X
MenuSulje
Open navigation

Ympäristöjohtaminen

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Ympäristövastuu on Wärtsilän yritysvastuun keskeinen elementti. Vuonna 2017 Wärtsilä julkisti päämääräkseen ”mahdollistaa kestävä yhteiskunta älyteknologiaa hyödyntämällä”. Yksi tavoitellun muutoksen kolmesta keskeisestä osatekijästä on puhdas ympäristö, ja Wärtsilän ympäristöjohtamiskäytännöt tukevat täysin tämän tavoitteen saavuttamista.

Wärtsilälle ympäristövastuulla on kaksi ulottuvuutta: tuotteet ja toiminta. Yhtiön ympäristösuorituskyvyn parantaminen tapahtuu – myös oman toiminnan osalta – pitkälti tuotekehityksen ja tuotteiden jatkuvan parantamisen kautta. Työtä tukee myös operatiivisen toiminnan kehittäminen, joka perustuu tiukkoihin ympäristövaatimuksiin ja tähtää jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen vaatii organisaatiolta jatkuvaa järjestelmällistä työtä. Työtä ohjaavat yhtiön strategia, ympäristötavoitteet, toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka, ja sitä koordinoi ja valvoo liiketoimintarajat ylittävä EHSS-johtoryhmä. Toimintansa, prosessiensa ja tuotteidensa kehittämisessä Wärtsilä pyrkii soveltamaan uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa ja pienentämään siten materiaalien ja energian kulutusta sekä vähentämään ja hallitsemaan tuotteidensa ja palveluidensa koko elinkaaren aikana syntyviä päästöjä ja jätteitä.

Wärtsilä on määritellyt prosessin tuotteita koskevan ympäristöstrategian laatimiseen ja siihen liittyvien tavoitteiden asettamiseen. Prosessissa määritetään tuotteiden vaikutukset ja keinot vaikutusten pienentämiseksi sekä mahdollistavat ja rajoittavat reunaehdot, analysoidaan tiedot ja laaditaan sekä jalkautetaan itse strategia ja tavoitteet.

Operatiivisia toimintoja ja tuotteita kehitetään ja parannetaan jatkuvasti sertifioitujen ympäristöjärjestelmien avulla. Periaatteena on soveltaa ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien mukaisia ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä (EHS-johtamisjärjestelmiä) kaikkialla konsernissa. Tämä ei kuitenkaan koske puhtaasti myyntiin keskittyviä yhtiöitä, joissa sovelletaan Wärtsilän sisäistä EHS-mallia. Malli uudistettiin vuonna 2016 uuden ISO 14001:2015 -standardin vaatimusten mukaisesti. Wärtsilän ympäristöjärjestelmät kattavat kaikki tytäryhtiöiden toiminnot, mikä osaltaan edistää ympäristönsuojelua ja pienentää kattavasti toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia. Wärtsilässä on meneillään muutos, jossa tytäryhtiöiden johtamisjärjestelmien sertifikaatit muutetaan liiketoimintalinjakohtaisiksi sertifikaateiksi. Muutos on määrä saada päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Wärtsilän ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien päävaatimuksia ovat lakimääräisten vaatimusten täyttäminen, toiminnan ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja ympäristövaikutusten ja -riskien torjunta, henkilöstön koulutus ja selkeät vastuut, toiminnan ja menettelytapojen kattava dokumentointi, toiminta poikkeustilanteissa sekä ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen. Tytäryhtiöt ja liiketoimintayksiköt asettavat omat tavoitteensa kattavasti toimintansa merkittäville ympäristövaikutuksille. Ne myös seuraavat johtamisjärjestelmiensä toiminnan tuloksellisuutta.

Vuoden 2017 lopussa 57:llä Wärtsilän yhtiöllä oli sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Sertifioitujen ympäristöjärjestelmien piirissä on noin 87% Wärtsilän koko henkilöstöstä.

ympäristöstrategia.svg
ympäristöjohtaminen.svg

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?