Sulje

Uutta liikettä painolastiin

Kestävän kehityksen varmennus 2016

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO vahvisti vuonna 2016 laajakantoisen säädöksen, joka koskee laivojen painolastivesiä ja vaikuttaa merkittävästi myös Wärtsilän asiakkaiden liiketoimintaan.

Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan maapallon kolme suurinta ekologista riskiä ovat ilmaston lämpeneminen, eliölajien sukupuutto sekä ekosysteemeihin paikallisesti ympäri maailmaa kohdistuvat uhat. Viimeksi mainittuun liittyvät Wärtsilän painolastivesien käsittelyratkaisut, joiden tarkoituksena on auttaa asiakasta täyttämään painolastivesiä koskevat tiukkenevat määräykset.

Painolastivesien käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus astui voimaan syyskuussa 2016. Yleissopimuksen ehtoja aletaan soveltaa maailmanlaajuisesti syyskuussa 2017, minkä jälkeen laivojen on käsiteltävä painolastivetensä siten, että sen sisältämät vesieliöt ja taudinaiheuttajat menettävät elinkelpoisuutensa.

Sopimus edellyttää, että kaikki kansainvälisen kauppamerenkulun alukset noudattavat aluskohtaisessa painolastivesisuunnitelmassa asetettuja vaatimuksia. Tämä pakottaa hankkimaan useimmille laivoille painolastivesien käsittelylaitteiston. Markkinoilla on tällä hetkellä yli 60 kilpailevaa järjestelmää. Wärtsilä on kuitenkin ainoa toimittaja, jolla on tarjota painolastivesijärjestelmä alkuperäisvalmistajan elinkaaren aikaisella tuella maailmanlaajuisesti.

”Tiesimme, ettei mikään järjestelmä tai teknologia yksinään täytä kaikkien maailman laivojen tarpeita”, selittää Environmental Solutions -liiketoiminnan johtaja Juha Kytölä. ”Tästä syystä olemme kehittäneet kahta eri teknologioihin perustuvaa tuotesarjaa, jotta pystymme vastaamaan laivanvarustajien vaihteleviin tarpeisiin ja hyödyntämään täysimittaisesti mahdollisuuksiamme tässä liiketoiminnassa.”

"Syyskuusta 2017 lähtien laivojen on käsiteltävä painolastivetensä siten, että sen sisältämät vesieliöt ja taudinaiheuttajat menettävät elinkelpoisuutensa."

Uudet vaatimukset

Painolastivesien käsittelyratkaisut ovat nyt jos koskaan kasvumarkkina. Nykymääräykset vaativat kaikilta aluksilta viiden vuoden välein kuivatelakoinnin yhteydessä tehtävää tarkastusta ja todettujen puutteiden korjaamista. Uusi kansainvälinen yleissopimus määrää, että kaikkiin 8.9.2017 jälkeen kuivatelakoitaviin aluksiin on asennettava telakoinnin yhteydessä painolastivesien käsittelylaitteisto. Tällä hetkellä merillä liikkuu noin 29.000 laivaa, joissa ei ole minkäänlaisia käsittelylaitteita, joten tarjolla on selkeästi iso markkina. Wärtsilän maailmanlaajuinen läsnäolo on tässä suhteessa merkittävä etu, sillä se takaa varustamoille samat palvelut ja saman korkean laadun kaikkialla maailmassa.

Wärtsilä erottuu kilpailijoista myös tarjontansa laajuudella. ”Monella kilpailijalla on tarjota ainoastaan itse laitteisto, ja laivasuunnittelu ja asennukset on hankittava muualta”, Kytölä toteaa. ”Me pystymme huolehtimaan koko urakasta, alustavista tunnusteluista aina valmiiseen toteutukseen saakka. Myös mikä tahansa osakokonaisuus on mahdollinen.”

 

"Painolastivesien käsittelyratkaisut ovat nyt jos koskaan kasvumarkkina."

Kehitys ei pysähdy

Laivojen painolastivesi ei ole ainoa asia, jota säännellään vuodesta 2016 alkaen uusilla ympäristömääräyksillä. IMO päätti samassa merellisen ympäristön suojelukomiteansa MEPC:n 70. kokouksessa syyskuussa 2016 useista muistakin määräyksistä, joilla on laaja merkitys merenkulkualalle.

Moni katsoo, että uudet säännöt ovat vastaus Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn aloitteisiin lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Kokouksessa sovittiin vuoteen 2018 ulottuvasta ”tiekartasta” välietappina kohti merenkulun omaa ilmastostrategiaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteineen.  Samalla voimaan on tulossa entistä laajempia tiedonkeruuvaatimuksia, joiden avulla kertyvien tietojen perusteella strategia on tarkoitus päivittää vuonna 2023.

Kokous päätti myös perustaa Pohjois-Eurooppaan, käytännössä Itämerelle, Englannin kanaaliin ja Pohjanmerelle, typenoksidipäästöjen kontrollialueen (NECA). Näillä vesillä liikennöivien 1.1.2021 jälkeen rakennettavien alusten on noudatettava typpipäästöjen rajoituksia, jotka jo ovat voimassa mm. USA:n rannikoilla.

Lopuksi kokous päätti myös laivojen polttoaineiden rikkipitoisuuden globaalista sääntelystä. Suurin sallittu rikkipitoisuus laskee vuoden 2020 lopussa 0,5 prosenttiin (nyt 3,5 %). Vaihtoehtoisesti alukset voivat tietenkin myös puhdistaa pakokaasunsa pesurilaitteilla siten että SOx-päästöt eivät ylitä LNG-käyttöisen aluksen tai kalliimpaa vähärikkistä polttoainetta käyttävän aluksen päästöjä.

Wärtsilän monipuoliset ympäristöratkaisut antavat hyvät edellytykset auttaa asiakkaita täyttämään kaikki uudet määräykset. Lue verkkosivuillamme lisää korkeatasoisista ympäristötavoitteista, joihin tähtäämme asiakkaidemme hyväksi.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.