X
MenuSulje
Open navigation

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1. Segmentti-informaatio
Wärtsilän ylin operatiivinen päätöksentekijä (CODM, Chief Operating Decision Maker) on toimitusjohtaja, jota tukee johtokunta ja joissain tapauksissa myös hallitus. Toimitusjohtaja arvioi konsernin kannattavuutta, taloudellista tilaa ja kehitystä kokonaisuutena. Ylimmän operatiivisen päätöksentekijän johtamistavan seurauksena Wärtsilä on yksi toimintasegmentti.
Toimintasegmentti on jaettu kahteen toisiaan tukevaan markkina-alueeseen, Marine Solutions ja Energy Solutions, joita Services tukee. Wärtsilä tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja elinkaariratkaisuja merenkulku- ja energia-alan asiakkaille. Näitä teknologioita ja ratkaisuja sekä myyvät että toimittavat maailmanlaajuisesti samat Wärtsilä-yhtiöt. Tuotanto valmistaa tuotteita sekä Energy Solutions että Marine Solutions –markkina-alueille samoilla tuotantolinjoilla, mikä mahdollistaa synergiaedut tuotantoprosessissa ja tutkimus- ja tuotekehityksessä. Myös hankintatoiminto tukee kumpaakin markkina-aluetta ja Servicesiä. Liiketoimintamallin, integroitujen operaatioiden ja hallinnointijärjestelmän vuoksi konserni raportoidaan yhtenä segmenttinä. Paremman ymmärryksen mahdollistamiseksi eri markkina-alueiden kehityksestä ja suhdannevaihteluista Wärtsilä julkaisee liikevaihdon eriteltynä markkina-alueisiin sekä Servicesiin.
Liikevaihto markkina-alueittain ja Services
MEUR 2017 2016
Energy Solutions 1 401 943
Marine Solutions 1 307 1 667
Services 2 215 2 190
Yhteensä 4 923 4 801
Maantieteellisenä informaationa raportoidaan Suomi, muu Eurooppa, Aasia, Amerikka ja muut maanosat. Maantieteellinen informaatio määräytyy liikevaihdon osalta asiakkaan kotimaan mukaan sekä pitkäaikaisten varojen osalta sen mukaan, missä ne sijaitsevat.
Tilikausilla 1.1.–31.12.2017 ja 1.1.–31.12.2016 Wärtsilällä ei ole ollut yksittäisiä merkittäviä asiakkaita eikä maita.
Maantieteellinen informaatio
2017 2016
MEUR Liikevaihto Pitkä-
aikaiset
varat*
Liikevaihto Pitkä-
aikaiset
varat*
Suomi 115 249 121 264
Muu Eurooppa 1 412 1 378 1 460 1 388
Aasia 1 948 112 1 774 134
Amerikka 1 113 265 1 039 131
Muut 335 5 407 6
Yhteensä 4 923 2 009 4 801 1 923
* Pitkäaikaiset varat koostuvat liikearvosta, aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä, sijoituskiinteistöistä ja osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä.
2. Yrityshankinnat
Yrityshankinnat 2017
Greensmith Energy Management Systems Inc.
3.7.2017 Wärtsilä saattoi päätökseen Greensmith Management Systems Inc.:n yrityshankinnan.
Greensmith on markkinajohtaja sähköverkkojärjestelmätasoisten energian varastointiohjelmistojen ja integroitujen energian varastointiratkaisujen kehittämisessä. Hankinnan ansiosta Wärtsilä pystyy laajentamaan globaalia toimintaansa energian varastointimarkkinoilla.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät Greensmithistä maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 144
Kokonaishankintameno 144
Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 144
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 144
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 42
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5
Laskennalliset verosaamiset 4
Varat yhteensä 51
Varaukset 5
Ostovelat ja muut velat 5
Laskennalliset verovelat 17
Varaukset ja velat yhteensä 27
Nettovarallisuus yhteensä 24
Alustava liikearvo 120
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien tavaramerkit ja teknologia) on yhteensä 42 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 5 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
120 milj. euron alustava liikearvo heijastaa energian varastoinnin ja integraatiopalvelujen osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että yrityshankinta parantaa sen tarjontaa ja palveluita asiakkaiden suuntaan sekä tukee kasvustrategiaa ja näin ollen luo Wärtsilälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa asiakkaiden toiminnan tehokkuutta.
Vuonna 2017 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Pro Forma
Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2017, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 4.928 milj. euroa. Hankinnan vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2017.
Muut yrityshankinnat
Lokakuussa Wärtsilä hankki 100% Puregas Solutions Ab:stä ja Guidance Navigation Holdings Limitedistä.
Ruotsalainen Puregas Solutions toimittaa kokonaisratkaisuja biokaasun jalostukseen, ja sillä on vahva markkina-asema toimialallaan. Hankinta vahvistaa Wärtsilän asemaa biokaasun nesteytysmarkkinoilla.
Guidance Navigation Holdings Limited on yksityisomistuksessa oleva yhtiö Iso-Britanniasta. Se tunnetaan merenkulkuteollisuudessa dynaamiseen positiointiin ja muihin aluksen hallinnointijärjestelmiin, kuten törmäyksenestoon ja kauko-ohjaustoimintaan, liittyvien sensoriratkaisujen teknologiajohtajana. Hankinta parantaa Wärtsilän osaamista tilannevalveutuneisuuden ja lähialueen mittauksen alalla, jotka molemmat ovat keskeisessä osassa älykkäässä alusnavigoinnissa.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkillä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 63
Kokonaishankintameno 63
Yrityshankintojen alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 53
Ehdollinen vastike 9
Hankitut rahavarat -10
Yrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensä 52
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkillä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 17
Vaihto-omaisuus 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14
Rahavarat 10
Varat yhteensä 43
Varaukset 1
Ostovelat ja muut velat 9
Saadut ennakot 4
Laskennallinen verovelka 4
Varaukset ja velat yhteensä 17
Nettovarallisuus yhteensä 26
Alustava liikearvo 37
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkillä (mukaan lukien asiakassuhteet, teknologia ja tavaramerkit) on yhteensä 17 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 14 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
37 milj. euron alustava liikearvo heijastaa osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa biokaasun jalostukseen liittyvien kokonaisratkaisujen toimittamisessa ja älykkäämmässä alusnavigoinnissa. Wärtsilä odottaa, että Puregas Solutions Ab:n hankinta vahvistaa ja täydentää sen asemaa biokaasun nesteytysmarkkinoilla sekä parantaa Wärtsilän tarjontaa ja toimintakenttää kaasun arvoketjussa. Guidance Navigation Holdings Limitedin hankinta parantaa Wärtsilän osaamista tilannevalveutuneisuuden ja lähialueen mittauksen alalla, jotka molemmat ovat keskeisessä osassa älykkäässä alusnavigoinnissa.
Vuonna 2017 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnoista aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Pro forma
Jos muut yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2017, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 4.940 milj. euroa. Hankintojen vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivinä olisivat samat, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2017.
Yrityshankinnat 2016
American Hydro Corporation
30.6.2016 Wärtsilä osti Weir-konsernilta Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivan American Hydro Corporationin.
American Hydro on johtava laajojen laitemodernisointien sekä palvelujen toimittaja ja asentaja vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalalla. Yhtiö on erikoistunut vesivoimaturbiineihin ja -pumppuihin liittyvään konsultointiin, suunnitteluun ja tarkkuutta vaativien laitteiden suorituskyvyn parantamiseen. Kauppa tukee Wärtsilän vesivoima- ja teollisuushuollon palvelutarjonnan globaalia kasvua ja laajentamista.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät American Hydrosta maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Luovutettu vastike MEUR
Hankintameno 46
Kokonaishankintameno 46
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 45
Ehdollinen vastike 1
Hankitut rahavarat -4
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 42
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 5
Aineelliset hyödykkeet 14
Vaihto-omaisuus 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8
Rahavarat 4
Varat yhteensä 33
Varaukset 1
Ostovelat ja muut velat 7
Varaukset ja velat yhteensä 8
Nettovarallisuus yhteensä 24
Liikearvo 22
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien asiakassuhteet ja tilauskanta) on yhteensä 5 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 8 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
22 milj. euron liikearvo heijastaa vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalan osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että yrityshankinta parantaa sen tarjontaa ja palveluita asiakkaiden suuntaan sekä tukee kasvustrategiaa ja laajentumista uusiutuviin energianlähteisiin, ja näin ollen luo Wärtsilälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa asiakkaiden toiminnan tehokkuutta. American Hydrosta kirjatun liikearvon odotetaan olevan verotuksessa pääosin vähennyskelpoinen.
Vuonna 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Eniram-konserni
30.6.2016 Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen suomalaisen teknologiayrityksen, Eniramin, ostosta. Yhtiön omistus siirtyi Wärtsilälle 1.7.2016. Yhtiö tarjoaa meriteollisuudelle energianhallinnan ja analytiikan ratkaisuja.
Eniram tarjoaa meriteollisuudelle energianhallinnan teknologiaa, joka vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Eniramin ratkaisut ovat kattava valikoima alkaen yksittäisistä trimmiä, nopeutta ja moottorin optimointia koskevista sovelluksista aina kattavaan, koko laivaston käsittävään analyysiin. Yhtiön ratkaisuja, jotka säästävät polttoainetta, parantavat kannattavuutta ja vähentävät haitallisia päästöjä, käytetään yli 270 laivassa. Eniramin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiöllä on tytäryhtiöitä Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa sekä Singaporessa. Yrityshankinta tukee Wärtsilän kasvua ja vahvistaa sen olemassa olevaa digitaalista tarjontaa sekä omaa osaamista, erityisesti data-analytiikan, mallintamisen sekä suorituskyvyn optimoimisen osalta.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Eniramista maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Luovutettu vastike MEUR
Hankintameno 41
Kokonaishankintameno 41
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 41
Hankitut rahavarat -1
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 40
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 11
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3
Rahavarat 1
Varat yhteensä 14
Varaukset 2
Ostovelat ja muut velat 4
Laskennallinen verovelka 2
Varaukset ja velat yhteensä 8
Nettovarallisuus yhteensä 7
Liikearvo 34
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien teknologia) on yhteensä 11 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 3 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
34 milj. euron liikearvo heijastaa energianhallinnan teknologian osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että yrityshankinta mahdollistaa asiakkaiden installaatioiden optimoinnin ja paremman ennustettavuuden. Lisäksi se tarjoaa reaaliaikaista analytiikkaa. Yrityshankinnan ansiosta Wärtsilällä on vankka johtoasema meriteollisuuden digitalisaatiossa.
Vuonna 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Pro forma
Jos yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2016, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 4.826 milj. euroa. Hankintojen vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2016.
3. Yritysmyynnit
Yritysmyynnit 2017
Vuonna 2017 ei tehty yritysmyyntejä.
Yritysmyynnit 2016
30.6.2016 Wärtsilä myi enemmistöosuutensa Wärtsilä Ship Design Serbia doo:sta sen toimivalle johdolle. Kauppasumma ja kaupan vaikutus tilikauden tulokseen eivät olleet merkittäviä.
31.10.2016 Wärtsilä myi taajuusmuuttajaliiketoimintansa Suomessa toimivalle The Switchille. Kauppasumma ja kaupan vaikutus tilikauden tulokseen eivät olleet merkittäviä.
4. Pitkäaikaishankkeet ja pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
MEUR 2017 2016
Tilikaudella tuloutettu liikevaihto
Pitkäaikaishankkeista 980 813
Pitkäaikaisista käyttö- ja huoltosopimuksista 392 331
Keskeneräiset pitkäaikaishankkeet
Kertyneet toteutuneet menot ja kirjatut voitot 2 592 2 213
Saadut ennakot 31.12. 2 213 1 965
Tuloutuksista syntyneet saamiset netotettuna saaduilla ennakoilla 31.12. 379 249
Pitkäaikaishankkeet sekä pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset tuloutetaan valmiusasteen mukaisesti. Pitkäaikaishankkeissa valmiusaste määritetään yleensä toteutuneiden kustannusten suhteena arvioituihin kokonaiskustannuksiin. Kaasuratkaisujen myyntiprojekteissa, joissa asiakkaalle arvoa tuottavat pääasiassa projektisuunnittelu, hankintatoimi ja projektin johtaminen ja joissa varsinainen valmistus on ulkoistettu, valmiusaste määritetään suoritettua työtä koskevilla selvityksillä. Pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa valmiusaste määritetään sopimuksissa määriteltyjen suoritettujen palveluiden perusteella.
5. Liiketoiminnan muut kulut
MEUR 2017 2016
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot 18 7
Julkiset avustukset 10 8
Romun myyntituotot 3 3
Tilausten peruutuksiin liittyvät tuotot* 6 9
Vakuutuskorvaukset 4 7
Muut 20 21
Yhteensä 60 55
* Tilausten peruutuksiin liittyvät kulut ovat vastaavilla kulutileillä.
6. Materiaalit ja palvelut
MEUR 2017 2016
Ostot tilikauden aikana -1 415 -1 207
Varastojen muutos 1 -27
Ulkopuoliset palvelut -1 144 -1 119
Yhteensä -2 558 -2 353
7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
MEUR 2017 2016
Palkat ja palkkiot 1 000 939
Eläkekulut
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 9 10
Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 66 63
Muut henkilösivukulut 139 147
Yhteensä 1 214 1 159
Lisätietoja johdon palkitsemisesta liitetiedossa 28. Lähipiiritapahtumat.
Pitkäaikaiset palkitsemisjärjestelmät
Palkkoihin ja palkkioihin sisältyy varaus vuosien 2014, 2015 ja 2016 tulospalkkiojärjestelmiin liittyen, yhteensä 40 milj. euroa (5). Varaus kirjataan käypään arvoon. Kyseiset tulospalkkiojärjestelmät perustuvat osakkeen markkina-arvon kehitykseen ennalta määrätyllä aikavälillä. Palkkiolle on asetettu yläraja ja se suoritetaan käteisenä ohjelman loputtua työssäoloehdon täyttyminen huomioiden. Johtoryhmän jäsenten tulee hankkia Wärtsilän osakkeita 50%:lla saamistaan nettobonuksista, kunnes omistus, jonka määrä vastaa arvoltaan henkilön perusvuosipalkkaa bruttona, on saavutettu.
Kyseisissä tulospalkkiojärjestelmissä bonuksen suuruus perustuu osakkeen kolmen vuoden kurssikehitykseen. Vuoden 2014 ohjelmassa on 1.805.000 bonusoikeutta, vuoden 2015 ohjelmassa 1.843.000 bonusoikeutta ja vuoden 2016 2.047.000 bonusoikeutta. Vuoden 2014 ohjelmassa lähtöhintana on 44,25 euroa, vuoden 2015 ohjelmassa 47,47 euroa ja vuoden 2016 ohjelmassa 48,57 euroa. Bonusohjelmissa huomioidaan 100% niiden juoksuaikana maksettavista osingoista. Vuoden 2014 ohjelmassa maksettava bonus voi olla korkeintaan 10,60 euroa per bonusoikeus, vuoden 2015 ohjelmassa 13,84 euroa per bonusoikeus ja vuoden 2016 ohjelmassa 18,21 euroa per bonusoikeus.
2017 2016
Henkilöstö keskimäärin 17 866 18 332
Henkilöstö tilikauden lopussa 18 065 18 011
8. Poistot ja arvonalentumiset
MEUR 2017 2016
Tuotekehityskulut 12 9
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot 36 35
Muut aineettomat hyödykkeet 12 15
Rakennukset ja rakennelmat 15 15
Koneet ja kalusto 45 46
Muut aineelliset hyödykkeet 1 1
Arvonalentumiset 14 17
Yhteensä 134 138
9. Liiketoiminnan muut kulut
MEUR 2017 2016
Matkakulut 138 128
Vuokrakulut 90 93
Laki- ja konsultointikulut 71 54
IT-kulut 55 55
Muut henkilöstöön liittyvät kulut 51 56
Muut 173 171
Yhteensä 577 556
10. Rahoitustuotot ja -kulut
MEUR 2017 2016
Korkotuotot lainoista ja saamisista 2 2
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 9 5
Valuuttakurssierot* 8
Muut rahoitustuotot 2 4
Rahoitustuotot yhteensä 12 19
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -10 -13
Korkokulut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusveloista -14 -11
Nettokorot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä -3 -3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen arvonmuutokset 1
Rahoitussaamisten alaskirjaukset -36
Valuuttakurssierot* -27
Lainojen palkkiokulut -1
Muut rahoituskulut -4 -8
Rahoituskulut yhteensä -59 -72
Yhteensä -47 -53
* Vuonna 2017 kurssieroihin sisältyi -15 milj. euroa (-8) rahavirtasuojausten tehotonta osuutta ja -7 milj. euroa (14) kurssieroa suojaamattomista sisäisistä lainoista.
11. Tuloverot
MEUR 2017 2016
Tuloverot
tilikaudelta -121 -121
edellisiltä tilikausilta -2
Laskennallisten verojen muutos
syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot -4 -1
verokantojen muutoksen vaikutus 4
Yhteensä -122 -123
Efektiivisen verokannan täsmäytyslaskelma:
Tulos ennen veroja 506 479
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla 20,0% -101 -96
Verokannan muutoksen vaikutus 4 -3
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus 4 2
Verovapaiden tulojen ja vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -3 -7
Osakkuus- ja yhteisyritysten tulosten vaikutus 3 3
Kirjaamattomien verotappioiden hyödyntäminen 4 1
Käyttämättömät tilikauden tappiot -14 -6
Muut verot* -14 -12
Muut jaksotuserot -2 -4
Tuloverot edellisiltä tilikausilta -2
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut verot -122 -123
Efektiivinen verokanta (%) 24,2 25,6
* Muut verot koostuvat pääosin hyödyntämättä jääneistä lähdeveroista ja muista kuin suoraan verotettavaan tuloon perustuvista veroista.
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot esitetään Laajassa tuloslaskelmassa. Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutokset esitetään liitetiedossa 20. Laskennalliset verot.
Wärtsilässä on vireillä verotarkastuksia joissakin maissa, mistä voi aiheutua jälkiveropäätöksiä ja niistä johtuvia veroja liitännäismaksuineen.
12. Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden painotetulla keskiarvolla. Tilikausilla ei ole ollut laimennusvaikutteisia ohjelmia.
MEUR 2017 2016
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 384 352
Osakkeet tuhansina
ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo* 197 241 197 241
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 1,95 1,79
* Lisätietoja osakkeiden lukumäärästä esitetään liitetiedossa 22. Oma pääoma.
13. Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Liikearvon kohdistaminen
Yrityshankinnoissa syntyvä liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottavalle yksikölle (RTY), joka on konsernin toimintasegmentti. Toimintasegmentti on alin taso, jolla konserni seuraa liikearvoa. Tilikauden aikana hankittujen yritysten liikearvo kohdistetaan konsernin RTY:lle hankintapäivänä. Myös aiemmin erillään esitetyt RTY:t on integroitu tilikauden aikana Wärtsilään. Liikearvon kohdentaminen on esitetty alla olevan taulukon mukaisesti.
Liikearvo/rahavirtaa tuottava yksikkö
MEUR 2017 2016
American Hydro Corporation 23
Eniram-konserni 34
Wärtsilä, muut 1 056
Wärtsilä 1 237 1 112
Liikearvon arvonalentumistestaus
Konserni tekee liikearvon arvonalentumistestauksen vuosittain 30.9., tai kun esiintyy viitteitä, että kerrytettävissä oleva rahamäärä saattaa olla alle kirjanpitoarvon.
Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmaan. RTY:n käyttöarvo määritellään nykyisen tilauskannan ja johdon hyväksymien strategisten suunnitelmien mukaisten tulevan viiden vuoden kassavirtojen diskontatulla nykyarvomenetelmällä. Yksikön arvioitu rahavirta perustuu kiinteistön, tehtaan ja välineistön käyttöön niiden nykyisessä kunnossa normaaleilla ylläpitoinvestoinneilla ilman mahdollisia tulevaisuuden yrityshankintoja. Rahavirrat, jotka ulottuvat viiden vuoden ennustejakson jälkeiselle ajalle, on laskettu käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. Loppuarvon kasvun määrittelemisessä on käytetty johdon konservatiivista arvioita kassavirran pitkän aikavälin kasvusta. Loppuarvon kasvutekijänä on käytetty 2%:n vuotuista kasvua.
Arvonmäärittelemisessä avaintekijöitä ovat maailman talouden kasvu ja erityisesti globaalien energiamarkkinoiden kehitys, globaali laivanrakennusteollisuus sekä niihin liittyvien palveluiden kysyntä. Markkinoiden kokonaiskustannusten arvioidun kehityksen nähdään vaikuttavan kannattavuustasoon, kun taas yksittäisten kuluerien hintakehityksellä ei ole olennaista merkitystä laskelmiin. Avaintekijä tuotteiden ja laitteiden uusmyynnin arvonmäärittelemisessä on maailman talouden kasvu, kun taas avaintekijät huoltotoiminnoissa liittyvät myös vastaavien palvelujen kysyntään ja arvioihin työkustannusten kehityksestä markkinoilla.
Diskonttauskorkona käytetään Wärtsilän määrittelemää painotettua pääomakustannusta ennen veroja (WACC). WACC:n osatekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, teollisuuskohtainen beta, lainakustannus sekä oman ja vieraan pääoman suhde. Vuoden 2017 WACC:ia laskettaessa on huomioitu, että yleinen korkokanta on laskenut. Wärtsilä on käyttänyt 9,4%:n WACC:a (9,6) laskelmissaan.
Liikearvon testauksen tuloksena liikearvontestaustappiota ei tunnistettu konsernin RTY:lle tilikausille, jotka päättyivät 31.12.2017 ja 31.12.2016. Konsernin RTY:n kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti niiden kirjanpitoarvon merkittävästi.
Herkkyysanalyysi
Johto on arvioinut, ettei mikään muutos keskeisissä oletuksissa saisi aikaan tilannetta, jossa rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittäisi sen kerrytettävissä olevan rahamäärän. Rahavirtaa tuottavalle yksikölle on tehty herkkyysanalyysi muuttamalla laskentaoletuksia. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaadittava muutos oletuksessa, jolla kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo vastaisi kirjanpitoarvoa.
Muutos
Diskonttauskorko, ennen veroja kasvu yli 21 prosenttiyksikköä
Loppuarvon kasvuvauhti lasku yli 54 prosenttiyksikköä
Kannattavuus lasku yli 84 prosenttia
Johdon näkemyksen mukaan perusoletusten muutoksia ei tule tulkita osoituksena niiden toteutumisen todennäköisyydestä. Herkkyysanalyysit ovat hypoteettisia ja siksi niihin tulee suhtautua varauksella.
2017
MEUR Tuotekehitys-kulut Kesken-
eräiset
hankinnat
ja
ennakot
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Liikearvo Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 107 41 743 1 118 2 008
Valuuttakurssimuutokset -15 -33 -49
Yrityshankinnat 61 157 217
Lisäykset 1 19 5 25
Vähennykset ja muut muutokset -12 1 -12
Uudelleenryhmittelyt 34 -39 5
Hankintameno 31.12.2017 142 21 783 1 243 2 189
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 -73 -495 -5 -574
Valuuttakurssimuutokset 9 10
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 12 12
Tilikauden poisto -12 -48 -60
Arvonalentumiset -1 -1
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 -85 -521 -6 -612
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 57 21 262 1 237 1 577
Tilikaudella aktivoitiin tuotekehitysmenoja 16 milj. euroa (6). Niiden kirjanpitoarvo oli 73 milj. euroa (68).

Hankintamenojen allokointeihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 36 milj. euroa (35) ja niiden kirjanpitoarvo oli 227 milj. euroa (209).
2016
MEUR Tuotekehitys-kulut Kesken-
eräiset
hankinnat
ja
ennakot
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Liikearvo Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016 114 33 730 1 108 1 986
Valuuttakurssimuutokset 1 -15 -46 -60
Yrityshankinnat 16 55 71
Lisäykset 11 5 16
Vähennykset -8 1 -8
Uudelleenryhmittelyt -3 5 2
Hankintameno 31.12.2016 107 41 743 1 118 2 008
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2016 -66 -450 -5 -522
Valuuttakurssimuutokset 8 8
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 4 -2 2
Tilikauden poisto -9 -50 -59
Arvonalentumiset -3 -3
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2016 -73 -495 -5 -574
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 33 41 248 1 112 1 434
14. Aineelliset hyödykkeet
2017
MEUR Maa- ja
vesi-
alueet
Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet
ja ka-
lusto
Kesken-
eräiset
hankin-
nat ja
ennakot
Muut
aineelli-
set hyö-
dykkeet
Sijoi-
tus-
kiin-
teistöt
Yh-
teensä
Hankintameno 1.1.2017 34 349 834 12 25 12 1 266
Valuuttakurssimuutokset -1 -10 -18 -30
Lisäykset 2 20 17 39
Vähennykset -1 -22 -45 -1 -69
Uudelleenryhmittelyt -6 -5 -11 -1 -22
Hankintameno 31.12.2017 31 313 787 18 23 11 1 185
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 -1 -179 -660 -21 -861
Valuuttakurssimuutokset 4 13 18
Vähennysten kertyneet poistot 15 44 59
Tilikauden poisto -15 -45 -1 -61
Arvonalentumiset -6 -7 -13
Uudelleenryhmittelyt 9 13 1 22
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 -2 -172 -642 -20 -835
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 30 142 146 18 3 11 349
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing-
sopimuksilla hankittua omaisuutta
1
Sijoituskiinteistöihin kuuluu maa-alueita, jotka eivät ole konsernin omassa käytössä. Niiden käyvän arvon arvioidaan olevan noin 18 milj. euroa (21). Tilikauden aikana sijoituskiinteistöjä on myyty yhteensä 1 milj. eurolla (1), mistä ei syntynyt merkittävää myyntivoittoa (1).
2016
MEUR Maa- ja
vesi-
alueet
Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet
ja ka-
lusto
Kesken-
eräiset
hankin-
nat ja
ennakot
Muut
aineelli-
set hyö-
dykkeet
Sijoi-
tus-
kiin-
teistöt
Yh-
teensä
Hankintameno 1.1.2016 32 343 800 33 24 13 1 246
Valuuttakurssimuutokset 5 7 13
Yrityshankinnat 1 6 6 14
Lisäykset 3 28 7 38
Vähennykset -9 -28 -1 -38
Uudelleenryhmittelyt 23 -29 -5
Hankintameno 31.12.2016 34 349 834 12 25 12 1 266
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2016 -1 -162 -630 -20 -815
Valuuttakurssimuutokset -2 -5 -8
Vähennysten kertyneet poistot 8 26 33
Tilikauden poisto -15 -46 -1 -62
Arvonalentumiset -8 -6 -14
Uudelleenryhmittelyt 1 1 4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2016 -1 -179 -660 -21 -861
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 33 170 174 12 4 12 405
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing-
sopimuksilla hankittua omaisuutta
1
15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
MEUR 2017 2016
Kirjanpitoarvo 1.1. 84 89
Investoinnit 9
Osuus tuloksesta 13 14
Osingot -12 -29
Muuntoerot -1 1
Osakkeiden myynti -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 83 84
Vuonna 2016 Wärtsilä investoi 9 milj. euroa yhteisyritykseen CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd ja myi 40%:n osuutensa Kiinassa sijaitsevasta osakkuusyrityksestä Cosco-Shipyard Total Automation Co Ltd. Kauppasumma ja kaupan vaikutus tilikauden tulokseen eivät olleet merkittäviä.
Taloudellinen yhteenveto (100%):
2017
MEUR Omistus-% Varat Oma
pääoma
Velat Liike-
vaihto
Tili-
kauden
tulos
Yhteisyritykset
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kiina 50,0 25 19 7 13
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Etelä-Korea 50,0 192 122 70 176 34
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kiina 49,0 62 22 40 26 -9
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugali 50,0 1 1 1 1
Osakkuusyritykset
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippiinit 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norja 40,0 1 1 1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd -yhtiö valmistaa keskikokoisia ja suuria keskinopeita dieselmoottoreita ja monipolttoainemoottoreita Shanghaissa Linganganissa. Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd valmistaa monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin Mokpossa, Etelä-Koreassa. Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. valmistaa merenkulun apumoottoreita Shanghaissa, Kiinassa.
2016
MEUR Omistus-% Varat Oma
pääoma
Velat Liike-
vaihto
Tili-
kauden
tulos
Yhteisyritykset
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kiina 50,0 30 21 9 19
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Etelä-Korea 50,0 232 111 122 221 32
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kiina 49,0 52 32 20 -4
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugali 50,0 1 1 2
Osakkuusyritykset
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippiinit 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norja 40,0 1 1 1
16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
2017
MEUR Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Käypään
arvoon
laajan
tuloksen
kautta
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset 5 5 5
Muut sijoitukset 13 13 13
Muut saamiset 3 3 3
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 1 306 1 306 1 306
Myynnissä olevat myyntisaamiset 1 1 1
Johdannaiset 15 14 28 28
Muut saamiset 4 4 4
Rahavarat 6 373 379 379
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 319 407 14 1 740 1 740
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 517 517 524
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 102 102 102
Ostovelat 539 539 539
Johdannaiset 31 10 41 41
Muut velat 11 11 11
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 169 31 10 1 211 1 218
2016
MEUR Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Käypään
arvoon
laajan
tuloksen
kautta
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset 6 6 6
Muut sijoitukset 15 15 15
Muut saamiset 6 6 6
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 1 220 1 220 1 220
Johdannaiset 9 9 9
Muut saamiset 10 10 10
Rahavarat 472 472 472
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 714 24 1 738 1 738
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 520 520 531
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 108 108 108
Ostovelat 502 502 502
Johdannaiset 13 31 45 45
Muut velat 6 6 6
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 136 13 31 1 181 1 192
Käyvän arvon hierarkia
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit on luokiteltu seuraavan käyvän arvon hierarkian mukaisesti: instrumentit, joille on olemassa aktiivisilla markkinoilla julkisesti noteerattu hinta (taso 1), instrumentit, joille on olemassa muu havainnoitavissa oleva suora tai epäsuora hinta kuin noteerattu tason 1 mukainen hinta (taso 2) ja instrumentit, joille ei löydy havainnoitavissa olevaa markkinahintaa (taso 3). Käypään arvoon arvostettaviin instrumentteihin kuuluvat käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat. Lyhytaikaisten saamisten lyhyen luonteen vuoksi niiden kirjanpitoarvojen katsotaan olevan yhtä kuin niiden käyvät arvot.
Rahoitusinstrumenttien arvostamiseen käytettävät arvostusmallit:
• valuuttatermiinisopimusten käyvän arvon määrittely tilinpäätöspäivän termiinikursseilla
• koronvaihtosopimusten käypien arvojen laskeminen havainnoitavissa olevien tuottokäyrien perusteella arvioituihin tulevaisuuden rahavirtojen nykyarvoihin
• noteerattujen markkinahintojen tai välittäjän samankaltaisille instrumenteille tarjoamien hintojen käyttäminen
2017 2016
MEUR Taso 2 Taso 3 Taso 2 Taso 3
Rahoitusvarat
Muut sijoitukset 13 15
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset 5 6
Muut saamiset, pitkäaikaiset 3 6
Johdannaiset 28 9
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset 524 531
Johdannaiset 41 45
Lisätietoja rahoitusveloista esitetään liitetiedossa 24. Rahoitusvelat.
Muut sijoitukset
Muut sijoitukset sisältävät käypään arvoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita. Näitä sijoituksia tarkastellaan DCF-mallien avulla, joissa kriittiset oletukset liittyvät WACC:in tasoon ja odotettuihin rahavirtoihin osingoista. Eri skenaarioilla saadaan kuitenkin niin erilaisia tuloksia, että johdon arvioiden mukaan jaksotettuun hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa.
MEUR 2017 2016
Kirjanpitoarvo 1.1. 15 15
Osakkeiden myynti -1
Alaskirjaukset -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 13 15
Vuonna 2017 noteeraamattomien muiden osakkeiden hankintameno oli 13 milj. euroa (15), ja niiden markkina-arvo oli 13 milj. euroa (15).
Korolliset velat
MEUR 2017 2016
Kirjanpitoarvo 1.1. 629 724
Rahavirrat -3 -98
Valuuttakurssimuutokset -7
Yrityshankinnat ja -myynnit 2
Kirjanpitoarvo 31.12. 619 629
17. Vaihto-omaisuus
MEUR 2017 2016
Aineet ja tarvikkeet 432 432
Keskeneräiset tuotteet 557 532
Valmiit tuotteet ja tavarat 27 36
Maksetut ennakot 36 42
Yhteensä 1 051 1 042
Konsernin tuloslaskelmaan on 2017 kirjattu 4 milj. euron (17) alaskirjaus liittyen vanhentuneeseen vaihto-omaisuuteen. Yrityshankinnoista johtuva vaihto-omaisuuden kasvu on 1 milj. euroa (1).
18. Muut saamiset
MEUR 2017 2016
Johdannaiset 28 9
Korot ja muut rahoituserät 4 10
Vakuutusmaksut 3 10
Vuokrajaksotukset 4 5
Projektijaksotukset 63 10
Siirtosaamiset pitkäaikaishankkeista 256 295
Muut siirtosaamiset 46 47
Lainasaamiset 3 6
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 1 1
Arvonlisäverosaamiset 97 71
Muut* 52 49
Yhteensä 557 512
Pitkäaikaiset 18 18
Lyhytaikaiset 539 494
* Sisältää henkilöstökustannuksiin liittyviä verosaamisia Brasiliassa 10 milj. euroa (11), joita ei välttämättä pystytä hyödyntämään vuoden kuluessa.
19. Rahavarat
MEUR 2017 2016
Rahat ja pankkisaamiset* 359 450
Muut rahavarat 20 22
Yhteensä 379 472
* 122 milj. euroa (132) rahoista ja pankkisaamisista on maissa, joissa kotiuttamista on rajoitettu paikallisella lainsäädännöllä, eikä raha näin ollen ollut välittömästi emoyhtiön käytettävissä.
20. Laskennalliset verot
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden 2017 aikana
MEUR 1.1.2017 Konsernin tulos-
laskelmaan
kirjatut erät
Muut
laajan
tuloksen
erät
Muunto-
erot
Yrityshan-
kinnat ja
-myynnit
31.12.2017
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut verotappiot 19 -1 -1 2 18
Eläkevelvoitteet 25 -2 -1 23
Varaukset 32 -2 -2 2 30
Vaihto-omaisuuden sisäisen katteen eliminointi 9 -3 5
Arvonmuutosrahasto 12 -6 -1 6
Muut väliaikaiset erot 44 -3 -3 41
Yhteensä 141 -11 -6 -7 4 123
Laskennalliset verovelat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 59 -19 -1 21 57
Arvonmuutosrahasto 1 2 2
Muut väliaikaiset erot 35 8 -3 42
Yhteensä 93 -10 2 -3 21 102
Laskennallinen nettoverosaaminen/
-velka
48 -8 -4 -17 21
31.12.2017 konsernilla oli kirjaamatta 47 milj. euroa (45) laskennallista verosaamista, koska niiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Pääosa kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista liittyy kertyneisiin verotuksellisiin tappioihin. Näistä 8 milj. euroa (12) vanhenee seuraavien viiden vuoden aikana ja loput myöhemmin tai ei koskaan. Verotukselliset tappiot, joihin liittyen on kirjattu laskennallista verosaamista, eivät vanhene koskaan.
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden 2016 aikana
MEUR 1.1.2016 Konsernin tulos-
laskelmaan
kirjatut erät
Muut
laajan
tuloksen
erät
Muunto-
erot
Yrityshan-
kinnat ja
-myynnit
31.12.2016
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut verotappiot 26 -8 1 19
Eläkevelvoitteet 23 -1 3 25
Varaukset 32 1 32
Vaihto-omaisuuden sisäisen katteen eliminointi 10 -2 9
Arvonmuutosrahasto 24 -11 1 12
Muut väliaikaiset erot 42 1 1 44
Yhteensä 157 -9 -8 3 141
Laskennalliset verovelat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 64 -7 2 59
Arvonmuutosrahasto 1 1
Muut väliaikaiset erot 36 -1 35
Yhteensä 102 -8 2 93
Laskennallinen nettoverosaaminen/
-velka
55 -1 -8 3 -2 48
21. Eläkevelvoitteet
MEUR 2017 2016
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen nettovelka 31.12. 154 168
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 31.12. 11 10
Wärtsilällä on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä pääasiassa Euroopassa ja Aasiassa. Merkittävimmät niistä sijaitsevat Sveitsissä, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Sveitsin etuuspohjaisen eläkejärjestelyn osuus konsernin velvoitteiden kokonaismäärästä on 28% ja varojen kokonaismäärästä 52%. Suurin osa järjestelyistä tarjoaa työntekijöille elinikäisen eläkkeen tavanomaisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen, mutta on myös järjestelyjä, jotka tarjoavat kertakorvauksen työntekijän saavuttaessa eläkeiän. Suurin osa etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä on eläkesäätiöiden hallussa, ja niiden varat eivät sisälly konsernin varoihin. Järjestelyn varat on yleensä sijoitettu kunkin eläkesäätion hallituksen hyväksymiin kohteisiin, mutta joissain tapauksissa niitä hallinnoivat kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöt. Konserniyhtiöiden maksut eläkesäätiöille suoritetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Valtuutetut aktuaarit ovat kussakin maassa suorittaneet etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät vakuutuslaskelmat.
Sveitsin järjestely
Wärtsilällä on Sveitsissä paikallisten eläkelakien ja -säännösten mukainen etuuspohjainen eläkejärjestely, johon osallistuville maksetaan eläkettä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Eläke-etuus määräytyy kertyneen eläkepääoman mukaan ja se koostuu järjestelyyn työssäoloaikana maksetuista pääomista sekä niihin liittyvistä korkoeristä. Järjestelyä hoitaa eläkerahasto, jota johtaa yrityksen ulkopuolinen säätiön hallitus.

Sekä työntekijä että työnantaja maksavat eläkejärjestelyyn säätiön säännöissä määritellyn prosenttiosuuden palkasta. Työnantajan maksama eläkemaksu vaihtelee työntekijän iän mukaan ja se kattaa keskimäärin kaksi kolmasosaa kokonaismaksusta.

Eläkesäätiön investointistrategiasta vastaa säätiön hallitus ja varat sijoitetaan tämän strategian sekä paikallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Järjestelyn muita riskejä valitun investointistrategian lisäksi ovat pidennys eliniän odotteessa sekä ennenaikainen kuolema tai vammautuminen. Eläkejärjestelyt on vakuutettu kuoleman ja vammautumisriskin osalta 31.12.2017. Inflaatiosta johtuva mahdollinen maksettavien eläkkeiden nousu on säätiön hallituksen harkintavallassa, kun maksettavan eläkkeen määrä ylittää lainsäädännössä määritetyn minimieläkkeen.
Saksan järjestelyt
Wärtsilällä on Saksassa paikallisten eläkelakien ja -säännösten mukaisia etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joihin osallistuville maksetaan eläkettä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Eläke-etuus määräytyy kertyneen eläkepääoman mukaan ja se koostuu järjestelyyn työssäoloaikana maksetuista pääomista sekä niihin liittyvistä korkoeristä. Järjestelyjä on erilaisia, rahastoimattomista eläkerahaston hoitamaan järjestelyyn.

Joissain järjestelyissä sekä työntekijä että työnantaja maksavat eläkejärjestelyyn säätiön säännöissä määritellyn prosenttiosuuden palkasta mutta osassa järjestelyitä vain työnantaja on maksuvelvollinen. Työnantajan maksama eläkemaksu voi vaihdella työntekijän iän, työsuhteen keston ja työntekijän aseman mukaan.

Järjestelyjen riskejä ovat pidennys eliniän odotteessa, ennenaikainen kuolema tai vammautuminen sekä mahdollisen eläkesäätiön varojen hallinnoimiseksi valittu investointistrategia. Inflaatiosta johtuva maksettavien eläkkeiden nousu tarkastetaan vuosittain.
MEUR 2017 2016
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 111 119
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 197 206
Varojen käypä arvo -154 -156
Nettovelka taseessa 154 168
% Etuus-
pohjaisen
velvoitteen
nykyarvo
Järjestelyyn
kuuluvien
varojen
käypä arvo
Sveitsi 28 52
Saksa 23 5
Muu Eurooppa 41 33
Aasia 8 10
Yhteensä 100 100
MEUR Etuus-
pohjaisen
velvoitteen
nykyarvo
Järjestelyyn
kuuluvien
varojen
käypä arvo
Etuus-
pohjainen
nettovelka
yhteensä
Velvoitteiden ja varojen arvo 1.1.2016 313 -152 161
Valuuttakurssimuutokset -4 2 -2
Kirjattu tuloslaskelmaan:
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 9 10
Voitot (-) / tappiot (+) velvoitteen täyttämisestä -1 1
Korkokulu (+) / korkotuotto (-) 6 -2 3
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät muissa laajan tuloslaskelman erissä:
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto, poislukien korkotuotto -10 -10
Kokemusperusteiset oikaisut -1 -1
Taloudellisten oletusten muutokset 24 24
Järjestelyyn osallisten maksusuoritukset 1 -1
Työnantajan maksusuoritukset -10 -10
Maksetut etuudet -24 16 -8
Velvoitteiden ja varojen arvo 31.12.2016 323 -156 168
Velvoitteiden ja varojen arvo 1.1.2017 323 -156 168
Valuuttakurssimuutokset -14 10 -4
Muut muutokset 4 4
Kirjattu tuloslaskelmaan:
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 8 9
Korkokulu (+) / korkotuotto (-) 5 -2 3
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät muissa laajan tuloslaskelman erissä:
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto, poislukien korkotuotto -3 -3
Kokemusperusteiset oikaisut 8 8
Väestötilastollisten oletusten muutokset -1 -1
Taloudellisten oletusten muutokset -10 -10
Järjestelyyn osallisten maksusuoritukset 1 -1
Työnantajan maksusuoritukset -10 -10
Maksetut etuudet -19 10 -9
Velvoitteiden ja varojen arvo 31.12.2017 307 -154 154
Järjestelyyn kuuluvien varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin:
% 2017 2016
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 26 23
Joukkovelkakirjat ja muut rahoitusinstrumentit 35 31
Kiinteistöt 16 15
Muut saamiset 23 30
Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset tilikauden lopussa ovat (ilmoitettu painotettuna keskiarvona):
% 2017 2016
Diskonttauskorko 1,65 1,51
Palkkojen nousu 2,15 2,05
Eläkkeiden nousu 1,14 1,17
31.12.2017 etuuspohjaisten velvoitteiden duraation painotettu keskiarvo oli 12 vuotta. Konserni odottaa maksavansa 10 milj. euroa etuuspohjaisiin järjestelyihin seuraavan tilikauden aikana.
Tulevaisuuden kuolleisuusolettama perustuu aktuaarien laskelmiin, jotka pohjautuvat kussakin maassa julkaistuihin tilastoihin ja kokemuksiin. Näiden perusteella arvioitu painotettu keskimääräinen jäljellä oleva elinikä eläkeiän saavuttamisen jälkeen on seuraava:
2017 2016
Järjestelyyn kuuluvien henkilöiden eläkeikä tilikauden lopussa:
miehet 17,7 17,2
naiset 19,6 19,4
Järjestelyyn kuuluvien henkilöiden eläkeikä 20 vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä:
miehet 19,5 18,2
naiset 21,9 20,2
Jokaiselle merkittävälle vakuutusmatemaattiselle oletukselle tehdyt herkkyysanalyysit on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukosta käy ilmi miten muutokset vakuutusmatemaattisissa oletuksissa, jotka olisivat olleet kohtuullisissa määrin mahdollisia tilikauden lopussa, olisivat vaikuttaneet etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteisiin. Tehty herkkyysanalyysi soveltuu vain etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteisiin eikä etuuspohjaisiin eläkevelkoihin kokonaisuudessaan.
Herkkyysanalyysi
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen
nettovelvoitteet, MEUR
Muutokset oletuksissa 2017 2016
Diskonttauskorko kasvu 1% -36 -35
Diskonttauskorko lasku 1% 44 47
Palkkojen nousu kasvu 1% 13 13
Palkkojen nousu lasku 1% -10 -7
Eläkkeiden nousu kasvu 1% 28 30
Eläkkeiden nousu lasku 1% -15 -16
22. Oma pääoma
Oma pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, muuntoeroista, arvonmuutosrahastosta, etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvista eristä ja kertyneistä voittovaroista.
Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
MEUR
Osakepääoma Osakkeiden
ja äänien
lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Yhteensä
1.1.2016 197 241 130 336 61 397
31.12.2016 197 241 130 336 61 397
31.12.2017 197 241 130 336 61 397
Wärtsilän osakkeella ei ole nimellisarvoa.
Osakepääoma
Osakeannin yhteydessä yhtiön saamat osakkeen merkintähinnat kirjataan osakepääomaan, ellei osakeantipäätöksen yhteydessä olla päätetty, että osa merkintähinnasta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto on sidottua omaa pääomaa. Sitä voidaan alentaa noudattaen, mitä osakepääoman alentamisesta säädetään osakeyhtiölaissa. Osakepääomaa voidaan myös korottaa siirtämällä varoja ylikurssirahastosta.
Muuntoerot
Tilikauden tuloksen ja muiden laajan tuloksen erien muuntaminen eri kursseilla laajassa tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron. Ulkomaisten yritysten hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyvät muuntoerot esitetään myös omassa pääomassa. Muuntoerojen muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
Arvonmuutosrahasto
Arvonmuutosrahasto sisältää rahavirran suojauksessa käytettyjen instrumenttien käyvän arvon muutokset, jos suojaus on tehokas ja täyttää suojauslaskennan edellytykset. Muutokset arvonmuutosrahastoon sisältyvissä erissä kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
MEUR Rahavirran
suojaukset
Käyvän arvon ja kirja-arvon ero 1.1.2016 -91
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot 22
Arvonmuutosrahasto 1.1.2016 -70
Siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 44
Käyvän arvon muutokset -16
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot 4
Arvonmuutosrahasto 31.12.2016 -39
Siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 28
Käyvän arvon muutokset 1
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot -1
Arvonmuutosrahasto 31.12.2017 -10
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on esittänyt, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,38 euroa osakkeelta. Näin osingonjako on yhteensä 272 milj. euroa. Jäljelle jäävä osa kertyneistä voittovaroista jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Tilikauden 2016 voitosta jaettiin osinkona 1,30 euroa osakkeelta osingonjaon ollessa yhteensä 256 milj. euroa. Jäljelle jäänyt osa kertyneistä voittovaroista jätettiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
Lisätietoja omasta pääomasta esitetään emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa, liitetiedossa 10. Oma pääoma.
23. Varaukset
2017
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Varaukset 1.1.2017 17 170 17 18 29 250
Kurssierot -2 -1 -1 -4
Yrityshankinnat 1 5 6
Lisäykset 10 57 18 6 11 102
Käytetyt varaukset -2 -52 -9 -17 -3 -83
Käyttämättömien varausten peruutukset -6 -3 -1 -10
Varaukset 31.12.2017 19 173 27 6 35 261
Pitkäaikainen 52
Lyhytaikainen 209
2016
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Varaukset 1.1.2016 15 187 17 15 35 269
Kurssierot 1 1
Lisäykset 6 48 10 22 7 94
Käytetyt varaukset -1 -66 -9 -18 -8 -103
Käyttämättömien varausten peruutukset -2 -2 -2 -5 -11
Varaukset 31.12.2016 17 170 17 18 29 250
Pitkäaikainen 44
Lyhytaikainen 206
Toimitettuihin tuotteisiin liittyvät arvioidut takuukustannukset käsitellään varauksena, jonka suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon aiemmin toteutuneista takuukustannuksista. Yleinen takuuaika kattaa vuoden toimituksesta eteenpäin.
Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Kyseiset oikeusjutut koskevat mm. sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri, mutta sen toteutumista pidetään erittäin epätodennäköisenä. Tämä vaade on käsitelty ehdolliena velkana, sillä konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.
24. Rahoitusvelat
2017
Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR < 1 vuosi 1–3 vuotta 3–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat eläkelaitoksilta* 8 8
Lainat muilta rahoituslaitoksilta* 90 112 237 166 605
Rahoitusleasingvelat* 1 1
Muut korolliset lainat* 4 4
Ostovelat 539 539
Johdannaiset 23 1 17 41
Muut velat 11 11
Yhteensä 676 114 255 166 1 211
* Arvioidut korkokustannukset yhteensä 7 12 10 5 34
Arvioidut sopimusperusteiset rahavirrat 683 126 265 171 1 245
2016
Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR < 1 vuosi 1–3 vuotta 3–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat eläkelaitoksilta* 10 8 18
Lainat muilta rahoituslaitoksilta* 95 137 187 186 606
Rahoitusleasingvelat* 1 1
Muut korolliset lainat* 3 4
Ostovelat 502 502
Johdannaiset 45 45
Muut velat 6 6
Yhteensä 662 145 187 186 1 181
* Arvioidut korkokustannukset yhteensä 8 12 10 5 34
Arvioidut sopimusperusteiset rahavirrat 670 157 197 191 1 215
Pitkäaikaisten lainojen korkokulut lasketaan 31.12.2017 vallitsevien keskimääräisten korkojen perusteella. Rahoitusvelkojen käyvät arvot esitetään liitetiedossa 16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin.
25. Muut velat
MEUR 2017 2016
Projektikulut 541 479
Henkilöstökulut 191 158
Johdannaiset 41 45
Korot ja muut rahoituserät 11 6
Muut siirtovelat 52 63
Arvonlisäverovelat 26 25
Muut 70 58
Yhteensä 932 834
Pitkäaikaiset 1 1
Lyhytaikaiset 931 833
26. Johdannaisinstrumentit
Konserni soveltaa suojauslaskentaa valuuttatermiineihin merkittävin osin. Lisätietoja esitetään liitetiedossa 29. Rahoitusriskit.
MEUR 2017 joista
suljettu
2016 joista
suljettu
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot (taso 2)
Koronvaihtosopimukset 165 165
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 74 81
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan alla 814 312 1 468 252
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan ulkopuolella 1 134 435 1 320 226
Yhteensä 2 187 746 3 034 478
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset (taso 2)
Koronvaihtosopimukset -2 -4
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset -17 -10
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan alla 2 -12
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan ulkopuolella 3 -10
Yhteensä -13 -35
Lisäksi konsernilla oli kuparifutuureja 254 tonnia, joiden arvo on 2 milj. euroa.
Valuuttatermiinit suojaavat transaktioriskiltä ja erääntyvät seuraavan 12 kuukauden (12) aikana. Valuuttatermiini on suljettu, kun rahavirrat samassa valuutassa samalla arvopäivällä kompensoivat toisiaan. Koronvaihtosopimukset ovat euromääräisiä ja niiden keskimääräinen juoksuaika on 18 kuukautta (26). Koron- ja valuutanvaihtosopimusten keskimääräinen juoksuaika on 40 kuukautta (53).
Normaalisti kaikki konsernin johdannaiset tehdään International Swaps and Derivatives Associationin Master Agreement -sopimusten (ISDA) alla. Mikäli sopimusosapuoli on sopimuksessa määritellyn luottotapahtuman kohteena, on toisella sopimusosapuolella oikeus vaatia kaikkien avoimien johdannaisten ennenaikaista eräännyttämistä ja niiden netottamista. Nämä sopimukset eivät kuitenkaan täytä tase-erien netotusvaatimuksia. Alla olevassa taulukossa on kyseisten sopimusten alla tehtyjen rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvot.
MEUR 2017 2016
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset ISDA-sopimusten alla
Varat
Valuuttatermiinit 28 9
Yhteensä 28 9
Velat
Koronvaihtosopimukset -19 -13
Valuuttatermiinit -22 -31
Yhteensä -41 -44
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset ISDA-sopimusten alla
Varat 12 3
Velat -27 -38
Yhteensä -16 -35
27. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
2017 2016
MEUR Taseen
velka-
määrä
Kiinnitykset Taseen
velka-
määrä
Kiinnitykset
Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu kiinteistökiinnityksiä
muut vastuut 16 10 19 10
Yhteensä 16 10 19 10
Velat ja vastuut ja muut sitoumukset sekä vakuudet, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä
lainat rahoituslaitoksilta 11 4 15 6
muut vastuut 16 20
Yhteensä 11 19 15 26
MEUR 2017 2016
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 737 921
Yhteensä 737 921
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 35 34
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 101 84
maksetaan myöhemmin 48 30
Yhteensä 185 148
28. Lähipiiritapahtumat
Lähipiirin muodostavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet sekä osakkuus- ja yhteisyritykset.
Johdon palkitseminen
Tuloslaskelmaan kirjatut etuudet
TEUR 2017 2016
Toimitusjohtaja
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 785 781
Tulospalkkiot 234 179
Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio 3 438 216
Lakisääteisistä eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 145 135
Vapaaehtoisista eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 156 182
Toimitusjohtajan sijainen
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 425 386
Tulospalkkiot 80 114
Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio 1 719 216
Lakisääteisistä eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 32
Vapaaehtoisista eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 88 61
Muut konsernin johtokunnan jäsenet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 153 1 878
Tulospalkkiot 456 366
Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio 9 896 836
Lakisääteisistä eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 322 277
Vapaaehtoisista eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 493 480
Yhteensä 20 389 6 141
Hallituksen jäsenet 31.12.2017
Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja 153 155
Tom Johnstone, hallituksen varapuheenjohtaja 108 77
Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen 78 82
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen 74 74
Karin Falk, hallituksen jäsen 71
Johan Forssell, hallituksen jäsen 72
Risto Murto, hallituksen jäsen 79 81
Markus Rauramo, hallituksen jäsen 81 86
Hallituksen jäsenet 2.3.2017 saakka
Sune Carlsson, hallituksen varapuheenjohtaja 1 107
Gunilla Nordström, hallituksen jäsen 1 74
Yhteensä 718 735
Johdon palkitseminen yhteensä 21 107 6 876
Toimitusjohtaja sekä hallituksen ja johtokunnan jäsenet omistivat vuoden lopussa 97.605 (88.529) Wärtsilän osaketta.
Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana. Joillakin johtokunnan jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle 60- tai 63-vuotiaina, paikallisen eläkelainsäädännön mukaisesti. Yhtiöllä ei ole lainasaamisia konsernin johdolta tai hallituksen jäseniltä. Johdon tai osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuita.
Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa
MEUR 2017 2016
Myynnit osakkuus- ja yhteisyrityksille 49 42
Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 53 63
Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 14 7
Osakkuus- ja yhteisyrityksille maksetut ennakot 11 19
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille 8 12
Lisätietoja osakkuus- ja yhteisyrityksistä esitetään liitetiedossa 15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin.
29. Rahoitusriskit
Yleistä
Konsernin keskitetyllä rahoitustoiminnolla on kaksi päätehtävää: hankkia riittävästi rahoitusta konsernin tarpeisiin kilpailukykyisellä hinnalla, ja tunnistaa ja arvioida konsernin rahoitusriskit sekä tehdä konserniyhtiöiden tarvitsemat suojaukset.
Tarkoituksena on suojautua rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta heilahteluilta sekä minimoida valuutta-, korko-, likviditeetti- ja luottoriskien vaikutus konsernin rahavaroihin, tulokseen ja omaan pääomaan.
Wärtsilän riskienhallintapolitiikka on hyväksytty yhtiön hallituksessa. Rahoitusriskien suojausinstrumentteina käytetään vain sellaisia instrumentteja, joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan luotettavasti seurata.
Valuuttariski
Valuuttapositioita seurataan liiketoimintojen tasolla ja ne yhdistetään ja suojataan konsernitasolla. Kaikki merkittävät kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset suojataan. Tulevat kaupalliset avoimet valuuttayli- ja alijäämät arvioidaan liiketoiminnoittain ja suojausten tasosta päättää johtokunta. Suojauslaskentaa sovelletaan valtaosaan edellä mainittujen erien suojauksista. Suojaukset kattavat aikajakson, joka mahdollistaa myyntihintojen ja kustannusten sopeuttamisen uudella valuuttakurssitasolla. Suojausten pituudet vaihtelevat konserniyhtiöillä kuukaudesta kahteen vuoteen. Konserni suojaa myös taseessa olevat valuuttamääräiset erät kuten valuuttamääräiset myyntisaamiset ja ostovelat. Valuuttakurssien mahdollisiin muutoksiin liittyen konserni ei odota merkittäviä valuuttakurssitappioita vuodelle 2017. Mikäli tilauksia peruutetaan, voi se johtaa tehottomaan valuuttasuojaukseen. Vuonna 2017 69% (67) myynnistä ja 63% (59) operatiivisista kuluista oli euromääräisiä, ja 18% (20) myynnistä ja 7% (8) operatiivisista kuluista oli Yhdysvaltain dollareita. Loppu jakautui usean valuutan kesken. Konsernin tulokseen ja kilpailukykyyn vaikuttavat välillisesti myös pääkilpailijoiden kotivaluutat: USD, GBP, JPY sekä KRW.
Kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset suojataan yleensä käyttämällä valuuttatermiinejä niiden kassavirtojen valuuttakurssiin liittyvien muutosten minimoimiseksi. Koska tavoitteena on suojautua ja soveltaa suojauslaskentaa (rahavirran suojaus) vain valuuttariskin osalta, kaikki korkotasoon/suojausperiodiin liittyvät voitot/tappiot kirjataan suoraan rahoituseriin. Koska allaolevilla rahavirroilla voi olla pitkiä maturiteetteja, niihin liittyvät suojaukset voidaan tehdä lyhyempiin eräpäiviin ja niitä voidaan jatkaa tarvittaessa niin, että eräpäivänä näiden suojausten valuuttakurssimuutoksiin liittyvät voitot ja tappiot korvaavat kokonaan allaolevien rahavirtojen valuuttakurssimuutokset. Tilauksen peruuttaminen tai myynti-/ostohinnan vähentäminen voi tehdä siihen liittyvän suojauksen (osittain) tehottomaksi. Tehottomuus kirjataan heti rahoituseriin.
Koska suojaukset tehdään tyypillisesti lyhyillä maturiteeteilla (enintään 1 vuosi) ja käyttäen vain korkean luottoluokituksen (A- vähimmäisluottoluokkavaatimus) vastapuolia, vastapuoliriskillä on vähäinen vaikutus suojien markkina-arvon määrittämiseen. Koska joidenkin suojattavien rahavirtojen maturiteetti on pidempi kuin niitä suojaavien instrumenttien, suojausten ja allaolevien rahavirtojen nykyarvon muutokset eivät aina täysin kompensoi toisiaan suojauksen elinaikana. Maturiteettierosta johtuva tehottomuus lasketaan vuosineljänneksittäin ja kirjataan konsernitasolla rahoituseriin.
Konsernissa käytetyt valuuttasuojausinstrumentit ja näiden nimellisarvot on eritelty liitetiedossa 26. Johdannaisinstrumentit.
Eräillä tytäryhtiöillä maissa, joiden valuutat eivät ole vapaasti vaihdettavia, kuten Brasiliassa, on suojaamattomia EUR tai USD määräisiä konsernin sisäisiä lainoja. Näiden lainojen kokonaismäärä on 132 milj. euroa (109).
Koska Wärtsilällä on tytäryhtiöitä ja yhteisyrityksiä euroalueen ulkopuolella, ovat konsernin oma pääoma, liikearvo ja kauppahinnan kohdistukset alttiina valuuttakurssien vaihteluille. Vuoden 2017 lopussa Wärtsilän euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten nettovarallisuuden arvo oli 1.011 milj. euroa (1.071). Lisäksi ulkomaanrahan määräistä, yrityshankinnoissa syntynyttä liikearvoa ja kauppahinnan kohdistuksia oli 825 milj. euroa (613). Vuonna 2017 muuhun laajaan tulokseen kirjatut muuntoerot syntyivät pääosin Yhdysvaltain dollarin (USD), Norjan kruunun (NOK) ja Englannin punnan (GBP) kurssimuutoksista.
Vuoden 2017 aikana on rahavirtasuojausten käypien arvojen muutoksia kirjattu omaan pääomaan 1 milj. euroa (-16). Omasta pääomasta on vuoden aikana kirjattu tuloslaskelmaan -36 milj. euroa (-58) myynnin tai ostojen oikaisuna. Vuonna 2017 rahavirtasuojausten tehoton osuus -15 milj. euroa (-8) on kirjattu rahoituseriin ja eritellään liitetiedossa 10. Rahoitustuotot ja -kulut.
Valuuttatermiinit
MEUR Kiinteä-
hintaiset
osto- ja
myynti-
sopimukset
Netto-
velat
Valuuttatermiinit
USD 530 241
NOK 760 12
CHF 27 58
CNY 50
JPY 8
SGD 2
DKK 4 6
GBP 11 53
Muut valuutat* 15 33
Yhteensä 1 397 413
* Muut valuutat eivät sisällä merkittäviä yksittäisiä valuuttoja.
IFRS:n mukaista suojauslaskentaa on sovellettu 1.962 milj. euron (1.468) arvosta valuuttatermiineihin. Näiden termiinien johdosta viiden prosentin valuuttakurssimuutos aiheuttaisi noin 38 milj. euron (55) muutoksen konsernin omaan pääomaan. Koska kaikki merkittävät kiinteähintaiset osto- ja myyntisopimukset on suojattu, tuloksen herkkyys valuuttakurssimuutoksille ei ole merkittävä.
MEUR Brutto-
määrä
Netto-
määrä
Vaikutus
omaan
pääomaan
Valuuttatermiinit, joihin sovelletaan suojauslaskentaa*
USD 899 340 17
NOK 875 294 15
CNY 56 53 3
JPY 38 3
GBP 35 26 1
CHF 29 18 1
Muut 29 28 1
Yhteensä 1 962 762 38
* Sisäisiä transaktioita, joihin varsinaiset suojauslaskentakirjaukset perustuvat.
MEUR
Valuuttatermiinit, joihin sovelletaan suojauslaskentaa
31.12.2017 1 962
Ennustetut, erittäin todennäköiset rahavirrat vuosittain (suojattu)
2018 1 388
2019 296
2020 113
2021 27
2022- 138
Korkoriski
Wärtsilä-konsernin korkoriski muodostuu pääasiallisesti nettomääräisen lainasalkun arvon muutoksista (hintariski) sekä korkojen vaihtelusta (vaihtuvakorkoisten lainojen koronmuutokset). Wärtsilä suojaa korkoriskinsä johdannaisilla kuten koronvaihtosopimuksilla, futuureilla sekä optioilla. Näiden johdannaisten markkina-arvojen muutokset kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. Korkoriskejä seurataan mittaamalla jatkuvasti rahoitusinstrumenttien markkina-arvoja sekä tekemällä herkkyysanalyysia.
Korollinen velka oli vuoden 2017 lopussa 619 milj. euroa (629). Keskikorko oli 1,3% (1,3) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 23 kuukautta (25). Vuoden 2017 lopussa yhden prosenttiyksikön suuruinen yhdensuuntainen lasku/nousu korkokäyrässä olisi aiheuttanut 13 milj. euron (15) lisäyksen/vähennyksen nettovelkasalkun arvoon (sisältäen johdannaiset).
Lainat
Wärtsilä hajauttaa korkoriskejään ottamalla sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Vaihtuvakorkoisen velan suhde koko velkasalkkuun saa vaihdella 30 ja 70 prosentin välillä.
MEUR 2017 2016
Kiinteäkorkoiset lainat 330 329
Vaihtuvakorkoiset lainat 289 300
Johdannaiset 105 105
Kiinteäkorkoisten lainojen osuus kokonaislainasta (mukaanlukien johdannaiset), % 70 69
Yhden prosenttiyksikön suuruinen korkotason muutos aiheuttaisi 2 milj. euron (2) muutoksen velkasalkun seuraavan vuoden korkokuluihin (sisältäen johdannaiset).
Muuta lainoihin liittyvää tietoa annetaan liitetiedoissa 16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin ja 24. Rahoitusvelat.
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski
Wärtsilä varmistaa aina riittävän likviditeetin tehokkaalla kassanhallinnalla sekä riittävillä vahvistetuilla ja vahvistamattomilla luottolimiiteillä. Jälleenrahoitusriskiä hallitaan tasapainoisella ja riittävän pitkäkestoista lainaa sisältävällä portfoliolla.

In addition a signed EUR 125 million long term loan was available for disbursement as of 31 December 2017
Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät:
• Vahvistettuja luottolimiittisopimuksia määrältään 640 milj. euroa (640).
• Suomalaisia yritystodistusohjelmia määrältään 800 milj. euroa (800).
Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on 44 kuukautta (43) ja vahvistettujen luottolimiittien keskimääräinen takaisinmaksuaika on 28 kuukautta (33). Lisätietoa liitetiedossa 24. Rahoitusvelat.
Konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 379 milj. euroa (472), käyttämättömiä vahvistettuja luottolimiittisopimuksia oli 640 milj. euroa (640). Lisäksi 125 milj. euron allekirjoitettu pitkäaikainen laina oli nostettavissa 31.12.2017. 31.12.2017 ja 31.12.2016 yritystodistuksia ei ollut käytössä.
Vahvistetut luottolimiittisopimukset ja emoyhtiön pitkäaikaiset lainat sisältävät rahoituskovenantin (omavaraisuusaste). Omavaraisuusasteen odotetaan pysyvän selvästi rahoituskovenantin yläpuolella ennustettavissa olevalla ajanjaksolla.
Vahvistetut luottolimiittisopimukset
MEUR
Vuosi Erääntyvät Käytettävissä
(kauden
lopussa)
2017 640
2018 160 480
2019 110 370
2020 110 260
2021 130 130
2022 130
Luottoriski
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on osa liiketoiminta-alueiden ja konserniyhtiöiden toimintaa. Suuriin kauppoihin ja projektirahoitukseen liittyvät luottoriskit pyritään rajoittamaan siirtämällä riskejä pankeille, vakuutusyhtiöille ja vientitakuulaitoksille.
Likvidien varojen sijoittamiseen ja rahoitusinstrumenttien kaupankäyntiin liittyviä luottoriskejä minimoidaan asettamalla luottorajat vastapuolille sekä tekemällä sopimuksia vain johtavien koti- ja ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa
Konserniyhtiöt sijoittavat kaikki rahavaransa konsernin rahoitustoiminnon tileille, mikäli paikallinen lainsäädäntö ja keskuspankin säännöt sallivat sen. Konsernin varat sijoitetaan instrumentteihin, joilla on riittävä likviditeetti (lyhytaikaiset pankkitalletukset tai suomalaiset yritystodistukset) ja luottoluokitus (vähintään yksi-A tai konsernin talous- ja rahoitusjohtajan erikseen hyväksymä sijoitus). Group Treasury seuraa jatkuvasti kyseisiä sijoituksia eikä näistä odoteta luottotappioita.
Jaksotettuun hankintamenoon tehtyihin sijoituksiin liittyvät odotetut luottotappiot arvioidaan ennakoivasti neljännesvuosittain perustuen sijoitusten eräpäivään ja vastapuoliriskiin. 31.12.2017 odotettu luottotappio ei ollut merkittävä.
Myyntisaamisten ikäjakauma
Myyntisaamisten ja valmiusasteen mukaisesti tuloutettujen saamisten osalta käytetään yksinkertaistettua mallia, jossa luottotappioiden arvioitu määrä perustuu saamisten eliniän odotettuihin luottotappioihin. Valmiusasteen mukaisesti tuloutetut saamiset katetaan yleensä asiakkailta saaduilla ennakkomaksuilla, joten eliniän odotettujen luottotappioiden mallia sovelletaan pääasiassa myyntisaamisiin. Erääntymättömien myyntisaamisten - enintään 359 päivää vanhojen myyntisaamisten osalta kirjataan luottotappiota 0,1%–2,0% saamisten ikäjakauman sekä alkuperän mukaisesti. Määrittäessään arvioituja luottotappioprosentteja konserni tarkastelee toteutuneita luottotappioprosentteja kategorioittain makroekonomisen ennusteen huomioiden. Näiden lisäksi 360 päivää vanhempien saamisten osalta luottotappiovarauksen suuruus arvioidaan saamiskohtaisesti.
2017 2016
MEUR Myynti-
saamiset
joista
alaskirjattu
Myynti-
saamiset
joista
alaskirjattu
Erääntymättömät saamiset 951 1 763 1
1–30 päivää erääntyneet 122 124
31–180 päivää erääntyneet 189 6 154 3
181–360 päivää erääntyneet 33 2 59 3
Yli vuoden erääntyneet 184 53 191 51
Yhteensä 1 478 62 1 291 58
Vuonna 2017 alaskirjausten tulosvaikutus oli -9 milj. euroa (-10).
Arvonalentumiset
MEUR 2017 2016
Arvonalentumiset kauden alussa 58 63
Muut muutokset -4 -14
Arvonalentumiset kauden aikana 9 10
Arvonalentumiset kauden lopussa 62 58
Konsernin myymien myyntisaamisten määrä on tällä hetkellä myyntisaamisten kokonaismäärään verrattuna merkityksetön. Myydyt myyntisaamiset on kirjattu pois konsernin taseesta.
Osakehintariski
Wärtsilällä on osakesijoituksia 10 milj. euroa (12) voimalaitosyhtiöihin, jotka sijaitsevat pääosin kehittyvissä maissa. Kyseisten yhtiöiden tuloskehitys on ollut hyvä ja vastannut odotuksia. Lisätietoja liitetiedossa 16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin.
Pääomarakenteen hallinta
Wärtsilän päämääränä on varmistaa vahva pääomapohja ylläpitääkseen sijoittajien ja luotonantajien luottamuksen sekä kehittääkseen toimintaansa. Pääomaksi määritellään oma pääoma mukaan lukien määräysvallattomien omistajien osuus ja netotettu korollinen lainapääoma. Wärtsilän tavoitteena on säilyttää nettovelkaantumisaste alle 0,50. Konsernin osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.
MEUR 31.12.2017 31.12.2016
Pitkäaikaiset korolliset velat 517 520
Lyhytaikaiset korolliset velat 102 108
Rahavarat -379 -472
239 157
Lainasaamiset -5 -7
Korolliset nettovelat 234 150
Oma pääoma yhteensä 2 396 2 321
Nettovelkaantumisaste 0,10 0,07
Osana pääomarakenteen hallintaa seurataan myös omavaraisuusastetta:
Taseen loppusumma 5 607 5 391
Saadut ennakot -522 -516
5 085 4 874
Omavaraisuusaste, % 47,1 47,6
30. Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut
Seuraavat palkkiot maksettiin tilintarkastajille ja tilintarkastustoimistoille lakisääteisestä tarkastuksesta sekä neuvonantamisesta ja ohjauksesta että riippumattomista asiantuntijapalveluista.
Vuonna 2017 yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi tilintarkastysyhteisön PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n suorittamat muut kuin tilintarkastuspalvelut Wärtsilä -konsernin yhtiöille olivat yhteensä 110 tuhatta euroa. Palvelut koostuivat veroneuvonnasta (55 tuhatta euroa) ja muista palveluista (55 tuhatta euroa).
2017 2016
MEUR PwC Muut KPMG Muut
Tilintarkastus 3,0 0,7 3,3 0,2
Veroneuvonta 0,1 0,3 0,9 0,2
Muut palvelut 0,1 0,1 0,4 0,1
Yhteensä 3,2 1,1 4,6 0,5
31. Tilinpäätöskursseja
Konsernitilinpäätökseen konsolidoidaan noin 60 valuuttaa, joista keskeisimmät esitetään tässä.
Tilinpäätöskurssi Keskikurssi
31.12.2017 31.12.2016 2017 2016
AED Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien dirhami 4,40503 3,87108 4,14735 4,05145
BRL Brasilian real 3,97290 3,43050 3,60410 3,86195
CHF Sveitsin frangi 1,17020 1,07390 1,11155 1,09018
CNY Kiinan juan renminbi 7,80440 7,32020 7,62644 7,34958
DKK Tanskan kruunu 7,44490 7,43440 7,43865 7,44536
GBP Englannin punta 0,88723 0,85618 0,87615 0,81890
INR Intian rupia 76,60550 71,59350 73,49802 74,35528
JPY Japanin jeni 135,01000 123,40000 126,65457 120,31377
NOK Norjan kruunu 9,84030 9,08630 9,32861 9,29269
SAR Saudi-Arabian rial 4,49738 3,95361 4,23474 4,13639
SEK Ruotsin kruunu 9,84380 9,55250 9,63687 9,46731
SGD Singaporen dollari 1,60240 1,52340 1,55822 1,52778
USD Yhdysvaltain dollari 1,19930 1,05410 1,12928 1,10660
32. Tytäryhtiöt
Maantie-
teellinen
alue
Yhtiön nimi Kotimaa Toiminnot Omistus-
osuus %
Eurooppa Wärtsilä Cyprus Limited Kypros Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Danmark A/S Tanska Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Lyngsø Marine A/S Tanska Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Svanehøj A/S Tanska Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Puregas Solutions A/S Tanska Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä BLRT Estonia Oü Viro Myynti ja huolto 51,7
Eniram Oy Suomi Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Finland Oy Suomi Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Projects Oy Suomi Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Solutions Oy Suomi Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Technology Oy Ab Suomi Holding 100,0
Wärtsilä France S.A.S. Ranska Myynti ja huolto 100,0
Eniram Germany GmbH Saksa Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Puregas Solutions GmbH Saksa Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Deutschland GmbH Saksa Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä ELAC Nautik GmbH Saksa Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Funa International GmbH Saksa Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä JOVYATLAS EUROATLAS GmbH Saksa Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä SAM Electronics GmbH Saksa Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä SAM Electronics Nederland B.V. Saksa Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Serck Como GmbH Saksa Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Guidance Marine Ltd Iso-Britannia Myynti ja huolto 100,0
Guidance Navigation Holdings Ltd Iso-Britannia Holding 100,0
Wärtsilä Puregas Solutions Ltd Iso-Britannia Myynti ja huolto 100,0
Vulcan Insurance PCC Limited Iso-Britannia Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Hamworthy Ltd Iso-Britannia Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä UK Ltd Iso-Britannia Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Valves Ltd Iso-Britannia Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Water Systems Ltd Iso-Britannia Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Greece S.A. Kreikka Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Hungary Kft Unkari Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä APSS Srl Italia Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Italia S.p.A. Italia Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Moss AS Norja Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Norway AS Norja Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Oil & Gas Systems AS Norja Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Ship Design Norway AS Norja Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Valmarine AS Norja Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Baltic Design Centre Sp.z.o.o. Puola Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Polska Sp.z.o.o. Puola Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Ship Design Poland Sp.z.o.o. Puola Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Portugal Lda. Portugali Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Vostok, LLC Venäjä Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Ibérica S.A. Espanja Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Puregas Solutions AB Ruotsi Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Sweden AB Ruotsi Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Services Switzerland AG Sveitsi Myynti ja huolto 100,0
Quantiparts B.V. Alankomaat Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Kampen Real Estate B.V. Alankomaat Kiinteistöt 100,0
Wärtsilä Netherlands B.V. Alankomaat Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Ukraine LLC Ukraina Myynti ja huolto 100,0
Amerikka Antigua Energy Operators Ltd Antigua ja Barbuda Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Argentina S.A. Argentiina Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Brasil Ltda. Brasilia Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Canada Inc. Kanada Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Chile Ltda. Chile Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Colombia S.A. Kolumbia Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Dominicana Inc. Dominikaaninen tasavalta Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Ecuador S.A. Ecuador Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Guatemala S.A. Guatemala Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Operations Guyana Inc. Guyana Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä de Mexico SA Meksiko Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Panama Services S.A. Panama Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Peru S.A.C. Peru Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Caribbean, Inc. Puerto Rico Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Uruguay S.A. Uruguay Myynti ja huolto 100,0
American Hydro Corporation USA Myynti ja huolto 100,0
Greensmith Energy Management Systems Inc. USA Myynti ja huolto 100,0
Guidance Marine LLC USA Myynti ja huolto 100,0
Puregas Solutions LLC USA Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Defence Inc. USA Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Dynamic Positioning Inc. USA Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä North America, Inc. USA Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Venezuela, C.A. Venezuela Myynti ja huolto 100,0
Aasia PT. Wärtsilä Indonesia Indonesia Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Azerbaijan LLC Azerbaidzan Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Bangladesh Ltd. Bangladesh Myynti ja huolto 100,0
SAM Taihang Electronics Ltd. Kiina Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Propulsion (Wuxi) Co. Ltd. Kiina Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Services (Shanghai) Co. Ltd. Kiina Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Ship Design (Shanghai) Co., Ltd Kiina Myynti ja huolto 95,0
Wärtsilä Suzhou Ltd. Kiina Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd. Kiina Tuotanto, myynti ja huolto 50,0
Wärtsilä-CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. Kiina Tuotanto, myynti ja huolto 55,0
Wärtsilä China Ltd. Hong Kong Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä India Ltd. Intia Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Japan Ltd. Japani Tuotanto, myynti ja huolto 99,7
Wärtsilä (Malaysia) Sdn Bhd Malesia Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Pakistan (Pvt.) Ltd. Pakistan Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Philippines Inc. Filippiinit Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Doha WLL Qatar Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Power Contracting Saudi Arabia Ltd. Saudi-Arabia Myynti ja huolto 60,0
Guidance Marine Pte Ltd Singapore Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Pumps Pte. Ltd. Singapore Tuotanto, myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Ship Design Singapore Pte Ltd Singapore Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Singapore Pte Ltd Singapore Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Korea Ltd. Etelä-Korea Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Marine Systems Korea Co Ltd. Etelä-Korea Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Lanka Ltd. Sri Lanka Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Taiwan Ltd. Taiwan Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä-Enpa A.S. Turkki Myynti ja huolto 51,0
Wärtsilä Gulf FZE Yhdistyneet arabiemiirikunnat Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Hamworthy Middle East (FZE) Yhdistyneet arabiemiirikunnat Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä LLC Yhdistyneet arabiemiirikunnat Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Ships Repairing & Maintenance LLC Yhdistyneet arabiemiirikunnat Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Vietnam Co Ltd. Vietnam Myynti ja huolto 100,0
Muut Wärtsilä Australia Pty Ltd. Australia Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Central Africa Ltd. Kamerun Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Egypt Power S.A.E Egypti Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Central Africa Gabon Gabon Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä West Africa Guinea Guinea Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Eastern Africa S.A. Kenia Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Mocambique LDA Mosambik Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä New Zealand Ltd Uusi-Seelanti Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Marine & Power Services Nigeria Limited Nigeria Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä PNG Ltd Papua-Uusi-Guinea Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä West Africa S.A. Senegal Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä South Africa (Pty) Ltd. Etelä-Afrikka Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Tanzania Ltd Tansania Myynti ja huolto 100,0
Wärtsilä Uganda Ltd. Uganda Myynti ja huolto 100,0
Määräysvallattomien omistajien osuus konsernin toiminnoista ja rahavirroista ei ole olennainen yksittäisten tytäryhtiöiden osalta.

Listassa ei ole mukana sellaisia tytäryhtiöitä, joilla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen tai varoihin. Suomen kirjanpitoasetuksen mukainen täydellinen luettelo sisältyy yhtiön virallisiin tilinpäätösasiakirjoihin.
33. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Wärtsilä vahvistaa palvelutarjoomaansa ostamalla hollantilaisen, veden alla tapahtuvaan laivojen huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistuneen Trident B.V.:n. Yrityshankinnan myötä Wärtsilästä tulee ensimmäinen yritys, joka tarjoaa vedenalaisia palveluja globaalisti. Hankinnan avulla Wärtsilä pystyy myös rakentamaan omaa osaamistaan ja hyödyntämään palvelutuotteidensa synergioita vahvistaen näin markkina-asemaansa.
Kaupan arvo (yritysarvo) on 17,5 milj. euroa sekä tulevien vuosien liiketoimintamenestykseen sidottu 3,5 milj. euron lisäkauppahinta. Tridentin liikevaihto on noin 9 milj. euroa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?