X
MenuSulje
Open navigation

Sidosryhmäsuhteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä hoitaa aktiivisesti suhteitaan eri sidosryhmiin rakentavan ja avoimen vuorovaikutuksen kautta. Wärtsilä pitää tällaista toimintatapaa olennaisen tärkeänä toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa kehittämiselle. Konsernitasolla Wärtsilä on määritellyt merkittävimmiksi sidosryhmikseen asiakkaat, omistajat, alihankkijat, henkilöstön ja laajasti ottaen koko yhteiskunnan. Tytäryhtiöt määrittelevät itse merkittävimmät sidosryhmänsä, joita ovat edellä mainittujen lisäksi mm. tuotantolaitosten naapurusto, oppilaitokset ja viranomaiset. Perusteet sidosryhmäsuhteiden hoitoon annetaan Wärtsilän toimintaperiaatteissa, ja painotukset vaihtelevat tytäryhtiöittäin.

 

odotukset ja tavoitteet.svg

Wärtsilä kehittää aktiivisia yhteyksiä asiakkaisiinsa esimerkiksi järjestämällä eri puolilla maailmaa asiakaspäiviä nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Näissä tapahtumissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä paikallisesta että globaalista näkökulmasta ja keskustellaan nykyisistä ja tulevista tarpeista ja haasteista.

Asiakaspäivien lisäksi Marine Solutions ja Energy Solutions olivat vuonna 2017 mukana järjestäjinä tai osallistujina yli 300 kansainvälisessä tai kansallisessa seminaarissa, näyttelyssä, konferenssissa tai muussa alan tapahtumassa eri puolilla maailmaa. Tapahtumiin osallistui nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita sekä muita sidosryhmiä, mm. sijoittajia, konsultteja, alihankkijoita, opiskelijoita ja muita alasta kiinnostuneita.

Yksi tärkeä keino keskeisten teollisuustoimijoiden ja tutkimuslaitosten avoimen keskusteluyhteyden ja yhteistyön edistämiseksi ovat pitkäjänteiset tutkimusohjelmat. Wärtsilä on käynnistänyt tutkimusohjelmia ja osallistunut niiden valmisteluun ja toteutukseen niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

Työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutus on Wärtsilässä hyvin monimuotoista. Aktiivista ja osallistavaa henkilöstödialogia tukevia menettelyjä ja prosesseja selostetaan tarkemmin osiossa Yhteistoiminta ja sisäinen tiedottaminen.

Wärtsilä pitää myös yllä aktiivista ja avointa keskusteluyhteyttä paikallisten ja kansainvälisellä tasolla toimivien viranomaisten kanssa. Tavoitteena on tiedon jakaminen, asiantuntija-avun tarjoaminen ja viranomaisten tukeminen säännösten laadun parantamiseksi. Wärtsilä osallistuu julkisiin konsultaatioihin yhtiölle olennaisissa asioissa.

Vuorovaikutuskanavat

Sidosryhmä Vuorovaikutuskanavat  Arviointi (toistuvuus)
Asiakkaat  Säännölliset asiakaskontaktit, tuotteiden elinkaarenaikainen asiakastuki, asiakastilaisuudet ja -seminaarit, asiakaspäivät, asiakaslehdet, konsernin verkkosivustot ja uutiskirjeet, sosiaalinen media, konferenssit ja messut, tuotedokumentit, asiakaspalautejärjestelmä  Asiakastyytyväisyyden ja laadun mittausjärjestelmä (jatkuva)
Henkilöstö  Avoin ja jatkuva kommunikointi johdon ja henkilöstön välillä, vuotuiset kehityskeskustelut, henkilöstötilaisuudet, intranet, henkilöstölehdet, uutiskirjeet, koulutukset, kansalliset yt-toimikunnat ja Eurooppa-toimikunta, työterveys ja -turvallisuustoimikunnat, aloitejärjestelmä, whistle blower -järjestelmä, toiminnan parantamisen prosessi, teknologia- ja innovaatiopalkinto, asiakassuhteen hoito -palkinto  Henkilöstön tyytyväisyystutkimukset – My Voice (joka toinen vuosi) 
Omistajat, sijoittajat  Johdon tapaamiset sijoittajien, rahoittajien ja analyytikoiden kanssa, sidosryhmälehdet, yhtiökokoukset, tiedotustilaisuudet, pörssi- ja lehdistötiedotteet, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, pääomamarkkinapäivät, konsernin verkkosivustot, sijoittajaviestintätutkimukset, kestävää kehitystä koskevat kyselytutkimukset Sijoittajaviestintätutkimukset, kestävän kehityksen tutkimukset ja indeksit (vuosittain)
 Tavarantoimittajat  Säännöllinen yhteydenpito ja tapaamiset toimittajien kanssa, toimittajaportaali, toimittajien kehittäminen, toimittajapäivät Toimittaja-arvioinnit (jatkuva)
Yhteiskunta Viranomaisyhteistyö ja -raportointi, joka liittyy mm. ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuskysymyksiin, tapaamiset päätöksentekijöiden kanssa, kannanotot ja konsultaatiot, avointen ovien päivät, kestävän kehityksen raportit, yritysesittelyt, paikallistason viestintä, internet, sosiaalinen media, sponsorointi  Sidosryhmäpalaute (jatkuva), yrityskuvatutkimukset (vuosittain) 
Järjestöt Jäsenyydet, osallistuminen paikallisten toimiala- ja teollisuusjärjestöjen toimintaan, aktiivinen osallistuminen työryhmien toimintaan, yhteydenpito eri toimielinten kanssa  
Yliopistot  Tutkimus- ja kehitysprojektit, työharjoittelupaikat, opinnäyteyhteistyö, osallistuminen rekrytointimessuihin ja -seminaareihin sekä opiskelijatoiminnan tukeminen ja vierailuluennot  Suosituimmat työnantajat -tutkimukset (vuosittain) 
Media Pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet ja ammattilehdistötiedotteet, johdon ja asiantuntijoiden haastattelut, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, sidosryhmälehdet, tiedotustilaisuudet, vierailut ja tutustumiskäynnit tehtailla ja referenssikohteissa Taloustoimittajien tutkimukset, mediaseurannat (vuosittain) 

 

Vapaaehtoiset sitoumukset

Wärtsilä liittyi YK:n Global Compact  aloitteeseen vuonna 2009 ja tukee aloitteen kymmentä ihmisoikeus-, työvoima-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatetta. Sitoumus merkitsee sitä, että Wärtsilä sovittaa strategiansa, yrityskulttuurinsa sekä päivittäisen toimintansa näiden periaatteiden mukaisiksi ja osallistuu kestävää kehitystä edistäviin yhteistyöhankkeisiin. Wärtsilä edistää Global Compact -periaatteiden toteutumista vaikutuspiirissään käytännössä omien toimintaperiaatteidensa (Code of Conduct) ja kestävän kehityksen ohjelmien avulla.

Vuonna 2011 Wärtsilä liittyi Sustainable Shipping Initiative (SSI) -aloitteeseen ja allekirjoitti sen kestävää merenkulkua koskevan vision 2040. Aloitteen taustalla on eräitä merenkulkualan isoimpia yrityksiä.

Wärtsilä on mukana myös Sustainable Marine Biofuel -hankkeessa, joka pyrkii vauhdittamaan luotettavien, kestävän kehityksen mukaisten, skaalautuvien ja edullisten merenkulun biopolttoaineiden kehitystä.

Wärtsilä on allekirjoittanut suomalaisen yritysvastuuverkosto FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen, ja vuonna 2016 yhtiö allekirjoitti sopimuksen, jossa Suomen teollisuus vapaaehtoisesti sitoutuu energiatehokkuuden parantamiseen. Wärtsilä North America Inc. allekirjoitti vuonna 2003 USA:n tulli- ja rajavartiolaitoksen sekä liikemaailman vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen terrorismia vastaan (C-TPAT).

  

Wärtsilä järjestöissä

Vuonna 2017 Wärtsilä osallistui useiden kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Wärtsilän kannalta tärkeimmät järjestöt ja Wärtsilän osallistumisen luonne esitetään alla olevassa taulukossa.

Sidosryhmä Järjestö Toiminnan luonne
Etujärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Teknologiateollisuus ry, Keskuskauppakamari, Kansainvälinen kauppakamari (ICC), ICC Suomi Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen.
Toimialajärjestöt Association of Singapore Marine Industries (ASMI), Brazilian Institute of Oil and Gas (IBP), Brazilian Thermoelectric Generators Association (ABRAGET), Cogen Europe, Confederation of Indian Industry (CII), Cruise Line International Association (CLIA), BIMCO, EnergyVaasa, Engine Manufacturers Association (EMA), European Association of Engine Manufacturers (Euromot), European Engine Power Plants Association (EUGINE), Exhaust Gas Cleaning System Association (EGCSA), Hong Kong Shipowners Association, Indian Diesel Engine Manufacturers Association (IDEMA), Interferry, International Council on Combustion Engines (CIMAC), Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF), Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), WaterBorne TP, SolarPower Europe Hallitusjäsenyys ja työryhmätyöskentely (CII, CIMAC, Cogen Europe, EMA, Euromot, EUGINE, VDMA, WaterBorne TP).

Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen (ABRAGET, ASMI, BIMCO, CLIA, EGCSA, EURELECTRIC, EnergyVaasa, Hong Kong Shipowners Association, IBP, IDEMA, Interferry, SGMF, SolarPower Europe).
Standardisoimisjärjestöt Euroopan standardointikomitea (CEN), Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO) Toimintaan osallistuminen.
Kansainväliset järjestöt European Sustainable Shipping Forum (ESSF), Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO), YK:n Global Compact -aloitteen pohjoismainen verkosto, Global Industry Alliance (GIA) Toimintaan osallistuminen kansallisten valtuuskuntien kautta (IMO).
Toimintaan osallistuminen (ESSF, GCNN, GIA).
Muut Cleantech Finland, Yritysvastuuverkosto (FIBS), European Energy Forum (EEF), Global Reporting Initiative (GRI), Sustainable Shipping Initiative (SSI) Toimintaan osallistuminen.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?