Sulje
Viisivuotiskatsaus
Oikaistu Oikaistu
MEUR 2016 2015 2014 2013* 2012**
Liikevaihto 4 801 5 029 4 779 4 607 4 725
josta Suomen ulkopuolella % 97,5 97,8 98,9 99,0 98,8
Vienti Suomesta 1 804 1 936 2 280 2 306 2 349
Henkilöstö keskimäärin 18 332 18 565 18 042 18 339 18 930
josta Suomessa 3 482 3 580 3 582 3 662 3 599
Tilauskanta 4 696 4 882 4 530 4 311 4 492
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset 138 124 115 120 139
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 14 17 26 28 9
Vertailukelpoinen liiketulos 583 612 569 557 517
prosentteina liikevaihdosta % 12,1 12,2 11,9 12,1 10,9
Liiketulos 532 587 522 537 483
prosentteina liikevaihdosta % 11,1 11,7 10,9 11,7 10,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 618 643 594 589 552
prosentteina liikevaihdosta % 12,9 12,8 12,4 12,8 11,7
Rahoitustuotot ja -kulut -53 -34 -28 -19 -31
Nettovoitot myytävissä olevista
rahoitusvaroista
- - - 25 1
Tulos ennen veroja 479 553 494 544 453
prosentteina liikevaihdosta % 10,0 11,0 10,3 11,8 9,6
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 357 429 389 425 -
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - 22 -37 -31 -
Tilikauden nettotulos 357 451 351 393 344
prosentteina liikevaihdosta % 7,4 9,0 7,4 8,5 7,3
Tietoja konsernin taseesta
Pitkäaikaiset varat 2 116 2 215 1 884 1 935 2 000
Lyhytaikaiset varat 3 275 3 374 3 294 3 274 3 036
Myytävänä olevat omaisuuserät - - 102 - -
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 288 2 201 1 960 1 844 1 766
Määräysvallattomien omistajien osuus 34 41 45 40 26
Korolliset velat 629 724 666 665 794
Korottomat velat 2 441 2 623 2 554 2 660 2 451
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat - - 55 - -
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 391 5 589 5 280 5 209 5 036
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
Liiketoiminnan rahavirta 613 255 452 578 153
Investointien rahavirta -126 -288 -71 -79 -471
Rahoituksen rahavirta -339 -210 -210 -324 -47
Bruttoinvestoinnit 146 346 101 134 513
prosentteina liikevaihdosta % 3,0 6,9 2,1 2,9 10,9
Tutkimus- ja kehitysmenot 131 132 139 138 188
prosentteina liikevaihdosta % 2,7 2,6 2,9 3,0 4,0
Osingonjako 256*** 237 227 207 197
Tunnuslukuja
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu EUR 1,79 2,25 1,76 1,98 1,72
Osinko/osake EUR 1,30*** 1,20 1,15 1,05 1,00
Osinko/tulos % 72,8*** 53,3 65,4 53,0 58,1
Korkokate 18,6 15,9 15,9 18,1 13,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % - - 18,7 21,2 20,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot % 17,1 21,0 20,3 22,6 -
Oman pääoman tuotto (ROE) % - - 18,0 21,4 20,1
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot % 15,6 20,2 20,0 23,1 -
Omavaraisuusaste % 47,6 44,6 43,5 43,9 41,3
Nettovelkaantumisaste 0,07 0,17 0,05 0,15 0,32
Oma pääoma/osake EUR 11,60 11,16 9,94 9,35 8,95
Nettokäyttöpääoma (WCAP) EUR 490 543 251 313 465
* Kaksitahtiliiketoiminta on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi vuonna 2014, minkä johdosta tuloslaskelmaan liittyviä lukuja on oikaistu vertailukauden 2013 osalta. Vertailukauden 2012 lukuja ei ole oikaistu.
** Vertailukauden 2012 luvut on oikaistu uudistetun IAS 19-standardin mukaisiksi vuonna 2013.
*** Hallituksen esitys.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.