Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–6/2016 1–6/2015 4–6/2016 4–6/2015 2015
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden nettotulos 101 195 41 109 451
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 73 59 42 30 124
Rahoitustuotot ja -kulut 41 15 38 -3 34
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -2 -25 -1 -27
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -7 -7 -4 -5 -17
Tuloverot 37 49 17 31 124
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 243 286 134 162 688
Käyttöpääoman muutos -10 -164 95 -93 -343
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 233 122 229 69 346
Rahoituserät ja verot -44 -38 -27 -22 -91
Liiketoiminnan rahavirta 189 84 202 47 255
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -47 -262 -47 -261 -267
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17 -32 -8 -16 -66
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 1
Lopetettujen toimintojen myynti rahavaroilla vähennettynä 44 44
Investointien rahavirta -63 -250 -55 -276 -288
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 131 -29 50
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -77 -81 -37 -49 -112
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset 103 171 -137 181 94
Maksetut osingot -250 -237 -11 -7 -242
Rahoituksen rahavirta -93 -148 -214 124 -210
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-) 33 -314 -68 -105 -243
Rahavarat raportointikauden alussa 334 571 428 382 571
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -9 11 -3 -7 5
Rahavarat raportointikauden lopussa 357 269 357 269 334

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.