Sulje

Miksi sijoittaa Wärtsilään

Vahvuuksiamme ovat teknologinen johtajuus, integroitu palvelu- ja ratkaisutarjonta, tiiviit ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertaisen kattava maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

 

Tuemme asiakkaitamme elinkaariratkaisuilla

Services-liiketoiminta, jonka osuus Wärtsilän liikevaihdosta on lähes 50%, tasoittaa loppukäyttäjämarkkinoidemme suhdannevaihteluita ja auttaa saavuttamaan markkinoita nopeamman kannattavan kasvun tavoitteemme pitkällä aikavälillä.

Asennetun laitekantamme kasvu ja lisääntyvä tekninen kompleksisuus tukevat huoltomme kysyntää, kun taas digitalisaatio puolestaan antaa meille lisää mahdollisuuksia kehittää lisäarvoa tuottavaa tarjontaamme ja lisätä asiakasuskollisuutta. Haemme kasvua myös oman asennetun laitekantamme ulkopuolelta laajentamalla liiketoimintamalliamme uusille markkina-alueille ja useampiin brändeihin.

why-invest-leading.jpg
why-invest-growth.jpg

Johtava edistyksellisen teknologian toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoille

Palvelujemme ja ratkaisujemme kysyntää tukevat megatrendit, kuten maailmanlaajuiset kuljetustarpeet, energian kasvava kysyntä ja lisääntyvä ympäristötietoisuus. Alamme edelläkävijänä meillä on hyvät edellytykset vastata innovatiivisten, energiatehokkaiden ja ympäristöteknologialtaan edistyksellisten ratkaisujen tarpeeseen. Maailmanlaajuinen toimintamme kahdella eri loppumarkkinalla sekä laaja tuote- ja ratkaisuvalikoimamme tasoittavat suhdannevaihteluilta ja vähentävät markkinariskiä. Jatkuvat investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat välttämättömiä, jotta voimme varmistaa tuotteidemme kilpailukyvyn sekä asemamme johtavana kestävyysinnovoijana.

Toiminnan tehostamista korostava, pääomarakenteeltaan kevyt liiketoimintamalli

Liiketoimintamallimme keskiössä ovat huipputeknisten laitteiden elinkaaripalvelut. Wärtsilän tehtailla on pääomarakenteeltaan kevyet kokoonpanolinjat sekä yhteiset tuotanto- ja T&K-resurssit. Siksi pystymme sopeuttamaan toimintamme joustavasti kulloiseenkin markkinatilanteeseen ja hyödyntämään synergiaetuja innovaatioprosesseissamme. Tämä tukee tuloksentekokykyämme yli suhdannesyklin ja parantaa tulevaisuuden kilpailukykyämme.

Operational Excellence, joka perustuu prosessien jatkuvaan parantamiseen kautta koko organisaation, sekä liiketoimintalinjoihin perustuva organisaatio, jossa tulosvastuu on hajautettu, ovat perusedellytyksiä pitkän aikavälin tavoitteidemme saavuttamiselle.

why-invest-risks.jpg

Painopisteenä teknologiajohtajuus ja hyvä tuotto osakkeenomistajien sijoitukselle

Taloudellinen asemamme antaa edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen laajentamalla huolto- ja ratkaisutarjontaa tutkimus- ja tuotekehitystyön ja yritysostojen kautta. Se antaa meille myös mahdollisuuden jakaa hyviä osinkoja osakkeenomistajille.

why-invest-risks.jpg
fin_Dividend.svg

Kysymyksiä ja vastauksia

Millaiset ovat mielestäsi Wärtsilän loppukäyttäjämarkkinoiden näkymät vuonna 2017?

Huollon kysynnän odotetaan olevan vankkaa, ja näemme edelleen kasvumahdollisuuksia tietyillä alueilla ja tietyissä segmenteissä. Laaja asennettu laitekantamme ja mahdollisuutemme uusilla markkina-alueilla sekä asiakkaidemme pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan osoittama mielenkiinto tukevat Services-liiketoiminnan pitkän aikavälin tavoitteita.

Energiamarkkinoilla ennakoidaan vankkaa kysyntää. Järjestelmällinen työmme energiamarkkinoiden kehittämiseksi on parantanut markkina-asemaamme. Siksi meillä on nähdäksemme hyvät edellytykset tarttua mahdollisuuksiin, joita tuovat sähkön kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla, maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä sekä hajautettujen, joustavien voimantuotantojärjestelmien tarve.

Arvioimme kysynnän merenkulun markkinoilla olevan vaimeaa. Vaikka matkustajalaivasegmentin näkymät ovatkin myönteiset, kauppalaiva-, kaasusäiliöalus- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, kaupankäynnin hitaasta kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista. Koska toimimme kaikissa merenkulun pääsegmenteissä ja tarjontamme on erittäin kattava, olemme edelleen verrattain hyvissä asemissa haastavilla markkinoilla.

why-invest-investor.jpg

Miksi digitalisaatio on tärkeää Wärtsilälle?

Meillä on selkeänä pyrkimyksenä kehittyä digitalisaation alueella. Paitsi että se luo asiakkaillemme lisäarvoa uusien, data-analytiikkaan perustuvien ratkaisujen muodossa, se myös mahdollistaa sisäisten prosessien kehittämisen esimerkiksi lisäämällä robottien hyödyntämistä valmistuksessa ja matemaattisen mallinnuksen käyttöä testausprosesseissa. Vuoden aikana vahvistimme digitalisaatiokehitystämme nimittämällä johtokuntaan Chief Digital Officerin ja hankkimalla teknologiayritys Eniramin. Wärtsilän digitaalista muutosta vauhdittava uusi organisaatio on myös pian valmis.

Missä vaiheessa Operational Excellence ‑ohjelma on?

Vähittäin tapahtuvaan, jatkuvaan parantamiseen tähtäävä Operational Excellence on yksi niistä elementeistä, joiden avulla saavutamme 14%:n kannattavuustavoitteemme. Vaikka ohjelma ei olekaan vielä täysimääräisesti käytössä, tiettyjä etuja on jo nyt nähtävissä esimerkiksi varastojen hallinnassa ja tuotantovirtojen optimoinnissa.

Ovatko yrityskaupat mahdollisia jatkossa?

Vuoden 2016 lopussa nettovelkamme olivat 150 milj. euroa ja nettovelkaantumisasteemme oli 7%. Tavoitteemme on löytää omistajillemme hyviä sijoituskohteita, ja meillä on harkinnassa useita potentiaalisia yrityskauppoja. Etsimme yrityksiä, joilla on kevyt pääomarakenne ja vahvat tekniset valmiudet ja joiden toiminnassa huollolla on suuri osuus.

why-invest-footer.jpg
Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.