X
MenuSulje
Open navigation
Konsernin tase
MEUR 31.12.2017 31.12.2016 Liite
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 237 1 112 13
Aineettomat hyödykkeet 340 322 13
Aineelliset hyödykkeet 338 394 14
Sijoituskiinteistöt 11 12 14
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 83 84 15
Muut sijoitukset 13 15 16
Korolliset sijoitukset 5 6 16
Laskennalliset verosaamiset 123 141 20
Myyntisaamiset 109 13 16
Muut saamiset 18 18 18
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 277 2 116
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 051 1 042 17
Myyntisaamiset 1 307 1 220 16
Verosaamiset 53 46
Muut saamiset 539 494 18
Rahavarat 379 472 19
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 331 3 275
Varat yhteensä 5 607 5 391
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 22
Ylikurssirahasto 61 61 22
Muuntoerot -133 -57 22
Arvonmuutosrahasto -10 -39 22
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -38 -45 21
Kertyneet voittovarat 2 156 2 032
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 371 2 288
Määräysvallattomien omistajien osuus 24 34
Oma pääoma yhteensä 2 396 2 321
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 517 520 16 24
Laskennalliset verovelat 102 93 20
Eläkevelvoitteet 154 168 21
Varaukset 52 44 23
Saadut ennakot 64 58
Muut velat 1 1 25
Pitkäaikaiset velat yhteensä 889 884
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 102 108 16 24
Varaukset 209 206 23
Saadut ennakot 459 458
Ostovelat 539 502 16 24
Verovelat 83 78
Muut velat 931 833 25
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 323 2 186
Velat yhteensä 3 212 3 070
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 607 5 391
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?