Sulje

Tilintarkastuskertomus

Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Wärtsilä Oyj Abp:n (y-tunnus 0128631-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että

 • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
 • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Olennaisuus

Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

Liikearvon (1.112 milj. euroa) sekä yrityshankintoihin liittyvien muiden aineettomien hyödykkeiden (209 milj. euroa) arvostaminen (konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet sekä liitetiedot 2 ja 13)
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa
 • Viime vuosien aikana Wärtsilä on laajentanut liiketoimintaansa yrityshankinnoilla. Tilin-päätöksessä 31.12.2016 konsernitaseen liikearvon määrä on 1.112 milj. euroa ja hankintoihin liittyvien muiden aineettomien hyödykkeiden määrä 209 milj. euroa, ollen yhteensä 25 % taseen varoista ja 57 % omasta pääomasta. Vuonna 2016 kyseiset varat kasvoivat 56 milj. eurolla ja 15 milj. eurolla, johtuen American Hydro - ja Eniram-yritys-hankinnoista.
 • Riippumatta siitä, onko mitään viitteitä arvonalentumisesta, yrityshankinnassa muodostunut liikearvo on testattava vuosittain arvonalentumisen varalta. Arvonalentuminen syntyy, kun omaisuus-erän tasearvo ylittää omaisuuserästä kerrytettävissä olevan rahamäärän.
 • Wärtsilän yrityshankintoihin liittyvät aineettomat hyödykkeet ovat taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisia. Taloudellinen vaikutusaika ja tähän liittyvä poistoaika on kuitenkin tarkistettava vuosittain.
 • Liikearvon arvostamiseen liittyvät johdon oletukset (esim. diskonttauskorko ja kasvua koskevat odotukset) ovat arvionvaraisia.
 • Olemme kyseenalaistaneet laskelmissa käytettyjä olettamuksia, jotka liittyvät kasvua koskeviin ennusteisiin. Laskelmien arviointiin ovat osallistuneet myös arvonmäärityksen erityisasiantuntijamme, jotka ovat arvioineet käytettyjen diskonttauskorkojen asianmukaisuutta. Tähän on sisältynyt vertailu taloudellisiin ja toimialan ennusteisiin soveltuvin osin, sekä tarkastustoimenpiteiden suorittaminen laskelmien teknisen oikeellisuuden arvioimiseksi.
 • Ennusteisiin perehtyessämme olemme käyttäneet ammatillista harkintaa testaamalla keskeisiä oletuksia ja arvioimalla siitä johtuvia vaikutuksia herkkyysanalyysiin.
 • Olemme kyseenalaistaneet johdon oletukset jäljellä olevista taloudellisista vaikutusajoista, jotka liittyvät yrityshankinnoissa yksilöitävissä oleviin aineettomiin hyödykkeisiin. Tämä on perustunut omiin odotuksiimme ja tietoihimme Wärtsilästä, kokemuksiimme yhtiön toimialasta sekä ulkopuolisista tietolähteistä saatuun informaatioon.
 • Lisäksi olemme arvioineet liikearvosta ja arvonalentumistestauksesta esitettyjen tilinpäätöksen liitetietojen asianmukaisuutta.

 

Liiketoimintojen yhdistäminen: Hankintamenon kohdistukset
(konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet sekä liitetieto 2)
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa
 • Vuonna 2016 Wärtsilä hankki yritykset American Hydro ja Eniram hankintamenojen ollessa yhteensä 87 milj. euroa. Hankintalaskenta edellyttää hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käypien arvojen määrittämistä hankinta-ajankohtana Käypien arvojen määrittämiseen liittyy monimutkaisia arvostamista koskevia seikkoja ja se edellyttää asiantuntijoiden käyttöä. Hankinnoista muodostunut liikearvo oli 56 milj. euroa ja yksilöitävissä olevat aineettomat omaisuuserät 16 milj. euroa.
 • On olemassa riski, että hankittuja varoja koskevien käypien arvojen määrittämisessä tehdään virheellisiä harkintaan perustuvia päätöksiä ja että arvostamisessa käytetään virheellistä taloudellista ja liiketoimintoja koskevaa ennustetietoa. Kuluvarauksia saatetaan tehdä ennen kuin kyseinen velvoite on syntynyt eikä tilinpäätösten laadintaperiaatteiden välisiä eroja tunnisteta.
 • Hankintamenolaskelmiin liittyy merkittäviä johdon harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvostamista. Käyvät arvot perustuvat hankittujen yritysten arvioituun tulevaan taloudelliseen suorituskykyyn. Olemme kyseenalaistaneet ja arvioineet arvonmääritysasiantuntijoidemme avustuksella johdon ja heidän neuvonantajiensa ennakoimia taloudellisia tietoja sekä heidän tekemiään merkittävimpiä oletuksia, jotka liittyvät diskonttauskorkoihin ja sovellettuihin rojaltiprosentteihin.
 • Olemme suorittaneet tarkastustoimenpiteitä, jotka liittyivät hankittuihin alkusaldoihin.
 • Olemme arvioineet asianomaisten konsernitilinpäätöksen liitetietojen riittävyyttä.

Pitkäaikaishankkeiden tulouttaminen
(konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet sekä liitetiedot 1, 4, 19, 24, 26 ja 30)
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa
 • Wärtsilän konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa todetaan, että pitkäaikaishankkeiden sekä pitkäaikaisten käyttö- ja huoltosopimuksien, joista kertyvät tuotot tuloutetaan valmistusasteen perusteella, tuottoihin ja kuluihin liittyy johdon harkintaan perustuvia ratkaisuja ja arvioita.
 • On olemassa riski, että valmistusasteen mukaista tulouttamismenetelmää sovelletaan epäasianmukaisesti, sillä siihen liittyy johdon harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat kuluennusteita, arvioituja voittoja ja/tai ehdollisia eriä.
 • Olemme suorittaneet kontrolleihin liittyviä tarkastustoimenpiteitä arvioidaksemme sitä, onko valmistusasteeseen perustuvaa tuloutusmenetelmää sovellettu asianmukaisesti jokaiseen merkittävään pitkäaikaishankkeeseen.
 • Tarkastustoimenpiteisiimme sisältyi sekä laskuttamattomien saamisten arvostamiseen sekä sopimuksiin liittyvien kuluvarausten asianmukaisuuden testaamista.
 • Olemme kyseenalaistaneet johdon käyttämien oletusten kohtuullisuuden valmiiksi saattamiseen liittyvien varausten sekä riskivarausten osalta.
 • Olemme arvioineet myös sitä, ovatko johdon luomat periaatteet ja prosessit edelleen asianmukaisia edellä mainittujen arvioiden tekemiseksi, sekä sitä, että niitä käytetään johdonmukaisesti kaikkiin samanluonteisiin projekteihin.

 

Sopimusperusteisten varausten riittävyys, sisältäen takuuvarauksen (konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet sekä liitetiedot 24 ja 26)
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa
 • Sopimusperusteiset varaukset liittyvät asiakkaita koskeviin velvoitteisiin ja kiistoihin sekä muihin sopimusperusteisiin velvoitteisiin.
 • Wärtsilän konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa todetaan, että yksi tilinpäätöksen laadinnassa käytetyistä keskeisistä oletuksista liittyy takuuvarauksen kirjanpitokäsittelyyn ja sitä koskeviin johdon harkintaan perustuviin päätöksiin reklamaatiokulujen hoitamiseen tarvittavan takuuvarauksen tasosta.
 • On olemassa riski, että tilinpäätökseen ei kirjata sopimusperusteisiin velvoitteisiin ja kiistoihin liittyviä velkoja ja että takuuvarausten kirjanpitokäsittely perustuu virheellisiin oletuksiin ja tietoihin.
 • Niissä tapauksissa, joissa varaus kirjataan, kirjattujen määrien arviointiin liittyy luonnostaan subjektiivisuutta, mikä johtuu varauksia koskevien arvioiden käytöstä.
 • Myös niihin tapauksiin, joissa varausta ei ole kirjattu, liittyy johdon harkintaan perustuvia ratkaisuja: ne koskevat velvoitteen luonteen ja taloudelliseen vaikutukseen liittyvän arvion esittämistä tilinpäätöksen liitetiedoissa.
 • Olemme kyseenalaistaneet johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen kohtuullisuuden – nämä koskivat arviota sopimusperusteisten velvoitteiden täyttämiseen liittyvistä kuluista, sisältäen projekteihin liittyvät sopimussakot. Vaateiden osalta olemme haastatelleet konsernin lakimiehiä.
 • Olemme kyseenalaistaneet takuuvarauksen määrittämisessä käytettyjen oletusten asianmukaisuuden, ottaen huomioon aiempia tilikausia koskevat toteutuneet takuukulut.

 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

 • Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
 • Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
 • Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
 • Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidens­siin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
 • Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
 • Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastuksessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen sisältyvään informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Muut lausunnot

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsinki 26. tammikuuta 2017

KPMG OY AB

Virpi Halonen
KHT

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.