Sulje

Konsernijohtajan katsaus

Vuosi 2016 oli yhä haasteellisten loppumarkkinoidemme valossa tyydyttävä. Neljäs vuosineljännes oli onnistuneiden toimitusten, Services-liiketoiminnan liikevaihdon kasvun ja edullisemman projektijakauman ansiosta vahva, joten saavutimme vuodelle asetetut tarkistetut liikevaihto- ja kannattavuustavoitteet.

Services-liiketoimintamme, jonka osuus liikevaihdosta vuonna 2016 oli 46%, luo hyvän perustan pitkän aikavälin tavoitteenamme olevalle kannattavalle kasvulle. Services-liiketoiminta teki edelleen vahvaa tulosta, vaikka koimmekin offshore-segmentissä vastatuulta asiakkaiden lykätessä laitteidensa huoltoja heikon markkinatilanteen vuoksi. Keskinopeiden moottorien ja propulsiolaitteiden kasvava laitekanta sekä siirtyminen kaasuteknologiaan tukevat pitkän aikavälin tavoitteitamme. Jatkamme tarjontamme kehittämistä elinkaaripalveluissa tuottaaksemme asiakkaillemme lisäarvoa ja selvittääksemme oman laitekantamme ulkopuolisia mahdollisuuksia laajentamalla liiketoimintamalliamme uusille markkina-alueille ja eri brändeihin.

Voimantuotannon markkinat vilkastuivat vuonna 2016. Tämä johtui pääasiassa siitä, että kehittyvien markkinoiden talouskasvu ja energia-infrastruktuurin kehittäminen loivat kysyntää Wärtsilän voimalaitosratkaisuille. Myös poliittiset uudistukset ja lisääntyneet investoinnit uusiutuviin energialähteisiin lisäsivät voimalainvestointeja eri puolilla maailmaa. Näiden Wärtsilän joustavia, puhtaita ja tehokkaita voimalaratkaisuja suosivien trendien odotetaan tukevan markkinoiden positiivista kehitystä myös alkaneena vuonna. Vuoden aikana Wärtsilä laajensi toimintansa aurinkoenergiaan tuomalla markkinoille aurinkopaneeleista ja polttomoottoreista koostuvat hybridiratkaisut. Päätös poikii uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä se synnyttää uusia tapoja tarjota asiakkaillemme heidän kaipaamiaan vähemmän hiili-intensiivisiä energiajärjestelmiä.

Merenkulkumarkkinoiden tilaukset vähenivät poikkeuksellisen matalle tasolle. Volyymit laskivat ennen muuta rahtialuksissa, mikä heijastaa alan ylikapasiteettia ja kannattavuushaasteita. Öljyn matala hinta ja alan yritysten supistuneet investoinnit vähensivät kysyntää myös offshore-teollisuudessa. Wärtsilässä on viime vuosina panostettu tarjonnan laajentamiseen ja toiminnan ulottamiseen laajalti eri markkinoille. Tästä oli meille hyötyä vuonna 2016, sillä pystyimme tarttumaan esimerkiksi risteilyalus- ja lauttasegmenttien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Näihin erikoissegmentteihin yleisen markkinatilanteen heikkous ei vaikuttanut. Tilauskertymään kohdistui kaikesta huolimatta sen verran paineita, että meidän täytyi reagoida ensimmäisiin markkinoiden heikentymisestä kertoviin merkkeihin ilmoittamalla huhtikuussa ylimääräisistä tehostamistoimenpiteistä. Vaikka toimenpiteet ovatkin valitettavia, ne ovat välttämättömiä kilpailukykymme säilyttämiseksi. Pyrimme jatkossa edelleen parantamaan toimintatapojemme tehokkuutta ja joustavuutta.

Merenkulkualan ympäristömääräysten osalta otettiin askel eteenpäin vuonna 2016, kun painolastiveden käsittelyä koskeva yleissopimus ratifioitiin syyskuussa. Pian sen jälkeen päätettiin, että laivapolttoaineiden rikkipitoisuus rajoitetaan 0,5%:iin kaikkialla maailmassa vuonna 2020. Ympäristöratkaisuvalikoimamme kehittämiseen tekemiemme investointien turvin pystymme auttamaan asiakkaita täyttämään tulevat määräykset.

Vankan neljännen vuosineljänneksen ansiosta saavutimme vuodelle asetetut tarkistetut liikevaihto- ja kannattavuustavoitteet.

Säilyttääksemme asemamme vastuullisuusinnovaatioiden edelläkävijänä meidän on jatkuvasti etsittävä uusia tapoja kehittää liiketoimintaamme. Wärtsilän digitalisaatio on tässä yhteydessä tärkeä tekijä, sillä se paitsi luo asiakkaillemme lisäarvoa uusien, data-analytiikkaan perustuvien ratkaisujen muodossa, se myös mahdollistaa sisäisten prosessien kehittämisen esimerkiksi lisäämällä robottien hyödyntämistä valmistus- ja testausprosesseissa. Chief Digital Officerin nimitys tulee varmasti vauhdittamaan muutosta vastikään määritellyn digitalisaatiostrategiamme ja siihen liittyvän organisaation pohjalta. Organisaation kehittämisen näkökulmasta myös Operational Excellence -hankkeemme on tärkeä. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa jatkuvan parantamisen asenne sekä luoda edellytykset parhaiden käytäntöjen jakamiseen eri liiketoiminta-alueillamme. Vuonna 2016 otimme käyttöön Wärtsilän Operational Excellence Academyn, oppimisympäristön, jossa työntekijämme voivat kehittää uusia ja tehokkaampia työtapoja.

Meillä on edelleen hyvät mahdollisuudet hyötyä nykytrendeistä, joissa korostuvat muuttuvat energiatarpeet ja tehokkuusvaatimukset.

Tavoitteenamme on suorituksen jatkuva parantaminen, samalla kun pyrimme edistämään osallistavaa yrityskulttuuria kunnioittamalla monimuotoisuutta ja painottamalla korkeita eettisiä normeja. Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Yhtä tärkeää on turvallisen työympäristön tarjoaminen henkilöstöllemme. Voin ilokseni todeta, että olemme tasaisen varmasti lähestyneet tavoitettamme – nolla poissaoloon johtavaa tapaturmaa.

Arvioimme toimintaympäristömme pysyvän jokseenkin ennallaan vuonna 2017. Meillä on edelleen hyvät mahdollisuudet hyötyä nykytrendeistä, joissa korostuvat muuttuvat energiatarpeet ja tehokkuusvaatimukset. Tämä yhdessä edellä mainittujen sisäisten toimintojen optimointiin tähtäävien toimenpiteiden kanssa tukee pitkän aikavälin tavoitteenamme olevaa kannattavaa kasvua.

Haluan tässä yhteydessä kiittää osakkeenomistajiamme uskosta Wärtsilän tulevaa kehitystä kohtaan, asiakkaitamme luottamuksesta ratkaisuihimme ja palveluihimme sekä Wärtsilän koko henkilökuntaa omistautuneesta työstä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jaakko Eskola
Konsernijohtaja

Avainluvut
MEUR 2016 10-12/2016 7-9/2016 4-6/2016 1-3/2016 2015 2014
Liikevaihto 4 801 1 559 1 079 1 196 967 5 029 4 779
Energy Solutions 943 414 177 220 132 1 126 1 138
Marine Solutions 1 667 509 390 433 335 1 720 1 702
Services 2 190 636 512 542 500 2 184 1 939
Poistot ja arvonalentumiset -138 -34 -31 -42 -31 -124 -115
Vertailukelpoinen liiketulos1 583 253 123 122 84 612 569
Vertailukelpoinen liiketulos1, % 12,1 16,3 11,4 10,2 8,7 12,2 11,9
Tulos ennen veroja 479 226 115 58 80 553 494
Tulos/osake, EUR 1,79 0,87 0,43 0,19 0,30 2,25 1,76
Tilauskertymä 4 927 1 324 1 139 1 194 1 271 4 932 5 084
MEUR 2016 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016 2015 2014
Taseen loppusumma 5 391 5 391 5 326 5 444 5 657 5 589 5 280
Korolliset velat, brutto 629 629 735 881 1 088 724 666
Rahavarat 472 472 345 357 428 334 571
ROI, jatkuvat toiminnot, % 17,1 17,1 16,6 17,5 20,5 21,0 20,3
Nettovelkaantumisaste 0,07 0,07 0,18 0,25 0,32 0,17 0,05
Tilauskanta kauden lopussa 4 696 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 4 530
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa 8 418 - - - - 8 314 7 315
Henkilöstö, lukumäärä kauden lopussa 18 011 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 17 717
1 Luvut on esitetty ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.