Sulje
Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 2016 2015 Liite
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden nettotulos 357 451
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 138 124 8
Rahoitustuotot ja -kulut 53 34 10
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -6 -27
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -14 -17 15
Tuloverot 123 124 11
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 650 688
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 89 -193
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 162 79 17
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -167 -229
Käyttöpääoman muutos 84 -343
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 734 346
Rahoituserät ja verot:
Korko- ja muut rahoitustuotot 36 45
Korko- ja muut rahoituskulut -31 -29
Maksetut verot -127 -108
Rahoituserät ja verot -121 -91
Liiketoiminnan rahavirta 613 255
Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat -81 -258 2
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -9 -9 15
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -55 -79 13 14
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 18 13
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 1 1 16
Lopetettujen toimintojen myynti rahavaroilla vähennettynä 44
Investointien rahavirta -126 -288
Rahavirta investointien jälkeen 487 -33
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 131 50 25
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -91 -112 25
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -4 -16
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -125 110
Maksetut osingot -250 -242
Rahoituksen rahavirta -339 -210
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 148 -243
Rahavarat tilikauden alussa 334 571
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -9 5
Rahavarat tilikauden lopussa 472 334
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.