Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS Q1 2016

Tilaukset ja liikevaihto vakaita haastavilla markkinoilla

“Wärtsilän toiminnan kannalta vuosi 2016 on alkanut odotustemme mukaisesti. Huoltomarkkinamme ovat jatkaneet tasaista kasvuaan, ja Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3%. Ottaen huomioon edellisvuoden vastaavan jakson vahvat luvut, olen kehitykseen tyytyväinen. Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli hyvällä tasolla, mikä johtuu suurilta osin sähkö- ja automaatiojärjestelmien hyvästä kysynnästä sekä positiivisesta kehityksestä matkustajalaivasegmentissä. Tilausaktiviteetti oli vankka myös Energy Solutions -liiketoiminnassa, mutta voimalaitostoimitusten väheneminen ja voimantuotannon markkinoiden hintapaineet vaikuttivat Wärtsilän taloudelliseen kehitykseen. Liikevaihtomme laski hienoisesti 967 miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä, ja kannattavuutemme päätyi 8,7%:iin. Asiakkaille suunnatun laajan tarjontamme, nykyisen tilauskantamme sekä Services-liiketoiminnan kysyntänäkymien vuoksi olemme kuitenkin sitoutuneita liikevaihdon kohtuullisen kasvun ohjeistukseemme. Lisäksi odotamme, että panostukset kustannusten hallintaan ja tehokkuuden lisäämiseen tukevat kannattavuuden kehittymistä tänä vuonna.

Markkinaolosuhteet laiteliiketoiminnoissamme ovat heikentyneet. Voimantuotannon markkinoiden pienestä piristymisestä huolimatta kilpailuympäristö säilyy tiukkana. Lisäksi kauppalaivojen ylikapasiteetti ja kysynnän puute offshore-segmentissä johti alustilausten vähenemiseen ensimmäisellä neljänneksellä. Tavoitteenamme on menestyä vallitsevasta markkinatilanteesta huolimatta. Tämän seurauksena olemme tänään ilmoittaneet suunnitelmasta sopeuttaa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojamme. Nämä toimenpiteet ovat valitettavia, mutta välttämättömiä turvataksemme kilpailu- ja suorituskykymme tulevaisuudessa. Tämän lisäksi tavoittelemme suunnittelusyklien lyhentämistä ja aiomme siksi keskittää moottoreiden tuotekehitystä Suomeen.”

Wärtsilän näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5–13,0%.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2016

  • Tilauskertymä laski 1% 1.271 milj. euroon (1.285)
  • Liikevaihto laski 2% 967 milj. euroon (988)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,31 (1,30)
  • Vertailukelpoinen liiketulos 84 milj. euroa eli 8,7% liikevaihdosta (100 milj. euroa ja 10,1%)
  • Tulos/osake 0,30 euroa (0,43)
  • Liiketoiminnan rahavirta -13 milj. euroa (37)
  • Tilauskanta kasvoi 3% ja oli kauden lopussa 5.103 milj. euroa (4.931)

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

  • Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintoja koskevat uudelleenjärjestelysuunnitelmat julkaistiin 21.4.2016

Wärtsilä on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) uuden ohjeistuksen vuoksi. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä on korvattu vertailukelpoisella liiketuloksella ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja on korvattu vertailukelpoisella oikaistulla EBITA:lla. Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määritelmät löytyvät tunnuslukujen laskentakaavoista. Wärtsilä esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.

Avainluvut

MEUR 1-3/2016 1-3/2015 Muutos 2015
Tilauskertymä 1 271 1 285 -1% 4 932
Tilauskanta kauden lopussa 5 103 4 931 3% 4 882
Liikevaihto 967 988 -2% 5 029
Liiketulos 83 100 -17% 587
% liikevaihdosta 8,6 10,1 11,7
Vertailukelpoinen liiketulos1 84 100 -16% 612
% liikevaihdosta 8,7 10,1 12,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA1 93 106 -12% 643
% liikevaihdosta 9,6 10,7 12,8
Tulos ennen veroja 80 82 553
Tulos/osake, euroa 0,30 0,43 2,25
Liiketoiminnan rahavirta -13 37 255
Korolliset nettovelat kauden lopussa 639 251 372
Bruttoinvestoinnit 11 18 346
Nettovelkaantumisaste 0,32 0,14 0,17
1 Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, jotka liittyvät Marine Solutions -liiketoimintaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.