X
MenuSulje
Open navigation

Johtokunnan toiminta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yhtiön johtokunnassa on yhdeksän jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Energy Solutions-, Marine Solutions‑ ja Services-liiketoimintojen johtajat, Chief Digital Officer, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta käsittelee konsernin ja liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä sekä valvoo yhtiön toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin taloushallinto, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja asiakasrahoitus), verotus ja prosessien kehittäminen sekä konsernin suunnittelutoiminnot. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin toimialansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Chief Digital Officer johtaa konsernin tietohallinto-organisaatiota (IM) ja vastaa Wärtsilän digitaalisen strategian kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä digitaalisesta hallinnosta tiiviissä yhteistyössä toimitusjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten kanssa. Konsernin yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, aineettoman pääoman hallinta, kestävä kehitys, ympäristöasiat sekä työterveys- ja työturvallisuusasiat. Konsernin henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöjohtamisen prosesseista. Konsernin viestintäjohtajan päävastuuna on sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen. Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty heidän ansioluetteloissa.

Johtokunta vuonna 2017

Johtokunta kokoontui 14 kertaa vuonna 2017. Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat markkinoiden kehittyminen ja liiketoimintastrategia, uudet kasvualueet ja yhtiön kannattavuus sekä kilpailukykyyn, kustannuksiin ja Wärtsilän organisaatiorakenteeseen liittyvät asiat. Muita keskeisiä teemoja olivat digitalisaatio ja turvallisuus, erityisesti kyberturvallisuus, sekä työterveys ja -turvallisuus ja toiminnan erinomaisuus. Lisäksi tärkeä aihe oli Greensmith Energy Management Systems Inc:n osto sekä yrityskauppaan liittyvän integraatioprosessin suunnittelu ja toteutus. Johtokunta kiinnitti jatkuvaa huomiota myös toimintaympäristöä säätelevien määräysten, tilauskertymän ja tuotantokapasiteetin kehitykseen sekä alihankkija- ja muihin sidosryhmäsuhteisiin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?