X
MenuSulje
Open navigation

GRI- ja UNGC-indeksit

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yleiset tiedot

GRI 102: Yleiset tiedot 2016
GRI standardi Linkit Huomiot UNGC
Organisaatioprofiili      
102-1 Organisaation nimi Wärtsilä lyhyesti   icon-gri-black-dot.png
102-2 Toiminta, brändit, tuotteet ja palvelut Wärtsilä lyhyesti
Energy Solutions
Marine Solutions
Services
  icon-gri-black-dot.png
102-3 Pääkonttorin sijainti Osakkeet Helsinki, Suomi icon-gri-black-dot.png
102-4 Toimintojen maantieteellinen sijainti Wärtsilä lyhyesti www.wartsila.com icon-gri-black-dot.png
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Osakkeet   icon-gri-black-dot.png
102-6 Markkina-alueet Wärtsilä lyhyesti   icon-gri-black-dot.png
102-7 Organisaation koko

Wärtsilä lyhyesti
Osakkeenomistajat

  icon-gri-black-dot.png
102-8 Kuukausipalkkaisten ja muiden työntekijöiden tiedot Sosiaaliset tiedot   icon-gri-black-dot.png
102-9 Toimitusketju Toimitusketjun hallinta   icon-gri-black-dot.png
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja sen toimitusketjussa Sosiaaliset tiedot   icon-gri-black-dot.png
102-11 Varovaisuuden periaate Tuotesuunnittelun periaatteet
Riskit ja riskienhallinta
Tutkimus ja kehitys
  icon-gri-black-dot.png
102-12 Ulkopuolisten toimijoiden aloitteet Sidosryhmäsuhteet    
102-13 Jäsenyydet järjestöissä  Sidosryhmäsuhteet    
Strategia      
102-14 Ylimmän päätöksentekijän selvitys Konsernijohtajan katsaus   icon-gri-black-dot.png
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Riskit ja riskienhallinta
Strategia
Energy Solutions ja kestävä kehitys
Marine Solutions ja kestävä kehitys
Services ja kestävä kehitys
Kestävän kehityksen innovaatiot
Ks. myös liiketoimintastrategiaosiot icon-gri-black-dot.png
Etiikka ja arvot      
102-16 Arvot, periaatteet, standardit ja käyttäytymisnormit

Strategia
Ohjaavat periaatteet

  icon-gri-black-dot.png
102-17 Eettisyyttä koskevat neuvontamekanismit ja huolenaiheet Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png
Hallinto      
102-18 Hallintorakenne  Hallinnointi ja ohjausjärjestelmä
Board of Directors
  icon-gri-black-dot.png
102-19 Valtuuttaminen  Hallinnointi ja ohjausjärjestelmä
Hallitus
  icon-gri-black-dot.png
102-20 Johdon vastuu taloudellisista, ympäristöön liittyvistä ja sosiaalisista aiheista  Johtokunta   icon-gri-black-dot.png
102-21 Sidosryhmien kuuleminen taloudellisista, ympäristöön liittyvistä ja sosiaalisista aiheista  Varsinainen yhtiökokous
Sisäinen valvonta
  icon-gri-black-dot.png
102-22 Ylimmän hallintoelimen ja sen valiokuntien kokoonpano  Hallitus   icon-gri-black-dot.png
102-23 Ylimmän hallintoelimen puheenjohtaja  Hallitus   icon-gri-black-dot.png
102-24 Ylimmän hallintoelimen jäsenten ehdolle asettaminen ja valinta  Varsinainen yhtiökokous
Hallitus
Nimitysvaliokunta ehdottaa uusia jäseniä hallitukseen. Valiokunta konsultoi suurimpia osakkeenomistajia ja ottaa ehdotuksissaan huomioon hallituksen erityistarpeet, mukaan lukien kestävää kehitystä koskeva osaaminen ja monimuotoisuus. icon-gri-black-dot.png
102-25 Eturistiriidat 

Hallitus

Osakkeenomistajat

Sisäinen valvonta

  icon-gri-black-dot.png
102-26 Ylimmän hallintoelimen rooli tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallitus
Sisäinen valvonta
  icon-gri-black-dot.png
102-27 Ylimmän hallintoelimen tietämys

Johtokunta
Sisäinen valvonta

  icon-gri-black-dot.png
102-28 Ylimmän hallintoelimen suorituksen arviointi  Hallitus Arviointi on yleisluontoinen, mutta siihen sisältyvät tarvittaessa myös kestävää kehitystä koskevat kysymykset. Arviointi vaikuttaa osittain hallituksen jäsenten vaihdoksiin. icon-gri-black-dot.png
102-29 Taloudellisten, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten tunnistus ja hallinta Hallitus
Riskit ja riskienhallinta
  icon-gri-black-dot.png
102-30 Riskienhallintaprosessien toimivuus  Hallitus   icon-gri-black-dot.png
102-31 Taloudellisten, ympäristö- ja sosiaalisten aiheiden katselmointi Hallitus
Hallituksen valiokunnat
Sisäinen valvonta
Yhdeksän kokousta vuonna 2017 icon-gri-black-dot.png
102-32 Ylimmän hallintoelimen rooli yritysvastuuraportoinnissa  Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
102-33 Kriittisten epäkohtien kommunikointi Sisäinen valvonta   icon-gri-black-dot.png
102-34 Kriittisten epäkohtien luonne ja kokonaismäärä   Tietoa ei julkisteta icon-gri-black-dot.png
102-35 Palkitsemisperiaatteet Palkat ja palkitseminen 2017   icon-gri-black-dot.png
102-36 Palkitsemisen määrittelyä koskeva prosessi 

Hallituksen valiokunnat
Henkilöstöjohtaminen

  icon-gri-black-dot.png
102-37 Sidosryhmien osallistuminen palkitsemiseen  Palkat ja palkitseminen 2017   icon-gri-black-dot.png
102-38 Korkeimman vuosipalkkion suhde keskipalkkioon   Tietoa ei julkisteta icon-gri-black-dot.png
102-39 Korkeimman vuosipalkkion suhteessa keskipalkkioon tapahtunut prosentuaalinen kasvu   Tietoa ei julkisteta icon-gri-black-dot.png
Sidosryhmävuorovaikutus      
102-40 Luettelo yrityksen sidosryhmistä  Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png
102-41 Kollektiiviset työehtosopimukset   58 % Wärtsilän työntekijöistä kuului kollektiivisten työehtosopimusten piiriin vuonna 2017 icon-gri-black-dot.png
102-42 Sidosryhmien tunnistus ja valinta  Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png
102-43 Lähestymistapa sidosryhmävuorovaikutukseen

Sidosryhmäsuhteet

Asiakastyytyväisyys

  icon-gri-black-dot.png
102-44 Keskeiset sidosryhmien esiin tuomat aiheet ja epäkohdat Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png
Raportointikäytännöt      
102-45 Konsernin laskentaraja   Olennaisuusarviointi    
102-46 Raportin sisällön ja aiheiden rajojen määrittely  Olennaisuusarviointi    
102-47 Luettelo olennaisista aiheista  Olennaisuusarviointi    
102-48 Tietojen oikaisut Olennaisuusarviointi    
102-49 Muutokset raportoinnissa  Olennaisuusarviointi    
102-50 Raportointijakso  Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
102-51 Edellisen raportin julkistamisajankohta  Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
102-53 Yhteystiedot  Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
102-54 Raportointia GRI:n standardien mukaisesti koskevat lausunnot Olennaisuusarviointi   icon-gri-black-dot.png
102-56 Ulkoinen varmennus Riippumation varmennusraportti   icon-gri-black-dot.png
       
       
GRI 103: Johtamistapa 2016
GRI standardi Linkit Huomiot UNGC
103-1 Olennaisen aiheen ja sen laskentarajan selitys Olennaisuusarviointi   icon-gri-black-dot.png
103-2 Johtamistapa ja sen osat Kestävä kehitys Wärtsilassa
Kestävän kehityksen johtaminen
Kaikkien olennaisten aiheiden johtamistavat on kuvattu osiossa Kestävän kehityksen johtaminen. Ks. www.wartsila.com icon-gri-black-dot.png
103-3 Johtamistavan arviointi Kestävä kehityksen johtaminen
Tavoitteet
Kestävän kehityksen lukuja
Riskiet ja riskienhallinta
  icon-gri-black-dot.png

 

Aihekohtaiset standardit

GRI 200 Taloudelliset standardit -sarja
GRI standardi Linkit Poisto UNGC Olennaisten teemojen tiedot
GRI 201: Taloudelliset tulokset 2016
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudellinen vastuu     icon-gri-black-dot.png
201-2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet Taloudellinen vastuu  Riskien ja mahdollisuuksien hallinnasta johtuvat kustannukset ei sovellettavissa, sillä niiden tarkka laskeminen ei mahdollista    icon-gri-black-dot.png
201-3 Etuuspohjaiset eläkesitoumukset ja muut eläkejärjestelmät Taloudellinen vastuu  Yksityiskohdat a - e kohdissa selvitetään ja analysoidaan vuonna 2018   icon-gri-black-dot.png
201-4 Valtiolta saadut avustukset Taloudellinen vastuu  Jako maittain selvitetään ja analysoidaan vuonna 2018   icon-gri-black-dot.png
GRI 202: Markkina-asema 2016
202-1 Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde sukupuolittain  Markkina-asema Vain yleinen johtamistavan kuvaus raportoidaan.  icon-gri-black-dot.png  
202-2 Paikallisyhteisöstä palkatun ylemmän johdon prosenttiosuus Markkina-asema   icon-gri-black-dot.png  
GRI 205: Lahjonnan ja lahjusten torjunta 2016
205-1 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneet toiminnot Riskit ja riskienhallinta Riskienhallintaprosessit kattavat 100 % toiminnoistamme.    
205-2 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja koulutus Vastuullinen liiketoiminta Henkilöstön luokittelu henkilöstöryhmittäin ja alueittain sekä liiketoimintakumppaneittain selvitetään ja analysoidaan vuonna 2018.    
205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Määräystenmukaisuus      
GRI 206: Kilpailun rajoitukset 2016
206-1 Kilpailunvastaiseen toimintaan, kartelleihin ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Määräystenmukaisuus      
 
     
GRI 300 Ympäristöstandardit -sarja
GRI standardi Linkit Poisto UNGC Olennaisten teemojen tiedot
GRI 303: Materiaalit 2016
301-1 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan Materiaalit   icon-gri-black-dot.png  
301-2 Kierrätettyjen materiaalien käyttö Materiaalit Kierrätettyjen metallien osuus vaihtelee välillä 20–95 % riippuen toimitusketjuun kuuluvien metallinkierrätysyritysten käyttämästä uunista ja valimosta. Yritysten suuren määrän vuoksi tarkkaa prosenttilukua on mahdoton antaa. icon-gri-black-dot.png  
GRI 201: Energia 2016
302-1 Organisaation oma energian kulutus Energia   icon-gri-black-dot.png  
302-3 Energiaintensiteetti Energia   icon-gri-black-dot.png  
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Energia   icon-gri-black-dot.png  
GRI 303: Vesi 2016
303-1 Kokonaisvedenotto lähteittäin Vesi   icon-gri-black-dot.png    
303-2 Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus   Vesi      
303-3 Kierrätetty ja uudelleenkäytetty vesi Vesi      
GRI 305: Päästöt 2016
305-1 Scope 1 ‑kasvihuonekaasupäästöt Päästöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-2 Scope 2 ‑kasvihuonekaasupäästöt Päästöt Ei tietoa saatavilla markkina-pohjaisista scope 2 päästöistä,tullaan raportoimaan vuonna 2018. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-3 Scope 3 ‑kasvihuonekaasupäästöt Päästöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Päästöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Päästöt Matkustamisen vähenemisestä johtuvan kasvihuonepäästöjen vähenemisen tarkkaa määrää on mahdoton arvioida, eli luku olisi täysin hypoteettinen. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-6 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Päästöt Ei sovellettavissa; Wärtsilä ei valmista, tuo eikä vie otsonikatoa aiheuttavia aineita. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-7 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Päästöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 306: Jätevedet ja jätteet 2016
306-1 Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan Jätevedet ja jätteet   icon-gri-black-dot.png  
306-2 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti  Jätevedet ja jätteet   icon-gri-black-dot.png  
306-3 Merkittävät vuodot Jätevedet ja jätteet   icon-gri-black-dot.png  
GRI 307: Ympäristömääräysten noudattaminen 2016
    icon-gri-black-dot.png  
307-1 Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättäminen Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png  icon-gri-black-dot.png
       
GRI 400 Sosiaaliset standardit -sarja
GRI standardi Linkit Poisto UNGC Olennaisten teemojen tiedot
GRI 401: Työllistäminen 2016
401-1 Uusi palkattu henkilöstö ja henkilöstön vaihtuvuus Työllistäminen   icon-gri-black-dot.png  
401-2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määrä- tai osa-aikaiselle henkilöstölle Työllistäminen      
GRI 402: HENKILÖSTÖN JA TYÖNANTAJAN VÄLISET SUHTEET 2016
402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettavat vähimmäisirtisanomisajat  Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet   icon-gri-black-dot.png  
GRI 403: TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS 2016
403-1 Työntekijöiden edustus henkilöstön ja johdon yhteisissä virallisissa työsuojelutoimikunnissa Työterveys ja -turvallisuus Ei mahdollista ilmoittaa, koska vaihtelee toimipaikoittain. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset Työterveys ja -turvallisuus Tapaturmataajuutta (ei poissaoloa aiheuttaneet tapaturmat) ja ammattitautitaajuutta ei raportoida alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna. Alihankkijoiden osalta raportoidaan vain kuolemantapaukset. Ne selvitetään ja analysoidaan vuonna 2018. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-3 Työperäisille sairauksille altistavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät Työterveys ja -turvallisuus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-4 Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusaiheet Vastuullinen liiketoiminta Joissakin tapauksissa työehtosopimuksiin sisällytetään myös työterveys- ja -turvallisuusasioita. Yksityiskohtaista luetteloa aiheista ei katsota merkitykselliseksi tiedoksi. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 404: KOULUTUS 2016
404-1 Koulutuspäivien vuotuinen keskimäärä työntekijää kohti Koulutus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
404-2 Työntekijöiden osaamisen kehittämisohjelmat ja siirtymävaiheen tukiohjelmat Koulutus Uudelleenjärjestelytilanteissa voidaan tarjota erityyppistä koulutusta, mutta toimenpiteet yksilöidään kuitenkin tapauskohtaisesti.   icon-gri-black-dot.png
404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Koulutus Työntekijöiden jaottelu sukupuolen ja henkilöstöryhmän mukaan selvitetään ja analysoidaan vuonna 2018. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 405: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet 2016
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Työllistäminen
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
  icon-gri-black-dot.png  
GRI 406: Syrjintäkielto 2016
    icon-gri-black-dot.png  
406-1 Syrjintätapaukset ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet06-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png  
GRI 415: Poliittinen vaikuttaminen 2016
     icon-gri-black-dot.png  
415-1 Poliittiset avustukset Määräystenmukaisuus    icon-gri-black-dot.png  
GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus 2016
416-2 Tuotteiden ja palvelujen terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvät poikkeamat Määräystenmukaisuus      
GRI 417: Markkinointiviestintä ja tiedot 2016
417-2 Tuotteiden ja palvelujen tietoihin liittyvät poikkeamat Määräystenmukaisuus        
417-3 Markkinointiviestintään liittyvät poikkeamat Määräystenmukaisuus      
GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja 2016
418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät vahvistetut valitukset Määräystenmukaisuus        
GRI 419: Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun vaatimusten noudattaminen 2016
419-1 Sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvien lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen Määräystenmukaisuus        

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?