Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Yrityshankinnat
American Hydro Corporation
30.6.2016 Wärtsilä osti Weir-konsernilta Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivan American Hydro Corporationin.
American Hydro on johtava laajojen laitemodernisointien sekä palvelujen toimittaja ja asentaja vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalalla. Yhtiö on erikoistunut vesivoimaturbiineihin ja -pumppuihin liittyvään konsultointiin, suunnitteluun ja tarkkuutta vaativien laitteiden suorituskyvyn parantamiseen. Kauppa tukee Wärtsilän vesivoima- ja teollisuushuollon palvelutarjonnan globaalia kasvua ja laajentamista.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät American Hydrosta maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 49
Kokonaishankintameno 49
Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 47
Ehdollinen vastike 2
Hankitut rahavarat -4
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 44
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 5
Aineelliset hyödykkeet 20
Vaihto-omaisuus 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8
Rahavarat 4
Varat yhteensä 38
Ostovelat ja muut velat 5
Laskennallinen verovelka 1
Varaukset ja velat yhteensä 6
Nettovarallisuus yhteensä 32
Alustava liikearvo 17
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien asiakassuhteet ja tilauskanta) on yhteensä 5 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 8 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
17 milj. euron alustava liikearvo heijastaa vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalan osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että yrityshankinta parantaa sen tarjontaa ja palveluita asiakkaiden suuntaan sekä tukee kasvustrategiaa ja laajentumista uusiutuviin energianlähteisiin, ja näin ollen luo Wärtsilälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa asiakkaiden toiminnan tehokkuutta. American Hydrosta kirjatun liikearvon odotetaan olevan verotuksessa pääosin vähennyskelpoinen.
Vuonna 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Koska yrityshankinta tapahtui 30.6.2016, American Hydro ei vaikuttanut lyhennettyyn tuloslaskelmaan. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 2.183 milj. euroa. Vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.