X
MenuSulje
Open navigation
Emoyhtiön tase (FAS)
MEUR 2017 2016 Liite
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 6
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 6 9
Keskeneräiset hankinnat 2
8 9
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 7 7
Rakennukset ja rakennelmat 1 1
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet 2 1
9 9
Sijoitukset
Osakkeet saman konsernin yrityksissä 950 950
Muut osakkeet ja osuudet 1 2
951 951
Pysyvät vastaavat yhteensä 968 969
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 104 103 7
Lainasaamiset 1 1
105 104
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 786 1 996 8
Muut saamiset 2 7
Siirtosaamiset 35 16 9
2 020
Rahat ja pankkisaamiset 195 304
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 123 2 428
Vastaavaa yhteensä 3 090 3 398
MEUR 2017 2016 Liite
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Kertyneet voittovarat 841 816
Tilikauden tulos 161 282
Oma pääoma yhteensä 1 399 1 494
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 2 2
Pakolliset varaukset 16 19
Vieras pääoma 11
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 508 500
Lainat eläkeyhtiöiltä 8
508 508
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 75 88
Lainat eläkeyhtiöiltä 8 10
Ostovelat 10 6
Velat saman konsernin yrityksille 985 1 207 13
Muut lyhytaikaiset velat 1 2
Siirtovelat 85 62 12
1 165 1 374
Vieras pääoma yhteensä 1 673 1 882
Vastattavaa yhteensä 3 090 3 398

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?