X
MenuSulje
Open navigation

Services

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä Services optimoi toimitettujen järjestelmien hyötysuhdetta läpi niiden koko elinkaaren ja auttaa siten asiakkaita kasvamaan ja tehostamaan toimintaansa. Noin 11.000 ammattilaista 160 paikkakunnalla eri puolilla maailmaa käsittävä palveluverkostomme on merenkulku-, energia- sekä vesivoima- ja teollisuusaloilla ylivertainen ja palvelee vuosittain yli 12.000 asiakasta.

Tarjoamme toimialan kattavimman ratkaisu- ja palveluvalikoiman varaosatoimituksista asiakkaiden toiminnan optimointiin ja suorituskykytakuisiin. Olemme sitoutuneet tarjoamaan aina ja kaikkialla korkeaa laatua ja asiantuntevaa tukea, huolehtimaan palveluidemme saatavuudesta ja toimimaan tavalla, joka on ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. Kehittämällä läheiset suhteet asiakkaisiimme pystymme perehtymään syvällisesti heidän tarpeisiinsa ja kasvattamaan palveluidemme tuottamaa lisäarvoa niiden mukaisesti.

Tuotamme asiakkaille lisäarvoa tarjoamalla luotettavaa suorituskykyä, parantamalla ympäristötehokkuutta ja optimoimalla laitteistojen suorituskyvyn. Laitosten analytiikan avulla varmistamme toiminnan läpinäkyvyyden, kehitämme suorituskykyä ja parannamme asiakkaidemme tuloksentekokykyä. Digitalisaatio tarkoittaa uusien teknologioiden hyödyntämistä, tukee ydinliiketoimintaamme ja luo tulevaisuuden valmiuksia tarjota laivoja ja energiaa palveluina. Osaamista kehitetään jatkuvasti niin, että meillä on mahdollisuudet tarjota palveluja myös muiden valmistajien laitteille.

Uskomme myös, että valjastamalla aktiiviseen käyttöön kykymme muokata merenkulku- ja energia-alalla käynnissä olevaa muutosta pystymme yhteistyössä asiakkaiden kanssa vaikuttamaan merkittävästi kohdemarkkinoihimme. Tämä tapahtuu rakentamalla puhtaampaa, turvallisempaa ja energiaälykkäämpää ympäristöä, osallistumalla aktiivisesti markkinoiden muutokseen ja elämällä todeksi Wärtsilän päämäärää: kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla.

Huoltotarjontamme

Wärtsilä Services luo yhdessä asiakkaiden kanssa alan kattavimman ratkaisu- ja palveluvalikoiman pohjalta laitteiden koko elinkaaren kattavia arvolupauksia. Kyky tarjota eritasoista tukea perustuu asiakkaiden liiketoiminnan ja sen haasteiden laajaan tuntemukseen sekä tekniseen asiantuntemukseen:

 • kattava kunnossapidon ja suorituskyvyn seuranta, mukaan lukien varaosat ja huollot (kenttähuolto, kuntoon perustuva huolto, dynaaminen kunnossapidon suunnittelu)
 • asiakkaidemme liiketoiminnan optimointi analytiikan, ennakoivien suositusten, tehostamistoimenpiteiden (esim. polttoainekustannusten säästö) sekä laitteiden käytölle ja hallinnoinnille asetettavien yhteisten suorituskykytavoitteiden avulla
 • asiakkaille myönnettävät laitteistojen luotettavuus-, suorituskyky- ja käytettävyystakuut
 • laitteiden varaosat, painopisteenä ja laaja saatavissa oleva osavalikoima.

Asiantuntemuksemme osa-alueita:

Elinkaariratkaisut

Wärtsilä Services ‑liiketoiminnan elinkaariratkaisut parantavat laitteistojen suorituskykyä ja tukevat liiketoiminnan kasvua hyödyntämällä digitaalisia innovaatioita ja kehittynyttä data-analytiikkaa. Tuloksena on tavanomaista kunnossapitoa ja huoltoa pidemmälle ulottuva kokonaisvaltainen toimintamalli. Elinkaariratkaisut tarjoavat mitattavia ja taattuja etuja turvallisesti, luotettavasti ja ympäristöystävällisesti. Ratkaisujen etuja ovat päivittäisen toiminnan vahvempi kilpailukyky, laitteiden ja palvelujen parempi käytettävyys- ja suorituskyky, tuottavuusparannukset ja kustannussäästöt sekä maksimaalinen käyttöikä. Uutta sopimustarjonnassamme on uusiutuviin energianlähteisiin, esim. PV-aurinko- ja energianvarastointiteknologiaan, liittyvä lisäkapasiteetti.

Wärtsilä räätälöi elinkaariratkaisunsa tarpeen mukaan – sopivan tasoinen kumppanuussopimus on täysin asiakkaan valittavissa. Sopimusten laajuus voi vaihdella päivittäisen toiminnan kaikki osa-alueet ylläpitoineen ja hallintoineen käsittävistä paketeista taattuun suorituskykytasoon sidottuihin ratkaisuihin, joissa Wärtsilä takaa asiakkaan laitteistojen toiminnan luotettavuuden, suorituskyvyn ja käytettävyyden.

Wärtsilä Genius ‑palvelut

Wärtsilä Genius ‑palveluissa hyödynnetään tietoverkkojen ja reaaliaikaisen tiedonkeruun tarjoamia etuja toimintojen optimoimiseksi, lisäarvon tuottamiseksi ja kasvun tukemiseksi. Räätälöidyt tietoturvaratkaisut varmistavat osaltaan teollisuuden ohjausjärjestelmien turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta.

Eniram-palvelut

Wärtsilä-yhtiö Eniram tarjoaa meriteollisuudelle alan johtavaa osaamista laitteiden, laivojen operoinnin ja kaupallisen merenkulun hallinnointiin. Eniramin ratkaisuvalikoima ulottuu yksittäisiin aluksiin liittyvistä palveluista koko varustamon kattaviin ratkaisuihin. Tavoitteena on hyötysuhteen maksimointi digitaalisilla ratkaisuilla, kustannussäästöt ja kokonaiskannattavuuden maksimointi sekä ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen.

Huoltoprojektit

Wärtsilän projektinhallintaosaaminen takaa asiakkaiden laitosten tehokkaat suorituskykypäivitykset, modernisoinnit, polttoainekonversiot ja turvallisuusratkaisut.

Moottorihuolto

Wärtsilä tarjoaa täysimittaiset globaalit huoltopalvelut keskinopeille ja hidaskäyntisille diesel-, kaasu- ja monipolttoainemoottoreille sekä näiden oheislaitteille. Laaja tarjonta kattaa niin perushuollot kuin iäkkäiden moottorien suorituskyvyn kohottamiseen tähtäävät jälkiasennukset.

QuantiServ tarjoaa useita eri moottorimerkkejä käyttäville asiakkaille erikoistunutta, nopeaa ja luotettavaa tukea sekä kunnossapito- ja korjauspalveluja. Erikoisammattilaiset tarjoavat uudelleenvalmistusta ja palveluja paikan päällä sekä joustavia apumoottorien ja generaattoriaggregaattien korjaus- ja kunnostuspalveluja. 

Turboahdinpalvelut

Globaali sertifioitujen turboahdinkorjaamojen verkostomme tarjoaa varaosa-, kunnossapito- ja korjauspalvelun lisäksi myös monipuoliset konversio- ja tasokorotusratkaisut. Turboahtimen kunnossapito vaikuttaa merkittävästi moottorin suorituskykyyn.

Potkurihuolto

Täysi huoltopalveluvalikoima propulsiojärjestelmille laitteiston koko elinkaaren ajan. Propulsiojärjestelmien suorituskyky ja tehokas toiminta taataan varaosahuollon, korjausten sekä modernisointien ja tehokorotusten avulla.

Ympäristöpalvelut

Suuri osa Wärtsilän tuotteista ja palveluista on suunniteltu tuottamaan välitön positiivinen ympäristövaikutus, joka perustuu joko hyötysuhteen parantamiseen tai asiakasprosessien aiheuttamien päästöjen eliminointiin tai vähentämiseen. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi polttoainekonversiot, NOx-päästöjä vähentävät ratkaisut, tasokorotukset tai modernisoinnit, painolastivesien käsittelyjärjestelmät ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmät.

Tiiviste- ja laakerihuolto

Wärtsilä tarjoaa laajan valikoiman tiiviste-, laakeri- ja vannasputkiratkaisuja integroituina järjestelminä, paketteina ja yksittäisinä tuotteina. Näiden etuja ovat koko elinkaaren kattavat hyötysuhdeparannukset, riskien väheneminen sekä ympäristöedut.

Vesivoima- ja teollisuushuolto

Tarjonta käsittää tiivisteet, laakerit ja näiden oheislaitteet sekä elinkaaripalvelut, jotka keskittyvät modernisointeihin ja jälkiasennuksiin vesi- ja vuorovesivoimaloiden sekä teollisuuden voimantuotantosovellusten toiminnallisen tehokkuuden optimoimiseksi

 


Services-liiketoimintaympäristö

Wärtsilä Services toimii merenkulkualalla, energia-, öljy- ja kaasu- sekä vesivoima-alalla ja teollisuudessa. Services-liiketoiminnan tärkein kysyntätekijä on Wärtsilän potkurien, moottorien ja muiden tuotteiden muodostaman asennetun laitekannan suuruus ja kehitys. Tarjontaa ja osaamista kuitenkin kehitetään jatkuvasti niin, että Wärtsilällä on mahdollisuudet tarjota myös muiden valmistajien laitteille soveltuvia palveluja.

Wärtsilän loppuasiakkaiden markkinatilanne vaikuttaa suoraan kaluston ja laitosten käyttöasteeseen ja sanelee samalla myös kunnossapito-, telakointi- ja käyttöönottotarpeet. Laitteiston eri elinkaarivaiheisiin liittyy erilaisia huoltovaatimuksia sekä mahdollisia tasokorotus- tai modernisointitarpeita. Wärtsilän asiakkailla saattaa myös olla tarvetta jälkiasennuksiin ja tasokorotuksiin johtuen toimintaympäristön rakennemuutoksista. Syynä voivat olla esimerkiksi polttoaineiden hintojen tai saatavuuden muutokset, sääntelyn muuttuminen tai tiukentuneet turvallisuusvaatimukset.

Kumppanuussopimukseksi tuotteistetut elinkaariratkaisut herättävät selkeästi mielenkiintoa merenkulun ja öljy- ja kaasuteollisuuden sekä energiateollisuuden huoltomarkkinoilla. Kumppanuussopimukset edistävät sekä laitteistojen huollon että suorituskyvyn optimointia ja sitä kautta parantavat toiminnallista tehokkuutta, alentavat kustannuksia ja ruokkivat liiketoiminnan kasvua. Reaaliaikainen seuranta ja analytiikka tuovat lisää mahdollisuuksia hyödyntää dataa asiakkaiden liiketoiminnan suorituskyvyn optimointiin.

Kilpailijat ja markkina-asema

Wärtsilällä on vahva asema myymiensä ja suunnittelemiensa laitteiden huollossa. Keskeisiä kilpailijoista erottavia tekijöitä ovat kokonaan Wärtsilän omistuksessa olevaan huoltoverkostoon perustuva aidosti maailmanlaajuinen läsnäolo sekä kyky laitteiston koko elinkaaren läpäisevään käyttäjätukeen ja suorituskyvyn optimointiin. Vain harva toimija pystyy tarjoamaan maailmanlaajuisesti yhtä laajan palveluvalikoiman. Kilpailijat ovat pääsääntöisesti OEM-valmistajia, jotka keskittyvät lähinnä omien tuotteidensa huoltoon, sekä itsenäisiä huoltoyrityksiä.

Kilpailu on siis pirstoutunutta, ja suurin osa kilpailijoista on paikallisia toimijoita, joiden tarjonta on rajallinen: varaosakauppiaita, korjaustelakoita, paikallisia huoltoverstaita ja varaosatoimittajia (ei-OEM) sekä kenttähuoltoyrityksiä. Wärtsilä kehittää jatkuvasti maailmanlaajuista läsnäoloaan ja paikallista toimintaansa pystyäkseen palvelemaan asiakkaita ylivoimaisen laadukkaasti ja samalla vastaamaan yhä tärkeämmäksi nousevaan nopeiden vasteaikojen vaatimukseen.

Energia-alalla elinkaariratkaisuista kilpailevat muutamat alueelliset toimijat, joilla on kyky tarjota laitosten käyttöpalveluja. Merenkulkumarkkinoilla kilpailu elinkaariratkaisuista on vieläkin pirstoutuneempaa, sillä niistä voivat kilpailla myös laivayhtiöt.

Digitalisaation odotetaan tuovan markkinoille uudentyyppisiä toimijoita, jolloin seurauksena voi olla aivan uudenlaisia markkinamurroksia. Samalla kuitenkin ajassa kiinni oleville toimijoille tarjoutuu mahdollisuuksia kehittää aiempaa yhteistyölähtöisempiä ja verkottuneempia kumppanuusekosysteemejä.

Services-liiketoiminnan vahvuudet 

 • Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja asiakkaiden laitteistojen toiminnan syvällinen ymmärtäminen
 • Laitteiden koko elinkaaren kattava palvelutarjonta
 • Ainutlaatuinen maailmanlaajuinen huoltoverkosto
 • Kyky optimoida laitteiden käyttöä ja suorituskykyä globaalisti
 • Modernit digitaaliset ratkaisut, joilla asiakkaat pystyvät tehostamaan liiketoimintaansa optimoimalla laitteiden toimintaa ja ennakoimalla ja ratkaisemalla ongelmia reaaliaikaisen datan ja analytiikan avulla
 • Tekninen tuki ja osaaminen
 • Kokemus ja kyky toteuttaa monimutkaisia projekteja suorituskykytakuilla

 


Services ja kestävä kehitys

Merenkulku- ja energiateollisuuden asiakkaiden johtavana kumppanina Wärtsilä Services toimittaa tehokkaita ratkaisuja, joista hyötyvät sekä asiakas että ympäristö.

Ympäristömääräysten noudattaminen

Ympäristötehokkuus tulee nähdä kokonaisvaltaisena prosessina, jossa tunnistetaan ja suunnitellaan laitosten suorituskyvyn optimointiin ja päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Lähtökohtana on laitoksen todellisen kunnon analysointi ja laitteiden, käytön ja kunnossapidon optimointi standardien ja vaatimusten täyttämiseksi.

Suuri osa Wärtsilä Services ‑liiketoiminnan tuotteista ja palveluista on suunniteltu siten, että niillä on välitön positiivinen ympäristövaikutus. Eliminoimalla tai vähentämällä asiakkaiden prosessien saastuttavia päästöjä annamme asiakkaille edellytykset jatkaa toimintaansa rajoituksetta myös herkillä alueilla eri puolilla maailmaa. Wärtsilä antaa asiakkailleen työkalut, joiden avulla he voivat varmistaa täyttävänsä nykyiset ja tulevat ympäristömääräykset ja osallistua puhtaan yhteiskunnan rakentamiseen. 

Energiatehokkuudesta kilpailuetua

Voimalaitosten energiatehokkuuden parantaminen

Ajantasaisilla laitteilla, hyvin suunnitellulla kunnossapidolla ja ammattitaitoisella käytöllä voimalaitoksen energiatehokkuus pystytään pitämään korkealla tasolla koko laitoksen elinkaaren ajan. Räätälöityjen tasokorotusten avulla laitoksen energiatehokkuutta voidaan vielä merkittävästi parantaa. Energiatehokkuuden parantaminen pienentää päästöjä ja vähentää siten haitallisia ympäristövaikutuksia.

Voimalaitosten energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät Wärtsilän ratkaisut ulottuvat yksittäisen komponentin vaihdosta aina täydellisiin modernisointeihin sekä käyttö- ja kunnossapitoratkaisuihin. Wärtsilän asiantuntijoiden paikan päällä suorittama energiatehokkuusauditointi auttaa tunnistamaan laitteiden ja prosessien potentiaaliset parannuskohteet.

Energiatehokkuus meriteollisuudessa

Aluksen kokonaisenergiatehokkuus määräytyy sen elinkaaren eri vaiheissa tehtyjen valintojen perusteella. Parempi energiatehokkuus lisää tuottavuutta, vähentää päästöjä ja luo vastuullisempaa yrityskuvaa. Käytännön tasolla aluksen energiatehokkuuden parantamisessa aluksen käytön ja moottori- ja propulsiojärjestelmien optimointi voi tarjota merkittäviä säästömahdollisuuksia. Uusimman digitaalisen teknologian ja datankeruun hyödyntäminen mahdollistaa koko varustamon toiminnan jatkuvan valvonnan ja optimoinnin. Ennakoivat analytiikka- ja optimointijärjestelmät auttavat miehistöä ja operaattoreita toimimaan energiatehokkaammin.

Wärtsilä pystyy myös kehittämään varustamon kaikkien alusten koko elinkaaren kattavan kokonaisvaltaisen optimointistrategian tai tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja määriteltyihin yksittäisiin haasteisiin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?