X
MenuSulje
Open navigation

Energy Solutions

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä Energy Solutions on johtava kansainvälinen järjestelmäintegraattori, jonka tarjonta sisältää erittäin monipuolisia polttomoottorikäyttöisiä voimalaitoksia, energian varastointijärjestelmiä ja laitosmittakaavan aurinkovoimaloita (PV) sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaali- ja jakelujärjestelmiä. Nämä joustavat ja tehokkaat ratkaisut tarjoavat asiakkaille ylivoimaista lisäarvoa ja tuovat käyttöön kestävämpiä ja modernimpia tulevaisuuden energiajärjestelmiä. Tämä tukee Wärtsilän päämäärää kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Vuoden 2017 lopussa Wärtsilän maailmanlaajuisesti 177:ään eri maahan toimittamien voimalaitosten asennettu kapasiteetti on 65 gigawattia.

Wärtsilä palvelee kolmea keskeistä asiakassegmenttiä

Wärtsilän kolme tärkeintä asiakassegmenttiä ovat sähkölaitokset, itsenäiset voimantuottajat ja teollisuusasiakkaat.

Sähkölaitokset toimittavat sähköä ja kaasua asumisen, liiketoiminnan ja teollisuuden tarpeisiin. Ne investoivat kaasuinfrastruktuuriin ja erityyppisiin voimalaitoksiin varmistaakseen riittävän voimantuotannon eri kuormitustilanteissa sekä tarjotakseen asiakkailleen kustannustehokkaita ja luotettavia tuotteita ja palveluja.

Itsenäiset voimantuottajat sijoittavat kaasuinfrastruktuuriin ja voimalaitoksiin ja myyvät tuotetun energian sähkölaitoksille. Niiden investoinnit ovat tuottohakuisia, ja tekniset vaatimukset määräytyvät kulloisenkin sovelluksen mukaan, samaan tapaan kuin sähkölaitoksilla.

Teollisuusasiakkaat ovat etupäässä yksityisiä teollisuusyrityksiä, joilla on energiaintensiivistä tuotantoa, esimerkiksi sementtitehtaita tai kaivoksia. Investoimalla omaan voimantuotantoon ne pystyvät alentamaan energiakustannuksiaan ja parantamaan huoltovarmuutta varautumalla kantaverkon mahdollisiin luotettavuusongelmiin. Wärtsilä palvelee tämän asiakasryhmän ylintä segmenttiä, eli isoja teollisuusyrityksiä, joiden sähköntarve on suhteellisen suuri. 

Painopiste joustavuudessa

Wärtsilän moottorikäyttöiset voimalaitokset, joista käytämme nimitystä Smart Power Generation, soveltuvat hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi perusvoimantuotantoon, kantaverkon vakautta varmistavaan tuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen, kuormaa seuraavaan tuotantoon sekä kytkettäessä tuuli- ja aurinkovoimaa verkkoon.

Wärtsilän voimalaratkaisut räätälöidään aina modulaarisia tuotteita ja palveluja hyödyntäen kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Toimitusten laajuus vaihtelee yksittäisistä laitetoimituksista kokonaisratkaisuina rakennettuihin voimalaitoksiin. Kaikkien toimitusten tukena ovat Wärtsilän korkealuokkaiset projektinhallintavalmiudet. Wärtsilän ratkaisujen polttoainejoustavuus antaa mahdollisuuden hyödyntää kulloinkin edullisimpia polttoaineita, mukaan lukien maakaasu ja monet muut kaasut sekä useimmat polttoöljyt. Asiakas voi halutessaan käyttää myös useita polttoaineita yhtä aikaa. Laajalla palveluvalikoimalla tuetaan asiakkaiden laitoksia koko niiden elinkaaren ajan. Lisäksi Wärtsilä tukee asiakkaiden monitahoisten projektien rahoitusta ja kokonaisuuden hallintaa rahoituspalveluilla.

Uusiutuvien, saatavuudeltaan vaihtelevien energianlähteiden yleistyminen asettaa nopeasti kasvavia vaatimuksia energiajärjestelmien joustomahdollisuuksille. Kaasukäyttöiset voimalaitokset ovat joustavin ja ympäristöystävällisin vaihtoehto uusiutuvien energianlähteiden vaihteluiden tasaamiseen. Parhaiten sähköjärjestelmien vakautta tukevat Smart Power Generation ‑voimalaitokset, sillä ne tarjoavat eniten joustavuutta, tuovat merkittäviä kustannussäästöjä ja antavat mahdollisuuden reagoida optimaalisesti vaihtelevan voimantuotannon nopeisiin muutoksiin.

Kasvua energiavarastoista, LNG:stä, aurinkovoimasta ja järjestelmäintegroinneista

Maailmanlaajuinen siirtyminen hiili-intensiivisistä energianlähteistä vähähiilisiin vaihtoehtoihin, esimerkiksi maakaasuun ja uusiutuviin energiaratkaisuihin, tarjoaa Wärtsilälle runsaasti kasvumahdollisuuksia.

Wärtsilä on kaasu- ja monipolttoainemoottoreiden, polttoainejärjestelmien sekä alan teknologian ja palveluiden edelläkävijä. LNG-infrastruktuuriprojektien kautta yhtiö tukee maailmanlaajuisesti energiajärjestelmien painopisteen siirtoa kaasuun. Kattava projekti- ja elinkaaripalveluiden tarjonta ulottuu pienistä ja keskisuurista LNG-nesteytyslaitoksista ja -terminaaleista aina kokonaisiin EPC-toimituksiin (Equipment, Procurement and Construction) kaikkialla maailmassa. Wärtsilä kykenee yhteistyössä asiakkaidensa kanssa rakentamaan koko LNG-arvoketjun alusta loppuun. Vaikka kaasua ei olisi alueella ennestään saatavissa, sitä voidaan hyödyntää rakentamalla samaan laitokseen integroidun LNG-terminaalin ja kaasukäyttöisen Smart Power Generation ‑voimalan käsittävä kokonaisratkaisu.

Wärtsilä on vastannut uusiutuvan energian tuotannon kasvuun laajentamalla tarjontaansa hybridivoimaloihin, joissa yhdistetään iso polttomoottorikäyttöinen laitos suureen PV-aurinkovoimalaan (photo-voltaic). Wärtsilä toimittaa hybridiratkaisut EPC-periaatteella ja hankkii aurinkopaneelit alan johtavilta toimittajilta. Hybridiaurinkovoimaloiden tavoitteena on säästää polttoainetta, mikä alentaa laitoksen elinkaarikustannuksia ja tarjoaa ympäristöetuja. Laitos optimoidaan siten, että se hyödyntää automaattisesti mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa. Moottorit toimivat varavoimana. Hybridiaurinkovoimala voidaan toteuttaa jälkiasennusprojektina, jolloin aurinkopaneelit yhdistetään olemassa olevaan Wärtsilän voimalaan.

Yhdysvaltojen johtavan energianvarastointiohjelmistojen ja integrointipalveluiden toimittajan, Greensmith Energy Inc:n, oston myötä Wärtsilä voi ottaa johtavan aseman energianvarastointimarkkinoilla ja vahvistaa entisestään mahdollisuuksiaan energiajärjestelmien integroinneissa. Wärtsilän Smart Power Generation -voimala, PV-aurinkopaneelit ja energiavarasto sekä integrointiosaaminen, vuosikymmenten kokemus monimutkaisten moottorivoimaloiden kokonaistoimituksista sekä laaja palveluvalikoima tarjoavat kokonaisuutena kestävää, luotettavaa ja edullista energiaa — varsinkin alueilla ja maissa, joissa kantaverkon kattavuus tai suorituskyky on puutteellinen.


Energy Solutions -liiketoimintaympäristö

Wärtsilän Energy Solutions ‑liiketoiminnan tärkeimmät kysyntätekijät ovat:

 • talouskasvu, sähköistyminen ja kohoava elintaso
 • kestävän energiantuotannon kasvu, hiilipäästöjen vähentäminen
 • vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon nopea kasvu ja jyrkkenevät kysyntävaihtelut
 • muiden fossiilisten polttoaineiden korvaaminen maakaasulla
 • ikääntyvän asennetun voimalakapasiteetin edellyttämät investoinnit uuteen teknologiaan.

Talouskasvu ja elintason kohoaminen sekä niitä seuraava sähköistyminen lisäävät sähkön kulutusta OECD:n ulkopuolisissa maissa. Joustavaan perusvoimantuotantoon käytettävien voimaloiden sekä teollisuusvoimaloiden kysyntätekijöitä ovat kantaverkosta ostetun sähkön hinta sekä polttoaineiden hintakehitys. Kaasu- ja monipolttoainevoimalaitosten kysyntä kasvaa kehittyvillä markkinoilla kaasuverkostojen rakentamisen myötä, ja Wärtsilä on näissä ratkaisuissa johtava toimija.

Sähkötuotanto alueittain.svg

OECD-maissa kiristyvät päästömääräykset pakottavat sulkemaan ikääntyvää kapasiteettia, mikä puolestaan lisää uusien investointien tarvetta. Toinen kysyntätekijä on poliittinen paine lisätä vähähiilistä voimalakapasiteettia, mikä on johtanut uusiutuvan energiantuotannon nopeaan kasvuun. Tämä vaatii jo nyt voimantuotantojärjestelmiltä huomattavasti suurempaa joustavuutta. Wärtsilän Smart Power Generation ‑voimalaitokset ovat tehokkain ratkaisu vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon varavoimaksi. Niillä saadaan edellytyksiä siirtyä kestävään, luotettavaan ja edulliseen vähähiiliseen voimantuotantojärjestelmään.

Globaali voimantuonnon kapasiteetti, eläköityvät ja kapasiteettilisäykset.svg
Uusiutuvien voimanlähteiden osuus sähköntuotannosta alueittain.svg

  

Maailman sähkötuotanto lajeittain.svg

Energy Solutions ‑liiketoiminnan kilpailijat

Wärtsilän laajentaessa tarjontaansa se saa myös uudentyyppisiä kilpailijoita. Suurissa kaasuun perustuvissa projekteissa pääkilpailijoita ovat kaasuturbiinivalmistajat, esimerkiksi GE ja Siemens. Pienemmissä kaasuvoimalaprojekteissa ja raskasöljyvoimaloiden markkinoilla Wärtsilän pääkilpailijoita ovat muut polttomoottorivalmistajat, kuten MAN Diesel & Turbo, GE Jenbacher, Caterpillar (MAK) ja Rolls-Royce.

Kilpailussa kaasuturbiineja vastaan Wärtsilän keskeisiä vahvuuksia ovat parempi hyötysuhde ja polttoainejoustavuus, ja ylivoimainen käytön joustavuus, jotka yhdessä tarjoavat moniin asiakasprojekteihin voittavan arvolupauksen. Wärtsilä kehittää systemaattisesti markkinoita ja muovaa siten osaltaan energiasektorin kehitystä arvo- ja markkinalähtöisesti tarjoamalla Smart Power Generation -konseptillaan selvässä rahassa mitattavia etuja.

Wärtsilän kehittynyt kaasu- ja monipolttoainemoottoriteknologia, optimoidut modulaariset voimalaitokset, ylivoimaiset projektinhallintavalmiudet ja laitosten koko elinkaaren aikainen maailmanlaajuinen huoltotuki ovat tehneet Wärtsilästä kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien moottorivoimaloiden markkinajohtajan.

Laitosmittakaavan PV-aurinkovoimaloissa pääkilpailijoita ovat itsenäiset, alueelliset ja paikalliset EPC-palveluiden tarjoajat. LNG-infraprojekteissa keskeisimpiä kilpailijoita ovat urakoitsijat.

Energiajärjestelmien integroinneissa, ohjelmistoissa ja akkuvarastointijärjestelmissä kilpailijoita ovat esimerkiksi NEC ja Tesla.

Wärtsilällä on hyvä asema kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitoisten markkinoilla.svg
Wärtsilä on markkinajohtaja moottorikäyttöisissä voimalaitoksissa.svg

Energy Solutions ja kestävä kehitys

Kestävämmän energiainfrastruktuurin kehityksen taustalla vaikuttavat ilmastopolitiikka, energian saatavuus ja taloudelliset tekijät. Hiili-intensiivisiä energianlähteitä korvataan vähähiilisillä polttoaineilla, esimerkiksi maakaasulla, sekä uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä tuetaan kaikilla tasoilla ja jopa lakisääteisesti edellytetään. Suuntaus on maailmanlaajuinen, vaikka lyhyen aikavälin toimenpiteet saattavat vaihdella alueittain.

Wärtsilä on sitoutunut kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan ja on siksi omaksunut aktiivisen roolin markkinoiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Wärtsilä konsultoi kansallisia päättäjiä energiamarkkinoiden muutoksia sekä teknisiä ja kaupallisia standardeja koskevissa asioissa ja edistää näin siirtymistä kestävämpiin voimantuotantojärjestelmiin. Wärtsilä pyrkii tulevaisuudessakin ymmärtämään syvällisesti markkinoiden vaatimuksia ja kysyntätekijöitä ja kehittämään ratkaisujaan siten, että ne osaltaan tehostavat voimantuotantojärjestelmien suorituskykyä eri puolilla maailmaa.

Wärtsilän energiaratkaisuissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla joustavuus, korkea hyötysuhde ja kestävä kehitys. Mahdollisuus käyttää tehokkaasti monia eri polttoaineita, myös biopolttoaineita, auttaa vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä. Wärtsilän Smart Power Generation -teknologia antaa siten mahdollisuuden kehittää luotettavaa ja kestävän kehityksen mukaista energiainfrastruktuuria. Tuuli- ja aurinkovoiman integrointi joustavaan Smart Power Generation ‑kapasiteettiin vähentää jo nyt hiilipäästöjä kaikkialla maailmassa. Lisäksi Wärtsilän kyky tarjota energianvarastointiratkaisuja, laitosmittakaavan aurinkovoimaloita ja hybridiratkaisuja, mukaan lukien kehittyneimmät energianhallintaohjelmistot, joiden avulla uusiutuvien energianlähteiden osuus kaikesta energiantuotannosta voidaan maksimoida, mikä puolestaan varmistaa eri laitosten mahdollisimman laajamittaisen optimoinnin ja järjestelmän luotettavuuden.

Kohti kestäviä voimantuotantojärjestelmiä

Ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet edellyttävät hiileen perustuvan perusvoimantuotannon merkittävää vähentämistä ja vähähiilisen voimantuotannon, kuten tuuli- ja aurinkoenergian sekä maakaasuvoimaloiden, tuntuvaa lisäämistä. Tulevaisuuden voimantuotantojärjestelmissä suurin osa sähköstä tuotetaan tuuli- ja aurinkovoimalla, kun taas lämpövoimalaitoksia käytetään yhä useammin vain järjestelmän tasapainottamiseen ja varavoimana. Tuuli- ja aurinkovoiman vaihtelevuus edellyttää lämpövoimalakapasiteetilta käytön joustavuutta. Tämä muuttaa merkittävästi energiajärjestelmien suunnitteluperusteita. Tarvittavan joustavan kapasiteetin varmistamiseksi järjestelmään on lisättävä uusia voimaloita, joiden joustavuus perustuu kolmeen ominaisuuteen: käytön joustavuuteen, energiatehokkuuteen ja polttoainejoustavuuteen.

Käytön joustavuutta tarvitaan, jotta voidaan reagoida tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon nopeisiin muutoksiin sekä voimantuotantojärjestelmän äkillisiin häiriöihin. Voimaloilla on oltava muun muassa seuraavat ominaisuudet:

 • mahdollisuus nopeaan ja usein toistuvaan käynnistykseen ja pysäytykseen kuluttamatta laitteita liiallisesti
 • syklinen käyttö nopeine kapasiteetin nostoineen ja laskuineen
 • korkea hyötysuhde sekä täydellä että osakuormalla
 • laaja kuorma-alue
 • pienet CO2-päästöt.

Energiatehokkuuden ansiosta sähköntuotantoon tarvitaan entistä vähemmän polttoainetta. Lämmön- ja sähkön yhteistuotannossa energiatehokkuutta voidaan merkittävästi parantaa. Alhaisempi polttoaineen kulutus vähentää energiantuotannon CO2-päästöjä.

Polttoainejoustavuus mahdollistaa siirtymisen kestävämpiin polttoaineisiin sitä mukaa, kun niitä tulee saataville. Tämä on yhä tärkeämpää investoitaessa uuteen voimantuotantokapasiteettiin, jotta voimalaitos ei ole sidottu käyttämään jotakin tiettyä polttoainetta enää silloin, kun saatavissa on muita ekologisesti kestävämpiä polttoaineita. 

Smart Power Generation -ratkaisut rakentuvat näiden kolmen tukipilarin varaan. Ne mahdollistavat arvokkaiden uusiutuvien energialähteiden maksimaalisen käytön ja joustamattomien perusvoimantuotantoon tarkoitettujen lämpövoimalaitosten sujuvan toiminnan. Lisäksi ne vähentävät tulevaisuuden sähköntuotantojärjestelmistä tehtyjen mallinnusten mukaan merkittävästi kokonaisjärjestelmän CO2-päästöjä.

Wärtsilän Smart Power Generation -voimalaitokset antavat mahdollisuuden koko energiantuotantojärjestelmän kustannustehokkaaseen, luotettavaan ja kestävään optimointiin. Niiden etuja ovat:

 • kokonaisjärjestelmän hiilipäästöjen minimointi
 • mahdollisuus tuuli- ja aurinkovoiman maksimaaliseen hyödyntämiseen aiheuttamatta häiriöitä voimantuotantojärjestelmään
 • perusvoiman tuotanto isolla kuormalla ja hyvällä hyötysuhteella ja siten pienemmillä CO2-päästöillä
 • minimaaliset tuulivoiman tuotantorajoitukset ja negatiivisten hintavaikutusten välttäminen
 • vähäisempi varatehon tarve
 • biokaasun ja nestemäisten biopolttoaineiden tehokas käyttö.

Eliminoimalla kuluttavan syklisen kuormituksen laitoksissa, joita ei ole tähän suunniteltu ja maksimoimalla hyötysuhde laajalla kuormitusalueella Smart Power Generation -ratkaisut antavat edellytykset koko järjestelmän mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan ja varmistavat järjestelmän luotettavuuden myös ääriolosuhteissa, kuten tuulen voimakkuuden vaihteluissa ja poikkeustilanteissa. Ne myös mahdollistavat keskikuorma- ja huippukuormakapasiteetin hajauttamisen ja tuotantokapasiteetin rakentamisen kuormituskeskuksiin joka vähentää verkkohäviöitä ja suurjänniteverkon laajennusinvestointien tarvetta. Ripeillä toimituksilla Smart Power Generation -ratkaisuilla saadaan nopea apu paikalliseen kapasiteettipulaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?