X
MenuSulje
Open navigation

Konsernijohtajan katsaus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vuosi 2017 kehittyi odotustemme mukaisesti. Lisääntyneet voimalaitostoimitukset tukivat liikevaihdon kasvua, ja kannattavuus oli viime vuoden tasoa. Merkittävää koko vuoden tuloksessa on kaikkien liiketoiminta-alueiden tilauskertymän kasvu. Se luo vankan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle lähivuosina.

Services-liiketoiminnan liikevaihto säilyi vankkana johtuen voimalaitoksiin liittyvien huoltotöiden tasaisesta kysynnästä sekä aktiivisesta toiminnasta risteily- ja kaasunkuljetusalusten markkinoilla. Vaikka tämä tulos olikin jo tyydyttävä, tavoitteemme ovat vieläkin korkeammalla ottaen huomioon haasteet offshore- ja kauppalaivasegmenteillä. Kasvun keskeisiä edellytyksiä ovat kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaidemme kanssa ja asiakasarvon kasvattaminen tarjoamalla uusia palvelukonsepteja ja hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia. Vuoden alussa julkistettu strateginen kumppanuus Carnival Corporationin kanssa on kiistaton osoitus suunnasta, johon olemme menossa. Yhteistyösopimus korostaa jatkuvaa parantamista ja tähtää Carnivalin risteilyalusten turvallisuuden, luotettavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden lisäämiseen. Apuna käytetään uusimpia digitaalisia ratkaisuja.

Monissa kehittyvissä maissa energiapolitiikan painopiste on tällä hetkellä puhtaan ja luotettavan energian saannin turvaamisessa taloudellisen ja sosiaalisen kasvun tueksi. Kehittyneillä markkinoilla taas yhä tärkeämmäksi tekijäksi nousee joustava käytettävyys. Tämä johtuu pitkälti siitä, että aurinko- ja tuulivoiman hintojen lasku lisää uusiutuvan energian kilpailukykyä. Nämä trendit ovat vuoden mittaan yhdessä luoneet vahvaa kysyntää energiaratkaisuillemme. Ilahduttavaa on myös tilausten kasvu sekä perinteisissä moottoriratkaisuissa että uudemmilla liiketoiminta-alueilla, kuten nesteytetyn maakaasun tuontiterminaaleissa ja aurinkovoimaloissa.

Alustilaukset lisääntyivät vuonna 2017 edellisvuoden ennätysmatalalta tasolta. Vaikka merenkulkuala yhä kärsii ylikapasiteetista ja rahoituksen puutteesta, lisääntynyt luottamus talouskasvuun paransi tunnelmia erityisesti kauppalaiva-asiakkaidemme keskuudessa. Tämä yhdessä suotuisan alusjakauman ja laajan ratkaisuvalikoiman kanssa tuki Marine Solutionsin saatuja tilauksia.

Vuoden aikana lanseerattiin Wärtsilän päämäärä: kehitämme kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Se antaa työllemme entistäkin vahvemman suunnan sekä nyt että tulevaisuudessa. Päämäärässämme keskeistä on sitoutumisemme vähäpäästöisen talouden edistämiseen ja älykkäiden energian tuotanto- ja käyttötapojen tarjoamiseen. Yhtä tärkeää on pysytellä eturintamassa asiakkaille enemmän lisäarvoa tuottavien uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tästä osoituksena on Greensmithin hankinta. Se oli strateginen vastaus energia-alalla käynnissä olevaan murrokseen siirryttäessä perinteisestä perusvoimantuotannosta uusiutuvaan energiaan. Greensmith vahvistaa järjestelmäintegraatio-osaamistamme ja laajentaa toimintaamme energian varastointiteknologiaan ja edistyneisiin ohjelmistoihin. Se täydentää joustavien voimantuotantoratkaisujemme tarjontaa ja tukee Smart Energy -visiotamme asemoimalla meidät tulevien energiajärjestelmien ytimeen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Smart Marine -visiomme puolestaan korostaa verkottumisen ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi, ympäristövaikutusten lievittämiseksi ja alusten hyötysuhteen parantamiseksi. Innovaatiomme perustuvat yhä vahvemmin tähän visioon. Erinomaisia esimerkkejä vuodelta 2017 ovat markkinoille esitelty laivojen hybridiratkaisu ja uusi älykkään merenkulun osaaminen Guidance Marine -yrityskaupan myötä. Panostuksemme asiakas- ja kumppaniyhteistyöhön, syvällinen toimialaosaamisemme ja laaja ratkaisutarjontamme antavat meille erinomaiset eväät jatkaa innovaatioiden ja osaamisen kehittämistä ja johtaa merenkulun transformaatiota uuteen aikakauteen.

Ympäristönsuojelu ja yhteisöjen ja ihmisten yleisen hyvinvoinnin tukeminen ovat vastuullisen yhteiskunnan keskeisiä tehtäviä. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitetta ja sen ihmisoikeus-, työoikeus-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatteita. Monimuotoisuuden kunnioittamiseen, tasavertaisten mahdollisuuksien tarjoamiseen ja korkeiden eettisten standardien noudattamiseen perustuvan osallistavan yrityskulttuurin edistäminen on meille tärkeä asia. Toinen tärkeä asia on turvallisten työolosuhteiden varmistaminen, ja poissaoloon johtaneiden tapaturmien väheneminen osoittaa, että suunta on oikea. Nollan tapaturman tavoitteemme saavuttaminen edellyttää kuitenkin entistä vahvempaa panostusta turvallisuustietoisuuden kehittämiseen kaikkialla organisaatiossa.

Tulevaisuutta ajatellen olen vakuuttunut siitä, että älykkään teknologian jatkuva kehittäminen ja uusien liiketoimintamallien integrointi tarjontaamme ovat olennaisia asiakasarvon luomisessa. Tästä lähestymistavasta hyötyvät myös osakkeenomistajamme, sidosryhmämme ja koko yhteiskunta. Korostamalla tarjonnassamme energiatehokkuutta, elinkaarioptimointia ja innovatiivisia ratkaisuja saavutamme pitkän aikavälin tavoitteemme eli kannattavan kasvun. Vuonna 2018 odotamme kysyntänäkymiemme paranevan hieman. Services-liiketoiminnan kysyntä on hyvä johtuen pitkäaikaisiin sopimuksiin liittyvistä kasvumahdollisuuksista ja teknisesti vaativan asennuskantamme lisääntymisestä. Energiaratkaisujemme kysynnän arvioidaan olevan hyvällä tasolla hyvän projektitilanteen ja suotuisien markkinatrendien ansiosta. Merenkulkualalla odotamme markkinaolosuhteiden paranevan ja tukevan vankkoja kysyntänäkymiä.

Haluan tässä yhteydessä kiittää työntekijöitämme heidän omistautuneesta työstään yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Asiakkaitamme kiitän luottamuksesta ratkaisuihimme ja palveluihimme, ja osakkeenomistajillemme haluan esittää kiitoksen heidän luottamuksestaan menestyksemme jatkumiseen tulevaisuudessa.

Jaakko Eskola
Konsernijohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Avainluvut
MEUR 2017 10‑12/2017 7‑9/2017 4‑6/2017 1‑3/2017 2016 2015
Liikevaihto 4 923 1 445 1 178 1 292 1 007 4 801 5 029
Services 2 215 654 526 546 490 2 190 2 184
Energy Solutions 1 401 425 324 412 239 943 1 126
Marine Solutions 1 307 366 328 334 279 1 667 1 720
Poistot ja arvonalentumiset -134 -42 -30 -30 -33 -138 -124
Vertailukelpoinen liiketulos1 590 244 135 126 86 583 612
Vertailukelpoinen liiketulos1, % 12,0 16,9 11,4 9,7 8,5 12,1 12,2
Tulos ennen veroja 506 215 114 103 74 479 553
Tulos/osake, EUR 1,95 0,86 0,43 0,38 0,28 1,79 2,25
Tilauskertymä 5 644 1 514 1 354 1 363 1 413 4 927 4 932
MEUR 2017 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017 2016 2015
Taseen loppusumma 5 607 5 607 5 365 5 264 5 382 5 391 5 589
Korolliset velat, brutto 619 619 729 637 670 629 724
Rahavarat 379 379 292 332 403 472 334
ROI, jatkuvat toiminnot, % 18,9 18,9 19,5 19,5 16,9 17,1 21,0
Nettovelkaantumisaste 0,10 0,10 0,20 0,14 0,13 0,07 0,17
Tilauskanta kauden lopussa 5 064 5 064 5 075 5 065 5 096 4 696 4 882
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa 10 375 - - - - 8 418 8 314
Henkilöstö, lukumäärä kauden lopussa 18 065 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011 18 856
1 Luvut on esitetty ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?