Sulje

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

1. Liiketoiminnan muut tuotot
MEUR 2016 2015
Vuokratuotot 1 1
Palvelut konserniyhtiöille 71 75
Pysyvien vastaavien myyntivoitot 1 1
Muut 1 2
Yhteensä 74 78
2. Henkilöstökulut
MEUR 2016 2015
Palkat ja palkkiot 27 36
Eläkekulut 4 5
Muut pakolliset henkilösivukulut 2 2
Yhteensä 33 43
Maksetut palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja, hänen sijaisensa ja hallituksen jäsenet 4 5
Emoyhtiön toimitusjohtajan oikeus siirtyä eläkkeelle on sovittu alkavaksi 63 vuoden iässä. Johtokunnan jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle paikallisen eläkelainsäädännön mukaisesti. Yhdellä johtokunnan jäsenellä on oikeus jäädä eläkkeelle aiemmin, 60-vuotiaana.
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan sekä hänen suorien alaistensa palkoista ja palkkioista.
Lisätiedot johdon palkitsemista löytyy konserninliitetiedossa 29
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 282 279
3. Poistot ja arvonalentumiset
MEUR 2016 2015
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut pitkävaikutteiset menot 5 7
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 6 8
Kirjanpidon poistot yhteensä 5 5
Poistoero 1 3
Poistoero
Kertynyt poistoero tilikauden alussa 3 6
Poistoeron muutos -1 -3
Kertynyt poistoero tilikauden lopussa 2 3
4. Rahoitustuotot ja -kulut
MEUR 2016 2015
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 286 270
Yhteensä 286 270
Muut korkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 23 20
Yhteensä 23 21
Muut rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 9 11
Muilta 6 7
Yhteensä 15 17
Kurssierot 2 4
Korkokulut
Saman konsernin yrityksille -5 -4
Muille -9 -10
Yhteensä -14 -14
Muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -7 -10
Muille -16 -13
Yhteensä -22 -23
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 290 276
5. Verot
MEUR 2016 2015
Tuloverot
Tilikaudelta -2 -2
Edellisiltä tilikausilta -2
Yhteensä -4 -2

 

6. Pysyvät vastaavat
Aineettomat oikeudet
MEUR Aineettomat
oikeudet
Pitkä-
vaikutteiset
menot
Kesken-
eräiset
hankinnat
Yhteensä
2016
Yhteensä
2015
Hankintameno 1.1. 1 124 1 126 136
Lisäykset 1 1 2
Vähennykset -1 -1 -12
Uudelleenryhmittelyt 1 -1
Hankintameno 31.12. 126 126 126
Kertyneet poistot 1.1. -1 -112 -113 -119
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 1 1 12
Tilikauden poisto -5 -5 -7
Kertyneet poistot 31.12. -117 -117 -113
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 9 9
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 12 1 13
Aineelliset hyödykkeet
MEUR Maa- ja
vesialueet
Raken-
nukset ja
rakennelmat
Koneet
ja kalusto
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Yhteensä
2016
Yhteensä
2015
Hankintameno 1.1. 8 11 5 1 27 31
Lisäykset 1 1 1
Vähennykset -1 -1 -5 -5
Uudelleenryhmittelyt
Hankintameno 31.12. 7 11 5 1 27 27
Kertyneet poistot 1.1. -10 -5 -1 -16 -21
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 5
Kertyneet poistot 31.12. -10 -5 -1 -16 -16
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 7 1 1 10
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 8 1 1 10
Sijoitukset
MEUR Osakkeet
konsernin
yrityksissä
Osakkeet
muissa
yrityksissä
Yhteensä
2016
Yhteensä
2015
Hankintameno 1.1. 950 2 951 952
Lisäykset
Hankintameno 31.12. 950 2 951 951
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 950 2 951
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 950 2 951
7. Pitkäaikaiset saamiset
MEUR 2016 2015
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset 103 114
Yhteensä 103 114
8. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
MEUR 2016 2015
Myyntisaamiset 7 6
Lainasaamiset 1 928 2 099
Johdannaiset 24 40
Siirtosaamiset 37 3
Yhteensä 1 996 2 148
9. Siirtosaamiset
MEUR 2016 2015
Johdannaiset 11 12
Muut rahoituserät 1 3
Tulo- ja muut verot 12
Vakuutusmaksut 1 6
Muut 2 2
Yhteensä 16 36

 

10. Oma pääoma
MEUR 2016 2015
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 336 336
Osakepääoma tilikauden lopussa 336 336
Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 61 61
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 61 61
Kertyneet voittovarat
Kertyneet voittovarat tilikauden alussa 1 053 1 003
Osingonjako -237 -227
Tilikauden tulos 282 277
Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa 1 097 1 053
Oma pääoma yhteensä 1 494 1 450
Jakokelpoiset varat 1 097 1 053
11. Vieras pääoma
MEUR 2016 2015
Pitkäaikainen
Korollinen 508 475
Yhteensä 508 475
Lyhytaikainen
Koroton 84 101
Korollinen 1 290 1 387
Yhteensä 1 374 1 487
Yhtiön lainat ja niiden lyhennysohjelma
2016 Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR <1 v 1-5 v >5 v Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 88 314 185 588
Lainat eläkelaitoksilta 10 8 18
Yhteensä 99 322 185 606
2015 Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR <1 v 1-5 v >5 v Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 66 271 186 523
Lainat eläkelaitoksilta 27 18 45
Yhteensä 93 289 186 568

 

12. Siirtovelat
MEUR 2016 2015
Johdannaiset 44 29
Henkilöstökulut 12 21
Korot ja muut rahoituserät 3 8
Muut 3 4
Yhteensä 62 62
13. Velat konsernin yrityksille
MEUR 2016 2015
Ostovelat 6 5
Muut lyhytaikaiset velat 1 191 1 164
Johdannaiset 9 18
Siirtovelat 1 1
Yhteensä 1 207 1 189
14. Johdannaisinstrumentit
MEUR Ulkoisten rahoituslaitoisten kanssa Konsernin sisäiset Yhteensä 2016
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot
Valuuttatermiinit, transaktioriski 1 573 1 190 2 763
Koronvaihtosopimukset 165 165
Valuutanvaihtosopimukset 81 81
3 009
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset
Valuuttatermiinit, transaktioriski -22 18 -4
Koronvaihtosopimukset -4 -4
Valuutanvaihtosopimukset -10 -10
Yhteensä -18
MEUR Ulkoisten rahoituslaitoisten kanssa Konsernin sisäiset Yhteensä 2015
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot
Valuuttatermiinit, transaktioriski 2 165 1 646 3 811
Koronvaihtosopimukset 185 185
3 996
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset
Valuuttatermiinit, transaktioriski -18 22 4
Koronvaihtosopimukset -4 -4
Yhteensä
Valuttatermiinit on tehty transaktio riskein suojaamiseksi ja ne on kohdistettu suojattuihin kassavirtoihin. Koronvaihtosopimukset ovat euromääräisiä ja niiden keskimääräinen juoksuaika on 26 kuukautta. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten keskimääräinen juoksuaika on 53 kuukautta.
15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
2016 2015
MEUR Taseen velkamäärä Taseen velkamäärä
Takaukset ja vastuusitoumukset
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 921 743
Yhteensä 921 743
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot
Seuraavan vuoden aikana maksettavat 2 2
Myöhemmin maksettavat 13 16
Yhteensä 16 18
16. Lähipiirilainat ja muut sitoumukset
Konsernin johdolta ja hallituksen jäseniltä ei ole lainasaamisia. Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuita. Konserniliitetiedossa 29. on eritelty lähipiiritapahtumat. Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä osakkuus- ja yhteisyritykset. Emoyhtiön liitetiedoissa 8. ja 13. on eritelty tytäryhtiöiden saamiset ja lainat.
17. Tilintarkastajien palkkiot
Seuraavat palkkiot maksettiin tilintarkastajille ja tilintarkastustoimistolle lakisääteisistä tarkastuksista sekä palveluista.
Vuonna 2016 yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
Tilintarkastajien palkkiot
TEUR 2016 2015
Tilintarkastus 158 191
Veroneuvonta 200 201
Muut palvelut 116 138
Yhteensä 474 530

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.