X
MenuSulje
Open navigation

Osakkeenomistajat

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tilikauden 2017 lopussa Wärtsilällä oli noin 39.900 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli tilikauden lopussa 55,9% (55,0), ja suomalaisten yksityissijoittajien omistuksessa oli 17,7% (18,4) osakekannasta. Suurin osakkeenomistaja oli Investor AB, jonka omistus oli 34.866.544 osaketta eli 17,7% osakekannasta.
Lisätietoja osakkeenomistajista löytyy Wärtsilän sijoittajasivuilta www.wartsila.com/sijoittajat.

Omistajaryhmät 31.12.2017
Ryhmä Osakkaita % Osakkeita %
Yksityiset yritykset 1 401 3,5 15 278 487 7,7
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 60 0,2 4 333 981 2,2
Julkisyhteisöt 44 0,1 20 075 089 10,2
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 834 2,1 12 423 031 6,3
Kotitaloudet 37 212 93,4 34 829 847 17,7
Ulkomaat 310 0,8 36 898 320 18,7
Hallintarekisteröidyt 73 402 375 37,2
Yhteensä 39 861 100,0 197 241 130 100,0
Omistajaryhmät 31.12.2017.svg
Osakemäärien jakauma 31.12.2017
Osakkeet Osakkaita % Osakkeita %
1-100 13 505 33,9 675 507 0,3
101-1 000 19 013 47,7 7 582 922 3,8
1 001-10 000 6 666 16,7 18 238 762 9,2
10 001-100 000 606 1,5 14 488 730 7,3
100 001-1 000 000 61 0,2 15 321 812 7,8
1 000 001-10 000 000 7 0,0 11 522 523 5,8
10 000 001- 3 0,0 56 008 499 28,4
Hallintarekisteröidyt 73 402 375 37,2
Yhteensä 39 861 100,0 197 241 130 100,0

Wärtsilän 50 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2017, poislukien hallintarekisteröidyt
Omistaja Osakkeita %
1 Invaw Invest AB, Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö 34 866 544 17,68
2 Fiskars Oyj Abp 10 881 781 5,52
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 260 174 5,20
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 984 934 1,51
5 Kansaneläkelaitos 1 935 910 0,98
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 505 000 0,76
7 Svenska Litteratur-sällskapet i Finland rf 1 495 784 0,76
8 Valtion Eläkerahasto 1 480 000 0,75
9 Keva 1 107 327 0,56
10 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 1 013 568 0,51
11 Suomen Kulttuurirahasto 973 480 0,49
12 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 900 000 0,46
13 Sigrid Juséliuksen Säätiö 866 475 0,44
14 Schweizerische Nationalbank 658 661 0,33
15 Savox Investments S.a. 570 000 0,29
16 Oy Ingman Finance Ab 560 000 0,28
17 Rantanen Tuula Anneli 505 066 0,26
18 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 497 888 0,25
19 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 478 200 0,24
20 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse sr 352 630 0,18
21 Livränteanstalten Hereditas Ab 334 690 0,17
22 Blåberg Olli Edvard 320 000 0,16
23 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 279 600 0,14
24 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 276 160 0,14
25 Fromond Elsa Margaretha Louise 275 500 0,14
26 Sijoitusrahasto Nordea Pohjoismaat 272 814 0,14
27 Stockmann Marita 271 226 0,14
28 William Thurings Stiftelse sr 269 650 0,14
29 Holding Manutas Oy 255 000 0,13
30 Sijoitusrahasto Seligson & Co 252 261 0,13
31 Sijoitusrahasto Aktia Capital 250 000 0,13
32 Von Fieandt Berndt Johan 235 382 0,12
33 Stiftelsen För Åbo Akademi 218 610 0,11
34 Brita Maria Renlundin muistosäätiö 213 600 0,11
35 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 208 064 0,11
36 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksirahasto 205 198 0,10
37 Holdix Oy Ab 204 050 0,10
38 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 201 912 0,10
39 Seb Finlandia Sijoitusrahasto 193 078 0,10
40 Markkola Leena 172 500 0,09
41 Kansanterveyden tutkimussäätiö 172 068 0,09
42 Barry Staines Linoleum Oy 166 570 0,08
43 Perceval Ann-Marie Caussin De 166 280 0,08
44 Karlsson Anne Christine 160 000 0,08
45 Suomen Kauppayhtiöt Oy 158 400 0,08
46 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 154 679 0,08
47 Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 152 500 0,08
48 Brotherus Pia Monica 151 002 0,08
49 Odin Finland 141 505 0,07
50 Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö 141 500 0,07
Yhteensä 80 367 221 40,75

Muutokset omistuksessa – liputukset

Arvopaperimarkkinalain mukaan listayhtiön osakkeenomistajilla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Alla olevassa taulukossa esitetään yhteenveto Wärtsilän vuonna 2017 saamista liputusilmoituksista. Lisätietoja löytyy Wärtsilän verkkosivuilta.

Julkaisupäivä Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Suora omistus, % Kokonaisomistus, %
23.11.2017 22.11.2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 4,63 5,05
30.11.2017 29.11.2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,10 5,47

Johdon osakkeenomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2017 lopussa Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä 65.374 kpl eli 0,03% koko osakekannasta ja äänivallasta. Lisätietoa hallituksen ja johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistuksesta löytyy osiosta Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä.

Valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 2.3.2017, valtuutti hallituksen päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2016 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Hallitus esittää, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?