X
MenuSulje
Open navigation
Viisivuotiskatsaus
Oikaistu
MEUR 2017 2016 2015 2014 2013*
Liikevaihto 4 923 4 801 5 029 4 779 4 607
josta Suomen ulkopuolella % 97,7 97,5 97,8 98,9 99,0
Vienti Suomesta 1 954 1 804 1 936 2 280 2 306
Henkilöstö keskimäärin 17 866 18 332 18 565 18 042 18 339
josta Suomessa 3 521 3 482 3 580 3 582 3 662
Tilauskanta 5 064 4 696 4 882 4 530 4 311
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset 134 138 124 115 120
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 13 14 17 26 28
Vertailukelpoinen liiketulos 590 583 612 569 557
prosentteina liikevaihdosta % 12,0 12,1 12,2 11,9 12,1
Liiketulos 552 532 587 522 537
prosentteina liikevaihdosta % 11,2 11,1 11,7 10,9 11,7
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 626 618 643 594 589
prosentteina liikevaihdosta % 12,7 12,9 12,8 12,4 12,8
Rahoitustuotot ja -kulut -47 -53 -34 -28 -19
Nettovoitot muista sijoituksista - - - - 25
Tulos ennen veroja 506 479 553 494 544
prosentteina liikevaihdosta % 10,3 10,0 11,0 10,3 11,8
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 383 357 429 389 425
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - - 22 -37 -31
Tilikauden nettotulos 383 357 451 351 393
prosentteina liikevaihdosta % 7,8 7,4 9,0 7,4 8,5
Tietoja konsernin taseesta
Pitkäaikaiset varat 2 277 2 116 2 215 1 884 1 935
Lyhytaikaiset varat 3 331 3 275 3 374 3 294 3 274
Myytävänä olevat omaisuuserät - - - 102 -
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 371 2 288 2 201 1 960 1 844
Määräysvallattomien omistajien osuus 24 34 41 45 40
Korolliset velat 619 629 724 666 665
Korottomat velat 2 593 2 441 2 623 2 554 2 660
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat - - - 55 -
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 607 5 391 5 589 5 280 5 209
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
Liiketoiminnan rahavirta 430 613 255 452 578
Investointien rahavirta -235 -126 -288 -71 -79
Rahoituksen rahavirta -278 -339 -210 -210 -324
Bruttoinvestoinnit 255 146 346 101 134
prosentteina liikevaihdosta % 5,2 3,0 6,9 2,1 2,9
Tutkimus- ja kehitysmenot 141 131 132 139 138
prosentteina liikevaihdosta % 2,9 2,7 2,6 2,9 3,0
Osingonjako 272** 256 237 227 207
Tunnuslukuja
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu EUR 1,95 1,79 2,25 1,76 1,98
Osinko/osake EUR 1.38** 1,30 1,20 1,15 1,05
Osinko/tulos % 70.8** 72,8 53,3 65,4 53,0
Korkokate 11,8 18,6 15,9 15,9 18,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % - - - 18,7 21,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot % 18,9 17,1 21,0 20,3 22,6
Oman pääoman tuotto (ROE) % - - - 18,0 21,4
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot % 16,3 15,6 20,2 20,0 23,1
Omavaraisuusaste % 47,1 47,6 44,6 43,5 43,9
Nettovelkaantumisaste 0,10 0,07 0,17 0,05 0,15
Oma pääoma/osake EUR 12,02 11,60 11,16 9,94 9,35
Nettokäyttöpääoma (WCAP) EUR 591 490 543 251 313
* Kaksitahtiliiketoiminta luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi vuonna 2014, minkä johdosta tuloslaskelmaan liittyviä lukuja oikaistiin vertailukauden 2013 osalta.
** Hallituksen esitys.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?