Sulje
1. Segmentti-informaatio
Konsernin liiketoiminta koostuu yhdestä liiketoiminta-alueesta, Power-liiketoiminnasta. Power-liiketoiminta jakaantuu edelleen toisiaan tukeviin Marine Solutions- ja Energy Solutions -markkinoihin, joilla asiakkaille tarjotaan samaa tuotekonseptia erilaisiin olosuhteisiin sovellettuna. Näiden molempien markkinoiden päätuotteita ovat kaasulla ja nestemäisillä polttoaineilla käyvät moottorit sekä niiden huoltotoiminta. Markkinat ovat hyvin riippuvaisia toisistaan.
Power-liiketoiminnassa molemmille markkinoille myytävien moottoreiden suunnittelu, niihin liittyvä tutkimus ja moottoreiden tuotanto tapahtuvat samoissa tutkimuskeskuksissa ja tehtaissa. Tuotantoprosessi kumpaakin markkinaa varten on yhteinen, ja myös tuotteiden jakelusta sekä niiden huollosta vastaavat samat konsernin tytäryhtiöt. Kapasiteettikustannuksia ei näin ollen ole mahdollista kohdistaa luotettavalla tavalla eri markkinoille. Nämä kustannukset ovat merkittäviä ja vaihtelevat kausittain. Kummankin markkinan asiakkaat ovat pääomavaltaisia, maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä, ja markkinoiden kehitys on vahvasti sidoksissa globaaliin talouskehitykseen.
Maantieteellisenä informaationa raportoidaan Suomi, muu Eurooppa, Aasia, Amerikka ja muut maanosat. Maantieteellinen informaatio määräytyy liikevaihdon osalta asiakkaan kotimaan mukaan sekä pitkäaikaisten varojen osalta sen mukaan, missä ne sijaitsevat.
Maantieteellinen informaatio
2016 2015
MEUR Liikevaihto Pitkäaikaiset
varat*
Liikevaihto Pitkäaikaiset
varat*
Suomi 121 264 109 284
Muu Eurooppa 1 460 1 388 1 457 1 462
Aasia 1 774 134 2 051 143
Amerikka 1 039 131 1 006 89
Muut 407 6 407 6
Yhteensä 4 801 1 923 5 029 1 984
* Pitkäaikaiset varat koostuvat liikearvosta, aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä, sijoituskiinteistöistä ja osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä.
Liiketoiminta-alueellinen informaatio
Johdon sisäisellä raportoinnilla seurataan toiminnan kehitystä markkinoihin perustuvien liiketoiminta-alueiden perusteella. Raportointi palvelee sisäisten tavoitteiden asettamista ja strategista seurantaa ja on siten johtamisen väline eikä varsinainen ulkoinen taloudellinen mittari.
Wärtsilän korkein operatiivinen päätöksentekijä (CODM, Chief Operating Decision Maker) on toimitusjohtaja, jota tukee johtokunta ja joissain tapauksissa myös hallitus. Toimitusjohtaja arvioi konsernin taloudellista tilaa ja sen kehitystä kokonaisuutena eikä liiketoiminta-alueiden tuloksien perusteella. Koska yhtiön integraatiotaso on korkea, liiketoiminta-alueiden raportoidut tulosluvut eivät anna oikeaa kuvaa niiden taloudellisesta tilasta ja kehityksestä.
Tästä johtuen Wärtsilän liiketoimintaa ei voida jakaa erillisiksi raportoiviksi toimintasegmenteiksi.
Tilikausilla 1.1.–31.12.2016 ja 1.1.–31.12.2015 Wärtsilällä ei ole ollut yksittäisiä merkittäviä asiakkaita eikä maita.
Liikevaihto
MEUR 2016 2015
Energy Solutions 943 1 126
Marine Solutions 1 667 1 720
Services 2 190 2 184
Yhteensä 4 801 5 029
2. Yrityshankinnat
Yrityshankinnat 2016
American Hydro Corporation
30.6.2016 Wärtsilä osti Weir-konsernilta Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivan American Hydro Corporationin.
American Hydro on johtava laajojen laitemodernisointien sekä palvelujen toimittaja ja asentaja vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalalla. Yhtiö on erikoistunut vesivoimaturbiineihin ja -pumppuihin liittyvään konsultointiin, suunnitteluun ja tarkkuutta vaativien laitteiden suorituskyvyn parantamiseen. Kauppa tukee Wärtsilän vesivoima- ja teollisuushuollon palvelutarjonnan globaalia kasvua ja laajentamista.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät American Hydrosta maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 46
Kokonaishankintameno 46
Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 45
Ehdollinen vastike 1
Hankitut rahavarat -4
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 42
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 5
Aineelliset hyödykkeet 14
Vaihto-omaisuus 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8
Rahavarat 4
Varat yhteensä 33
Varaukset 1
Ostovelat ja muut velat 7
Varaukset ja velat yhteensä 8
Nettovarallisuus yhteensä 24
Alustava liikearvo 22
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien asiakassuhteet ja tilauskanta) on yhteensä 5 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 8 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
22 milj. euron alustava liikearvo heijastaa vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalan osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että yrityshankinta parantaa sen tarjontaa ja palveluita asiakkaiden suuntaan sekä tukee kasvustrategiaa ja laajentumista uusiutuviin energianlähteisiin, ja näin ollen luo Wärtsilälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa asiakkaiden toiminnan tehokkuutta. American Hydrosta kirjatun liikearvon odotetaan olevan verotuksessa pääosin vähennyskelpoinen.
Vuonna 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Eniram Group
30.6.2016 Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen suomalaisen teknologiayrityksen, Eniramin, ostosta. Yhtiön omistus siirtyi Wärtsilälle 1.7.2016. Yhtiö tarjoaa meriteollisuudelle energianhallinnan ja analytiikan ratkaisuja.
Eniram tarjoaa meriteollisuudelle energianhallinnan teknologiaa, joka vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Eniramin ratkaisut ovat kattava valikoima alkaen yksittäisistä trimmiä, nopeutta ja moottorin optimointia koskevista sovelluksista aina kattavaan, koko laivaston käsittävään analyysiin. Yhtiön ratkaisuja, jotka säästävät polttoainetta, parantavat kannattavuutta ja vähentävät haitallisia päästöjä, käytetään yli 270 laivassa. Eniramin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiöllä on tytäryhtiöitä Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa sekä Singaporessa. Yrityshankinta tukee Wärtsilän kasvua ja vahvistaa sen olemassa olevaa digitaalista tarjontaa sekä omaa osaamista, erityisesti data-analytiikan, mallintamisen sekä suorituskyvyn optimoimisen osalta.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät Eniramista maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 41
Kokonaishankintameno 41
Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 41
Hankitut rahavarat -1
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 40
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 11
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3
Rahavarat 1
Varat yhteensä 14
Varaukset 2
Ostovelat ja muut velat 4
Laskennallinen verovelka 2
Varaukset ja velat yhteensä 8
Nettovarallisuus yhteensä 7
Alustava liikearvo 34
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien teknologia) on yhteensä 11 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 3 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
34 milj. euron alustava liikearvo heijastaa energianhallinnan teknologian osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että yrityshankinta mahdollistaa asiakkaiden installaatioiden optimoinnin ja paremman ennustettavuuden. Lisäksi se tarjoaa reaaliaikaista analytiikkaa. Yrityshankinnan ansiosta Wärtsilällä on vankka johtoasema meriteollisuuden digitalisaatiossa.
Vuonna 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Pro forma
Jos yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2016, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 4.826 milj. euroa. Hankintojen vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.
Yrityshankinnat 2015
L-3 Marine Systems International
31.5.2015 Wärtsilä hankki L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) New Yorkin pörssiin listatulta L-3 Communications Holdings Inc. -yhtiöltä. Luovutettu vastike oli 293 milj. euroa.
MSI:llä on kattavaa kokemusta automaatio-, navigointi- ja sähköjärjestelmien, dynaamisen paikannusteknologian sekä kaikuluotaimilla toteutettavan vedenalaisen viestintäteknologian toimittamisesta monille eri alustyypeille ja offshore-installaatioille. Wärtsilän vahvaa asemaa toiminnan tehokkuutta parantavien teknologioiden kehittämisessä vahvistetaan edelleen lisäämällä siihen MSI:n monipuoliset valmiudet.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti MSI:lle maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Luovutettu vastike MEUR
Hankintameno 293
Kokonaishankintameno 293
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 293
Hankitut rahavarat -36
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 258
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvät arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 132
Aineelliset hyödykkeet 8
Vaihto-omaisuus 129
Myyntisaamiset ja muut saamiset 70
Laskennalliset verosaamiset 23
Rahavarat 36
Varat yhteensä 398
Varaukset 19
Eläkevelvoitteet 65
Ostovelat ja muut velat 146
Laskennallinen verovelka 46
Velat yhteensä 277
Nettovarallisuus yhteensä 121
Liikearvo 172
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 132 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 70 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
172 milj. euron liikearvo heijastaa merenkulun sähkö- ja automaatiojärjestelmien osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että uusi yksikkö pystyy luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantamaan asiakkaidensa toiminnan tehokkuutta. MSI:stä kirjattu liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Vuonna 2015 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 2 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankintaan liittyvät kokonaiskustannukset ovat 4 milj. euroa.
Pro forma
Kaudella kesä-joulukuu 2015 MSI:n vaikutus konsernin tilauskertymään oli 264 milj. euroa ja liikevaihtoon 263 milj. euroa. Vaikutus liiketulokseen oli 14 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2015, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 5.197 milj. euroa. Vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2015.
3. Yritysmyynnit
Yritysmyynnit 2016
30.6.2016 Wärtsilä myi enemmistöosuutensa Wärtsilä Ship Design Serbia doo:sta sen toimivalle johdolle. Kauppasumma ja kaupan vaikutus tilikauden nettotulokseen eivät olleet merkittäviä.
31.10.2016 Wärtsilä myi taajuusmuuttajaliiketoimintansa Suomessa toimivalle The Switchille. Kauppasumma ja kaupan vaikutus tilikauden nettotulokseen eivät olleet merkittäviä.
Yritysmyynnit 2015
Wärtsilä myi kaksitahtimoottoreiden liiketoiminnan Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD) -yhteisyritykselle tammikuussa 2015. Kaksitahtiliiketoiminta oli luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi, ja myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat esitetty omilla riveillään taseessa. Myyntitransaktion seurauksena tilikauden tulokseen lopetetuista toiminnoista kirjattiin 24 milj. euroa .
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista
MEUR 2015
Lopetetut toiminnot
Kulut -2
Yhteensä -2
Osakkeiden myyntivoitot 24
Liiketulos 22
Tilikauden tulos 22
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11
Lopetettujen toimintojen rahavirta
MEUR 2015
Investointien rahavirta 44
Yhteensä 44
4. Pitkäaikaishankkeet ja pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
MEUR 2016 2015
Tilikaudella tuloutettu liikevaihto
Pitkäaikaishankkeista 813 940
Pitkäaikaisista käyttö- ja huoltosopimuksista 331 355
Keskeneräiset pitkäaikaishankkeet
Kertyneet toteutuneet menot ja kirjatut voitot 2 213 2 229
Saadut ennakot 31.12. 1 965 2 011
Tuloutuksista syntyneet saamiset netotettuna saaduilla ennakoilla 31.12. 249 218
Pitkäaikaishankkeet sekä pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset tuloutetaan valmiusasteen mukaisesti. Pitkäaikaishankkeissa valmiusaste määritetään yleensä toteutuneiden kustannusten suhteena arvioituihin kokonaiskustannuksiin. Kaasuratkaisujen myyntiprojekteissa, joissa asiakkaalle arvoa tuottavat pääasiassa projektisuunnittelu, hankintatoimi ja projektin johtaminen ja joissa varsinainen valmistus on ulkoistettu, valmiusaste määritetään suoritettua työtä koskevilla selvityksillä. Pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa valmiusaste määritetään sopimuksissa määriteltyjen suoritettujen palveluiden perusteella.
5. Liiketoiminnan muut tuotot
MEUR 2016 2015
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot 7 4
Julkiset avustukset 8 10
Romun myyntituotot 3 4
Tilausten peruutuksiin liittyvät tuotot* 9 4
Vakuutuskorvaukset 7 5
Muut 21 25
Yhteensä 55 51
* Tilausten peruutuksiin liittyvät kulut ovat vastaavilla kulutileillä.
6. Materiaalit ja palvelut
MEUR 2016 2015
Ostot tilikauden aikana -1 207 -1 406
Varastojen muutos -27 -11
Ulkopuoliset palvelut -1 119 -1 186
Yhteensä -2 353 -2 603

      

7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
MEUR 2016 2015
Palkat ja palkkiot 939 935
Eläkekulut
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 10 12
Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 63 65
Muut henkilösivukulut 147 148
Yhteensä 1 159 1 159
Lisätietoja johdon palkitsemisesta liitetiedossa 29. Lähipiiritapahtumat.
Pitkäaikaiset palkitsemisjärjestelmät
Palkkoihin ja palkkioihin sisältyy varaus vuosien 2013, 2014 ja 2015 tulospalkkiojärjestelmiin liittyen, yhteensä 5 milj. euroa (15). Nämä tulospalkkiojärjestelmät perustuvat osakkeen markkina-arvon kehitykseen ennalta määrätyllä aikavälillä. Palkkiolle on asetettu yläraja.
Kyseisissä tulospalkkiojärjestelmissä bonuksen suuruus perustuu osakkeen kolmen vuoden kurssikehitykseen. Vuoden 2013 ohjelmassa on 1.755.000 bonusoikeutta, vuoden 2014 ohjelmassa 2.076.000 bonusoikeutta ja vuoden 2015 1.962.000 bonusoikeutta. Vuoden 2013 ohjelmassa lähtöhintana on 37,05 euroa, vuoden 2014 ohjelmassa 44,25 euroa ja vuoden 2015 ohjelmassa 47,47 euroa. Vuoden 2013 ohjelmassa huomioidaan 50% sen juoksuaikana maksettavista osingoista ja maksettava bonus voi olla korkeintaan 10,00 euroa per bonusoikeus. Vuosien 2014 ja 2015 ohjelmissa huomioidaan 100% niiden juoksuaikana maksettavista osingoista. Vuoden 2014 ohjelmassa maksettava bonus voi olla korkeintaan 10,60 euroa per bonusoikeus ja vuoden 2015 ohjelmassa 13,84 euroa per bonusoikeus.
2016 2015
Henkilöstö keskimäärin 18 332 18 565
Henkilöstö tilikauden lopussa 18 011 18 856
8. Poistot ja arvonalentumiset
MEUR 2016 2015
Aineettomat oikeudet 9 9
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot 35 32
Muut aineettomat hyödykkeet 15 20
Rakennukset ja rakennelmat 15 15
Koneet ja kalusto 46 47
Muut aineelliset hyödykkeet 1 1
Arvonalentumiset 17
Yhteensä 138 124
9. Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 2016 2015
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 618 643
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -35 -32
Vertailukelpoinen liiketulos 583 612
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -22 -16
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -22 -1
Muut kulut -7 -8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -51 -25
Liiketulos 532 587
Vuonna 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 51 milj. euroa (25), joista 48 milj. euroa (19) liittyi rakennejärjestelykuluihin ja 3 milj. euroa (6) muihin kustannuksiin.
10. Rahoitustuotot ja -kulut
MEUR 2016 2015
Korkotuotot lainoista ja saamisista 2 2
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 5 7
Valuuttakurssierot* 8
Muut rahoitustuotot 4 3
Rahoitustuotot yhteensä 19 11
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -13 -13
Korkokulut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusveloista -11 -9
Nettokorot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä -3 -3
Rahoitussaamisten alaskirjaukset -36
Valuuttakurssierot* -12
Muut rahoituskulut -8 -8
Rahoituskulut yhteensä -72 -45
Yhteensä -53 -34
* Vuonna 2016 konsernin tuloslaskelman kurssieroihin sisältyi -8 milj. euroa (-1) rahavirtasuojausten tehotonta osuutta tilausten peruutuksiin liittyen ja 14 milj. euroa (-15) kurssieroa suojaamattomista sisäisistä lainoista.
11. Tuloverot
MEUR 2016 2015
Tuloverot
tilikaudelta -121 -127
edellisiltä tilikausilta -1
Laskennallisten verojen muutos
syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot -1 3
Yhteensä -123 -124
Efektiivisen verokannan täsmäytyslaskelma:
Tulos ennen veroja 479 553
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla 20,0% -96 -111
Verokannan muutoksen vaikutus -3 -1
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus 2 5
Verovapaiden tulojen ja vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -7 -2
Osakkuus- ja yhteisyritysten tulosten vaikutus 3 3
Kirjaamattomien verotappioiden hyödyntäminen 1 7
Käyttämättömät tilikauden tappiot -6 -21
Muut verot* -12 -11
Muut jaksotuserot -4 8
Tuloverot edellisiltä tilikausilta -1
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut verot -123 -124
Efektiivinen verokanta (%) 25,6 22,5
* Muut verot koostuvat pääosin hyödyntämättä jääneistä lähdeveroista ja muista kuin tuloveroista.
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot esitetään Laajassa tuloslaskelmassa. Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutokset esitetään liitetiedossa 21. Laskennalliset verot.
Wärtsilässä on vireillä verotarkastuksia joissakin maissa, mistä voi aiheutua jälkiveropäätöksiä ja niistä johtuvia veroja liitännäismaksuineen.
12. Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden nettotulos ulkona olevien osakkeiden painotetulla keskiarvolla. Tilikausilla ei ole ollut laimennusvaikutteisia ohjelmia.
MEUR 2016 2015
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden nettotulos 352 444
Osakkeet tuhansina
ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo* 197 241 197 241
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 1,79 2,14
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 1,79 2,25
* Lisätietoja osakkeiden lukumäärästä esitetään liitetiedossa 23. Oma pääoma.
13. Aineettomat hyödykkeet
Liikearvon arvonalentumistestaus
Yrityshankinnoissa syntyvä liikearvo kohdistetaan erillistä rahavirtaa tuottaville yksiköille (RTY), jotka ovat pienimpiä riippumattomia omaisuusyksiköitä, joilla on erilliset rahavirrat. Wärtsilä on tunnistanut 3 (2) erillistä itsenäistä RTY:ä, joille liikearvoa on voitu kohdistaa alla olevan taulukon mukaisesti.
Rahavirtaa tuottavat yksiköt
Liikearvo
MEUR 2016 2015
Marine Systems International 172
American Hydro 23
Eniram 34
Power-liiketoiminta, muu 1 056 931
Yhteensä 1 112 1 103
Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmiin. RTY:n käyttöarvo määritellään nykyisen tilauskannan ja johdon hyväksymien strategisten suunnitelmien mukaisten tulevan viiden vuoden kassavirtojen diskontatulla nykyarvomenetelmällä. Yksikön arvioitu rahavirta perustuu kiinteistön, tehtaan ja välineistön käyttöön niiden nykyisessä kunnossa normaaleilla ylläpitoinvestoinneilla ilman mahdollisia tulevaisuuden yrityshankintoja. Rahavirrat, jotka ulottuvat viiden vuoden ennustejakson jälkeiselle ajalle, on laskettu käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. Loppuarvon kasvun määrittelemisessä on käytetty johdon konservatiivista arviota kassavirran pitkän aikavälin kasvusta. Loppuarvon kasvutekijänä on käytetty 2%:n vuotuista kasvua.
Arvonmäärittelemisessä avaintekijöitä ovat maailman talouden kasvu ja erityisesti globaalien energiamarkkinoiden kehitys, globaali laivanrakennusteollisuus sekä niihin liittyvien palveluiden kysyntä. Markkinoiden kokonaiskustannusten arvioidun kehityksen nähdään vaikuttavan kannattavuustasoon, kun taas yksittäisten kuluerien hintakehityksellä ei ole olennaista merkitystä laskelmiin. Avaintekijä tuotteiden ja laitteiden uusmyynnin arvonmäärittelemisessä on maailman talouden kasvu, kun taas avaintekijät huoltotoiminnoissa liittyvät myös vastaavien palvelujen kysyntään ja arvioihin työkustannusten kehityksestä markkinoilla.
Diskonttauskorkona käytetään Wärtsilän määrittelemää painotettua pääomakustannusta ennen veroja (WACC). WACC:n osatekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, teollisuuskohtainen beta, lainakustannus sekä oman ja vieraan pääoman suhde. Vuoden 2016 WACC:ia laskettaessa on huomioitu, että yleinen korkokanta on laskenut. Wärtsilä on käyttänyt 9,6%:n WACC:a (8,9) laskelmissaan.
Liikearvon testauksen tuloksena liikearvontestaustappiota ei tunnistettu yhdellekään RTY:lle tilikausille, jotka päättyivät 31.12.2016 ja 31.12.2015. Kaikkien RTY:iden kerrytettävissä olevat rahamäärät ylittivät niiden kirjanpitoarvot merkittävästi.
Herkkyysanalyysi
Erillistä rahavirtaa tuottaville yksiköille on tehty herkkyysanalyysi muuttamalla laskentaoletuksia. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaadittava muutos oletuksessa, jolla kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo vastaisi kirjanpitoarvoa.
Muutos
Diskonttauskorko, ennen veroja:
American Hydro kasvu yli 3 prosenttiyksikköä
Eniram kasvu yli 3 prosenttiyksikköä
Power-liiketoiminta, muu kasvu yli 18 prosenttiyksikköä
Loppuarvon kasvuvauhti:
American Hydro lasku yli 5 prosenttiyksikköä
Eniram lasku yli 4 prosenttiyksikköä
Power-liiketoiminta, muu lasku yli 90 prosenttiyksikköä
Kannattavuus:
American Hydro lasku yli 25 prosenttia
Eniram lasku yli 40 prosenttia
Power-liiketoiminta, muu lasku yli 60 prosenttia
Johdon näkemyksen mukaan perusoletusten muutoksia ei tule tulkita osoituksena niiden toteutumisen todennäköisyydestä. Herkkyysanalyysit ovat hypoteettisia ja siksi niihin tulee suhtautua varauksella.
2016
MEUR Tuote-
kehitys-
kulut
Kesken-
eräiset
hankin-
nat ja
ennakot
Muut
aineet-
tomat
hyödyk-
keet
Liike-
arvo
Yh-
teensä
Hankintameno 1.1.2016 114 33 730 1 108 1 986
Valuuttakurssimuutokset 1 -15 -46 -60
Yrityshankinnat 16 55 71
Lisäykset 11 5 16
Vähennykset -8 1 -8
Uudelleenryhmittelyt -3 5 2
Hankintameno 31.12.2016 107 41 743 1 118 2 008
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2016 -66 -450 -5 -522
Valuuttakurssimuutokset 8 8
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 4 -2 2
Tilikauden poisto -9 -50 -59
Arvonalentumiset -3 -3
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2016 -73 -495 -5 -574
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 33 41 248 1 112 1 434
Tilikaudella aktivoitiin tuotekehitysmenoja 6 milj. euroa (6). Niiden kirjanpitoarvo oli 68 milj. euroa (80).

Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 35 milj. euroa (32) ja niiden kirjanpitoarvo oli 209 milj. euroa (236).
2015
MEUR Tuote-
kehitys-
kulut
Kesken-
eräiset
hankin-
nat ja
ennakot
Muut
aineet-
tomat
hyödyk-
keet
Liike-
arvo
Yh-
teensä
Hankintameno 1.1.2015 84 55 607 914 1 658
Valuuttakurssimuutokset 3 2 5 21 31
Yrityshankinnat 132 172 304
Lisäykset 1 8 6 14
Vähennykset -20 -21
Uudelleenryhmittelyt 27 -31 1 -1
Hankintameno 31.12.2015 114 33 730 1 108 1 986
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2015 -55 -421 -5 -479
Valuuttakurssimuutokset -2 -2
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset -2 22 20
Tilikauden poisto -9 -51 -60
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2015 -66 -450 -5 -522
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 48 33 280 1 103 1 464

      

14. Aineelliset hyödykkeet
2016
MEUR Maa- ja
vesi-
alueet
Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet
ja ka-
lusto
Kesken-
eräiset
hankin-
nat ja
ennakot
Muut
aineelli-
set hyö-
dykkeet
Sijoi-
tus-
kiin-
teistöt
Yh-
teensä
Hankintameno 1.1.2016 32 343 800 33 24 13 1 246
Valuuttakurssimuutokset 5 7 13
Yrityshankinnat 1 6 6 14
Lisäykset 3 28 7 38
Vähennykset -9 -28 -1 -38
Uudelleenryhmittelyt 23 -29 -5
Hankintameno 31.12.2016 34 349 834 12 25 12 1 266
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2016 -1 -162 -630 -20 -815
Valuuttakurssimuutokset -2 -5 -8
Vähennysten kertyneet poistot 8 26 33
Tilikauden poisto -15 -46 -1 -62
Arvonalentumiset -8 -6 -14
Uudelleenryhmittelyt 1 1 4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2016 -1 -179 -660 -21 -861
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 33 170 174 12 4 12 405
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing-
sopimuksilla hankittua omaisuutta
1
Sijoituskiinteistöihin kuuluu maa-alueita, jotka eivät ole konsernin omassa käytössä. Niiden käyvän arvon arvioidaan olevan noin 21 milj. euroa (23). Tilikauden aikana sijoituskiinteistöjä on myyty yhteensä 1 milj. eurolla (1), mistä syntyi 1 milj. euron (1) myyntivoitto.
2015
MEUR Maa- ja
vesi-
alueet
Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet
ja ka-
lusto
Kesken-
eräiset
hankin-
nat ja
ennakot
Muut
aineelli-
set hyö-
dykkeet
Sijoi-
tus-
kiin-
teistöt
Yh-
teensä
Hankintameno 1.1.2015 26 319 806 53 27 14 1 247
Valuuttakurssimuutokset 1 7 -2 7
Yrityshankinnat 1 5 8
Lisäykset 11 29 25 65
Vähennykset 1 -17 -49 -1 -1 -67
Uudelleenryhmittelyt 4 27 2 -42 -2 -12
Hankintameno 31.12.2015 32 343 800 33 24 13 1 246
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2015 -1 -159 -630 -23 -813
Valuuttakurssimuutokset -3 -4 -7
Vähennysten kertyneet poistot 13 45 1 58
Tilikauden poisto -15 -47 -1 -63
Uudelleenryhmittelyt 2 6 1 10
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2015 -1 -162 -630 -20 -815
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 33 181 168 32 4 13 431
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing-
sopimuksilla hankittua omaisuutta
1 1
15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
MEUR 2016 2015
Kirjanpitoarvo 1.1. 89 90
Investoinnit 9 9
Osuus tuloksesta 14 17
Osingot -29 -32
Muuntoerot 1 3
Osakkeiden myynti -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 84 89
Vuonna 2016 Wärtsilä investoi 9 milj. euroa (9) yhteisyritykseen CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd ja myi 40% osuutensa Kiinassa sijaitsevasta osakkuusyrityksestä Cosco-Shipyard Total Automation Co Ltd. Kauppasumma ja kaupan vaikutus tilikauden nettotulokseen eivät olleet merkittäviä.
Taloudellinen yhteenveto (100%):
2016
MEUR Omistus-% Varat Oma
pääoma
Velat Liike-
vaihto
Tili-
kauden
tulos
Yhteisyritykset
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kiina 50,0 30 21 9 19
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Etelä-Korea 50,0 232 111 122 221 32
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kiina 49,0 52 32 20 -4
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugali 50,0 1 1 2
Osakkuusyritykset
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippiinit 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norja 40,0 1 1 1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiö valmistaa keskikokoisia ja suuria keskinopeita dieselmoottoreita ja monipolttoainemoottoreita Shanghaissa Linganganissa. Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd valmistaa monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin Etelä-Koreassa Mokpossa.
2015
MEUR Omistus-% Varat Oma
pääoma
Velat Liike-
vaihto
Tili-
kauden
tulos
Yhteisyritykset
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kiina 50,0 34 24 10 25
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Etelä-Korea 50,0 281 132 149 273 34
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kiina 49,0 19 19
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugali 50,0 2 1 1 1
Osakkuusyritykset
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippiinit 40,0 -2 2
Cosco-Shipyard Total Automation Co Ltd. Kiina 40,0 8 5 3 8
Neptun Maritime AS Norja 40,0 1 1 1

     

16. Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan, koska niiden käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavilla.
MEUR 2016 2015
Kirjanpitoarvo 1.1. 15 16
Osakkeiden myynti -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 15 15
2016 2015
MEUR Hankintameno Markkina-arvo Hankintameno Markkina-arvo
Noteeraamattomat osakkeet (taso 3)
Muut osakkeet 15 15 15 15
Osakkeet yhteensä 15 15 15 15
17. Vaihto-omaisuus
MEUR 2016 2015
Aineet ja tarvikkeet 432 460
Keskeneräiset tuotteet 532 655
Valmiit tuotteet ja tavarat 36 41
Maksetut ennakot 42 44
Yhteensä 1 042 1 200
Konsernin tuloslaskelmaan on 2016 kirjattu 17 milj. euron (22) alaskirjaus liittyen vanhentuneeseen vaihto-omaisuuteen. Yrityshankinnoista johtuva vaihto-omaisuuden kasvu on 1 milj. euroa (129).
18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
2016
MEUR Rahavirran
suojaus
Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
kirjattavat
rahoitus-
varat
ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitus-
varat
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
kirjattavat
rahoitus-
velat
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 15 15
Korolliset sijoitukset 6 6 6
Muut saamiset 6 6 6
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 1 220 1 220 1 220
Johdannaiset 9 9 9
Muut saamiset 10 10 10
Rahavarat 472 472 472
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 9 10 1 704 15 1 738 1 738
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 520 520 531
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 108 108 108
Ostovelat 502 502 502
Johdannaiset 31 13 45 45
Muut velat 6 6 6
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 31 13 1 136 1 181 1 192
2015
MEUR Rahavirran
suojaus
Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
kirjattavat
rahoitus-
varat
ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitus-
varat
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
kirjattavat
rahoitus-
velat
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 15 15
Korolliset sijoitukset 17 17 17
Muut saamiset 28 28 28
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 1 394 1 394 1 394
Johdannaiset 9 9 9
Muut saamiset 11 11 11
Rahavarat 334 334 334
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 9 11 1 772 15 1 807 1 807
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 492 492 503
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 232 232 232
Ostovelat 510 510 510
Johdannaiset 28 4 32 32
Muut velat 2 2 2
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 28 4 1 236 1 268 1 279
Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvät arvot arvostustasoittain on esitetty liitteessä 16. Myytävissä olevat rahoitusvarat. Muut rahoitusvarat ja -velat ovat arvostustasoa 2. Lisätietoja rahoitusveloista esitetään liitetiedossa 25. Rahoitusvelat.
19. Muut saamiset
MEUR 2016 2015
Johdannaiset 9 9
Korot ja muut rahoituserät 10 11
Vakuutusmaksut 10 15
Vuokrajaksotukset 5 8
Projektijaksotukset 10 14
Siirtosaamiset pitkäaikaishankkeista 295 172
Muut siirtosaamiset 47 39
Lainasaamiset 6 6
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 1 1
Arvonlisäverosaamiset 71 76
Muut* 49 73
Yhteensä 512 424
Pitkäaikaiset 18 28
Lyhytaikaiset 494 396
* Sisältää henkilöstökustannuksiin liittyviä verosaamisia Brasiliassa 11 milj. euroa (8), joita ei välttämättä pystytä hyödyntämään vuoden kuluessa sekä vertailukauden 2015 osalta myös 21 milj. euron saamisen kaksitahtimoottoreiden liiketoiminnan myynnistä.
20. Rahavarat
MEUR 2016 2015
Rahat ja pankkisaamiset* 450 311
Rahamarkkinasijoitukset 22 22
Yhteensä 472 334
* 132 milj. euroa (147) rahoista ja pankkisaamisista ei ollut välittömästi emoyhtiön käytettävissä.
21. Laskennalliset verot
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden 2016 aikana
MEUR 1.1.2016 Konsernin tulos-
laskelmaan
kirjatut erät
Muut laajan
tuloksen erät
Muuntoerot Yrityshan-
kinnat ja
-myynnit
31.12.2016
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut verotappiot 26 -8 1 19
Eläkevelvoitteet 23 -1 3 25
Varaukset 32 1 32
Vaihto-omaisuuden sisäisen katteen eliminointi 10 -2 9
Arvonmuutosrahasto 24 -11 1 12
Muut väliaikaiset erot 42 1 1 44
Yhteensä 157 -9 -8 3 141
Laskennalliset verovelat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 64 -7 2 59
Arvonmuutosrahasto 1 1
Muut väliaikaiset erot 36 -1 35
Yhteensä 102 -8 2 93
Laskennallinen nettoverosaaminen/
-velka
55 -1 -8 3 -2 48
31.12.2016 konsernilla oli kirjaamatta 45 milj. euroa (47) laskennallista verosaamista, koska niiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Pääosa kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista liittyy kertyneisiin verotuksellisiin tappioihin. Näistä 12 milj. euroa (17) vanhenee seuraavien viiden vuoden aikana ja loput myöhemmin tai ei koskaan. Verotukselliset tappiot, joihin liittyen on kirjattu laskennallista verosaamista, eivät vanhene koskaan.
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden 2015 aikana
MEUR 1.1.2015 Konsernin tulos-
laskelmaan
kirjatut erät
Muut laajan
tuloksen erät
Muuntoerot Yrityshan-
kinnat ja
-myynnit
31.12.2015
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut verotappiot 27 -4 -1 2 24
Eläkevelvoitteet 23 -1 -2 1 6 28
Varaukset 27 -5 3 26
Vaihto-omaisuuden sisäisen katteen eliminointi 9 10
Arvonmuutosrahasto 24 -1 24
Muut väliaikaiset erot 35 -3 2 14 46
Yhteensä 144 -12 -2 2 23 157
Laskennalliset verovelat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 30 -10 2 42 65
Arvonmuutosrahasto 5 1 1 7
Muut väliaikaiset erot 28 -5 2 4 29
Yhteensä 64 -15 1 4 46 102
Laskennallinen nettoverosaaminen/
-velka
80 3 -3 -2 -24 55
22. Eläkevelvoitteet
MEUR 2016 2015
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen nettovelka 31.12. 168 161
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 31.12. 10 8
Wärtsilällä on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä pääasiassa Euroopassa ja Aasiassa. Merkittävimmät niistä sijaitsevat Sveitsissä, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Sveitsin etuuspohjaisen eläkejärjestelyn osuus konsernin velvoitteiden kokonaismäärästä on 31% ja varojen kokonaismäärästä 52%. Suurin osa järjestelyistä tarjoaa työntekijöille elinikäisen eläkkeen tavanomaisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen, mutta on myös järjestelyjä, jotka tarjoavat kertakorvauksen työntekijän saavuttaessa eläkeiän. Suurin osa etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä on eläkesäätiöiden hallussa, ja niiden varat eivät sisälly konsernin varoihin. Järjestelyn varat on yleensä sijoitettu kunkin eläkesäätion hallituksen hyväksymiin kohteisiin, mutta joissain tapauksissa niitä hallinnoivat kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöt. Konserniyhtiöiden maksut eläkesäätiöille suoritetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Valtuutetut aktuaarit ovat kussakin maassa suorittaneet etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät vakuutuslaskelmat.
Sveitsin järjestely
Wärtsilällä on Sveitsissä paikallisten eläkelakien ja -säännösten mukainen etuuspohjainen eläkejärjestely, johon osallistuville maksetaan eläkettä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Eläke-etuus määräytyy kertyneen eläkepääoman mukaan ja se koostuu järjestelyyn työssäoloaikana maksetuista pääomista sekä niihin liittyvistä korkoeristä. Järjestelyä hoitaa eläkerahasto, jota johtaa yrityksen ulkopuolinen säätiön hallitus.

Sekä työntekijä että työnantaja maksavat eläkejärjestelyyn säätiön säännöissä määritellyn prosenttiosuuden palkasta. Työnantajan maksama eläkemaksu vaihtelee työntekijän iän mukaan ja se kattaa keskimäärin kaksi kolmasosaa kokonaismaksusta.

Eläkesäätiön investointistrategiasta vastaa säätiön hallitus ja varat sijoitetaan tämän strategian sekä paikallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Järjestelyn muita riskejä valitun investointistrategian lisäksi ovat pidennys eliniän odotteessa sekä ennenaikainen kuolema tai vammautuminen. Eläkejärjestelyt on vakuutettu kuoleman ja vammautumisriskin osalta 31.12.2016. Inflaatiosta johtuva mahdollinen maksettavien eläkkeiden nousu on säätiön hallituksen harkintavallassa, kun maksettavan eläkkeen määrä ylittää lainsäädännössä määritetyn minimieläkkeen.
Saksan järjestelyt
Wärtsilällä on Saksassa paikallisten eläkelakien ja -säännösten mukaisia etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joihin osallistuville maksetaan eläkettä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Eläke-etuus määräytyy kertyneen eläkepääoman mukaan ja se koostuu järjestelyyn työssäoloaikana maksetuista pääomista sekä niihin liittyvistä korkoeristä. Järjestelyjä on erilaisia, rahastoimattomista eläkerahaston hoitamaan järjestelyyn.

Joissain järjestelyissä sekä työntekijä että työnantaja maksavat eläkejärjestelyyn säätiön säännöissä määritellyn prosenttiosuuden palkasta mutta osassa järjestelyitä vain työnantaja on maksuvelvollinen. Työnantajan maksama eläkemaksu voi vaihdella työntekijän iän, työsuhteen keston ja työntekijän aseman mukaan.

Järjestelyjen riskejä ovat pidennys eliniän odotteessa, ennenaikainen kuolema tai vammautuminen sekä mahdollisen eläkesäätiön varojen hallinnoimiseksi valittu investointistrategia. Inflaatiosta johtuva maksettavien eläkkeiden nousu tarkastetaan vuosittain.
MEUR 2016 2015
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 119 114
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 206 200
Varojen käypä arvo -156 -152
Nettovelka taseessa 168 161
% Etuus-
pohjaisen
velvoitteen
nykyarvo
Järjestelyyn
kuuluvien
varojen
käypä arvo
Sveitsi 31 52
Saksa 22 4
Muu Eurooppa 38 34
Aasia 8 10
Yhteensä 100 100
MEUR Etuus-
pohjaisen
velvoitteen
nykyarvo
Järjestelyyn
kuuluvien
varojen
käypä arvo
Etuus-
pohjainen
nettovelka
yhteensä
Velvoitteiden ja varojen arvo 1.1.2015 236 -136 100
Valuuttakurssimuutokset 9 -5 4
Yrityshankinnat 75 -10 65
Kirjattu tuloslaskelmaan:
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 11 11
Voitot (-) / tappiot (+) velvoitteen täyttämisestä -3 3
Korkokulu (+) / korkotuotto (-) 6 -3 3
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät muissa laajan tuloslaskelman erissä:
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto, poislukien korkotuotto -8 -8
Väestötilastollisten oletusten muutokset -1 -1
Taloudellisten oletusten muutokset 1 1
Järjestelyyn osallisten maksusuoritukset 1 -1
Työnantajan maksusuoritukset -9 -9
Maksetut etuudet -24 17 -7
Velvoitteiden ja varojen arvo 31.12.2015 313 -152 161
Velvoitteiden ja varojen arvo 1.1.2016 313 -152 161
Valuuttakurssimuutokset -4 2 -2
Kirjattu tuloslaskelmaan:
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 9 10
Korkokulu (+) / korkotuotto (-) -1 1
Korkokulu (+) / korkotuotto (-) 6 -2 3
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät muissa laajan tuloslaskelman erissä:
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto, poislukien korkotuotto -10 -10
Kokemusperusteiset oikaisut -1 -1
Taloudellisten oletusten muutokset 24 24
Järjestelyyn osallisten maksusuoritukset 1 -1
Työnantajan maksusuoritukset -10 -10
Maksetut etuudet -24 16 -8
Velvoitteiden ja varojen arvo 31.12.2016 323 -156 168
Järjestelyyn kuuluvien varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin:
% 2016 2015
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 23 26
Joukkovelkakirjat ja muut rahoitusinstrumentit 31 32
Kiinteistöt 15 14
Muut saamiset 30 28
Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset tilikauden lopussa ovat (ilmoitettu painotettuna keskiarvona):
% 2016 2015
Diskonttauskorko 1,51 2,06
Palkkojen nousu 2,05 2,23
Eläkkeiden nousu 1,17 1,14
31.12.2016 etuuspohjaisten velvoitteiden duraation painotettu keskiarvo oli 12 vuotta. Konserni odottaa maksavansa 8 milj. euroa etuuspohjaisiin järjestelyihin seuraavan tilikauden aikana.
Tulevaisuuden kuolleisuusolettama perustuu aktuaarien laskelmiin, jotka pohjautuvat kussakin maassa julkaistuihin tilastoihin ja kokemuksiin. Näiden perusteella arvioitu painotettu keskimääräinen jäljellä oleva elinikä eläkeiän saavuttamisen jälkeen on seuraava:
2016 2015
Järjestelyyn kuuluvien henkilöiden eläkeikä tilikauden lopussa:
miehet 17,2 17,7
naiset 19,4 19,6
Järjestelyyn kuuluvien henkilöiden eläkeikä 20 vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä:
miehet 18,2 19,5
naiset 20,2 21,9
Jokaiselle merkittävälle vakuutusmatemaattiselle oletukselle tehdyt herkkyysanalyysit on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukosta käy ilmi miten muutokset vakuutusmatemaattisissa oletuksissa, jotka olisivat olleet kohtuullisissa määrin mahdollisia tilikauden lopussa, olisivat vaikuttaneet etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteisiin. Tehty herkkyysanalyysi soveltuu vain etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteisiin eikä etuuspohjaisiin eläkevelkoihin kokonaisuudessaan.
Herkkyysanalyysi
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen
nettovelvoitteet, MEUR
Muutokset oletuksissa 2016 2015
Diskonttauskorko kasvu 1% -35 -36
Diskonttauskorko lasku 1% 47 46
Palkkojen nousu kasvu 1% 13 12
Palkkojen nousu lasku 1% -7 -7
Eläkkeiden nousu kasvu 1% 30 31
Eläkkeiden nousu lasku 1% -16 -16
23. Oma pääoma
Oma pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, muuntoeroista, arvonmuutosrahastosta, etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvista eristä ja kertyneistä voittovaroista.
Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
MEUR
Osakepääoma Osakkeiden
ja äänien
lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Yhteensä
1.1.2015 197 241 130 336 61 397
31.12.2015 197 241 130 336 61 397
31.12.2016 197 241 130 336 61 397
Wärtsilän osakkeella ei ole nimellisarvoa.
Osakepääoma
Osakeannin yhteydessä yhtiön saamat osakkeen merkintähinnat kirjataan osakepääomaan, ellei osakeantipäätöksen yhteydessä olla päätetty, että osa merkintähinnasta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto on sidottua omaa pääomaa. Sitä voidaan alentaa noudattaen, mitä osakepääoman alentamisesta säädetään osakeyhtiölaissa. Osakepääomaa voidaan myös korottaa siirtämällä varoja ylikurssirahastosta.
Muuntoerot
Tilikauden tuloksen ja muiden laajan tuloksen erien muuntaminen eri kursseilla laajassa tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron. Ulkomaisten yritysten hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyvät muuntoerot esitetään myös omassa pääomassa. Muuntoerojen muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
Arvonmuutosrahasto
Arvonmuutosrahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset. Myös rahavirran suojauksessa käytettyjen instrumenttien käyvän arvon muutokset sisältyvät arvonmuutosrahastoon, jos suojaus on tehokas ja täyttää suojauslaskennan edellytykset. Muutokset arvonmuutosrahastoon sisältyvissä erissä kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
MEUR Rahavirran
suojaukset
Käyvän arvon ja kirja-arvon ero 1.1.2015 -89
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot 23
Arvonmuutosrahasto 1.1.2015 -66
Siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 16
Käyvän arvon muutokset -23
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot 4
Arvonmuutosrahasto 31.12.2015 -70
Siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 44
Käyvän arvon muutokset -16
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot 4
Arvonmuutosrahasto 31.12.2016 -39
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on esittänyt, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,30 euroa osakkeelta. Näin osingonjako on yhteensä 256 milj. euroa. Jäljelle jäävä osa kertyneistä voittovaroista jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Tilikauden 2015 voitosta jaettiin osinkona 1,20 euroa osakkeelta osingonjaon ollessa yhteensä 237 milj. euroa. Jäljelle jäänyt osa kertyneistä voittovaroista jätettiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
Lisätietoja omasta pääomasta esitetään emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa, liitetiedossa 10. Oma pääoma.

      

24. Varaukset
2016
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Varaukset 1.1.2016 15 187 17 15 35 269
Kurssierot 1 1
Lisäykset 6 48 10 22 7 94
Käytetyt varaukset -1 -66 -9 -18 -8 -103
Käyttämättömien varausten peruutukset -2 -2 -2 -5 -11
Varaukset 31.12.2016 17 170 17 18 29 250
Pitkäaikainen 44
Lyhytaikainen 206
2015
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Varaukset 1.1.2015 25 190 24 24 28 292
Kurssierot 2 2
Yrityshankinnat 6 8 7 19
Lisäykset 2 84 11 11 16 123
Käytetyt varaukset -14 -97 -13 -17 -12 -154
Käyttämättömien varausten peruutukset -3 -4 -2 -6 -15
Varaukset 31.12.2015 15 187 17 15 35 269
Pitkäaikainen 46
Lyhytaikainen 223
Toimitettuihin tuotteisiin liittyvät arvioidut takuukustannukset käsitellään varauksena, jonka suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon aiemmin toteutuneista takuukustannuksista. Yleinen takuuaika kattaa vuoden toimituksesta eteenpäin.
Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Kyseiset oikeusjutut koskevat mm. sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.
25. Rahoitusvelat
2016
Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR < 1 vuosi 1–3 vuotta 3–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat eläkelaitoksilta* 10 8 18
Lainat muilta rahoituslaitoksilta* 95 137 187 186 606
Rahoitusleasingvelat* 1 1
Muut korolliset lainat* 3 4
Ostovelat 502 502
Johdannaiset 45 45
Muut velat 6 6
Yhteensä 662 145 187 186 1 181
* Arvioidut korkokustannukset yhteensä 8 12 10 5 34
Arvioidut sopimusperusteiset rahavirrat 670 157 197 191 1 215
2015
Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR < 1 vuosi 1–3 vuotta 3–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat eläkelaitoksilta* 27 18 45
Lainat muilta rahoituslaitoksilta* 72 170 112 189 544
Rahoitusleasingvelat* 1 1
Muut korolliset lainat* 133 134
Ostovelat 510 510
Johdannaiset 32 32
Muut velat 2 2
Yhteensä 777 188 112 189 1 268
* Arvioidut korkokustannukset yhteensä 8 10 8 8 34
Arvioidut sopimusperusteiset rahavirrat 785 198 120 197 1 302
Rahoitusvelkojen käyvät arvot esitetään liitetiedossa 18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin.
26. Muut velat
MEUR 2016 2015
Projektikulut 479 557
Henkilöstökulut 158 189
Johdannaiset 45 32
Korot ja muut rahoituserät 6 2
Muut siirtovelat 63 68
Arvonlisäverovelat 25 18
Muut 58 69
Yhteensä 834 935
Pitkäaikaiset 1 2
Lyhytaikaiset 833 933
27. Johdannaisinstrumentit
Konserni soveltaa suojauslaskentaa valuuttatermiineihin merkittävin osin. Lisätietoja esitetään liitetiedossa 30. Rahoitusriskit.
MEUR 2016 joista
suljettu
2015 joista
suljettu
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot (taso 2)
Koronvaihtosopimukset 165 185
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 81
Inflaatiosuoja 1
Valuuttatermiinit, transaktioriski 2 788 478 2 205 678
Yhteensä 3 034 478 2 390 678
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset (taso 2)
Koronvaihtosopimukset -4 -4
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset -10
Valuuttatermiinit, transaktioriski -22 -18
Yhteensä -35 -22
Valuuttatermiinit erääntyvät seuraavan 12 kuukauden aikana. Koronvaihtosopimukset ovat euromääräisiä ja niiden keskimääräinen juoksuaika on 26 kuukautta. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten keskimääräinen juoksuaika on 53 kuukautta.
Normaalisti kaikki konsernin johdannaiset tehdään International Swaps and Derivatives Associationin Master Agreement -sopimusten (ISDA) alla. Mikäli sopimusosapuoli on sopimuksessa määritellyn luottotapahtuman kohteena, on toisella sopimusosapuolella oikeus vaatia kaikkien avoimien johdannaisten ennenaikaista eräännyttämistä ja niiden netottamista. Nämä sopimukset eivät kuitenkaan täytä tase-erien netotusvaatimuksia. Alla olevassa taulukossa on kyseisten sopimusten alla tehtyjen rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvot.
MEUR 2016 2015
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset ISDA-sopimusten alla
Varat
Valuuttatermiinit 9 8
Yhteensä 9 9
Velat
Koronvaihtosopimukset -13 -4
Valuuttatermiinit -31 -27
Yhteensä -44 -31
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset ISDA-sopimusten alla
Varat 3 1
Velat -38 -23
Yhteensä -35 -22
Valuuttatermiinien valuuttajakauma
MEUR Tilaus-
kanta
Netto-
velat
Valuuttatermiinit
USD 562 75
NOK 296 40
CHF 56 279
CNY 46
JPY 34
SGD 7
DKK 14 5
GBP 5 19
SEK 11 1
Muut valuutat* 26 25
Yhteensä 1 049 451
* Muut valuutat eivät sisällä mitään merkittävää yksittäistä valuuttaa.

      

28. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
2016 2015
MEUR Taseen
velkamäärä
Kiinnitykset Taseen
velkamäärä
Kiinnitykset
Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu kiinteistökiinnityksiä
muut vastuut 19 10 20 10
Yhteensä 19 10 20 10
Velat ja vastuut ja muut sitoumukset sekä vakuudet, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä
lainat rahoituslaitoksilta 15 6 18 7
muut vastuut 20 20
Yhteensä 15 26 18 27
MEUR 2016 2015
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 921 743
Yhteensä 921 743
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 34 29
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 84 76
maksetaan myöhemmin 30 29
Yhteensä 148 133
29. Lähipiiritapahtumat
Lähipiirin muodostavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet sekä osakkuus- ja yhteisyritykset.
Johdon palkitseminen
Tuloslaskelmaan kirjatut etuudet
TEUR 2016 2015
Toimitusjohtaja
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 781 878
Tulospalkkiot 179 342
Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio 216 732
Lakisääteisistä eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 135 169
Vapaaehtoisista eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 182 404
Toimitusjohtajan sijainen
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 386 562
Tulospalkkiot 114 37
Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio 216 531
Lakisääteisistä eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 32 70
Vapaaehtoisista eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 61 216
Muut konsernin johtokunnan jäsenet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 878 1 852
Tulospalkkiot 366 303
Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio 836 2 651
Lakisääteisistä eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 277 298
Vapaaehtoisista eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 480 426
Yhteensä 6 141 9 471
Hallituksen jäsenet 31.12.2016
Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja 155 152
Sune Carlsson, hallituksen varapuheenjohtaja 107 106
Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen 82 81
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen 74 73
Tom Johnstone, hallituksen jäsen 77 74
Risto Murto, hallituksen jäsen 81 79
Gunilla Nordström, hallituksen jäsen 74 73
Markus Rauramo, hallituksen jäsen 86 85
Hallituksen jäsenet 5.3.2015 saakka
Alexander Ehrnrooth, hallituksen jäsen 2
Paul Ehrnrooth, hallituksen jäsen 2
Yhteensä 735 727
Johdon palkitseminen yhteensä 6 876 10 198
Toimitusjohtaja sekä hallituksen ja johtokunnan jäsenet omistivat vuoden lopussa 88.529 (68.834) Wärtsilän osaketta.
Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana. Johtokunnan jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle paikallisen eläkelainsäädännön mukaisesti. Yhdellä johtokunnan jäsenellä on oikeus jäädä eläkkeelle aiemmin, 60-vuotiaana. Yhtiöllä ei ole lainasaamisia konsernin johdolta tai hallituksen jäseniltä. Johdon tai osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuita.
Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa
MEUR 2016 2015
Myynnit osakkuus- ja yhteisyrityksille 42 46
Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 63 32
Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 7 11
Osakkuus- ja yhteisyrityksille maksetut ennakot 19 25
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille 12 19
Lisätietoja osakkuus- ja yhteisyrityksistä esitetään liitetiedossa 15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin.
30. Rahoitusriskit
Yleistä
Konsernin keskitetyllä rahoitustoiminnolla on kaksi päätehtävää: hankkia riittävästi rahoitusta konsernin tarpeisiin kilpailukykyisellä hinnalla, ja tunnistaa ja arvioida konsernin rahoitusriskit sekä tehdä konserniyhtiöiden tarvitsemat suojaukset.
Tarkoituksena on suojautua rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta heilahteluilta sekä minimoida valuutta-, korko-, likviditeetti- ja luottoriskien vaikutus konsernin rahavaroihin, tulokseen ja omaan pääomaan.
Wärtsilän riskienhallintapolitiikka on hyväksytty yhtiön hallituksessa. Rahoitusriskien suojausinstrumentteina käytetään vain sellaisia instrumentteja, joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan luotettavasti seurata.
Valuuttariski
Valuuttapositioita seurataan liiketoimintojen tasolla ja ne yhdistetään ja suojataan konsernitasolla. Kaikki kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset suojataan. Tulevat kaupalliset avoimet valuuttayli- ja alijäämät arvioidaan liiketoiminnoittain ja suojausten tasosta päättää johtokunta. Suojauslaskentaa sovelletaan valtaosaan edellä mainittujen erien suojauksista. Suojaukset kattavat aikajakson, joka mahdollistaa myyntihintojen ja kustannusten sopeuttamisen uudella valuuttakurssitasolla. Suojausten pituudet vaihtelevat konserniyhtiöillä kuukaudesta kahteen vuoteen. Konserni suojaa myös taseessa olevat valuuttamääräiset erät kuten valuuttamääräiset myyntisaamiset ja ostovelat. Valuuttakurssien mahdollisiin muutoksiin liittyen konserni ei odota merkittäviä valuuttakurssitappioita vuodelle 2017. Mikäli tilauksia peruutetaan, voi se johtaa tehottomaan valuuttasuojaukseen. Vuonna 2016 67% (64) myynnistä ja 59% (57) operatiivisista kuluista oli euromääräisiä. Konsernin tulokseen ja kilpailukykyyn vaikuttavat välillisesti myös pääkilpailijoiden kotivaluutat: USD, GBP, JPY sekä KRW.
Konsernissa käytetyt valuuttasuojausinstrumentit, näiden nimellisarvot sekä valuuttajakauma on eritelty liitetiedossa 27. Johdannaisinstrumentit.
Eräillä tytäryhtiöillä maissa, joiden valuutat eivät ole vapaasti vaihdettavia, kuten Brasiliassa, on suojaamattomia EUR tai USD määräisiä konsernin sisäisiä lainoja. Näiden lainojen kokonaismäärä on 109 milj. euroa (96).
Koska Wärtsilällä on tytäryhtiöitä ja yhteisyrityksiä euroalueen ulkopuolella, ovat konsernin oma pääoma, liikearvo ja kauppahinnan kohdistukset alttiina valuuttakurssien vaihteluille. Vuoden 2016 lopussa Wärtsilän euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten nettovarallisuuden arvo oli 1.071 milj. euroa (1.036). Lisäksi ulkomaanrahan määräistä, yrityshankinnoissa syntynyttä liikearvoa ja kauppahinnan kohdistuksia oli 613 milj. euroa (591). Vuonna 2016 muuhun laajaan tulokseen kirjatut muuntoerot syntyivät pääosin Englannin punnan (GBP) kurssimuutoksesta.
Suojauslaskentaa on sovellettu 1.468 milj. euron (1.837) arvosta valuuttatermiineihin. 10% valuuttakurssimuutos aiheuttaisi näistä termiineistä noin 109 milj. euron (147) muutoksen verojen jälkeen konsernin omaan pääomaan. Vuoden 2016 aikana on rahavirtasuojausten käypien arvojen muutoksia kirjattu omaan pääomaan -16 milj. euroa (-23). Omasta pääomasta on vuoden aikana kirjattu tuloslaskelmaan -58 milj. euroa (-21) myynnin tai ostojen oikaisuna. Vuonna 2016 rahavirtasuojausten tehoton osuus oli -8 milj. euroa (-1), joka kirjattiin rahoituseriin ja on eritelty liitetiedossa 10. Rahoitustuotot ja -kulut.
Valuuttajakauma 2016
% Liikevaihto Liiketoimin-
nan kulut
Myynti-
saamiset
Ostovelat
EUR 67 59 68 76
USD 20 8 17 6
NOK 2 5 1 2
GBP 2 3 1 3
CHF 1 3
Muut EU-valuutat 1 3 1
SGD 1 2 1 1
BRL 1 1 1
INR 1 1 1
CNY 1 3 1 3
JPY 1 1 1 2
Muut valuutat 4 11 6 3
Yhteensä 100 100 100 100
Korkoriski
Wärtsilä-konsernin korkoriski muodostuu pääasiallisesti nettomääräisen lainasalkun arvon muutoksista (hintariski) sekä korkojen vaihtelusta (vaihtuvakorkoisten lainojen koronmuutokset). Wärtsilä suojaa korkoriskinsä johdannaisilla kuten koronvaihtosopimuksilla, futuureilla sekä optioilla. Näiden johdannaisten markkina-arvojen muutokset kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. Korkoriskejä seurataan mittaamalla jatkuvasti rahoitusinstrumenttien markkina-arvoja sekä tekemällä herkkyysanalyysia.
Korollinen velka oli vuoden 2016 lopussa 629 milj. euroa (724). Keskikorko oli 1,3% (1,3) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 25 kuukautta (20). Vuoden 2016 lopussa yhden prosenttiyksikön suuruinen yhdensuuntainen lasku/nousu korkokäyrässä olisi aiheuttanut 15 milj. euron (15) lisäyksen/vähennyksen nettovelkasalkun arvoon (sisältäen johdannaiset).
Wärtsilä hajauttaa korkoriskejään ottamalla sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Vaihtuvakorkoisen velan suhde koko velkasalkkuun saa vaihdella 30 ja 70 prosentin välillä. Vuoden 2016 lopussa kiinteäkorkoisen velan osuus koko velkasalkun määrästä oli 69% (58), kun johdannaissopimukset otetaan huomioon. Yhden prosenttiyksikön suuruinen korkotason muutos aiheuttaisi 2 milj. euron (3) muutoksen velkasalkun seuraavan vuoden korkokuluihin (sisältäen johdannaiset).
Muuta lainoihin liittyvää tietoa annetaan liitetiedoissa 18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin ja 25. Rahoitusvelat.
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski
Wärtsilä varmistaa aina riittävän likviditeetin tehokkaalla kassanhallinnalla sekä riittävillä vahvistetuilla ja vahvistamattomilla luottolimiiteillä.
Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät:
• Vahvistettuja luottolimiittisopimuksia määrältään 640 milj. euroa (629).
• Suomalaisia yritystodistusohjelmia määrältään 800 milj. euroa (800).
Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on 43 kuukautta (43) ja vahvistettujen luottolimiittien keskimääräinen takaisinmaksuaika on 33 kuukautta (33). Lisätietoa liitetiedossa 25. Rahoitusvelat.
Konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 472 milj. euroa (334), käyttämättömiä vahvistettuja luottolimiittisopimuksia oli 640 milj. euroa (679). 31.12.2016 yritystodistuksia ei ollut käytössä, 31.12.2015 niitä oli käytössä 130 milj. euroa. Jälleenrahoitusriskiä minimoidaan lainojen tasapainoisella erääntymisellä sekä riittävän pitkillä laina-ajoilla.
Vahvistetut luottolimiittisopimukset
MEUR
Vuosi Erääntyvät Käytettävissä
(kauden
lopussa)
2016 640
2017 70 570
2018 160 410
2019 110 300
2020 110 190
2021 130 60
2022 60
Luottoriski
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on osa liiketoiminta-alueiden ja konserniyhtiöiden toimintaa. Suuriin kauppoihin ja projektirahoitukseen liittyvät luottoriskit pyritään rajoittamaan siirtämällä riskejä pankeille, vakuutusyhtiöille ja vientitakuulaitoksille.
Likvidien varojen sijoittamiseen ja rahoitusinstrumenttien kaupankäyntiin liittyviä luottoriskejä minimoidaan asettamalla luottorajat vastapuolille sekä tekemällä sopimuksia vain johtavien koti- ja ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa
Konserniyhtiöt sijoittavat kaikki rahavaransa konsernin rahoitustoiminnon tileille, mikäli paikallinen lainsäädäntö ja keskuspankin säännöt sallivat sen. Konsernin varat sijoitetaan instrumentteihin, joilla on riittävä likviditeetti (lyhytaikaiset pankkitalletukset tai suomalaiset yritystodistukset) ja luottoluokitus (vähintään yksi-A tai konsernin talous- ja rahoitusjohtajan erikseen hyväksymä sijoitus). Group Treasury seuraa jatkuvasti kyseisiä sijoituksia eikä näistä odoteta luottotappioita.
Myyntisaamisten ikäjakauma
2016 2015
MEUR Myynti-
saamiset
joista
alaskirjattu
Myynti-
saamiset
joista
alaskirjattu
Erääntymättömät saamiset 763 1 957 2
1–30 päivää erääntyneet 124 121
31–180 päivää erääntyneet 154 3 173 5
181–360 päivää erääntyneet 59 3 43 6
Yli vuoden erääntyneet 191 51 176 50
Yhteensä 1 291 58 1 470 63
Vuonna 2016 alaskirjausten tulosvaikutus oli -10 milj. euroa (-12).
Konsernin myymien myyntisaamisten määrä on tällä hetkellä myyntisaamisten kokonaismäärään verrattuna merkityksetön. Myydyt myyntisaamiset on kirjattu pois konsernin taseesta.
Osakehintariski
Wärtsilällä on osakesijoituksia 12 milj. euroa (11) voimalaitosyhtiöihin, jotka sijaitsevat pääosin kehittyvissä maissa. Kyseisten yhtiöiden tuloskehitys on ollut hyvä ja vastannut odotuksia. Lisätietoja liitetiedossa 16. Myytävissä olevat rahoitusvarat.
Pääomarakenteen hallinta
Wärtsilän päämääränä on varmistaa vahva pääomapohja ylläpitääkseen sijoittajien ja luotonantajien luottamuksen sekä kehittääkseen toimintaansa. Pääomaksi määritellään oma pääoma mukaan lukien määräysvallattomien omistajien osuus ja netotettu korollinen lainapääoma. Wärtsilän tavoitteena on säilyttää nettovelkaantumisaste alle 0,50. Konsernin osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 50% toiminnallisesta osakekohtaisesta tuloksesta suhdannesyklin yli.
MEUR 31.12.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset korolliset velat 520 492
Lyhytaikaiset korolliset velat 108 232
Rahavarat -472 -334
157 390
Lainasaamiset -7 -18
Korolliset nettovelat 150 372
Oma pääoma yhteensä 2 321 2 242
Nettovelkaantumisaste 0,07 0,17
Osana pääomarakenteen hallintaa seurataan myös omavaraisuusastetta:
Taseen loppusumma 5 391 5 589
Saadut ennakot -516 -564
4 874 5 025
Omavaraisuusaste, % 47,6 44,6