Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2016

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

Vuonna 2016 konserni on soveltanut muutettua standardia IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen - Disclosure Initiative. Muutokset selventävät olennaisuuden periaatteen käytännön soveltamista ja harkinnan käyttöä siinä, missä liitetiedossa informaatiota esitetään ja missä järjestyksessä liitetiedot esitetään. Tämä on vaikuttanut hieman konsernitilintilinpäätöksen esittämiseen.

Uuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminen

Vuonna 2017 konserni soveltaa seuraavia uusia tai uudistettuja IASB:n julkaisemia standardeja.

Uusi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit - kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9:ään sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta, uudet yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset sekä uusi odotettuja luottotappioita koskeva kirjanpitokäsittelymalli, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen. IAS 39:n säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty.

Konserni on selvittänyt IFRS 9:n vaikutuksia ja odottaa joitain muutoksia suojauslaskentaan liittyvissä prosesseissa ja esittämistavoissa. Uusi malli yhdistää kirjanpitokäsittelyn riskienhallintaan ja sallii nettosuojauksen, jonka seurauksena kirjattavat voitot ja tappiot esitetään erillisellä rivillä konsernin tuloslaskelmassa. Rahoitusvarojen arvonalentumista koskeva muutos koskee pääasiassa myyntisaamisiin liittyvien luottotappioiden kirjaamista elinkaarimallin avulla. Konserni arvioi, että standardin käyttöönoton aiheuttamat oman pääoman ja myyntisaamisten oikaisut eivät ole arvoltaan merkittäviä. Vertailukauden muita lukuja ei oikaista.

Muutoksilla standardiin IAS 7 Rahavirtalaskelmat* - Disclosure Initiative pyritään selventämään IAS 7:n rahoitustoimintojen tilinpäätöstietoja siten, että tilinpäätöksen lukijat voisivat paremmin arvioida rahoitustoiminnasta syntyvien rahavirtavirtavaikutteisten ja ei-rahavirtavaikutteisten velkojen muutoksia. Esimerkiksi rahoitustoimintaan liittyvien velkojen alku- ja loppusaldot täsmäytetään jatkossa erillään muiden saamisten ja velkojen muutoksista. Muutoksilla on vaikutusta konsernitilinpäätöksen liitetietoihin.

Muutokset IAS 12:een Tuloverot* - Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen realisoitumattomista tappioista selkeyttävät vaatimuksia, jotka liittyvät käypään arvoon kirjattavista velkainstrumenteista kirjattuihin laskennallisiin verosaamisiin. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta tilinpäätökseen.

Seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja tullaan soveltamaan vuonna 2018 tai myöhemmin voimaantulopäivästä riippuen. 

Uusi IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla): IFRS 15 luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko myyntituottoja tulouttaa, kuinka paljon ja milloin. IFRS 15 korvaa voimassaolevan tuloutusta koskevan ohjeistuksen, mm. IAS 18:n Tuotot ja IAS 11:n Pitkäaikaishankkeet. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan.

Konserni on selvittänyt IFRS 15:n käyttöönoton vaikutuksia ja arvioi sen alustavasti muuttavan kahden liiketoimintalinjan tuloutustapaa (pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset sekä öljy ja kaasu -liiketoiminnan pitkäaikaishankkeet).

Pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa asiakkaalle tuotetaan hyötyä ajan kuluessa sopimuskauden aikana. Tällä hetkellä valmiusaste määritetään sopimuksissa määriteltyjen suoritettujen palveluiden perusteella. IFRS 15:n mukaisesti myyntituottoja tullaan kirjaamaan syntyneiden menojen perusteella ajan kuluessa. Tavanomaiset huoltoaikataulut huomioiden sopimuskohtainen tuloutus tullee viivästymään, mutta koska konsernilla on laaja portfolio sopimuskauden eri vaiheissa olevia sopimuksia, vaikutus konsernin liikevaihtoon tasoittuu vuosien välillä. 

Kaasuratkaisujen myyntiprojekteissa, joissa asiakkaalle arvoa tuottavat pääasiassa projektisuunnittelu, hankintatoimi sekä projektin johtaminen ja joissa varsinainen valmistus on ulkoistettu, valmiusaste määritetään tällä hetkellä työsuoritteiden perusteella. IFRS 15:n mukaisesti myyntituottoja tullaan kirjaamaan syntyneiden menojen perusteella ajan kuluessa. Muutos viivästyttää sopimuskohtaista tuloutusta huomattavasti, mutta myös tässä portfolion koostuminen sopimuskauden eri vaiheissa olevista sopimuksista lieventää vaikutusta konsernin liikevaihtoon.

Vuodesta riippuen nämä kaksi liiketoimintalinjaa kattavat noin 10-15% konsernin liikevaihdosta. Muutosten arvioitu oikaisuvaikutus omaan pääomaan on noin -10 milj. euroa.

Muutokset standardiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut* - Clarification and Measurement of Sharebased Payment Transactions (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät eräiden osakeperusteisten järjestelyjen kirjanpitokäsittelyä. Ne koskevat seuraavia osa-alueita: käteisvaroina maksettavien maksujen arvostaminen, osakeperusteiset maksut, joista on vähennetty lähdevero sekä osakeperusteisten maksujen muuttaminen käteisvaroina maksettavasta omana pääomana maksettavaksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Muutokset standardiin IFRS 4 Vakuutussopimukset* - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts  (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla): Muutoksilla vastataan toimialan huoleen liittyen soveltamisen aloittamiseen eri ajankohtina. Standardiin tuodaan kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa tilapäisen kirjanpidossa syntyvän väliaikaisen yhteensopimattomuuden ja volatiliteetin helpottamiseksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset* (sovellettava 1.1.2019 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla): IFRS 16 -standardi muuttaa vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyä edellyttämällä vuokralle ottajilta operatiivisten vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä, mikäli asiakas kontrolloi vuokraamansa hyödykkeen käyttöä sopimuksen voimassaoloajan. Nämä erät poistetaan ja niihin liittyvät korot kirjataan tuloslaskelmaan vuokrasopimusten voimassaoloaikana.

Sovellettaessa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia, operatiivisista vuokrasopimuksista tällä hetkellä tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattavat kustannukset siirtyvät poistoihin ja koron osuus rahoituskuluihin. Sopimusten taseeseen kirjaamisen seurauksena myös konsernin tasearvot muuttuvat, aiheuttaen jonkin verran muutoksia tunnuslukuihin. Konserni arvioi vaikutuksia parhaillaan.

* Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2016.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.