X
MenuSulje
Open navigation

Marine Solutions

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä Marine Solutionsilla on vahva asema meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Wärtsilän optimoidut, ympäristömyötäiset ja taloudellisesti järkevät ratkaisut parantavat merenkulun kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä luovat edellytyksiä koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Wärtsilä tunnetaan asiakkaidensa liiketoiminnan perusteellisesta ymmärtämyksestä, suunnitteluosaamisesta, laajasta tuotevalikoimasta sekä teknologiajohtajuudesta. Organisaatio rakentuu itsenäisistä liiketoimintalinjoista, joilla on täysi vastuu myynnistä, tutkimus- ja kehitystyöstä, suunnittelusta, hankintatoimesta ja valmistuksesta. Tämä antaa edellytykset joustavaan toimintaan, nopeisiin päätöksiin ja resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen erinomaisen asiakaspalvelun varmistamiseksi.

Palveluita sekä telakoille että varustamoille

Wärtsilän merenkulkuasiakkaita ovat sekä telakat että varustamot. Asiakasryhmien tarpeet ja vaatimukset eroavat toisistaan huomattavasti. Telakoiden päätöksissä keskeisiä kriteerejä ovat yleensä tuotteiden hinta, toimitusaika ja toimitusvarmuus, projektinhallintaosaaminen, asennuksen helppous sekä toimittajan kyky hallita laajoja toimituskokonaisuuksia. Varustamot taas edellyttävät turvallista ja tehokasta toimintaa, luotettavuutta ja tukea sekä palvelutarjontaa. Muita varustamoiden päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat rahtihinnat, korkotaso ja alusten pääoma- ja käyttökustannukset. Kumpikin asiakasryhmä kiinnittää päätöksissään yhä enemmän huomiota mm. ympäristömääräysten täyttymiseen ja polttoainejoustavuuteen.

Wärtsilä on sitoutunut vastaamaan kummankin asiakasryhmän tarpeisiin. Tämä onnistuu perehtymällä systemaattisesti asiakkaiden liiketoimintaan, toimintamalleihin ja vaatimuksiin. Tukenamme ovat mittava verkosto, laaja tuotevalikoima sekä valmius osallistua projekteihin jo alusten suunnitteluvaiheessa. Näin yhtiö pystyy tukemaan asiakkaitaan laitteiden koko elinkaaren ajan tarjoamalla heille heidän liiketoimintatavoitteitaan parhaiten edistäviä tuotteita ja ratkaisuja.

Toimialan laajin tarjonta

Wärtsilä Marine Solutions tarjoaa laajaa tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimaa kaikkiin merkittäviin alustyyppeihin. Ymmärrämme kunkin segmentin tarpeet ja vaatimukset – aina suunnittelusta päivittäiseen käyttöön asti aluksen koko elinkaaren ajan. Wärtsilän tuotevalikoima sisältää myös kaasujärjestelmät maalla toimiviin laitoksiin, esimerkiksi kaasuterminaaleihin. Wärtsilän tarjonnan perustan muodostavat tehokkaasti ja laadukkaasti toimitettavat innovatiiviset ja kilpailukykyiset tuotteet:

 • Keskinopeat diesel- ja monipolttoainemoottorit
 • Propulsiojärjestelmät ja vaihteistot
 • Tiivisteet ja laakerit
 • Navigointi- ja automaatiojärjestelmät
 • Viihdejärjestelmät
 • Viestintä- ja ohjausjärjestelmät
 • Sähkönjakelujärjestelmät ja -hallintajärjestelmät
 • Alusten vaativa sähkösuunnittelu
 • Energianhallintajärjestelmät ja hybridiratkaisut
 • Ympäristöratkaisut, esimerkiksi pakokaasujen puhdistusjärjestelmät ja painolastivesien käsittelyjärjestelmät
 • Pumput ja venttiilit
 • Kaasujärjestelmät, esimerkiksi LNG:n, LPG:n ja biokaasun käsittely, suojakaasujärjestelmät, kompressorit, nesteytys, uudelleenkaasutus sekä pienten ja keskisuurten maalla toimivien kaasuteollisuuslaitosten laitteet
 • Laivasuunnittelu

Kyky yhdistää tarjotut tuotteet laajoiksi järjestelmiksi ja ratkaisuiksi tukee Wärtsilän strategiaa olla asiakkaidensa tärkein ratkaisutoimittaja. Strategia luo lisäarvoa sekä telakka- että varustamoasiakkaillemme. Telakka-asiakkaat hyötyvät yhteensopivuusongelmien vähenemisestä ja voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Varustamoasiakkaat taas hyötyvät käyttöön ja huoltoon liittyvistä eduista.

 

Segmentti

Alustyyppi

Päätuotteet

Kauppalaivat 

Kaasunkuljetusalukset

4-tahtiset monipolttoainemoottorit, apumoottorit, säätölapapotkurit, vaihteistot, keulaohjauspotkurit, ympäristöratkaisut

Säiliöalukset, konttialukset, irtolastialukset

Apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, pienten alusten 4-tahtimoottorit, navigointi- ja automaatiojärjestelmät, sähkönjakelujärjestelmät, ympäristöratkaisut

Muut: rahti-, ro-ro-alukset, autonkuljetusalukset

Kaikki edellä mainitut

Offshore 

Kelluvat öljynetsintäalukset: porausalukset, porauslautat jne.

4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusautomaatio, sähkönjakelu, vaihteistot, ympäristöratkaisut

Kelluvat tuotantolaitokset: FPSO-, FSO-, LNG-laitokset jne.

4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, alusautomaatio, sähkönjakelu, vaihteistot, ympäristöratkaisut

Huolto- ja tukialukset: OSV-, PSV-, AHTS-, AHS-alukset

4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, sähköiset propulsiojärjestelmät, laivasuunnittelu, automaatiojärjestelmät, vaihteistot, ympäristöratkaisut

Muut: nosturialukset, putkien asennusalukset, asuntoalukset

Kaikki edellä mainitut

Matkustajalaivat

Risteilyalukset

4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, navigointi-, viihde- ja automaatiojärjestelmät, sähköiset propulsiojärjestelmät ja sähkönjakelujärjestelmät, ympäristöratkaisut

Matkustajalautat

4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, navigointi-, viihde- ja automaatiojärjestelmät, sähköiset propulsiojärjestelmät ja sähkönjakelujärjestelmät, ympäristöratkaisut

Muut: ro-pax-alukset, jahdit

Kaikki edellä mainitut

Erikoisalukset

Hinaajat

4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatiojärjestelmät, laivasuunnittelu, ympäristöratkaisut

Ruoppaajat

4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatiojärjestelmät, ympäristöratkaisut

Muut: kalastusalukset, jäänmurtajat, tutkimusalukset, työveneet, sisävesiliikenteen alukset

Kaikki edellä mainitut

Merivoimat

Fregatit, korvetit, partioalukset, lentotukialukset, hävittäjät, sukellusveneet, huoltoalukset

Vesisuihkulaitteet, tiivisteet ja laakerit, keulaohjauspotkurit, 4-tahtimoottorit, navigointi- ja automaatiojärjestelmät, sähköiset propulsiojärjestelmät ja sähkönjakelujärjestelmät, vedenalainen viestintäteknologia, kaikuluotainjärjestelmät, ympäristöratkaisut

Kasvun pohjana kaasu- ja ympäristöratkaisut sekä alusten hyötysuhde

Wärtsilä Marine Solutionsilla on erinomaiset edellytykset kasvuun. Keskeisiä edellytyksiä sille ovat kaasun saatavuuden paraneminen ja lisääntyvä käyttö alusten polttoaineena, uudet ympäristömääräykset sekä tehokkaampien alusten kasvava kysyntä.

Tiukkenevat ympäristömääräykset lisäävät mielenkiintoa maakaasun käyttöön merenkulun polttoaineena. Sama pätee päästöjä vähentäviin teknologioihin, kuten pakokaasujen puhdistusjärjestelmiin ja painolastivesien käsittelyjärjestelmiin. Marine Solutions tarjoaa asiakkailleen ratkaisuvaihtoehtoja, joilla vaatimukset voidaan täyttää asiakkaiden liiketoimintojen ja liiketoimintamallien tarpeita parhaiten vastaavalla tavalla niin uusien alusten rakennusprojekteissa kuin jo käytössä olevien alusten jälkiasennuksissa. 

Wärtsilä toi ensimmäisenä markkinoille laivakäyttöön soveltuvia monipolttoainemoottoreita, mikä avasi mahdollisuuden käyttää nesteytettyä maakaasua (LNG) merenkulun polttoaineena. LNG:n käyttö on kasvussa, koska se ei sisällä rikkiä ja tarjoaa siten järkevän tavan täyttää rikkipäästöjä koskevat määräykset. Myös pakokaasujen puhdistusjärjestelmissä Wärtsilällä on vahva asema ja markkinoiden kattavimmat referenssit. Tarjoamme alan laajimman valikoiman rikkipesurijärjestelmiä: makeavesikäyttöiset suljetun kierron järjestelmät, merivesikäyttöiset avoimen kierron järjestelmät sekä kumpaakin teknologiaa hyödyntävät hybridijärjestelmät. Wärtsilän pakokaasujen puhdistusjärjestelmillä on IMOn ja Singaporen viranomaisten hyväksyntä. NOx-päästöjen pienentämiseen ja IMO Tier III -vaatimusten täyttämiseen Wärtsilä tarjoaa SCR-tekniikkaan (Selective Catalytic Reduction) perustuvia tuotteita. Painolastivesien käsittelyssä asiakkaille on tarjolla alan kaksi yleisintä teknologiaa: ultraviolettivalokäsittely ja sähköklooraus. Kummallakin teknologialla on Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn tyyppihyväksyntä ja kumpaakin on saatavissa sekä turvalliseksi että vaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin soveltuvana asennuksena. Molempien järjestelmien odotetaan saavan Yhdysvaltain rannikkovartioston (USCG) täydellisen tyyppihyväksynnän vuonna 2018. 

Aluksen hyötysuhteesta on tullut varustamoille ja laivayhtiöille äärimmäisen tärkeä tekijä. Wärtsilän syvällinen asiantuntemus ja järjestelmäosaaminen auttavat optimoimaan alusten hyötysuhteen, minkä ansiosta asiakkailla on mahdollisuus säätää suorituskyky-, kustannus- ja ympäristöparametreja kunkin aluksen käyttöprofiilin mukaisesti.


Marine Solutions -liiketoimintaympäristö

Wärtsilä Marine Solutions toimii meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Merenkulkualan pääsegmentit ovat kauppalaivat, kaasutankkerit, matkustajalaivat sekä merivoimat ja erikoisalukset. Öljy- ja kaasuteollisuudessa Wärtsilä keskittyy offshore-laitoksiin ja -aluksiin sekä maalla toimiviin kaasuteollisuuden laitoksiin.

Laivanrakennus- ja merenkulkumarkkinoiden yleiset kysyntätekijät

Uusien alusten kysyntään vaikuttavat pääasiassa maailmantalouden kehitys ja sen vaikutus kauppaan ja kuljetuskapasiteetin tarpeeseen.

Maailmantalous vaikuttaa myös polttoaineiden hintoihin, joilla puolestaan on sekä suora että epäsuora vaikutus merenkulkualaan sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Polttoaineiden hinnat, saatavuus ja kysyntä määräävät öljy- ja kaasuteollisuuden kehitystä, ja merenkulkualalla polttoainekustannukset kasvattavat tehokkaiden alusten kysyntää. Muita toimialaan vaikuttavia tekijöitä ovat telakoiden kapasiteetti, uusien alusten hinnat, vanhojen alusten käytöstä poistaminen ja romuttaminen, korkotaso ja rahtihinnat. Tärkeä kysyntää lisäävä tekijä on myös ympäristömääräysten lisääntyminen ja niiden vaikutus alusten tehokkuuteen, ympäristöratkaisujen kysyntään ja kaasun käyttöön merenkulun polttoaineena.

Wärtsilän Marine Solutions ‑liiketoiminnan tärkeimmät kysyntätekijät

 • Maailmanlaajuinen talouskehitys
 • Maailmankaupan kehitys ja kuljetuskapasiteetin tarve
 • Maailmanlaajuinen energian kysynnän kasvu
 • Öljyn ja kaasun hintakehitys
 • Öljy- ja kaasukenttien ja alan infrastruktuurin kehitys
 • Ympäristömääräykset
 • Teknologinen kehitys ja innovaatiot

Kilpailijat ja markkina-asema

Wärtsilä Marine Solutions on jatkuvasti laajentanut tarjontaansa, joka kattaa nykyisellään moottorit ja propulsiolaitteet, sähkölaitteet, navigointi- ja automaatiojärjestelmät, laivasuunnittelun, ympäristöratkaisut, kaasujärjestelmät sekä pumput ja venttiilit. Tarjonnan laajentamista tukee kykymme tarjota ympäristömyötäisiä ratkaisuja sekä ylivertaista huoltopalvelua läpi koko tuotteen elinkaaren. Wärtsilän kilpailuetu perustuu toimialan laajimpaan valikoimaan johtavia, innovatiivisia merenkulkualan tuotteita sekä täydellisiin integroituihin järjestelmiin ja suunnittelupalveluun. Tarjontaa tukee ainutlaatuinen asiakkaita maailmanlaajuisesti palveleva myynti- ja huoltoverkosto.

Kilpailijakenttämme on laaja. Moottoreissa kilpailijoitamme ovat mm. MAN D&T, Caterpillar ja HiMSEN, potkureissa esim. Schottel ja Thrustmaster sekä ympäristötekniikassa ja apulaitteissa Alfa Laval. Sähkö- ja automaatiojärjestelmissä kilpailijoitamme ovat Siemens, GE, ABB ja Kongsberg ja pumpuissa ja kaasujärjestelmissä TGE Marine ja Framo. Kilpailijoihin lukeutuu myös laaja-alaisesti erilaisia ratkaisuja tarjoavia yrityksiä, kuten Rolls-Royce. Wärtsilä tunnetaan merenkulku- sekä öljy- ja kaasumarkkinoilla luotettavana toimittajana, joka tarjoaa innovatiivista ja kestävää teknologiaa.


Marine Solutions ja kestävä kehitys

Merenkulkuala sekä öljy- ja kaasuteollisuus ovat samansuuntaisten megatrendien keskiössä. Kehitys vie kohti monipuolisempia ja puhtaampia energialähteitä, vähähiilisyyttä, läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa ympäristösuorituskykyä sekä tarvetta parantaa taloudellista kilpailukykyä huolimatta maailmantalouteen liittyvistä epävarmuustekijöistä. Wärtsilän näkemyksen mukaan on selvää, että entistä paremmin kestävän kehityksen tarpeisiin vastaava toiminta on keskeisessä asemassa kaikissa näissä trendeissä.

Wärtsilä on sitoutunut olemaan kaikkien asiakkaittensa arvostetuin kumppani, mikä tarkoittaa, että kestävän kehityksen on oltava Marine Solutionsin tuote- ja ratkaisukehitystyön kovaa ydintä. Yhtiön T&K-työ ja liiketoiminnan kehitystyö perustuu mainittujen megatrendien asiakasvaikutusten syvälliseen ymmärtämiseen. Wärtsilä on vuosien varrella pyrkinyt vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin laajentamalla ja kehittämällä tarjontaansa merenkulkualalle sekä öljy- ja kaasuteollisuudelle. Kaasu, ympäristömääräysten noudattaminen ja hyötysuhde ovat Marine Solutionsin tarjonnan kolme tukijalkaa.

Maakaasun käyttö yleistyy

Energian käyttö siirtyy maailmanlaajuisesti kohti monipuolisempia ja kestävämpiä energialähteitä, ja maakaasulla – fossiilisista polttoaineista puhtaimmalla – on tässä muutoksessa merkittävä rooli. Maakaasun kysyntä on viime vuosina lisääntyneen tarjonnan myötä kasvanut tuntuvasti öljy- ja kaasuteollisuudessa. Muutos tuntuu myös meriteollisuudessa, koska kiinnostus kaasua kohtaan merenkulun polttoaineena on nopeassa kasvussa.

Wärtsilä kehittää tuotteita ja palveluita, joilla luodaan edellytyksiä maakaasun turvalliselle käytölle, käsittelylle ja jakelulle merenkulkualalla sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Wärtsilä on merenkulkualan kiistaton johtaja kaasukäyttöisissä propulsiojärjestelmissä. Tähän mennessä yhtiön keskinopeita monipolttoainemoottoreita on asennettu yli 300 alukseen, ja niille on kertynyt yli 19.000.000 käyttötuntia eri sovelluksissa sekä maalla että merellä. Yksikään toinen moottorivalmistaja ei ole yltänyt samaan. Maakaasun turvallisesta käytöstä LNG-kuljetusaluksissa on vahvat näytöt, mikä on lisännyt alan kiinnostusta laajentaa LNG:n käyttöä muihin alustyyppeihin.

Wärtsilän hyväksi todetuilla matalapaineteknologiaan perustuvilla monipolttoaineratkaisuilla on useita etuja:

 • pienemmät päästöt (kun polttoaineena käytetään kaasua): NOx-päästöt vähenevät 85%, SOx-päästöt vähenevät 99%, hiukkaspäästöt pienenevät jopa 99%, CO2-päästöt vähenevät 20–30% ja savunmuodostus eliminoituu kokonaan
 • polttoainejoustavuus lisää toimintavarmuutta ja kilpailukykyä – mahdollisuus käyttää raskasta polttoöljyä, meridieseliä, biopolttoaineita ja raakaöljyä
 • 15–20% pienemmät investoinnit, koska matalapaineisen teknologian käyttö mahdollistaa yksinkertaisemmat (edullisemmat) kaasunkäsittelyjärjestelmät, eikä savukaasujen puhdistukseen tarvita lisäjärjestelmiä
 • jätemäärät pienenevät (nestemäinen jäte)
 • ei tarvita toissijaisia puhdistusjärjestelmiä (eikä niissä käytettäviä reagensseja)
 • varmennus ja turvallisuus
 • moottorin vakaa toiminta kaasukäytöllä koko tehoalueella, ei tarvetta siirtyä dieselpolttoaineen käyttöön alhaisella teholla
 • alhainen pilottipolttoaineen kulutus (vain 1% polttoaineen kokonaismäärästä)

Kaasun käyttömahdollisuuden tuominen merenkulkuun merkitsee Wärtsilälle muutakin kuin hyväksi todettujen kaasumoottoreiden toimituksia. Se myös lujittaa yhtiön johtoasemaa kaasukäyttöisten alusten suunnittelijana sekä luotettavien ja kilpailukykyisten kaasun säilytys- ja käsittelyjärjestelmien tarjoajana. Lisäksi Wärtsilä tukee laajemminkin kaasun arvoketjun kehitystä öljy- ja kaasuteollisuudessa esimerkiksi nesteytys- ja uudelleenkaasutusratkaisuillaan.

Ympäristömääräysten noudattaminen

Merenkulkuala toteuttaa nykyisten ympäristömääräysten edellyttämiä muutoksia ja arvioi samanaikaisesti vaihtoehtoja tulevien määräysten täyttämiseksi. Selvityksen alla ovat päästöt sekä ilmaan että veteen: CO2, NOx, SOx, hiukkaspäästöt, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ym. Vastaavasti etenkin öljy- ja kaasuteollisuuden turvallisuus- ja päästömääräykset kiristyvät.

Wärtsilä tarjoaa useita ympäristömääräysten täyttämiseen liittyviä ratkaisuja, jotka sisältävät hyväksi todettua teknologiaa, nopean asennuksen sekä yhtiömme maailmanlaajuisen verkoston tuen. Wärtsilä on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen ja koko yhteiskunnalle luotettavia ja turvallisia teknologioita, jotka täyttävät myös tulevat ympäristömääräykset. Yhtiö voi myös auttaa asiakkaitaan arvioimaan, mikä on kunkin operatiivisten tarpeiden kannalta paras ratkaisu ympäristömääräysten täyttämiseksi.

Wärtsilän tarjonta merenkulkualan ympäristömääräysten täyttämiseksi:

 • SOx- ja NOx-rajoitukset: kaasujärjestelmät, kaasukonversiot, NOx-päästöjä alentavat ratkaisut, rikkipesurit ja jälkiasennuspalvelut
 • Painolastivesimääräykset: UV-käsittelyyn ja sähköklooraukseen perustuvat tuotteet ja jälkiasennuspalvelut
 • EEDI (Energy Efficient Design Index) -määräykset: yksittäisten tuotteiden parempi hyötysuhde, laivasuunnittelu
 • Veteen joutuvia päästöjä koskevat määräykset: jäte-, pilssi- ja pesurivesien käsittelyjärjestelmät ja tiivistejärjestelmät

Näiden lisäksi Wärtsilä tarjoaa öljy- ja kaasuteollisuudelle mm. seuraavia turvallisuus- ja päästöratkaisuja:

 • VOC-päästöjen talteenotto
 • Soihdutuskaasun talteenotto
 • Suojakaasu- ja typpijärjestelmät
 • Öljynerotus
 • Jätevesijärjestelmät
 • Öljyisen veden ja päästöveden puhdistus
 • Makean veden tuotanto
 • Korkeapainekompressorit

Painopiste hyötysuhteessa

Maailmantalouden laskusuhdanne on lisännyt valtavasti merenkulun kustannusrakenteeseen kohdistuvia paineita. Lisäksi öljyn matala hinta vaikuttaa merkittävästi öljy- ja kaasuteollisuuteen. Polttoainekustannukset ovat merenkulkualalla keskeinen kannustin laitteiden modernisointiin, toimintamallien uudistamiseen sekä laivateknisten innovaatioiden käyttöönottoon. Energiatehokkuuden parantamiseen suunnatut investoinnit tuovat sekä taloudellisia että ekologisia hyötyjä.

Wärtsilän tavoitteena on optimoida laitteiden elinkaarikustannukset. Näin toimitaan, koska se on asiakkaille taloudellisesti järkevää ja koska ymmärrämme paineet alentaa kustannuksia. Siksi Wärtsilä on sitoutunut investoimaan asiakkaille merkittäviä säästöjä tuovien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Hyötysuhteen parantaminen parantaa samalla myös ympäristösuorituskykyä.

Vuonna 2017 Wärtsilä toi markkinoille täysin integroidun hybriditehomoduulin, Wärtsilä HY:n, jossa eri tyyppiset moottorit, energianvarastointijärjestelmä ja voimaelektroniikka on yhdistetty optimoiduksi kokonaisuudeksi vastikään kehitetyn uuden energianhallintajärjestelmän kanssa. Kyseessä on ensimmäinen tämäntyyppinen hybriditehomoduuli merenkulkualalla, joten moduuli asettaa uuden standardin laivojen hybridipropulsiojärjestelmille ja pienentää ympäristövaikutuksia verrattuna tavanomaisiin koneratkaisuihin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?