Sulje

Energy Solutions ja kestävä kehitys

Kestävämmän energiainfrastruktuurin kehityksen taustalla vaikuttavat ilmastopolitiikka, energian saatavuus ja taloudelliset tekijät. Hiili-intensiivisiä energianlähteitä korvataan vähähiilisillä polttoaineilla, esimerkiksi maakaasulla, sekä uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä tuetaan kaikilla tasoilla ja jopa lakisääteisesti edellytetään. Suuntaus on maailmanlaajuinen, vaikka lyhyen aikavälin toimenpiteet saattavat vaihdella alueittain.

Wärtsilä on sitoutunut kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan ja on siksi omaksunut aktiivisen roolin markkinoiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Wärtsilä konsultoi kansallisia päättäjiä energiamarkkinoiden muutoksia sekä teknisiä ja kaupallisia standardeja koskevissa asioissa ja edistää näin siirtymistä kestävämpiin voimantuotantojärjestelmiin. Wärtsilä pyrkii tulevaisuudessakin ymmärtämään syvällisesti markkinoiden vaatimuksia ja kysyntätekijöitä ja kehittämään ratkaisujaan siten, että ne osaltaan tehostavat voimantuotantojärjestelmien suorituskykyä eri puolilla maailmaa.

Wärtsilän energiaratkaisuissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla joustavuus, korkea hyötysuhde ja pienet päästöt. Mahdollisuus käyttää tehokkaasti monia eri polttoaineita, myös biopolttoaineita, auttaa vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä. Wärtsilän Smart Power Generation -teknologia antaa mahdollisuuden kehittää luotettavaa ja kestävän kehityksen ratkaisuiltaan hyvin tunnettua energiainfrastruktuuria. Lisäksi joustavan varavoimakapasiteetin yleistyvä integrointi tuuli- ja aurinkovoimaloihin voi merkittävästi vähentää hiilipäästöjä.

Kohti kestäviä voimantuotantojärjestelmiä

Ilmastonmuutoksen vaikutukset edellyttävät hiileen perustuvan voimantuotannon merkittävää vähentämistä ja vähähiilisen voimantuotannon, kuten tuuli- ja aurinkoenergian sekä maakaasuvoimaloiden, tuntuvaa lisäämistä. Uudenaikaisissa voimantuotantojärjestelmissä suurin osa sähköstä tuotetaan vastaisuudessa tuuli- ja aurinkovoimalla, kun taas lämpövoimalaitoksia käytetään yhä useammin vain järjestelmän tasapainottamiseen ja varavoimana. Uusiutuvalle energiantuotannolle ominaisen vaihtelevuuden vuoksi varavoima- ja tasapainotuskapasiteetin on oltava joustavaa ja dynaamista. Tämä muuttaa merkittävästi energiajärjestelmien suunnitteluperusteita. Tarvittavan joustavan kapasiteetin varmistamiseksi järjestelmään on lisättävä uusia voimaloita, joiden joustavuus perustuu kolmeen ominaisuuteen: käytön joustavuuteen, energiatehokkuuteen ja polttoainejoustavuuteen.

Käytön joustavuutta tarvitaan, jotta voidaan reagoida tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon nopeisiin muutoksiin sekä voimantuotantojärjestelmän äkillisiin häiriöihin. Voimaloilla on oltava muun muassa seuraavat ominaisuudet:

 • mahdollisuus nopeaan ja usein toistuvaan käynnistykseen ja pysäytykseen kuluttamatta laitteita liiallisesti
 • syklinen käyttö nopeine kapasiteetin nostoineen ja laskuineen
 • korkea hyötysuhde sekä täydellä että osakuormalla
 • laaja kuorma-alue
 • pienet CO2-päästöt.

Energiatehokkuuden ansiosta sähköntuotantoon tarvitaan entistä vähemmän polttoainetta. Lämmön- ja sähkön yhteistuotannossa energiatehokkuutta voidaan merkittävästi parantaa. Alhaisempi polttoaineen kulutus vähentää energiantuotannon CO2-päästöjä.

Polttoainejoustavuus mahdollistaa siirtymisen kestävämpiin polttoaineisiin sitä mukaa, kun niitä tulee saataville. Tämä on yhä tärkeämpää investoitaessa uuteen voimantuotantokapasiteettiin, jotta voimalaitos ei ole sidottu käyttämään jotakin tiettyä polttoainetta enää silloin, kun saatavissa on muita ekologisesti kestävämpiä polttoaineita.

Smart Power Generation -teknologia rakentuu näiden kolmen tukipilarin varaan. Se mahdollistaa arvokkaiden uusiutuvien energialähteiden maksimaalisen käytön ja joustamattomien perusvoimantuotantoon tarkoitettujen lämpövoimalaitosten sujuvan toiminnan. Lisäksi se vähentää tulevaisuuden sähköntuotantojärjestelmistä tehtyjen mallinnusten mukaan merkittävästi kokonaisjärjestelmän CO2-päästöjä.

 • Wärtsilän Smart Power Generation -voimalaitokset antavat mahdollisuuden koko energiantuotantojärjestelmän kustannustehokkaaseen, luotettavaan ja kestävään optimointiin. Niiden etuja ovat
  • kokonaisjärjestelmän hiilipäästöjen minimointi
  • tuuli- ja aurinkovoiman maksimaalinen hyödyntäminen horjuttamatta tuotannon ja kulutuksen tasapainoa
  • perusvoiman tuotanto isolla kuormalla ja hyvällä hyötysuhteella ja siten pienemmillä CO2-päästöillä
  • minimaaliset tuulivoiman tuotantorajoitukset ja negatiivisten hintavaikutusten välttäminen
  • vähäisempi varatehon tarve
  • biokaasun ja nestemäisten biopolttoaineiden tehokas käyttö.
 • Antavat mahdollisuuden koko järjestelmän mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan
  • eliminoimalla kuluttavan syklisen kuormituksen laitoksissa, joita ei ole tähän suunniteltu, ja mahdollistamalla niiden kustannustehokkaan käytön
  • maksimoimalla hyötysuhde laajalla kuormitusalueella saadaan edellytykset joustavien voimaloiden mahdollisimman kustannustehokkaaseen käyttöön.
 • Varmistavat järjestelmän luotettavuuden äärimmäisissäkin olosuhteissa, kuten tuulen voimakkuuden vaihteluissa ja poikkeustilanteissa.
 • Mahdollistavat keskikuorma- ja huippukuormakapasiteetin hajauttamisen, jolloin
  • voimalaitosten koko ja laajennusmahdollisuudet voidaan joustavasti suunnitella paikallisten tarpeiden mukaan
  • tuotantokapasiteetin rakentaminen kuormituskeskuksiin vähentää verkkohäviöitä ja suurjänniteverkon laajennusinvestointien tarvetta
  • ripeät toimitukset takaavat nopean avun paikalliseen kapasiteettipulaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.