Sulje

Vuosi 2016

Markkinakehitys

Aktiviteetti parantunut voimantuotannon markkinoilla

Tunnelmat voimantuotannon markkinoilla vahvistuivat vuoden 2016 aikana. Toiminta oli aktiivista kehittyvillä markkinoilla, joilla sähkön kysynnän kasvu lisäsi kiinnostusta Wärtsilän ratkaisuja kohtaan. Energiapolitiikan muutokset ja uusiutuvan voimantuotannon kasvu edistivät voimalaitosinvestointeja sekä kehittyvillä markkinoilla että teollisuusmaissa. Vaikka monilla alueilla nähtiin myönteistä kehitystä, kilpailu pysyi tiukkana maailmanlaajuisesti.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2016 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 17,4 GW (17,0). Kasvua oli 2% edellisvuoteen verrattuna. Wärtsilän markkinaosuus kasvoi 15%:iin (10). Maailmanlaajuisiin tilauksiin on laskettu mukaan kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Heikko merenkulun markkinaympäristö

Vuonna 2016 sopimukset uusien alusten rakentamisesta vajosivat poikkeuksellisen alhaisiksi, sillä vuoden aikana kirjattiin vain 537 sopimusta vuoden 2015 1,836 sopimukseen verrattuna. Haasteet johtuivat pääasiassa ylikapasiteettista, matalista öljyn ja kaasun hinnoista sekä heikoista rahtihinnoista perinteisellä kauppalaiva-, offshore- ja kaasunkuljetusalussegmentillä.

Vaikka yleiset tunnelmat merenkulun markkinoilla olivat heikot läpi vuoden, aktiviteetti pysyi hyvällä tasolla tietyillä erikoistuneilla segmenteillä. Risteilyalusten kysyntä oli erityisen vahvaa aluskannan laajennusohjelmien ansiosta. Ikääntyvä aluskanta, suunniteltujen uusien lainsäädäntöjen voimaantulo ja uudisrakentamisen alhaiset hinnat tukivat tilauksia lauttasegmentillä. Ro-ro-segmentillä suotuisat päivä- ja rahtihinnat tukivat myös uusien alusten kysyntää. Risteilyalusten osuuden kasvaminen alustilausten jakaumassa on hyödyttänyt eurooppalaisia telakoita. Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Italian 11%:n ja Saksan 10%:n osuus vahvistetuista sopimuksista oli keskimääräistä korkeampi. Kiina säilytti asemansa suurimpana laivanrakennusmaana 36%:lla vahvistetuista sopimuksista, kun taas Etelä-Korean osuus laski 16%:iin. Japanin osuus oli 11%. Alhaiset alustilaukset ovat johtaneet konsolidointiin suurten laivanrakennusmaiden telakoiden keskuudessa.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 51% (50% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus oli 18% (16% edellisen neljänneksen lopussa). Wärtsilällä on vahva asema myös muissa keskeisissä tuotteissa ja ratkaisuissa, kuten sähkö- ja automaatiojärjestelmissä sekä kaasujärjestelmissä.

Vankkaa aktiviteettia huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoilla aktiviteetti oli vankkaa vuonna 2016. Merenkulun markkinoilla alhaiset öljyn hinnat vaikuttivat offshore-huollon kysyntään läpi vuoden, ja alhaiset rahtihinnat hidastivat huoltokysyntää kauppalaivasegmentillä toisella vuosipuoliskolla. Risteilyalussegmentti kehittyi hyvin, erityisesti loppuvuotta kohti. Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus vaikutti yhä pitkäaikaisten sopimusten kiinnostavuuteen voimantuotannon markkinoilla. Voimalaitosten ylläpitohuollon kysyntä pysyi kuitenkin hyvällä tasolla läpi vuoden.

Wärtsilän asennettu laitekanta koostuu potkureista, moottoreista ja muista tuotteista. Vuoden 2016 lopussa Wärtsilän moottorikanta oli noin 180.000 MW, joista nelitahtimoottoreiden osuus oli noin 65% ja kaksitahtimoottoreiden noin 35%.

Tilauskertymä

Tilikaudella tammi-joulukuu 2016 Wärtsilän tilauskertymä oli vakaat 4.927 milj. euroa (4.932). Tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (0,98).

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.448 milj. euroa (1.009), kasvua oli 43% viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tilauksia kertyi aktiivisimmin Aasiassa ja Amerikoissa. Kysyntä oli erityisen vahvaa Argentiinassa: Wärtsilä sai tilaukset seitsemästä projektista, joiden yhteenlaskettu teho on yli 500 MW. Muihin strategisesti merkittäviin tilauksiin kuului 225 MW:n voimalaitos, jolla tuotetaan säätövoimaa Dentonin kaupungille Yhdysvaltain Teksasissa.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä laski 20% 1.285 milj. euroon (1.599). Merenkulun päästömääräysten voimaantulon lähestyminen tuki kaasukäyttöisten alusten kysyntää etenkin lauttasegmentillä. Vuoden aikana Wärtsilä sai tilauksia, jotka koskivat Välimeren ensimmäisen LNG-käyttöisen matkustajalautan suunnittelua ja LNG-propulsiolaitteiston toimittamista sekä täysin integroidun propulsiolaitteistojen toimittamista Yhdistyneiden kuningaskuntien ensimmäisiin monipolttoaineella käyviin ro-ro-matkustajalauttoihin. Muihin merkittäviin tilauksiin kuului sopimus höyrystysjärjestelmästä FSRU-konversioprojektiin, jonka Höegh LNG aikoo tehdä modernille LNG-alukselle. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien tilaukset kehittyivät hyvin läpi vuoden. Matkustajalaivojen osuus katsauskauden tilauskertymästä oli 38%. Perinteisen kauppalaivasegmentin osuus oli 20% ja kaasunkuljetusalussegmentin 13%. Merivoimien osuus tilauskertymästä oli 10%, erikoisalusten 9% ja offshore-segmentin 3%. Muiden tilausten osuus oli 7%.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 2.194 milj. euroa (2.324). Kuuden prosentin lasku johtui pääasiassa haasteista tietyillä offshore-markkinoilla, hidastuneesta aktiviteetista perinteisellä kauppalaivasegmentillä sekä uusien pitkäaikaisten sopimusten solmimisen viivästymisestä.

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n tilauskertymä tilikaudella tammi-joulukuu 2016 oli yhteensä 62 milj. euroa (182). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Tilauskanta

Tilikauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.696 milj. euroa (4.882), laskua oli 4%. Energy Solutions -tilauskanta kasvoi 23% ja oli 1.680 milj. euroa (1.366). Marine Solutions -tilauskanta laski 21% 2.017 milj. euroon (2.558). Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 999 milj. euroa (958), kasvua oli 4%.

Liikevaihto

Tammi-joulukuun 2016 liikevaihto kehittyi ohjeistuksen mukaisesti. Liikevaihdon 5%:n lasku 4.801 milj. euroon (5.029) johtui pääosin viime vuotta alhaisemmista voimalaitostoimituksista. Energy Solutions -liiketoiminnan liikevaihto oli 943 milj. euroa (1.126), laskua oli 16%. Marine Solutions -liiketoiminnan liikevaihto laski 3% 1.667 milj. euroon (1.720). Services-liiketoiminnan liikevaihto oli vakaat 2.190 milj. euroa (2.184) huoltoprojektien liikevaihdon kasvun ansiosta. Energy Solutions -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 20%, Marine Solutions -liiketoiminnan 35% ja Services-liiketoiminnan 46%.

Wärtsilän vuoden 2016 liikevaihdosta noin 67% oli euromääräistä, 20% Yhdysvaltain dollareita, ja loppu jakautui usean valuutan kesken.

fin_Group_net_sales.svg
fin_Net_sales.svg

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Tilikauden tammi-joulukuu 2016 liiketulos oli 532 milj. euroa (587). Tämä on 11,1% liikevaihdosta (11,7). Lasku edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa rakennejärjestelykuluista ja alhaisemmista voimalaitostoimituksista. Vertailukelpoinen liiketulos oli 583 milj. euroa (612) eli 12,1% liikevaihdosta (12,2) ja on siten linjassa arviolta 12%:n kannattavuusohjeistuksen kanssa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 51 milj. euroa (25), joista 48 milj. euroa (19) liittyi uudelleenjärjestelyohjelmiin ja 3 milj. euroa (6) yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 618 milj. euroa (643) eli 12,9% liikevaihdosta (12,8). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 35 milj. euroa (32).

Tammi-joulukuun 2016 rahoituserät olivat -53 milj. euroa (-34). Toisella neljänneksellä tehdyt Winterthur Gas & Diesel -kaksitahtiyhteisyrityksen myyntiin ja muihin saataviin liittyvät alaskirjaukset vaikuttivat negatiivisesti rahoituseriin. Nettokorot olivat -11 milj. euroa (-12). Tulos ennen veroja oli 479 milj. euroa (553). Katsauskauden verot olivat 123 milj. euroa (124), mikä vastaa 25,6%:n efektiivistä verokantaa (22,5). Tilikauden tulos oli 357 milj. euroa (451). Osakekohtainen tulos oli 1,79 euroa (2,25, joka sisältää 0,11 lopetetuista toiminnoista), ja osakekohtainen oma pääoma oli 11,60 euroa (11,16). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 17,1% (21,0). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,6% (20,2).

fin_Result.svg

Rahavirta, tase ja rahoitus

Tilikaudella tammi-joulukuu 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 613 milj. euroa (255). Nettokäyttöpääoma kauden lopussa oli 490 milj. euroa (543). Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 516 milj. euroa (564). Rahavarat kauden lopussa olivat 472 milj. euroa (334) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 640 milj. euroa (679).

Wärtsilällä oli joulukuun 2016 lopussa korollisia lainoja yhteensä 629 milj. euroa (724). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 108 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 520 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 150 milj. euroa (372) ja nettovelkaantumisaste oli 0,07 (0,17).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.12.2016 31.12.2015
Rahavarat 472 334
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 640 679
Maksuvalmius 1 112 1 013
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 23 20
Yritystodistukset vähennettynä - 130
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 1 112 883
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 23 18
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 31.12.2016 42 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 43 kuukautta.
fin_Loans.svg
fin_Maturity_profiles.svg
Committed_revolving_credit_facilities_FIN.svg
fin_Gearing.svg
fin_Solvency_ratio.svg

Investoinnit

Tilikauden tammi-joulukuu 2016 tuotannolliset, logistiset ja informaatioteknologian investoinnit olivat 55 milj. euroa (79). Yritysosto- ja yhteisyritysinvestoinnit olivat 91 milj. euroa (267). Lukuihin sisältyvät vuonna 2016 tehdyt Eniram- ja American Hydro -yrityshankinnat sekä vuonna 2015 tehdyn Marine Systems Internationalin yrityshankinta. Katsauskauden poistot olivat 138 milj. euroa (124).

Vuoden 2017 tuotannollisten, logististen ja informaatioteknologisten investointien odotetaan olevan poistoja alemmalla tasolla.

fin_Gross_capital_expenditure.svg

Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat, yhteisyritykset ja tuotannon jalanjälki

Maaliskuussa Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat aiesopimuksen uuden yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyritys tulee keskittymään merenkulun sovelluksiin Kiinan kasvavilla sähkö- ja automaatioratkaisumarkkinoilla.

Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti myös suorittaneensa testausprosessejaan koskevan sisäisen tarkastuksen, joka toi esille pieniä poikkeamia polttoaineenkulutusta mittaavissa testeissä, jotka tehtiin tietyille merimoottoreille ennen tuotteiden toimittamista asiakkaille. Wärtsilä on ollut yksitellen yhteyksissä asiakkaisiinsa ja tarkastanut kaikki testausprosessinsa sekä sisäisten että ulkoisten resurssien toimesta varmistaakseen uudet, läpinäkyvämmät prosessit ja tarkastukset. Asian taloudellinen vaikutus ei ole ollut merkittävä.

Huhtikuussa Wärtsilä ilmoitti lähtevänsä mukaan aurinkoenergialiiketoimintaan tarjoamalla suuria, yli 10 megawatin aurinkovoimaloita sekä hybridivoimaloita, joissa Wärtsilän polttomoottorit yhdistetään PV-aurinkopaneeleihin. Molempia ratkaisuja tarjotaan kokonaistoimituksena.

Kesäkuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa suomalaisen teknologiayrityksen Eniramin, joka tarjoaa meriteollisuudelle energianhallinnan ja analytiikan ratkaisuja. Eniram vahvistaa Wärtsilän digitaalista tarjontaa sekä omaa osaamista, erityisesti data-analytiikan, mallintamisen sekä suorituskyvyn optimoimisen alueilla. Yhtiön omistus siirtyi Wärtsilälle 1.7.2016. Wärtsilä ilmoitti myös ostavansa yhdysvaltalaisen American Hydron, joka on laajojen laitemodernisointien sekä palvelujen toimittaja ja asentaja vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalalla. Yhtiön omistus siirtyi Wärtsilälle 30.6.2016.

Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä siirsi 30%:n vähemmistöosuutensa Winterthur Gas & Diesel (WinGD) -kaksitahtiyhteisyrityksestä China State Shipbuilding Corporationille (CSSC). Sopimuksen seurauksena CSSC omistaa WinGD:stä 100 prosenttia. Wärtsilä teki WinGD-osakkeiden myyntiin liittyvän 21 milj. euron alaskirjauksen, joka kirjattiin vuoden 2016 toisen neljänneksen rahoituseriin.

Heinäkuussa Wärtsilä ilmoitti aloittavansa yhteistyön yhdysvaltalaisen Greensmith Energyn kanssa vahvistaakseen energiajärjestelmäintegraatiokykyjään entisestään. Greensmith Energy on johtava toimija energiavarastointiohjelmistoissa ja integrointipalveluissa ja se tarjoaa hybridienergiajärjestelmissä tarvittavia optimointiohjelmistoja.

Joulukuussa Wärtsilä allekirjoitti tuotantolisenssisopimuksen Kiinan Jiujiangissa sijaitsevan, China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) tytäryhtiön, Jiujiang Precision Measuring Technology Research Instituten kanssa. Kahdensuuntainen sopimus antaa CSSC:lle mahdollisuuden käyttää Wärtsilä Aquarius EC -painolastiveden käsittelyjärjestelmien teknologiaa (BWMS) ja oikeudet valmistaa järjestelmiä lisenssillä asiakkailleen. Wärtsilä saa puolestaan pääsyn CSSC:n uuteen tuotantolaitokseen, mikä tukee Wärtsilän asiakkaiden painolastiveden käsittelyjärjestelmien kysynnän ja tarjonnan tarpeita.

CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehtaan rakentaminen Shanghain Lingangiin saatiin päätökseen neljännellä neljänneksellä. Tehdas vihittiin käyttöön 9.1.2017.

Wärtsilä on sitoutunut edistämään nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttöä merenkulun ja energia-alan polttoaineena. Heinäkuussa Wärtsilä perusti muiden merenkulkuteollisuuden johtavien toimijoiden kanssa SEA/LNG-nimisen yhteenliittymän. Sen tavoitteena on purkaa esteitä, jotka hankaloittavat LNG:n käyttöä merenkulun sovelluksiin kaikkialla maailmassa, ja siten parantaa meriteollisuuden ympäristösuorituskykyä. Elokuussa Wärtsilä ja suomalainen Gasum solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää maakaasun käyttöä, jakelua ja huoltoratkaisuja meri- ja maasovelluksissa. Wärtsilä tarjoaa kaasun arvoketjuun liittyvää teknistä tietotaitoa, kun taas Gasumilla on asiantuntemus maa- ja biokaasun jakelusta ja myynnistä. Laivasovelluksissa käytettävän nesteytetyn maakaasun kehittämisessä hyödynnetään myös Gasumin tytäryhtiön Skangasin asiantuntemusta. Skangas on johtava toimija pohjoismaisilla LNG-markkinoilla. Marraskuussa Wärtsilä ja ranskalainen monikansallinen energiayhtiö ENGIE allekirjoittivat sopimuksen ratkaisujen ja palveluiden kehittämisestä pienikokoisille LNG-sovelluksille. ENGIEn vankka kokemus LNG:n jakelusta ja Wärtsilän tekninen asiantuntijuus, insinööritaito ja rakennusosaaminen antavat erinomaiset lähtökohdat yhteisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseen, jotka tukevat siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta.

Tutkimus ja kehitys, tuotelanseeraukset

Vuoden 2016 aikana Wärtsilä on kiinnittänyt paljon huomiota sekä tuote- että ratkaisuinnovaatioihin, erityisesti hyötysuhteen kehittämiseen, polttoainejoustavuuteen ja ympäristövaikutusten alentamiseen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat yhteensä 131 milj. euroa, joka vastaa 2,7% liikevaihdosta.

Tammikuussa Wärtsilä ja Cavotec sopivat alkavansa kehittää ensimmäisenä maailmassa konseptia, jossa induktiivinen lataus yhdistetään automaattiseen kiinnitykseen. Wärtsilä on kehittänyt induktiiviseen sähkövirran siirtoon perustuvan langattoman latausjärjestelmän. Cavotec puolestaan tarjoaa automatisoituja kiinnitysjärjestelmiä usealle alustyypille, kelajärjestelmiä, sekä mahdollisuuden liittää alus sataman sähköverkkoon. Yhdistämällä vahvuutensa ja osaamisensa yhtiöt kehittävät integroidun langattoman lataus- ja kiinnitysjärjestelmän Wärtsilän suunnittelemien alusten käyttöön.

Maaliskuussa Wärtsilä lanseerasi kokonaiskonseptin nolla- tai vähäpäästöisten, innovatiivisten ja kustannustehokkaiden lauttojen sarjaan. Suunnitellut lautat ovat erittäin energiatehokkaita ja vastukseltaan alhaisia sekä vedenpinnan ylä- että alapuolella. Lautat ovat joko täysin akkukäyttöisiä tai akku-moottorihybridejä. Jälkimmäisissä käytetään polttoaineena joko nesteytettyä maakaasua tai biopolttoainetta.

Päivitetyt Wärtsilä Nacos Platinum -navigaatio-, automaatio- ja hallintajärjestelmät lanseerattiin syyskuussa. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu älykäs reitin suunnittelu, joka huomioi sää- ja meriolosuhteet ja mahdollistaa siten merkittävät polttoainesäästöt sekä optimaalisen tehon ja reittivalinnan. Syyskuussa Eniram esitteli aluskannan suorituskyvyn monitorointipalvelun, SkyLightin. Sen avulla laivanomistajat voivat seurata alusten ja aluskannan suorituskykyä. Ratkaisu mahdollistaa myös raportoinnin, suunnittelun ja kulujen optimoinnin.

Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä lanseerasi QuantiServin, joka tarjoaa kunnostuspalveluja, paikan päällä tapahtuvaa huoltoa ja korjaustöitä sekä tarkastuspalveluja merenkulku- ja energiamarkkina-asiakkaille, jotka käyttävät useiden eri valmistajien laitteistoja.

Wärtsilän Services-liiketoiminta on laajentanut merenkulun huoltosopimuskonseptiaan lanseeraamalla elinkaariratkaisut. Innovatiivinen ja kattava konsepti optimoi merenkulku- ja offshore-asiakkaiden asennusten tehokkuuden ja suorituskyvyn. Se sisältää digitaalisen Wärtsilä Genius -huoltoportfolion, joka lanseerattiin vuoden 2015 loppupuolella. Elinkaariratkaisuihin keskittyvää tarjontaa laajennettiin marraskuussa esittelemällä voimalaitostoimijoille taattuun suorituskykytasoon sidottuja ratkaisuja, joissa Wärtsilä takaa asiakkaan operoiman voimalaitoksen luotettavuuden ja käytettävyyden kiinteään hintaan.

Toimitetut megawatit
2016 2015 Muutos %
Energy Solutions 2 189 2 269 -4%
Marine Solutions 1 649 1 634 1%
Wärtsilän toimitukset yhteensä 3 838 3 903 -2%
Yhteisyritysten toimitukset 657 789 -17%
Toimitukset yhteensä 4 495 4 692 -4%
fin_R&D_expenditure.svg

Uudelleenjärjestelyohjelmat

Heinäkuussa 2015 ilmoitetut Marine Solutions -liiketoiminnan organisaatiojärjestelyt on saatu päätökseen. Järjestelyiden tavoitteena oli vähentää 600 työpaikkaa maailmanlaajuisesti meriteollisuuden heikon globaalin markkinatilanteen vuoksi.

Huhtikuussa 2016 Wärtsilä ilmoitti ryhtyvänsä uusiin järjestelyihin mukauttaakseen organisaatiotaan uusien alusten heikentyneen markkinatilanteeseen ja merenkulku- ja energiamarkkinoiden vaikeaan kilpailuympäristöön. Organisaatiojärjestelyjen myötä vähennetään noin 550 työpaikkaa ja keskitetään moottoreiden tuotekehitys Suomeen. Järjestelyt etenevät suunnitellusti.

Kun uudelleenjärjestelyt on saatu päätökseen, niiden odotetaan johtavan noin 90 milj. euron vuosittaisiin säästöihin. Säästöjä oli saatu vuoden 2016 lopussa noin 60 milj. euroa, joista 7 milj. euroa toteutui vuonna 2015. Säästötavoitteiden odotetaan täyttyvän vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kustannukset ovat arviolta 75-80 milj. euroa, joista 19 milj. euroa kirjattiin vuodelle 2015. Tammi-joulukuussa 2016 kirjattiin 48 milj. euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä kustannuksia.

Wärtsilän tavoitteena on jatkuvasti pyrkiä kustannustehokkaampiin tapoihin toimia ja mukauttaa toimintaansa markkinaolosuhteiden mukaisesti. Tämän myötä Marine Solutions -liiketoiminnassa toteutettavien paikallisten toimien odotetaan johtavan noin 45 milj. euron lisäsäästöihin. Säästöt alkavat toteutua vuonna 2017 ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2018 loppuun mennessä. Näihin liittyvien kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan noin 35 milj. euroa, josta suurin osa odotetaan toteutuvan vuonna 2017.

Henkilöstö

Wärtsilän henkilöstömäärä joulukuun 2016 lopussa oli 18.011 (18.856). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-joulukuussa oli 18.332 (18.565). Marine Solutions -liiketoiminnassa työskenteli 6.074 (6.847) henkilöä, Energy Solutions -liiketoiminnassa 903 (959) ja Services-liiketoiminnassa 10.567 (10.592) henkilöä.

Wärtsilän henkilöstöstä 19% (19) työskenteli Suomessa ja 39% (39) muualla Euroopassa. Koko henkilöstöstä 28% (28) työskenteli Aasiassa, 11% (10) Amerikassa ja 4% (4) muissa maissa.

fin_Personnel.svg

Muutokset ylimmässä johdossa

Wärtsilä nimitti Marco Ryanin (50) Chief Digital Officeriksi ja Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnan jäseneksi 26.9.2016 alkaen.

Kestävä kehitys

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin.

Alusten painolastivesien käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus solmittiin syyskuussa 2016, ja se astuu voimaan 8.9.2017. Wärtsilä on kehittänyt oma-aloitteisesti Aquarius-sarjan painolastiveden käsittelyjärjestelmiään, joissa hyödynnetään kahta vedenkäsittelytekniikkaa. Aquarius-UV-järjestelmässä vesi desinfioidaan ultraviolettisäteilyllä, kun taas Aquarius-EC-järjestelmässä vesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla, jota tuotetaan sivuvirtauksen sähkökloorauksella. Molemmat järjestelmät ovat IMO:n tyyppihyväksymiä, ja niitä voidaan käyttää sekä turvallisilla että riskialttiilla alueilla. Niillä on myös Yhdysvaltain rannikkovartioston Alternate Management System (AMS) -hyväksyntä.

Lokakuussa IMO:n Marine Environmental Protection Committee (MEPC) päätti ottaa käyttöön merenkulun polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan maailmanlaajuisen ylärajan. Vuoden 2020 tammikuussa voimaan astuva määräys rajoittaa merenkulun polttoaineiden rikkipitoisuuden 0,5%:iin. Tämä edellyttää, että alukset käyttävät polttoaineenaan LNG:n kaltaisia puhtaampia polttoaineita tai asentavat ympäristötekniikkaa. Wärtsilän rikkipesurijärjestelmien yli 200.000 käyttötuntia sekä laaja kaasu- ja monipolttoainemoottoriteknologiatarjonta antaa Wärtsilälle hyvän aseman auttaa merenkulun asiakkaitaan täyttämään uusien ympäristömääräysten vaatimukset.

Vuonna 2016 Wärtsilä pääsi Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI). Wärtsilä on mukana sekä DJSI World- että DJSI Europe -indeksissä. Yrityksiä valitaan DJSI:iin talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvän toiminnan perusteella. Valintakriteerejä ovat muun muassa yrityksen hallinnointitapa, riskienhallinta, brändinhallinta, ilmastonmuutoksen torjunta, toimitusketjujen standardit sekä työntekijöihin sovellettavat käytännöt. Wärtsilä valittiin myös jälleen Ethibel EXCELLENCE Investment -rekisteriin ja se pääsi ensimmäistä kertaa mukaan Ethibel PIONEER -rekisteriin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi-joulukuun 2016 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 98.870.222 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3.826 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATSissä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 91.947.606 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq Helsingissä
31.12.2016 Osake- ja
äänimäärä
Osakevaihto
1-12/2016
WRT1V 197 241 130 98 870 222
1.1.-31.12.2016 Ylin Alin Keskikurssi 1 Päätöskurssi
Osakekurssi 43,44 33,90 38,68 42,68
1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
Markkina-arvo 31.12.2016 31.12.2015
MEUR 8 418 8 314
Ulkomaalaisomistus 31.12.2016 31.12.2015
% 55,0 51,9
Liputusilmoitukset

Katsauskauden tammi-syyskuu 2016 aikana BlackRock Inc. ilmoitti Wärtsilälle alla olevista omistusmuutoksista. BlackRock, Inc.:n kokonaisomistus Wärtsilän osakkeista ja äänistä pysyi yli 5%:n koko katsauskauden ajan.

Liputusilmoitukset vuonna 2016
Julkaisupäivä Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Suora omistus, % Kokonaisomistus, %
29.4.2016 27.4.2016 BlackRock Investment Management (UK) Yli 5% 4,88 5,01
6.5.2016 3.5.2016 BlackRock Investment Management (UK) Yli 5% 5,01 5,13
26.8.2016 25.8.2016 BlackRock Investment Management (UK) Alle 5% - -
19.9.2016 16.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Yli 5% 5,00 5,01
22.9.2016 21.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Alle 5% - -
26.9.2016 23.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Yli 5% 5,05 5,06
15.12.2016 14.12.2016 BlackRock Investment Management (UK) Alle 5% - -

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilän 3.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2015. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 14.3.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2§:n seuraavaan muotoon:

”Yhtiön toimialana on kehittää, valmistaa ja myydä kone- ja sähköteknisiä tuotteita, laitoksia ja järjestelmiä, myydä varaosia sekä tarjota käyttö- ja huoltopalveluja merenkulkuun ja energiamarkkinoille joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi myös tarjota rahoitus-, suunnittelu- ja konsultointipalveluja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.”

Yhtiöjärjestyksen 8§ päätettiin muuttaa siten, että yhtiökokouskutsu voidaan julkaista yhtiön internetsivuilla tai vähintään kahdessa hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Lahjoitukset korkeakouluille

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1.300.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2016-2017 aikana. Merkittävin lahjoituksen saaja olisi Aalto-yliopisto.

Hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Sune Carlssonin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:

Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto

Nimitysvaliokunta:

Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Tom Johnstone, Risto Murto

Palkitsemisvaliokunta:

Puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Voimantuotannon markkinoilla pääasiallinen kysynnän kehitystä uhkaava riski on hidas talouskasvu. Geopoliittiset jännitteet tai merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat myös hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa. Öljyn matala hinta vaikuttaa kansallisen infrastruktuurin kehityshankkeisiin öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa, etenkin Lähi-idässä ja Venäjällä. Hinnoitteluun kohdistuvat paineet ovat haastavan kilpailuympäristön vuoksi yhä riski.

Merenkulun markkinoilla maailmantalouden lyhyen aikavälin heikot kehitysnäkymät, ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä estävät perinteisiä merenkulkumarkkinoita elpymästä. Taloudellinen ja poliittinen epävarmuus sekä kehittyvät teknologiat ja innovaatiot haastavat nykyisiä liiketoimintamalleja ja kaupankäynnin tapoja. Viimeaikaisesta öljyn hinnan noususta huolimatta öljyn ja kaasun ylitarjonta sekä öljy-yhtiöiden supistuneet investoinnit rajoittavat yhä offshore-investointeja. Offshore-tuontanto kohtaa yhä lisääntyvää kilpailua alhaisen kustannusten onshore- ja liusketuotannolta. Lisäksi lisääntyneen energiatehokkuuden ja muiden energialähteiden käytön lisääntymisen odotetaan haastavan raakaöljyn kysynnän kasvun. Laivanrakennuksen hintojen lasku voi aiheuttaa painetta telakoiden alihankkijoiden hinnoitteluun. On mahdollista, että alustilauksia perutaan. Neuvottelut olemassa olevien sopimusten toimitusaikojen pidentämisestä vaikuttavat kuitenkin olevan suurempi telakoiden tilauskirjoihin liittyvä riski.

Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kasvu ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus. Haastavat olosuhteet tietyillä merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomuksen Riskit ja riskienhallinta -osio sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.