamalla työntekijöille koulutusta, tekemällä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa ja tukemalla paikallista kehitystä.

 

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.