Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Konsernin tase, varat
MEUR 31.12.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 112 1 103
Aineettomat hyödykkeet 322 361
Aineelliset hyödykkeet 394 418
Sijoituskiinteistöt 12 13
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 84 89
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 15
Korolliset sijoitukset 6 17
Laskennalliset verosaamiset 141 157
Myyntisaamiset 13 14
Muut saamiset 18 28
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 116 2 215
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 042 1 200
Myyntisaamiset 1 220 1 394
Verosaamiset 46 51
Muut saamiset 494 396
Rahavarat 472 334
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 275 3 374
Varat yhteensä 5 391 5 589
Konsernin tase, oma pääoma ja velat
31.12.2016 31.12.2015
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Muuntoerot -57 -6
Arvonmuutosrahasto -39 -70
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -45 -36
Kertyneet voittovarat 2 032 1 916
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 288 2 201
Määräysvallattomien omistajien osuus 34 41
Oma pääoma yhteensä 2 321 2 242
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 520 492
Laskennalliset verovelat 93 102
Eläkevelvoitteet 168 161
Varaukset 44 46
Saadut ennakot 58 77
Muut velat 1 2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 884 880
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 108 232
Varaukset 206 223
Saadut ennakot 458 487
Ostovelat 502 510
Verovelat 78 82
Muut velat 833 933
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 186 2 467
Velat yhteensä 3 070 3 347
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 391 5 589

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.