X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän tavoitteena on luoda lisäarvoa eri sidosryhmilleen painottaen kannattavuutta ja omistaja-arvon kasvua. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Wärtsilän tulee täyttää muidenkin sidosryhmien odotukset, kuten kehittää ja toimittaa asiakkaille korkealaatuisia ja ympäristömyötäisiä tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, sekä rakentaa pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita toimittajiin, tarjota henkilöstölle kilpailukykyinen palkkaus ja hyvät työolosuhteet sekä edistää toimipaikkojensa paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Hyvä taloudellinen tulos rakentaa perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille – sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Taloudelliset tulokset
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen (GRI 201-1)
MEUR 2017 2016 2015 2014 2013
Asiakkaat
Liikevaihto 4 923 4 801 5 029 4 779 4 654
Toimittajat
Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut 3 021 2 969 3 136 3 066 2 901
Luotu lisäarvo 1 902 1 831 1 893 1 713 1 753
Lisäarvon jakaminen
Jaettu sidosryhmille 1 656 1 593 1 555 1 475 1 443
Henkilöstö
Palkat 1 000 939 935 906 903
Julkinen sektori
Verot ja sosiaalikustannukset 336 343 349 313 314
Luotonantajat
Nettorahoituskulut -47 -53 -34 -28 -19
Omistajat
Osingot 272 256 237 227 207
Yhteisöt
Lahjoitukset 1 2 1 1 1
Liiketoiminnan kehittäminen 246 238 338 239 310
2017 2016 2015 2014 2013
Asiakkaat
Liikevaihto (MEUR) 4 923 4 801 5 029 4 779 4 654
Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 1 527 1 581 1 566 1 402 1 329
Aasia 1 948 1 774 2 051 1 989 1 759
Amerikka 1 113 1 039 1 006 840 1 068
Afrikka 233 313 329 398 405
Muut 102 94 78 150 93
Toimittajat
Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut
(MEUR)
3 021 2 969 3 136 3 066 2 901
Henkilöstö
Palkat (MEUR) 1 000 939 935 906 903
Palkat markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 689 650 632 637 649
Aasia 156 153 163 144 138
Amerikka 130 110 112 99 91
Afrikka 18 19 21 18 14
Muut 7 7 8 8 10
Liikevaihto/työntekijä (TEUR) 276 262 271 265 248
Julkinen sektori
Verot ja sosiaalikustannukset (MEUR) 336 343 349 313 314
Verot ja sosiaalikustannukset markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 235 246 246 220 232
Aasia 45 45 50 42 34
Amerikka 42 47 44 37 39
Afrikka 13 5 6 12 8
Muut 1 0 2 2 2
Saadut julkisen sektorin tuet (TEUR) 9 891 8 343 9 669 11 486 6 331
Nettorahoituserät (MEUR) -47 -53 -34 -28 -19
Yhteisö
Hallituksen myöntämät lahjoitukset (TEUR) 110 1 365 110 110 111
Wärtsilän yhtiöiden myöntämät lahjoitukset (TEUR) 673 533 511 608 609
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet (GRI 201-2)
Wärtsilän ainoa EU:n päästökaupan (ETS) piiriin kuuluva tytäryhtiö on Wärtsilä Italia S.p.A. Syynä on tehtaan lämpövoimala. Päästökauppa ei ole vaikuttanut yhtiön kannattavuuteen. Wärtsilä vastaa ilmaston muuttumiseen kehittämällä ja toimittamalla tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Lisätietoa ilmastonmuutokseen liittyvistä Wärtsilän ratkaisuista löytyy verkkosivuiltamme www.wartsila.com. Ilmastonmuutokseen ja Wärtsilän tuotteisiin liittyvät liiketoimintariskit käsitellään Hallinnointi-katsauksen Riskienhallinta-osan kohdassa Kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät riskit.
Organisaation eläkesitoumusten kattavuus (GRI 201-3)
Wärtsilän työntekijöiden eläketurva perustuu kunkin maan lainsäädäntöön ja voimassa oleviin sopimuksiin. Suomessa valtaosa eläkevelvoitteista hoidetaan työeläkejärjestelmän (TyEL) kautta. Suurimmat etuuspohjaiset eläkejärjestelmät ovat Sveitsissä, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Suurin osa etuuspohjaisista eläkejärjestelmistä on eläkesäätiöiden hallussa, eivätkä niiden varat sisälly konsernin varoihin. Wärtsilän tytäryhtiöiden maksut eläkesäätiöille suoritetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Etuuspohjaisten eläkejärjestelmien vakuutuslaskelmat ovat kussakin maassa valtuutettujen aktuaarien suorittamia. Lisätietoja konsernin eläkevelvoitteista on tilinpäätöksen liitetiedostossa 21. Eläkevelvoitteet.
Valtiolta saadut avustukset (GRI 201-4)
Saadut julkisen sektorin tuet (TEUR) 2017 2016 2015 2014 2013
9 891 8 343 9 669 11 486 6 331
Wärtsilä sai julkiselta sektorilta tukea vuonna 2017 yhteensä 9 891 tuhatta euroa mm. tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin. Eniten tukia vuonna 2017 myönsivät Kiina, Suomi, Espanja ja Norja.
Markkina-asema
Normaalin aloituspalkkatason suhde paikalliseen minimipalkkaan sukupuolittain (GRI 202-1)
Wärtsilä soveltaa ja noudattaa kaikissa maissa paikallista työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia, joissa yleensä määritellään minimipalkka. Lisäksi alkupalkkoja verrataan tehtäväkohtaisesti ja koulutuksen perusteella alan yleiseen palkkatasoon. Laki ja muut määräykset asettavat minimitason, mutta todelliset palkat ovat usein tätä tasoa korkeampia. Jokaisessa maassa työntekijöiden palkkaus ja palkitseminen noudattaa Wärtsilän palkitsemispolitiikkaa, maakohtaisia käytäntöjä ja työsopimuksia. Peruspalkka määräytyy paikallisten olosuhteiden, työn vaativuuden ja työntekijän pätevyyden ja työsuorituksen mukaan.
Paikallisyhteisöstä palkattu osuus ylemmästä johdosta (GRI 202-2)
Wärtsilä ilmoittaa kaikista avoinna olevista tehtävistä sisäisesti, jotta varmistetaan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hakea avoimeen tehtävään. Rekrytoinnissa otetaan huomioon ensisijaisesti paikalliset hakijat, jollei ole nimenomaista syytä palkata tehtävään ulkomainen työntekijä, esimerkiksi tarvittaessa osaamisen siirtoa toisesta maasta. Tämä periaate pätee myös ylempiin johtotehtäviin. Ylempään johtoon luetaan globaalien toimialojen johto, konsernin johtajisto ja paikallisten tytäryhtiöiden johtotehtävät. Wärtsilän koko ylemmästä johdosta maailmanlaajuisesti 69% on rekrytoitu paikallisesti, ts. henkilöt ovat lähtöisin kyseisen tytäryhtiön sijaintimaasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?