Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Markkinanäkymät

Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa, tukee sähkön kysynnän kasvu ja infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus edelleen voimalaitosinvestointeja. Teollisuusmaissa hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, jossa kaasuun perustuvaan voimantuotannon markkinanäkymät ovat myönteisempiä. Uusiutuvien energialähteiden megatrendi on selvästi nähtävissä, ja investointien odotetaan suosivan suuria aurinkovoimaloita. Lisäksi hajautettu, joustava ja kaasuun perustuva voimantuotanto on saamassa jalansijaa maailmanlaajuisesti. Sähkömarkkinoita ympäri maailman kehitetään vastaamaan joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia investointeja. Wärtsilä jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä näillä markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen rakennettavien kauppalaivojen kysyntään, ja öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetusalussegmentillä kaasun matalat hinnat sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino asettavat paineita LNG-kuljetusalusten kysyntään. Aluksia on paljon jo toimituksen alla, mikä vaikeuttaa alustilausaktiviteettiä LPG-markkinoilla siitä huolimatta, että nestekaasun kysyntä on kasvanut vahvasti Aasiassa. Aluskannan uudistamisen, uusien ympäristömääräysten voimaantulon ja uudisrakentamisen suotuisien hintojen odotetaan tukevan matkustajalauttojen tilausaktiviteettia. Risteilijöiden näkymät pysyvät positiivisena, sillä kiinnostus risteilijäliikennettä kohtaan on kasvanut Aasiassa. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys näkyvät selvästi, ja ne lisäävät kiinnostusta ympäristöratkaisuihin, kaasun laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena sekä sähköhybridiratkaisuihin.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen teknologiaan tasapainottavat vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Offshore-laitekannan kasvu viime vuosina tasoittaa osittain tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat ovat kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.