X
MenuSulje
Open navigation

Vuosi 2017

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Markkinakehitys         

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Aktiviteetti huoltomarkkinoilla oli vankkaa vuonna 2017. Merenkulun alhaiset rahtihinnat vähensivät kauppalaiva-asiakkaiden kiinnostusta tehdä huoltoon liittyviä investointeja. Offshore-huoltomarkkinat olivat haasteelliset koko vuoden, vaikka öljyn hinnan nousu johti tunnelman hienoiseen elpymiseen vuoden loppupuolella. Risteilyalussegmentti kehittyi myönteisesti, mikä johtui pääosin pitkäaikaisten sopimusten kysynnän kasvusta erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Voimalaitoshuollon kysyntä oli tasaista Aasiassa lisääntyneiden pitkäaikaisten huoltosopimusten ansiosta.

Voimantuotannon markkinat siirtymässä kohti älykkäitä ja joustavia teknologioita

Wärtsilän energiaratkaisujen kysyntä oli vahvaa vuonna 2017. Uusiutuvien energiamuotojen hintojen lasku on vahvistanut erityisesti aurinko- ja tuulivoiman kilpailukykyä monilla markkinoilla. Sähkölaitokset maailmanlaajuisesti pohtivat miten uusiutuvia energialähteitä tulisi integroida omaan laitoskantaan. Ensimmäiset askeleet on jo otettu Yhdysvalloissa, Australiassa ja Lähi-idässä, missä markkinaolosuhteet ovat otollisimmat. Tämä puolestaan lisää tarvetta joustavalle voimantuotannolle. Kysyntä oli vahvaa myös kehittyvillä markkinoilla, missä maat investoivat uuteen voimantuotantokapasiteettiin tukeakseen talouskasvua ja lievittääkseen sähkön puutetta.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Syyskuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat 25,2 GW (24,8 GW kesäkuun lopussa). Wärtsilän markkinaosuus oli 15% (14). Maailmanlaajuiset tilaukset sisältävät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Parantuneet tunnelmat tukivat alustilauksia

Vuoden 2017 aikana rekisteröitiin 1.037 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (916 sisältäen raportointikauden jälkeen rekisteröidyt tilaukset). Vuoden lopulla olosuhteet kauppalaiva- ja kaasunkuljetusmarkkinoilla paranivat samaa tahtia talouskasvun kanssa. Suuret tilauskirjat ja uusien alusten suunnitellut toimitukset rajoittavat kuitenkin yhä kaasunkuljetusalussegmentin käyttöastetta ja rahtihintoja. FSRU-tilaukset olivat hyvällä tasolla – niitä tukivat LNG-kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla sekä pitkäaikaiset kysynnän perustekijät. Tilausaktiviteetti oli myös hyvällä tasolla risteily-, lautta- ja Ro-Ro-alussegmenteillä suotuisien päivä- ja rahtihintojen, ikääntyvän aluskannan, suunnitellun lainsäädännön voimaantulon sekä uudisrakentamisen alhaisten hintojen vuoksi. Vaikka öljyn ja kaasun hinnat elpyivät hieman vuoden lopussa, ylikapasiteetti rajoitti yhä offshore-teollisuuteen tehtäviä alusinvestointeja.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Kiina ja Etelä-Korea säilyttivät asemansa suurimpina laivanrakennusmaina 40%:n ja 27%:n osuuksillaan kaikista vahvistetuista sopimuksista. Japanin osuus maailmanlaajuisista sopimuksista oli 8% ja Italian 5%.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilällä on hyvä asema keskeisissä tuotteissa ja ratkaisuissa, kuten sähkö- ja automaatiojärjestelmissä sekä kaasujärjestelmissä. Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 47% (43% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus oli 10% (13% edellisen neljänneksen lopussa).

Tilauskertymä

Tilikaudella tammi-joulukuu 2017 Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 15% 5.644 milj. euroon (4.927). Tilaus-laskutussuhde oli 1,15 (1,03).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 13% 2.481 milj. euroon (2.194). Tämä johtui merenkulku- ja energiamarkkinoille suunnattujen pitkäaikaisten huoltosopimusten kysynnän lisääntymisestä. Vuoden kohokohta oli strateginen suoriteperusteinen kumppanuus Carnival Corporationin kanssa. Sopimuksen myötä Wärtsilä hoitaa Carnivalin 79 aluksen moottorien kaikki ylläpito- ja seurantatyöt. Belize Electric Company Limitedin (BECOL) kanssa solmittiin strategisesti kiinnostava toimitussopimus, joka koskee heidän laitoksensa uudistamista korkealaatuisella vesivoimaratkaisulla sekä siihen liittyvää teknistä tukea. Tilauksen myötä Wärtsilä-konserniin kuuluva American Hydro laajentaa liiketoimintaansa Väli-Amerikkaan.

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 16% edellisvuodesta ja oli 1.685 milj. euroa (1.448). Tilauksia kertyi aktiivisimmin Aasiassa. Kysyntä oli erityisen hyvää kasvavissa talouksissa, kuten Indonesiassa ja Bangladeshissa, jossa hallitus pyrkii lisäämään sähköä saavien kotitalouksien määrää. Kehittyneillä markkinoilla Wärtsilä sai tilaukset kahden 50 MW:n voimalaitoksen toimittamisesta Isoon-Britanniaan sekä yli 500 MW:n edestä tilauksia, jotka lisäävät uusiutuvan energian käyttöä Yhdysvalloissa. Muita merkittäviä tilauksia olivat ensimmäiset aurinkovoimalasopimukset Burkina Fasoon ja Jordaniaan. Voimantuotantoratkaisutilausten lisäksi Wärtsilä sai energianvarastointi- ja ohjelmistotilaukset, jotka liittyvät Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Portugalissa toteutettaviin hankkeisiin sekä tilauksen Haminaan rakennettavan nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalin kokonaistoimituksesta.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 15% 1.478 milj. euroon (1.285). Risteilyturismin kasvuun liittyvät odotukset tukivat matkustajalaivojen kysyntää. Kyseisen segmentin osuus Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymästä oli 31%. Merkittäviin tilauksiin kuului päämoottoreiden ja rikkipesurien toimittaminen neljään Fincantierin rakentamaan Norwegian Cruise Linen uuden sukupolven risteilyalukseen. Kaasunkuljetusalusten osuus tilauskertymästä oli 25%, pääosin kelluvien varastointi- ja vastaanottoalusten (FSRU) kysynnän kasvun vuoksi. Tämän segmentin tilauksiin kuului kahden uuden aluksen varustaminen monipolttoainemoottoreilla ja höyrystysteknologialla. Alukset rakennetaan Höegh LNG:lle Samsung Heavy Industries ja Hyundai Heavy Industries -telakoilla Koreassa. Perinteisellä kauppalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 23%, Wärtsilä sai TEEKAY:lta merkittävän tilauksen neljään uuteen sukkulasäiliöalukseen, joista kaksi kirjattiin neljännen neljänneksen tilauskertymään. Aluksiin tulee useita Wärtsilän viimeisimpiä teknologiainnovaatioita, mikä auttaa asiakasta nostamaan liiketoimintansa aivan uudelle tasolle sekä taloudellisesti että ekologisesti. Muista segmenteistä erikoisalusten osuus tilauskertymästä oli 8%, merivoimien 7%, ja offshoren 3%. Muiden tilausten osuus oli 4%.

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n tilauskertymä tilikaudella tammi-joulukuu 2017 oli 70 milj. euroa (62). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Tilauskanta

Tilikauden lopussa tilauskanta oli 5.064 milj. euroa (4.696), kasvua oli 8%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 1.171 milj. euroa (999), kasvua oli 17% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna pitkäaikaisten huoltosopimusten kysynnän lisääntymisen ansiosta. Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 11% 1.871 milj. euroon (1.680). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskanta oli vakaat 2.023 milj. euroa (2.017).

Liikevaihto

Wärtsilän liikevaihto tammi-joulukuussa 2017 oli 4.923 milj. euroa (4.801), kasvua oli 3% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Services-liiketoiminnan liikevaihto oli vakaat 2.215 milj. euroa (2.190). Pitkäaikaisten huoltosopimusten liikevaihdon kasvu tasapainotti huoltoprojektien alhaisia volyymeja. Energy Solutions -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.401 milj. euroa (943), kasvua oli 48%. Marine Solutions -liiketoiminnan liikevaihto laski 22% 1.307 milj. euroon (1.667). Services-liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 45%, Energy Solutions -liiketoiminnan 28% ja Marine Solutions -liiketoiminnan 27%.

Wärtsilän tammi-joulukuun 2017 liikevaihdosta noin 69% oli euromääräistä, 18% Yhdysvaltain dollareissa ja loppu jakautui useamman valuutan kesken.

Konsernin liikevaihdon kehitys.svg
Toimitetut megawatit
2017 2016 Muutos %
Energy Solutions 3 119 2 189 42%
Marine Solutions 1 203 1 649 -27%
Wärtsilän toimitukset yhteensä 4 322 3 838 13%
Yhteisyritysten toimitukset 601 657 -9%
Toimitukset yhteensä 4 923 4 495 10%

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Tilikauden tammi-joulukuu 2017 liiketulos oli 552 milj. euroa (532), mikä vastaa 11,2% liikevaihdosta (11,1). Vertailukelpoinen liiketulos oli 590 milj. euroa (583) eli 12,0% liikevaihdosta (12,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 37 milj. euroa (51), joista 36 milj. euroa (48) liittyi rakennejärjestelyihin ja 2 milj. euroa (3) yrityshankintoihin ja muihin kustannuksiin. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 626 milj. euroa (618) eli 12,7% liikevaihdosta (12,9). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 36 milj. euroa (35).

Wärtsilän liiketulokseen vaikutti 40 milj. euron (5) pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvä varaus. Varaus kattaa kaikki kolme käynnissä olevaa ohjelmaa. Wärtsilän kurssikehitykseen sidotut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat kolmen vuoden pituisia ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Tilikauden tammi–joulukuu 2017 rahoituserät olivat -47 milj. euroa (-53). Rahoituseriin sisältyy lopetettuihin suojauksiin liittyviä valuuttakurssitappioita. Nettokorot olivat -8 milj. euroa (-11). Tulos ennen veroja oli 506 milj. euroa (479). Verot olivat 122 milj. euroa (123), mikä vastaa 24,2%:n efektiivistä verokantaa (25,6). Tilikauden tulos oli 383 milj. euroa (357). Osakekohtainen tulos oli 1,95 euroa (1,79) ja osakekohtainen oma pääoma 12,02 euroa (11,60). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,9% (17,1) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 16,3% (15,6).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 2017 2016
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 626 618
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -36 -35
Vertailukelpoinen liiketulos 590 583
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -10 -22
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -18 -22
Muuttokulut -3
Muut kulut -7 -7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -37 -51
Liiketulos 552 532
Tulos.svg

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 430 milj. euroa (613) tilikaudella tammi-joulukuu 2017. Saamisten kasvu vaikutti rahavirtaan negatiivisesti. Nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 591 milj. euroa (490), laskua oli 66 milj. euroa syyskuun loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 522 milj. euroa (516). Syyskuun lopussa saadut ennakot olivat 495 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 379 milj. euroa (472). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 765 milj. euroa (640) ja ne sisältävät allekirjoitetun 125 milj. euron pitkäaikaisen lainan, joka oli nostettavissa 31.12.2017 alkaen.

Wärtsilällä oli joulukuun 2017 lopussa korollisia lainoja yhteensä 619 milj. euroa (629). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 102 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 517 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 234 milj. euroa (150) ja nettovelkaantumisaste 0,10 (0,07).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.12.2017 31.12.2016
Rahavarat 379 472
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 7651 640
Maksuvalmius 1 144 1 112
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 23 23
Yritystodistukset vähennettynä - -
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 1 144 1 112
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 23 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.12.2017 oli 43 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 44 kuukautta.
1Sisältää 125 milj. euron nostamattoman lainan Euroopan investointipankilta.
Lainat.svg
Pitkäaikaisten lainojen erääntymisprofiili.svg
Vahvistetut luottolimittisopimukset (kauden lopussa).svg
Nettovelkaantumisaste.svg

Investoinnit

Tilikauden tammi–joulukuu 2017 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät investoinnit olivat 64 milj. euroa (55). Yritysosto- ja yhteisyritysinvestoinnit olivat yhteensä 191 milj. euroa (91). Vuoden 2017 lukuihin sisältyvät Guidance Marine Limitedin, Puregas Solutionsin ja Greensmith Energy Management Systems Inc.:n hankinnat. Tilikauden poistot olivat 134 milj. euroa (138).

Vuoden 2018 tuotannollisten, logististen ja informaatioteknologisten investointien odotetaan olevan poistoja alemmalla tasolla.

Bruttoinvestoinnit.svg

Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat ja yhteisyritykset

Heinäkuussa Wärtsilä saattoi päätökseen Greensmith Energy Management Systems Inc.:n yrityshankinnan. Greensmith on markkinajohtaja sähköverkkojärjestelmätasoisten energian varastointiohjelmistojen ja integroitujen energian varastointiratkaisujen kehittämisessä. Yrityshankinnan myötä Wärtsilä voi nopeasti laajentaa toimintaansa energian varastointimarkkinoilla maailmanlaajuisesti ja hankkia johtavan aseman energiajärjestelmien integroijana. Vuonna 2016 Greensmithin liikevaihto oli 32 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja sillä oli yli 40 työntekijää. Greensmithin integrointi etenee suunnitelmien mukaisesti.

Elokuussa Wärtsilä ja ABB sopivat elinkaaripalvelutarjontaan liittyvän yhteistyön laajentamisesta. ABB myönsi Wärtsilälle Authorized Service Provider -statuksen, joka kattaa vakiohuollot kaikkiin Wärtsilän nelitahtimoottoreita sisältäviin ABB-turboahtimiin.

Syyskuussa Wärtsilä lisäsi integroitujen energiajärjestelmien valikoimaansa aaltovoimateknologian ryhtymällä yhteistyöhön AW-Energyn kanssa. Tämän myötä Wärtsilän globaaliin projektitoimitus-, huolto- ja integrointiosaamiseen yhdistyy AW-Energyn patentoitu ja sertifioitu aaltovoimateknologia.

Lokakuussa Wärtsilä teki sopimuksen Puregas Solutionsin ja Guidance Marinen hankkimisesta. Ruotsalainen Puregas Solutions on johtava biokaasujalostuksen kokonaisratkaisujen toimittaja. Wärtsilä vahvistaa kaupalla asemaansa biokaasun nesteytysmarkkinoilla. Vuonna 2016 Puregas Solutionsilla oli noin 40 työntekijää ja sen liikevaihto oli 200 milj. Ruotsin kruunua. Isossa-Britanniassa sijaitseva, yksityisomisteinen Guidance Marine Limited tunnetaan merenkulkuteollisuudessa dynaamiseen positiointiin ja muihin aluksen hallinnointijärjestelmiin, kuten törmäyksenestoon ja kauko-ohjaustoimintaan, liittyvien sensoriratkaisujen teknologiajohtajana. Guidance Marinen hankinta parantaa Wärtsilän osaamista tilannekuvan ja lähialueen mittauksen alalla, jotka molemmat ovat keskeisessä osassa älykkäässä alusnavigoinnissa. Vuonna 2016 Guidance Marinella oli yli 50 työntekijää maailmanlaajuisesti, ja sen liikevaihto oli 6 milj. puntaa.

Joulukuussa Wärtsilä ja nestemäisten kaasujen säiliöteknologiatoimittaja GTT solmivat yhteistyösopimuksen tutkiakseen merenkulkusektorin liiketoimintamahdollisuuksia liittyen nesteytetyn maakaasun varastointiin, kaasun syöttöjärjestelmiin sekä niihin liittyviin palveluihin, joista hyötyvät sekä telakat että laivanomistajat. Wärtsilä allekirjoitti myös 10-vuotisen huoltokumppanuussopimuksen Winterthur Gas & Diesel Ltd.:n (WinGD) kanssa. Sopimuksen myötä Wärtsilä jatkaa kattavan asiakastuen ja palveluiden tarjoamista WinGD:n tuotteiden loppukäyttäjille, WinGD:lle sekä lisensoiduille koneenrakentajille. Sopimus sisältää huoltotyöt Wärtsilä-, Sulzer- tai WinGD-brändien toimittamiin kaksitahtimoottoreihin.

Vuoden loppupuolella Wärtsilä ilmoitti Wärtsilän ja China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) välisen, CSSC Wartsila Electrical & Automation Co Ltd -yhteisyrityksen avajaisista. Wärtsilä ilmoitti myös hollantilaisen, vedenalaisiin huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistuneen Trident B.V.:n hankkimisesta. Yrityskaupan myötä Wärtsilästä tulee johtava vedenalaisen huollon tarjoaja maailmanlaajuisesti.

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Wärtsilä jatkoi investointeja tuote- ja ratkaisuinnovaatioihin myös vuonna 2017. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat yhteensä 141 milj. euroa (131), joka vastaa 2,9% liikevaihdosta (2,7). Tärkeimmät painopisteet olivat digitalisaatio, hyötysuhteen kehittäminen, polttoainejoustavuus ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen.

Maaliskuussa Wärtsilä lanseerasi SmartPredict-järjestelmän, jonka kehittynyt liike-ennustettavuus tekee kaikkien alustyyppien käytöstä entistä turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Toukokuussa Wärtsilä esitteli täysin integroidun hybridivoimamoduulin, Wärtsilä HY:n, joka yhdistää moottorit, energian varastointijärjestelmän ja tehoelektroniikan toimimaan optimoidusti yhdessä uuden energian hallinnointijärjestelmän avulla. Wärtsilä ilmoitti myös päätöksestään laajentaa turboahtimien huoltopalveluitaan 20 huoltopajaan maailmanlaajuisesti. Tämän investoinnin myötä Wärtsilä pystyy tarjoamaan asiakkailleen maailmanlaajuisesti turboahdinhuoltoa yhdistettynä moottoriosaamiseen yhteistyössä muiden Wärtsilän huoltokeskusten kanssa. Wärtsilä-konserniin kuuluva Eniram esitteli päivitetyn version SkyLight -suorituskyvyn monitorointipalvelustaan. Uuteen versioon sisältyvät merikartat sekä sää- ja reittitiedot, jotka helpottavat ennakoivaa analyysia ja suunnittelua.

Elokuussa Wärtsilä testasi menestyksekkäästi automaattista langatonta induktiolatausjärjestelmäänsä hybridikäyttöiseen rannikkolauttaan. Lautan omistaa Norled, joka on yksi Norjan suurimmista lauttayhtiöistä. Wärtsilä otti myös askeleen Smart Marine -osaamisensa kehittämisessä testaamalla menestyksekkäästi aluksen toimintojen kauko-ohjausta yhteistyössä yhdysvaltalaisen toimijan Gulfmark Offshoren kanssa. Testissä ajettiin alusta käyttäen reitillä dynaamista paikannusta ja etäohjainta standardikaistanleveyttä käyttävän, laivassa olevan satelliittitietoliikenteen välityksellä.

Marraskuussa tehtyihin tuotelanseerauksiin kuului EnergoFlow -ratkaisu, joka vähentää tehokkuushävikkiä optimoimalla potkurin sisäänvirtausta, ja tuo siten kustannussäästöjä polttoainetehokkuuden muodossa. Wärtsilä esitteli myös menestyksekkäästä Wärtsilä 31 -moottorista kaasukäyttöisen version, Wärtsilä 31SG:n, jonka tärkein ominaisuus on kyky saavuttaa yli 50%:n tehokkuustasot. Tämä mahdollistaa pienemmät päästöt ja tarjoaa voimantuottajille mahdollisuuden huomattaviin kustannussäästöihin. Muihin etuihin kuuluu joustavuuden lisääntyminen, minkä ansiosta jatkuvasti muuttuviin kuormitusmalleihin on mahdollista reagoida nopeasti. Tämä koskee etenkin järjestelmiä, joissa aurinko- ja tuulienergian osuus on huomattava.

Joulukuussa Wärtsilä esitteli Voyage Emissions Reduction -järjestelmänsä. Järjestelmä eliminoi tehokkaasti matkalla syntyviä öljytankkerin ongelmallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja vähentää siten aluksen ympäristövaikutuksia sekä parantaa sen tuottavuutta. Wärtsilä lanseerasi myös Linesafen, uuden yksinkertaistetun laakerimuotoilun, joka parantaa joustavuutta ja vähentää asiakkaiden elinkaarikustannuksia.

Vuoden loppupuolella Euroopan investointipankki ja Wärtsilä allekirjoittivat 125 milj. euron lainasopimuksen tukeakseen ympäristöystävällisempien ja tehokkaampien laivamoottoreiden ja voimalaitosten tutkimusta ja kehitystä. Tämä viides Wärtsilän tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita tukeva laina vahvistaa menestyksekästä yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa entisestään. Ensimmäisen lainan allekirjoittamisesta vuonna 2003 alkanut yhteistyö on johtanut konkreettisiin parannuksiin eurooppalaisessa moottoriteknologiassa.

Tutkimus- ja kehitysmenot.svg

Uudelleenjärjestelyohjelmat

Wärtsilä pyrkii jatkuvasti entistä kustannustehokkaampiin tapoihin toimia ja mukauttaa toimintaansa markkinaolosuhteiden mukaisesti. Paikalliset toimet Marine Solutions -liiketoiminnassa sekä aikaisempina vuosina aloitetut uudelleenjärjestelyt johtivat noin 55 milj. euron lisäsäästöihin vuonna 2017, ja niihin liittyvät kulut olivat 36 milj. euroa. Jäljelle jäävien 15–20 milj. euron säästöjen odotetaan toteutuvan vuonna 2018.

Henkilöstö

Wärtsilän henkilöstömäärä oli joulukuun 2017 lopussa 18.065 (18.011). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi–joulukuussa 2017 oli 17.866 (18.332). Services-liiketoiminnassa työskenteli 10.624 (10.567) henkilöä, Energy Solutions -liiketoiminnassa 1.038 (903) ja Marine Solutions -liiketoiminnassa 5.845 (6.074).

Wärtsilän henkilöstöstä 20% (19) työskenteli Suomessa ja 38% (39) muualla Euroopassa. Koko henkilöstöstä 27% (28) työskenteli Aasiassa, 11% (11) Amerikassa ja 4% (4) muissa maissa.

Henkilöstömäärä.svg

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Kasvava ympäristötietoisuus tuo perustavanlaatuisia muutoksia sekä merenkulku- että energia-alalle. Monipuolinen teknologia ja erikoistuneet palvelut antavat Wärtsilälle hyvät valmiudet vähentää päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta sekä auttaa asiakkaita varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Tutkimus- ja kehitystyön painopisteenä ovat jatkossakin kehittyneet ympäristöteknologiat ja -ratkaisut. Wärtsilä korostaa vastuullista liiketoimintaa ja on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitetta ja sen ihmisoikeus-, työoikeus-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatteita.

Vastuullinen liiketoiminta

Wärtsilän toimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittelevät koko henkilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat Wärtsilän liiketoiminnan vastuullisuutta koskevia päätöksiä. Toimintaperiaatteita täydentävät koko konsernin kattavat politiikat, mukaan lukien laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva politiikka sekä lahjonnan ja lahjusten torjuntaa, säännöstenmukaista raportointia ja hankintoja ja ostoja koskevat politiikat.

Wärtsilä soveltaa toimintaperiaatteitaan aktiivisesti, edistää niiden täytäntöönpanoa tehokkaalla henkilöstölle suunnatulla viestinnällä ja valvoo sisäisesti periaatteiden noudattamista varmistaakseen, että ne ymmärretään ja niihin sitoudutaan kaikkialla organisaatiossa. Code of Conduct ‑koulutuksen oli suorittanut vuoden 2017 lopussa 16.137 työntekijää eli 89% koko henkilöstöstä.

Toimittajien ja liikekumppaneiden edellytetään kiinteänä osana Wärtsilän tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvoketjua noudattavan samoja korkeita juridisia ja eettisiä normeja sekä liiketapoja kuin Wärtsilä itsekin noudattaa. Tietoja Wärtsilä vaatimuksista sisällytetään toimittajille suunnattuihin sopimusmalleihin.

Ympäristövastuu

Wärtsilän pääasiallinen panos yritysten ympäristösuorituskyvyn parantamiseen on tarjota asiakkaille luotettavia ja turvallisia teknologioita ja palveluja, jotka tukevat merenkulku- ja energia-alan kestävää kehitystä ja auttavat täyttämään ympäristömääräykset. Wärtsilän tuotteiden ja ratkaisujen suunniteltu käyttöikä on jopa 30 vuoden mittainen. Siksi keskittyminen tuotteen tai järjestelmän suorituskyvyn parantamiseen on ratkaisevan tärkeä osa tutkimus- ja tuotekehitystyötä samoin kuin suorituskyvyn elinkaarioptimointi ja pyrkimys luoda ratkaisuja, joista hyötyy koko voimantuotannon ja merenkulun ekosysteemi. Tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamisen lisäksi Wärtsilä myös valvoo jatkuvasti oman toimintansa vaikutuksia ja pyrkii vähentämään energiankulutusta tuotantolaitoksissaan.

Wärtsilän laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka (QEHS) määrää yhtiön tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten hallinnan periaatteet. Ympäristöasioihin ja ilmastonmuutokseen liittyvät mahdolliset riskit liittyvät pääasiassa päästörajoituksiin ja asiakkaiden asennemuutoksiin polttomoottoreiden ja fossiilisten polttoaineiden käytön osalta. Riskejä hallitaan keskittymällä T&K-toiminnassa tuotteiden hyötysuhteen parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen sekä kehittämällä laajan tuotevalikoiman, mukaan lukien jätteiden määrän vähentämiseen, melun vähentämiseen ja jätevesien ja painolastivesien käsittelyyn liittyvät teknologiat. Vuonna 2017 T&K-investoinnit olivat yhteensä 141 milj. euroa, joka vastaa 2,9% liikevaihdosta. Näistä investoinneista valtaosa tähtää ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. Merkittäviä kestävän kehityksen innovaatioihin liittyviä saavutuksia olivat tehokkaan Wärtsilä 31 ‑moottorin kaasukäyttöisen version Wärtsilä 31SG:n lanseeraus energia-alalle sekä merenkulkualan ensimmäinen integroitu hybridivoimamoduuli Wärtsilä HY.

Sosiaalinen vastuu ja työsuhdeasiat

Wärtsilä on vastuullinen työnantaja ja tarjoaa henkilöstölle työpaikan, jossa vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo sekä mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Wärtsilä on allekirjoittanut YK:n Global Compact ‑aloitteen ja tukee kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia. Työntekijöiden tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva konsernipolitiikka ohjaa yhtenäisesti kaikkien Wärtsilä-yhtiöiden käytäntöjä. Henkilöstöjohtamisen prosesseja ja työkaluja sekä yhteisiä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti yli maa- ja organisaatiorajojen. Wärtsilän kaikki yksiköt noudattavat globaalia tehtävien vaativuusluokittelua ja yhtenäisiä palkitsemisperiaatteita, joilla varmistetaan läpinäkyvyys ja kaikkien työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu.

Wärtsilän henkilöstöstrategian tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnoilla on käytettävissään tarvitsemansa resurssit sekä osaavat ja motivoituneet työntekijät. Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi henkilöstölle tarjotaan laajasti erilaisia sisäisiä koulutuksia, joiden aiheita ovat mm. konetekniikka, työturvallisuus ja -terveys, kielet ja kulttuuri, projektijohtaminen, ympäristö, turvallisuus ja johtaminen. Wärtsilän henkilöstölle kertyi keskimäärin 2,2 koulutuspäivää vuonna 2017.

Wärtsilän tavoitteena on tarjota työolosuhteiltaan turvallinen työpaikka työntekijöilleen ja sopimuskumppaneilleen sekä minimoida tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit. Yhtiön työterveys- ja turvallisuusperiaatteet määritellään yhtiön toimintaperiaatteissa, laatu-, työterveys- ja työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikassa (QEHS) sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivissä (EHS). Kaikilta Wärtsilän yksiköiltä vaaditaan QEHS-politiikan sekä EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän lisäksi Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia. Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on nolla tapaturmaa. Vuonna 2017 konsernin poissaoloon johtavien tapaturmien taajuusindeksi oli 2,48 (2,59). Turvallisuuden merkitystä organisaatiolle korostettiin Wärtsilässä vuoden aikana käynnistämällä esimiehille suunnattu ZeroMindset-työterveys ja -turvallisuusohjelma.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Wärtsilä tukee ja kunnioittaa YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen kirjattuja ihmisoikeuksia. Wärtsilä on myös allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja tukee siten sen ihmisoikeus-, työoikeus-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatteita. Työntekijät eivät saa rikkoa näitä oikeuksia millään tavoin, ei suoraan eikä välillisesti. Wärtsilä ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä eikä lapsityövoiman käyttöä. Ihmis- ja työelämän oikeudet ovat osa toimintaperiaatekoulutusta, ja ne on sisällytetty Wärtsilän tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskevaan politiikkaan sekä yhtiön toimittajakäsikirjaan.

Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt

Wärtsilän toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka ja itsenäisiä välittäjiä koskeva ohjeistus (Broker Directive) nimenomaisesti kieltävät yhtiötä ja sen työntekijöitä ottamasta ja tarjoamasta minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä minkäänlaisiin toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai lojaaliusrikkomukseen. Näissä ohjeissa velvoitetaan noudattamaan paikallisia korruption vastaisia lakeja kaikissa maissa, joissa Wärtsilä nyt tai tulevaisuudessa toimii, ja kehotetaan raportoimaan mahdollisista rikkomuksista.

Wärtsilä tiedostaa riskin joutua ulkopuolisten toimijoiden vilpin kohteeksi ja että korruption ja vilpin riski on korostunut monilla yhtiön toiminta-alueilla. Siksi kaikilta työntekijöiltä edellytetään tiukkojen korruption vastaisten menettelytapojen ehdotonta noudattamista. Henkilöstölle järjestetään laajalti koulutusta lahjonnan vastaisista periaatteista ja lainsäädännöstä sekä yhtiön niitä koskevista politiikoista ja toimintatavoista. Vuoden 2017 loppuun mennessä 92% Wärtsilän työntekijöistä oli osallistunut lahjonnan torjuntaa koskevaan koulutukseen. Henkilöstöä kannustetaan antamaan palautetta ja kertomaan havaitsemastaan kyseenalaisesta toiminnasta linjajohdolle tai suoraan Compliance-toiminnolle, lakiasiainosastolle tai sisäiselle tarkastukselle. Wärtsilä otti myös vuonna 2017 käyttöön työkalun, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa rikkomuksista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi–joulukuun 2017 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 89.407.327 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4.800 milj. euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Turquoisessa, BATS CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 60.463.921 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq Helsingissä
31.12.2017 Osake- ja
äänimäärä
Osakevaihto
1-12/2017
WRT1V 197 241 130 89 407 327
1.1.-31.12.2017 Ylin Alin Keskikurssi 1 Päätöskurssi
Osakekurssi 62,30 41,90 53,70 52,60
¹ Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
Markkina-arvo 31.12.2017 31.12.2016
MEUR 10 375 8 418
Ulkomaalaisomistus 31.12.2017 31.12.2016
% 55,9 55,0
Liputusilmoitukset

Tilikauden tammi-joulukuu 2017 aikana BlackRock Inc. ilmoitti Wärtsilälle alla olevista omistusmuutoksista. BlackRock, Inc.:n kokonaisomistus Wärtsilän osakkeista ja äänistä pysyi yli 5%:ssa koko vuoden ajan.

Julkaisupäivä Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Suora omistus, % Kokonaisomistus, %
23.11.2017 22.11.2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 4,63 5,05
30.11.2017 29.11.2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,10 5,47

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilän 2.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Osingonjako

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,65 euroa/osake, maksettiin 13.3.2017 ja toinen erä, 0,65 euroa/osake, maksettiin 21.9.2017.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2016 antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto

Nimitysvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto

Palkitsemisvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

Riskit ja epävarmuustekijät

Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kasvu ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus. Haastavat olosuhteet offshore-markkinoilla ja perinteisessä kauppalaivasegmentissä ovat myös mahdollinen riski.

Voimantuotannon markkinoilla hauras talouskasvu ja hidas päätöksenteko ovat yhä pääasialliset kysynnän kehitystä uhkaavat riskit. Geopoliittiset jännitteet ja merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat johtaa investointipäätösten lykkääntymiseen tietyissä maissa. Alhaisilla öljyn hinnoilla on samankaltainen vaikutus sekä öljyyn että kaasuun perustuviin talouksiin. Vallitsevan kilpailuympäristön aiheuttama hintapaine on yhä riski.

Taloudellinen ja poliittinen epävarmuus sekä uudet kehittyvät teknologiat ja innovaatiot haastavat nykyisiä liiketoimintamalleja ja kaupankäyntitapoja merenkulkuteollisuudessa. Öljy-yhtiöiden supistuneet investoinnit rajoittavat yhä offshore-investointeja. Alhaisten kustannusten onshore- ja liusketuotanto kilpailee entistä enemmän offshore-tuotannon kanssa. Lisäksi lisääntyneen energiatehokkuuden ja muiden energialähteiden käytön odotetaan haastavan raakaöljyn kysynnän kasvua. Ympäristösäännösten täytäntöönpano ja mahdolliset uudet säännökset luovat yhä epävarmuutta. Ilmastonmuutos asettaa yhä paineita kasvihuonekaasujen vähentämiseksi merenkulkuteollisuudelle.

Wärtsilä painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyber- ja fyysisten turvallisuusriskien hallinnointiin sisäisessä toiminnassaan ja asiakastarjonnassaan. Yhtiön kyberturvallisuustiimi noudattaa toiminnassaan, hallinnossaan ja compliance-toiminnassaan IEC62443- ja ISO 27k standardeja. Sen toimintaan sisältyvät kyberturvallisuuden varmistaminen, riskien hallinta, havaitseminen, turvallinen ohjelmistonkehityselinkaari, koulutus, päätelaitteiden suojaus, verkon turvallisuus ja kyberturvallisuuteen liittyvät neuvontapalvelut. Wärtsilä arvioi tapaa, jolla dataa varastoidaan, prosessoidaan ja käytetään yhtiön järjestelmissä, jotta se noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta. Kyberturvallisuus otetaan huomioon tässä arvioinnissa.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomuksen Riskit ja riskienhallinta -osio sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?