X
MenuSulje
Open navigation

Olennaisuusarviointi

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

Konsernin laskentaraja (GRI 102–45)

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi käsittää kaikki konserniyhtiöt. Raportin tiedot kattavat Wärtsilän liiketoiminnat. Yhtiötasolla raportti sisältää emoyhtiön lisäksi Wärtsilän tytäryhtiöt, mukaan lukien tuotanto-, huolto- ja myyntiyksiköt. Raportti ei sisällä Wärtsilän osakkuusyhtiöitä, yhteisyrityksiä tai toimitusketjun yhtiöitä.

Raportin sisällön määrittelyprosessi (GRI 102–46)

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi vuodelta 2017 noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) standardeja ja raportin sisällönmäärittelyn raportointiperiaatteita. Tämä raportti on laadittu GRI:n standardeissa määriteltyjä menettelytapoja ja comprehensive-sovelluslaajuuksia noudattaen. Toisin sanoen raportti kattaa kaikki GRI:n standardien edellyttämät yleiset tiedot sekä kaikki toiminnassamme olennaisiksi katsotut kestävän kehityksen teemat.

Vuonna 2017 Wärtsilä päivitti olennaisiksi katsotut kestävän kehityksen teemat. Prosessi sisälsi toiminnan taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset teemat sidosryhmien ja Wärtsilän liiketoiminnan kannalta. Sidosryhmien näkemykset kerättiin kyselytutkimuksella, johon vastasi 88 keskeistä Wärtsilän eri yksiköiden ja toimintojen sidosryhmien edustajaa ympäri maailmaa. Sidosryhmäkyselyn tarkoitus oli arvioida, kuinka tärkeitä eri kestävyysteemat ovat Wärtsilän sidosryhmien näkemyksissä ja päätöksissä. Sidosryhmien arvioitavaksi annettujen kestävän kehityksen teemojen valintaperusteena oli Wärtsilän aiempi kokemus, vertaisarvioinnit teollisuuden piirissä sekä analyysi Wärtsilän arvoketjulle olennaisimmista taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista. Keskeisimpiä arviointiin osallistuneita sidosryhmiä olivat sijoittajat ja rahoittajat, merkittävät asiakkaat, henkilöstö, paikallisyhteisöt ja media.

Tunnistettuja teemoja analysoimalla määritettiin niiden merkitys Wärtsilän nykyiselle tai tulevalle toiminnalle. Kestävyysteemojen liiketoimintavaikutusten arviointiperustana oli niiden suora taloudellinen merkitys sekä niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Mahdollisen liiketoimintavaikutuksen indikaattorina käytettiin myös yhtiön ohjeistusten tai käytäntöjen tasoa.

Arvioinnin tuloksena Wärtsilän kannalta olennaisiksi tunnistettiin seuraavat GRI-teemat:

 • Päästöt
 • Ympäristömääräysten noudattaminen
 • Taloudelliset tulokset
 • Koulutus
 • Työterveys ja -turvallisuus

Tunnistettujen olennaisten teemojen lisäksi Wärtsilä julkistaa runsaasti myös muita kestävän kehityksen tietoja, joita Wärtsilän sidosryhmät säännöllisesti kysyvät tai joiden julkistaminen muutoin katsotaan raportoinnin jatkuvuuden kannalta aiheelliseksi. Näitä ei-olennaisia teemoja ei ole otettu huomioon sisältönä määritettäessa GRI Standards:n sovelluslaajuutta.

Tunnistettujen olennaisten teemojen laskentarajat arvioitiin sen perusteella, mikä niiden taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus ja ympäristövaikutus on Wärtsilän arvoketjulle. Perusteellinen selvitys tunnistettujen olennaisten teemojen laskentarajoista ja tiedonkeruun kattavuudesta on luettavissa kohdassa GRI 103-1-b, Olennaisten teemojen laskentarajat organisaation sisällä ja GRI 103-1-c, Olennaisten teemojen laskentarajat organisaation ulkopuolella.

Olennaiset teemat (GRI 102–47)

Kestävän kehityksen näkökulmasta Wärtsilälle merkittävimmät ympäristökysymykset liittyvät tuotteisiin. Wärtsilän tuotteiden käyttö vaikuttaa ympäristöön sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Muiden kestävän kehityksen näkökohtien osalta toiminnallamme on lähinnä paikallisia vaikutuksia.

Kestävän kehityksen vaikutusalueet Paikallisesti Koko maailma
Taloudellinen vastuu
 •  
 
Ympäristövastuu    
 • tuotteisiin liittyvä
 •  
 •  
 • toimintaan liittyvä
 •  
 
Sosiaalinen vastuu
 •  
 

 

  

Seuraavat GRI-teemat määritettiin Wärtsilän kestävän kehityksen raportoinnissa olennaisiksi:

Luokka Teema Wärtsilän toiminnassa olennaiset näkökohdat (GRI:n standardit) Muut Wärtsilän kestävän kehityksen raportointiin sisältyvät teemat Jätetty pois Wärtsilän kestävän kehityksen raportoinnista
Taloudellinen vastuu Taloudelliset tulokset
 •  
   
  Markkina-asema  
 •  
 
  Välilliset taloudelliset vaikutukset    
 •  
  Ostokäytännöt    
 •  
  Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt  
 •  

 

  Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkominen  
 •  
 
Ympäristövastuu Materiaalit  
 •  
 
  Energia  
 •  
 
  Vesi  
 •  
 
  Luonnon monimuotoisuus    
 •  
  Päästöt
 •  
   
  Jätevedet ja jätteet  
 •  
 
  Ympäristömääräysten noudattaminen
 •  
   
  Anti-competitive behaviour  
 •  
 
Sosiaalinen vastuu Työllistäminen  
 •  
 
  Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet  
 •  
 
  Työterveys ja -turvallisuus
 •  
   
  Koulutus
 •  
   
  Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet  
 •  
 
  Syrjintäkielto  
 •  
 
  Yhdistymisen vapaus  

 

 •  
  Lapsityövoima  

 

 •  
  Pakko- ja rangaistustyövoima  

 

 •  
  Turvallisuuskäytännöt    
 •  
  Alkuperäiskansojen oikeudet    
 •  
  Ihmisoikeusarvioinnit    
 •  
  Paikallisyhteisöt    
 •  
  Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi  
 •  
 
  Poliittinen vaikuttaminen  
 •  
 
  Asiakkaiden terveys ja turvallisuus  
 •  
 
  Markkinointiviestintä ja tiedot  
 •  
 
  Asiakkaiden yksityisyyden suoja  
 •  
 
  Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun vaatimusten noudattaminen  
 •  
 

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi antaa kattavan kuvan yhtiön johtamistavasta, merkityksellisistä yleisistä tiedoista ja GRI:n standardeissa määritellyistä olennaisiin teemoihin liittyvistä tiedoista.

Olennaisten teemojen laskentarajat organisaation sisällä (103-1-b ja 103-1-c)

Olennaisten teemojen laskentarajan muodostavat kaikki Wärtsilä-konserniin kuuluvat yritykset. Taloudellisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilä-yhtiöt. Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilän yhtiöt lukuun ottamatta seuraavia:

 • Wärtsilä Operations Guyana Inc.
 • Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd.
 • Wärtsilä Egypt Power S.A.E
 • Wärtsilä Tanzania Ltd.
 • Wärtsilä Muscat LLC
 • American Hydro Corp.
 • Puregas Solutions GmbH
 • Puregas Solutions Ltd
 • Puregas Solutions AB
 • Guidance Marine Ltd
 • Guidance Marine Pte Ltd
 • Guidance Marine LLC
 • Greensmith Energy Management Systems Inc.

Nämä yhtiöt sisällytetään Wärtsilän kestävän kehityksen raportointiin tulevina vuosina. Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi on osa vuosiraportointia, joten kestävän kehityksen tiedot julkaistaan vuosittain.

Toiminnallisten tietojen kattavuus

Toiminnalliset tiedot, osuus yhtiöistä, %  
  2017 2016 2015 2014 2013
Taloudellinen vastuu 100 100 100 100 100
Ympäristövastuu 86 93 83 94 93
Sosiaalinen vastuu 100 100 100 100 93
Toiminnalliset tiedot, osuus henkilöstöstä, %
  2017 2016 2015 2014 2013
Taloudellinen vastuu 100 100 100 100 100
Ympäristövastuu 96 98 91 98 99
Sosiaalinen vastuu 100 100 100 100 99
Toiminnalliset tiedot, osuus valmistuksesta, %
  2017 2016 2015 2014 2013
Taloudellinen vastuu 100 100 100 100 100
Ympäristövastuu 100 100 95 100 99
Sosiaalinen vastuu 100 100 100 99 93

 

Olennaisten teemojen laskentarajat organisaation ulkopuolella (GRI 103-1-c)

Wärtsilän kestävän kehityksen raportti ei sisällä konsernin ulkopuolisten yritysten tietoja.

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa (GRI 102-48)

Aiemmin raportoituihin tietoihin ei ole tullut olennaisia muutoksia.

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa (GRI 102-49)

Olennaisten teemojen luettelo on muuttunut aiempiin raportointijaksoihin nähden siten, että vuoden 2017 olennaisuusarvioinnin mukaisesti korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt eivät ole enää olennaisten teemojen luettelossa. Raportin laajuus tai laskentarajat eivät ole muuttuneet olennaisesti. Aiempien vuosien tiedot sisältävät kaikki kyseisen jakson päättyessä konserniin kuuluneet raportointiyksiköt.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?