Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 2016 2015 10–12/
2016
10–12/
2015
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden nettotulos 357 451 172 159
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 138 124 34 33
Rahoitustuotot ja -kulut 53 34 5 2
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -6 -27 -1 -2
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -14 -17 -5 -6
Tuloverot 123 124 55 41
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 650 688 260 227
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 89 -193 -171 -248
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 162 79 210 341
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -167 -229 -28 -136
Käyttöpääoman muutos 84 -343 11 -43
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 734 346 271 184
Rahoituserät ja verot:
Korko- ja muut rahoitustuotot 36 45 4 3
Korko- ja muut rahoituskulut -31 -29 -6 2
Maksetut verot -127 -108 -34 -14
Rahoituserät ja verot -121 -91 -36 -8
Liiketoiminnan rahavirta 613 255 235 176
Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat -81 -258
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -9 -9 -5
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -55 -79 -20 -27
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 18 13 8 6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 1 1 1 1
Lopetettujen toimintojen myynti rahavaroilla vähennettynä 44
Investointien rahavirta -126 -288 -11 -25
Rahavirta investointien jälkeen 487 -33 224 152
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 131 50
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -91 -112 -1 -15
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -4 -16 -3
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -125 110 -98 -46
Maksetut osingot -250 -242 -5
Rahoituksen rahavirta -339 -210 -100 -68
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 148 -243 125 83
Rahavarat tilikauden alussa 334 571 345 250
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -9 5 3
Rahavarat tilikauden lopussa 472 334 472 334

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.