X
MenuSulje
Open navigation
Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 2017 2016 Liite
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden tulos 383 357
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 134 138 8
Rahoitustuotot ja -kulut 47 53 10
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -17 -6
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -13 -14 15
Tuloverot 122 123 11
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 657 650
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -264 89
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -27 162 17
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 189 -167
Käyttöpääoman muutos -102 84
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 555 734
Rahoituserät ja verot:
Korkotuotot 1
Korkokulut -6 -13
Muut rahoitustuotot ja -kulut -2 19
Maksetut verot -119 -127
Rahoituserät ja verot -126 -121
Liiketoiminnan rahavirta 430 613
Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat -191 -81 2
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -9 15
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -64 -55 13 14
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 17 18
Muiden investointien myynnit 2 1 16
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 1
Investointien rahavirta -235 -126
Rahavirta investointien jälkeen 195 487
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 90 131
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -101 -91 24
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 2 -4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -5 -125
Maksetut osingot -264 -250
Rahoituksen rahavirta -278 -339
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -83 148
Rahavarat tilikauden alussa 472 334
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -10 -9
Rahavarat tilikauden lopussa 379 472
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?