Sulje
Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallatto-
mien
omista-
jien
osuus
Oma
pääoma
yhteen-
MEUR Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muun-
toerot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuus-
pohjaisen
nettovelan
uudelleen-
määrittämi-
sestä joh-
tuvat erät
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yh-
teensä
Oma pääoma 1.1.2015 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
Muuntoerot 23 23 2 25
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -20 -20 -20
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 16 16 16
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 29 -24 5 5
Laajan tuloksen erät 23 -4 29 -24 24 2 26
Tilikauden tulos 444 444 7 451
Tilikauden laaja tulos yhteensä 23 -4 29 420 468 9 477
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -227 -227 -13 -240
Oma pääoma 31.12.2015 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallatto-
mien
omista-
jien
osuus
Oma
pääoma
yhteen-
MEUR Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muun-
toerot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuus-
pohjaisen
nettovelan
uudelleen-
määrittämi-
sestä joh-
tuvat erät
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yh-
teensä
Oma pääoma 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242
Muuntoerot -51 -51 -1 -52
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -13 -13 -13
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 44 44 44
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -9 -9 -9
Laajan tuloksen erät -51 31 -9 -29 -1 -30
Tilikauden tulos 352 352 4 357
Tilikauden laaja tulos yhteensä -51 31 -9 352 323 3 327
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -237 -237 -11 -247
Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321
Lisätietoja osakepääomasta, ylikurssirahastosta, muuntoeroista ja arvonmuutosrahastosta esitetään liitetiedossa 23. Oma pääoma.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.