X
MenuSulje
Open navigation

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Wärtsilä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tulivat voimaan 1.1.2016. Niiden tarkoituksena on vastata moniin erilaisiin ongelmiin sukupuolten epätasa-arvosta ilmastonmuutokseen. Yleisenä päämääränä on köyhyyden poistaminen kaikkialta.

Päätavoitteita on 17, ja niillä on 169 alatavoitetta. Ne ovat osa laajempaa kestävän kehityksen agendaa 2030, joka perustuu vuonna 2000 asetettuihin vuosituhattavoitteisiin. Vuosituhattavoitteisiin verrattuna kestävän kehityksen tavoitteet ovat laajempia, sillä ne koskevat kaikkia maita ja kaikkia toimijoita. Yritysten katsotaan olevan ratkaisevassa roolissa vaikutuksiltaan merkittävien innovatiivisten muutosten aikaansaajina.

Kestävä kehitys on Wärtsilän liiketoimintojen, tuotteiden ja ratkaisujen kovaa ydintä. Tavoitteista useat liittyvät asioihin, joihin Wärtsilä vaikuttaa jo nyt positiivisesti. Wärtsilä kehittää jatkossakin keinoja tukea asiakkaitaan ja kumppaneitaan – sekä yhteisöjä, joissa yhtiö toimii.

Wärtsilä pyrkii edistämään työntekijöidensä, toimittajiensa, asiakkaidensa ja paikallisyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia. Yhtiön korkeiden ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten tarkoituksena on torjua tapaturmat niin oman henkilöstön kuin alihankkijoiden osalta sekä varmistaa tuotteiden ja ratkaisujen luotettavuus ja käyttöturvallisuus. Wärtsilä on myös sitoutunut jatkuvasti parantamaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuutaan, niin että yhtiön toiminnasta ei aiheudu haittaa paikallisyhteisöille.

Wärtsilä tukee kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia, mukaan lukien yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus. Wärtsilä kannattaa sukupuolten tasa-arvoa ja sitoutuu osallistamaan naiset kaikkeen liiketoimintaansa sekä torjumaan sukupuolisyrjintää. Vuonna 2012 käynnistetyllä monimuotoisuusaloitteella edistetään osallistavaa yrityskulttuuria kaikilla tasoilla.

Wärtsilä tukee kestävää talouskasvua edistämällä globaalia yrityskansalaisuutta, osallistavaa yrityskulttuuria ja paikallista työllistämistä. Jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä rohkaistaan tarjoamalla monipuoliset mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen organisaation kaikilla tasoilla.

Wärtsilän ratkaisut ovat merkittävässä roolissa vastattaessa kestävästi tuotetun energian jatkuvasti kasvavaan kysyntään. Wärtsilän Smart Power Generation ‑voimalaitokset ovat energiatehokkaita ja joustavia sekä polttoaineiden että käytettävyyden suhteen, mikä mahdollistaa tuuli- ja aurinkoenergian tehokkaan integroinnin sähköverkkoon. Lisäksi Wärtsilän kyky tarjota energianvarastointiratkaisuja, laitosmittakaavan aurinkovoimaloita ja hybridiratkaisuja, mukaan lukien kehittyneimmät energianhallintaohjelmistot, auttaa maksimoimaan uusiutuvien energianlähteiden osuuden kaikesta energiantuotannosta. Tämä mahdollistaa kestävän, luotettavan ja edullisen energian tuotannon – varsinkin alueilla ja maissa, joissa kantaverkon kattavuus tai suorituskyky on puutteellinen. Wärtsilän valikoimaan myös kuuluvat Dry Flexicycle ‑voimalaitokset voivat vähentää vedenkulutuksen lähes olemattomiin, joten voimalaitoksia voidaan sijoittaa myös sellaisille alueille, joilla vettä on niukasti. Wärtsilä käy aktiivisesti avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa tarjotakseen asiantuntemusta ja tukea puhtaan energiateknologian ja alan tutkimuksen kehittämiselle globaalissa mittakaavassa.

Wärtsilä pyrkii nostamaan alusten hyötysuhdetta, pienentämään niiden ympäristövaikutuksia ja parantamaan turvallisuutta. Tämä parantaa varustamoiden ja laivayhtiöiden toiminnan kestävyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta kaikkialla maailmassa. Eliminoimalla tai vähentämällä asiakkaidensa prosessien saastuttavia päästöjä Wärtsilä antaa edellytykset jatkaa toimintaa myös ympäristövaikutuksille herkillä alueilla eri puolilla maailmaa.

Yhtiön ympäristöystävällisten tuotteiden ja ratkaisujen valikoima käsittää painolastiveden, jäteveden ja öljyisen veden käsittelyjärjestelmät, pakokaasujen puhdistusjärjestelmät ja laivojen monipolttoainemoottorit. Vuonna 2017 Wärtsilä toi markkinoille täysin integroidun hybriditehomoduulin, Wärtsilä HY:n, jonka aivan uusi energianhallintajärjestelmä optimoi moottoreiden yhteiskäytön, energianvarastointijärjestelmät ja voimaelektroniikan. Kyseessä on ensimmäinen tämäntyyppinen hybriditehomoduuli merenkulkualalla, joten se asettaa uuden standardin laivojen hybridipropulsiojärjestelmille ja pienentää ympäristövaikutuksia verrattuna tavanomaisiin koneratkaisuihin. Wärtsilä on mukana useissa globaaleissa ja paikallisissa kumppanuuksissa, kuten IMO:n Global Industry Alliance, Sustainable Shipping Initiative ja Sustainable Marine Biofuel Initiative.

Wärtsilän sitoumus kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan on keskeisessä asemassa yhtiön tarkoituksen ja strategian kannalta. Wärtsilän arvot ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittelevät koko henkilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat Wärtsilän liiketoiminnan vastuullisuutta koskevia päätöksiä.

Wärtsilän toimintaperiaatteet ja sitä tukevat politiikat nimenomaisesti kieltävät yhtiötä sekä sen työntekijöitä ja toimittajia ottamasta ja tarjoamasta minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä minkäänlaisiin toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai luottamuksen rikkoutumiseen. Wärtsilä noudattaa kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja korruption vastaisia lakeja kaikissa toimintamaissaan ja kannustaa mahdollisten korruptio- ja lahjontatapausten raportointiin. Politiikkojen toteutusta tukee koko Wärtsilän henkilöstölle tarkoitettu kattava koulutusohjelma. Vuonna 2017 Wärtsilä otti käyttöön ulkopuolisen tahon ylläpitämän whistleblower-ilmoituskanavan, jonka kautta kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus ilmoittaa mahdollisiin toimintaperiaatteiden tai yhtiön muiden politiikkojen rikkomuksiin liittyvistä epäilyistään.

Wärtsilän tavoitteena on edistää hyvinvointia yhteisöissä, joissa yhtiö toimii. Tavoitteeseen päästään esimerkiksi luomalla työpaikkoja, maksamalla veroja ja sosiaalimaksuja, tarjoamalla työntekijöille koulutusta, tekemällä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa ja tukemalla paikallista kehitystä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?