Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–3/2016 1–3/2015 2015
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden nettotulos 60 86 451
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 31 29 124
Rahoitustuotot ja -kulut 3 18 34
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -1 -25 -27
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -3 -2 -17
Tuloverot 20 18 124
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 109 124 688
Käyttöpääoman muutos -105 -71 -343
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 53 346
Rahoituserät ja verot -17 -16 -91
Liiketoiminnan rahavirta -13 37 255
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -267
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8 -17 -66
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 1
Lopetettujen toimintojen myynti rahavaroilla vähennettynä 44 44
Investointien rahavirta -8 28 -288
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 160 50
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -40 -32 -112
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset 240 -10 94
Maksetut osingot -238 -231 -242
Rahoituksen rahavirta 121 -272 -210
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 100 -208 -243
Rahavarat raportointikauden alussa 334 571 571
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -6 17 5
Rahavarat raportointikauden lopussa 428 382 334

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.