X
MenuSulje
Open navigation

Tuotesuunnittelun periaatteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä pyrkii kehittämään asiakkailleen ympäristömyötäisiä, luotettavia ja turvallisia tuotteita. Wärtsilä tukee asiakkaidensa toimintaa tuotteidensa käyttöiän ajan tarjoamalla niiden koko elinkaaren kattavia huolto-, kunnostus- ja jälkiasennuspalveluita. Moottoreiden ja komponenttien kunnostaminen pidentää tuotteiden luotettavaa käyttöikää. Modernisointi voi parantaa käytössä olevien laitosten suorituskykyä ja auttaa asiakkaita vastaamaan tuleviin, entistä tiukempiin viranomaisvaatimuksiin.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) sekä Maailmanpankin alainen Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC määrittelevät suurimman osan Wärtsilän tuotteita ja ratkaisuja koskevista kansainvälisistä ympäristöperiaatteista ja vaatimuksista. Alueellisella ja kansallisella tasolla organisaatiot kuten YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE), Euroopan komissio (EC), Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA sekä muut päästösäännökset, kuten Saksassa, Japanissa ja Intiassa, ovat Wärtsilän tuotteiden kannalta tärkeimpiä periaatteiden ja säännösten laatijoita.

IMO vastaa meriliikenteen turvallisuutta sekä meren saastumisen ja alusten päästöjen hallintaa koskevien standardien laadinnasta, asettaa rajat typpioksidi- ja polttoaineen rikkipitoisuuksille sekä sääntelee painolastiveden käsittelyä ja rajoituksia. IFC laatii yleisiä sekä toimialakohtaisia ohjeita hyvistä kansainvälisistä toimialakäytännöistä, joista esimerkiksi lämpövoimalaitosten ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeet (EHS) määrittelevät nykyään suurempien kansainvälisten voimalaitosprojektien ympäristövaikutuksia koskevat vähimmäisvaatimukset. Kyseisten ohjeiden noudattamista edellytetään useimmissa kehittyvien markkinoiden projektien rahoitusehdoissa. EU:n teollisuuspäästöjä koskevassa direktiivissä ja keskisuuria polttolaitoksia koskevassa direktiivissä määritellään vaatimukset suurille ja keskisuurille polttolaitoksille. Näillä minimoidaan teollisesta toiminnasta johtuva saastuminen koko Euroopan unionin alueella.

Wärtsilän moottorit on suunniteltu Euroopan komission konedirektiivin, SOLAS-yleissopimuksen ja muiden keskeisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Propulsiotuotteet on suunniteltu SOLAS:n sekä keskeisten luokituslaitosten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Uusien moottorityyppien tulee täyttää myös kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Ennen markkinoille tuloa uusille tuotteille hankitaan tyyppihyväksyntä luokituslaitoksilta. Wärtsilä Ship Design noudattaa suunnitteluprosessissaan luokituslaitosten ja lippuvaltioiden sääntöjä varmistaakseen, että asiakkaille suunnitellut tuotteet ovat turvallisia ja säännösten mukaisia. Ennen aluksen rakentamisen aloittamista asiakkaalle toimitettaville piirustuksille ja laskelmille on hankittava luokituslaitoksen hyväksyntä.

Wärtsilän tuotteiden mukana toimitetaan asianmukaiset käyttöoppaat, jotka sisältävät muun muassa tarvittavat tuotteiden perustiedot ja kattavat käyttöohjeet. Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen myös asianmukaista koulutusta varmistaakseen tuotteidensa ympäristön kannalta parhaan ja turvallisen päivittäisen käytön.

Wärtsilä seuraa aktiivisesti ympäristölainsäädäntöä koskevia aloitteita ja muutoksia voidakseen valmistautua yhtiön toiminnalle tulevaisuudessa asetettaviin rajoituksiin. Wärtsilä keskittyy tuotekehityksessään ympäristömyötäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin, jotka vastaavat muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin myös tulevaisuudessa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?