Sulje

Marine Solutions ja kestävä kehitys

Merenkulkuala sekä öljy- ja kaasuteollisuus ovat samansuuntaisten megatrendien keskiössä. Kehitys vie kohti monipuolisempia ja puhtaampia energialähteitä, vähähiilisyyttä, läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa ympäristösuorituskykyä sekä tarvetta parantaa taloudellista kilpailukykyä huolimatta maailmantalouteen liittyvistä epävarmuustekijöistä. Wärtsilän näkemyksen mukaan on selvää, että entistä paremmin kestävän kehityksen tarpeisiin vastaava toiminta on keskeisessä asemassa kaikissa näissä trendeissä.

Wärtsilä on sitoutunut olemaan kaikkien asiakkaittensa arvostetuin kumppani, mikä tarkoittaa, että kestävän kehityksen on oltava Marine Solutionsin tuote- ja ratkaisukehitystyön kovaa ydintä. Yhtiön T&K-työ ja liiketoiminnan kehitystyö perustuu mainittujen megatrendien asiakasvaikutusten syvälliseen ymmärtämiseen. Wärtsilä on vuosien varrella pyrkinyt vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin laajentamalla ja kehittämällä tarjontaansa merenkulkualalle sekä öljy- ja kaasuteollisuudelle. Kaasu, ympäristömääräysten noudattaminen ja hyötysuhde ovat Marine Solutionsin tarjonnan kolme tukijalkaa.

Maakaasun käyttö yleistyy

Energian käyttö siirtyy maailmanlaajuisesti kohti monipuolisempia ja kestävämpiä energialähteitä, ja maakaasulla – fossiilisista polttoaineista puhtaimmalla – on tässä suuntauksessa merkittävä rooli. Maakaasun kysyntä on viime vuosina lisääntyneen tarjonnan myötä kasvanut tuntuvasti öljy- ja kaasuteollisuudessa. Muutos tuntuu myös merenkulkualalla, missä kiinnostus kaasua kohtaan merenkulun polttoaineena lisääntyy nopeasti.

Wärtsilä kehittää tuotteita ja palveluita, joilla luodaan edellytyksiä maakaasun turvalliselle käytölle, käsittelylle ja jakelulle merenkulkualalla sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Wärtsilä on merenkulkualan kiistaton johtaja kaasukäyttöisissä propulsiojärjestelmissä. Tähän mennessä yhtiön keskinopeita monipolttoainemoottoreita on asennettu yli 300 alukseen, ja niille on kertynyt yli 19.000.000 käyttötuntia eri sovelluksissa sekä maalla että merellä. Yksikään toinen moottorivalmistaja ei ole yltänyt samaan. Maakaasun turvallisesta käytöstä LNG-kuljetusaluksissa on vahvat näytöt, mikä on lisännyt alan kiinnostusta laajentaa LNG:n käyttöä muihin alustyyppeihin.

Wärtsilän hyväksi todetuilla matalapaineteknologiaan perustuvilla monipolttoaineratkaisuilla on useita etuja:

 • pienemmät päästöt (kun polttoaineena käytetään kaasua): NOx-päästöt vähenevät 85%, SOx-päästöt vähenevät 99%, hiukkaspäästöt pienenevät jopa 99%, CO2-päästöt vähenevät 20–30% ja savunmuodostus eliminoituu kokonaan
 • polttoainejoustavuus lisää toimintavarmuutta ja kilpailukykyä – mahdollisuus käyttää raskasta polttoöljyä, meridieseliä, biopolttoaineita ja raakaöljyä
 • 15–20 % pienemmät investoinnit, koska matalapaineisen teknologian käyttö mahdollistaa yksinkertaisemmat (edullisemmat) kaasunkäsittelyjärjestelmät ja savukaasujen puhdistukseen ei tarvita lisäjärjestelmiä
 • jätemäärät pienenevät (nestemäinen jäte)
 • ei tarvita toissijaisia puhdistusjärjestelmiä (eikä niissä käytettäviä reagensseja)
 • varmennus ja turvallisuus
 • moottorin vakaa toiminta kaasukäytöllä koko tehoalueella, ei tarvetta siirtyä dieselpolttoaineen käyttöön alhaisella teholla
 • alhainen pilottipolttoaineen kulutus (vain 1% polttoaineen kokonaismäärästä).

Wärtsilälle kaasun käytön mahdollistaminen laivojen polttoaineena merkitsee muutakin kuin hyväksi todetun kaasumoottoriteknologian toimittamista. Se myös lujittaa yhtiön johtoasemaa kaasukäyttöisten alusten suunnittelijana sekä luotettavien ja kilpailukykyisten kaasun säilytys- ja käsittelyjärjestelmien tarjoajana. Wärtsilä tukee myös laajemmin kaasun arvoketjun kehitystä öljy- ja kaasuteollisuudessa esimerkiksi nesteytys- ja uudelleenkaasutusratkaisuillaan.

Ympäristömääräysten noudattaminen

Merenkulkuala toteuttaa nykyisten ympäristömääräysten edellyttämiä muutoksia ja arvioi samanaikaisesti vaihtoehtoja tulevien määräysten täyttämiseksi. Selvityksen alla ovat päästöt sekä ilmaan – CO2, NOx, SOx, hiukkaspäästöt, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ym. – että veteen. Vastaavasti etenkin öljy- ja kaasuteollisuuden turvallisuus- ja päästömääräykset kiristyvät.

Wärtsilä tarjoaa useita ympäristömääräysten täyttämiseen liittyviä ratkaisuja, jotka sisältävät hyväksi todettua teknologiaa, nopean asennuksen sekä yhtiömme maailmanlaajuisen verkoston tuen. Wärtsilä on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen ja koko yhteiskunnalle luotettavia ja turvallisia teknologioita, jotka täyttävät myös tulevat ympäristömääräykset. Yhtiö voi myös auttaa asiakkaitaan arvioimaan, mikä on heidän operatiivisten tarpeidensa kannalta paras ratkaisu ympäristömääräysten täyttämiseksi.

Wärtsilän tarjonta merenkulkualan ympäristömääräysten täyttämiseksi:

 • SOx- ja NOx-määräykset: kaasujärjestelmät, kaasukonversiot, NOx-päästöjä alentavat ratkaisut, rikkipesurit ja jälkiasennuspalvelut
 • Painolastivesimääräykset: UV-käsittelyyn ja sähköklooraukseen perustuvat tuotteet ja jälkiasennuspalvelut
 • EEDI (Energy Efficient Design Index) -määräykset: yksittäisten tuotteiden parempi hyötysuhde, laivasuunnittelu
 • Veteen joutuvia päästöjä koskevat määräykset: jäte-, pilssi- ja pesurivesien käsittelyjärjestelmät ja tiivistejärjestelmät

Näiden lisäksi Wärtsilä tarjoaa öljy- ja kaasuteollisuudelle mm. seuraavia turvallisuus- ja päästöratkaisuja:

 • VOC-päästöjen talteenotto
 • Soihdutuskaasun talteenotto
 • Suojakaasu- ja typpijärjestelmät
 • Öljynerotus
 • Jätevesijärjestelmät
 • Öljyisen veden ja päästöveden puhdistus
 • Makean veden tuotanto
 • Korkeapainekompressorit

Painopiste hyötysuhteessa

Maailmantalouden laskusuhdanne on lisännyt valtavasti merenkulun kustannusrakenteeseen kohdistuvia paineita. Lisäksi öljyn matala hinta vaikuttaa merkittävästi öljy- ja kaasuteollisuuteen. Polttoainekustannukset ovat merenkulkualalla keskeinen kannustin laitteiden modernisointiin, toimintamallien uudistamiseen sekä laivateknisten innovaatioiden käyttöönottoon. Energiatehokkuuden parantamiseen suunnatut investoinnit tuovat sekä taloudellisia että ekologisia hyötyjä.

Wärtsilän tavoitteena on optimoida laitteiden elinkaarikustannukset. Näin toimitaan, koska se on asiakkaille taloudellisesti järkevää ja koska ymmärrämme paineet alentaa kustannuksia. Siksi Wärtsilä on sitoutunut investoimaan asiakkaille merkittäviä säästöjä tuovien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Hyötysuhteen parantaminen parantaa samalla myös ympäristösuorituskykyä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.