Sulje
Konsernin tase, varat
MEUR 31.12.2016 31.12.2015 Liite
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 112 1 103 13
Aineettomat hyödykkeet 322 361 13
Aineelliset hyödykkeet 394 418 14
Sijoituskiinteistöt 12 13 14
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 84 89 15
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 15 16 18
Korolliset sijoitukset 6 17 18
Laskennalliset verosaamiset 141 157 21
Myyntisaamiset 13 14 18
Muut saamiset 18 28 19
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 116 2 215
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 042 1 200 17
Myyntisaamiset 1 220 1 394 18
Verosaamiset 46 51
Muut saamiset 494 396 19
Rahavarat 472 334 20
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 275 3 374
Varat yhteensä 5 391 5 589
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.
Konsernin tase, oma pääoma ja velat
MEUR 31.12.2016 31.12.2015 Liite
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 23
Ylikurssirahasto 61 61 23
Muuntoerot -57 -6 23
Arvonmuutosrahasto -39 -70 23
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -45 -36 22
Kertyneet voittovarat 2 032 1 916
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 288 2 201
Määräysvallattomien omistajien osuus 34 41
Oma pääoma yhteensä 2 321 2 242
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 520 492 18 25
Laskennalliset verovelat 93 102 21
Eläkevelvoitteet 168 161 22
Varaukset 44 46 24
Saadut ennakot 58 77
Muut velat 1 2 26
Pitkäaikaiset velat yhteensä 884 880
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 108 232 18 25
Varaukset 206 223 24
Saadut ennakot 458 487
Ostovelat 502 510 18 25
Verovelat 78 82
Muut velat 833 933 26
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 186 2 467
Velat yhteensä 3 070 3 347
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 391 5 589
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.