X
MenuSulje
Open navigation

Strategia

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Asiakkaiden toimintaan vaikuttaa yhä enemmän puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusjärjestelmien tarve. Tämä luo perusteet Wärtsilän älykkäiden ratkaisujen tarjonnalle merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Integroidun tuote- ja palvelutarjontansa ansiosta yhtiö pystyy hyvin vastaamaan energiatehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen kysyntään. Wärtsilä panostaa laitteiden tuottavuuden optimointiin koko niiden elinkaaren ajan hyödyntämällä data-analytiikkaa ja tekoälyä, joka tukee myös asiakkaiden liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa. Wärtsilän digitalinen muutos vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Yhtiön kannattavaa kasvua koskevia tavoitteita tukee sen vahva asema keskeisillä markkinoilla sekä ylivertainen maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

Joustavan tuotannon ja toimitusketjun hallinnan avulla Wärtsilä etsii jatkuvasti uusia keinoja varmistaa ratkaisujensa laatu ja kustannustehokkuus – usein yhteistyössä asiakkaiden ja alan johtavien yhteistyökumppanien kanssa. Panostamalla tutkimukseen, tuotekehitykseen ja digitalisaatioon Wärtsilä luo tukevan perustan, joka vahvistaa yhtiön asemaa markkinalähtöisten innovaatioiden johtavana kehittäjänä. Tällainen innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten periaatteiden painottaminen tuovat Wärtsilään ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja tekevät organisaatiosta erittäin suorituskykyisen. Toiminnan erinomaisuus takaa, että Wärtsilän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Se myös parantaa yhtiön tehokkuutta ja tuottavuutta koko elinkaaren ajan.

Älykäs energia

Wärtsilän tavoitteena on, että asiakkaat pitävät meitä johtavana energiajärjestelmien integraattorina, joka tarjoaa kaikki keskeiset kestäviin ja luotettaviin voimantuotantojärjestelmiin tarvittavat teknologiat, palvelut ja ratkaisut.

Energian tuotanto ja kulutus ovat perustavaa laatua olevassa murroksessa, joka lisää entisestään alan toimintaympäristön kompleksisuutta. Maailma siirtyy perinteisestä kuormaa seuraavasta tuotantomallista uusiutuvaan energiaan, mikä yhdessä energian varastointiteknologian kanssa murtaa vanhoja suunnitteluperiaatteita ja kasvattaa kaasun merkitystä. Samalla kuluttajien rooli energian tuotannossa kasvaa. Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia kulutuksen ja kunnossapitotarpeiden ennakoimiseen ja voi tarjota myös kilpailukykyetuja.

Wärtsilä on tulevaisuuden energiajärjestelmien ytimessä. Yhtiön moottorivoimalaratkaisut tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän energiatehokkuutta, polttoainejoustavuutta ja käytön joustavuutta. Wärtsilä tukee kaasuinfrastruktuurin kehitystä pienen ja keskisuuren kokoluokan nesteytetyn maakaasun tuontiterminaaleilla sekä nesteytysratkaisuilla. Wärtsilä vastaa myös lisääntyvään uusiutuvan energian tuotantoon hakemalla kasvua PV-aurinkovoimaloista, energiavarastoratkaisuista sekä kehittyneistä integrointiohjelmistoista. Tavoitteena on kehittää asiakkaille jatkuvasti optimaalisia ja ympäristömyötäisiä ratkaisuja, joiden fokuksessa on Wärtsilän ydinosaaminen: markkinoiden ja järjestelmien ymmärtämys, kyky toimittaa kokonaisratkaisuja, järjestelmien integrointi ja koko elinkaaren aikainen optimointi.

Älykäs merenkulku

Wärtsilän tavoitteena on johtaa alan muutosta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä. Wärtsilä tähtää uuden asiakasarvon luomiseen hyödyntämällä tietoverkkoja, digitalisaatiota ja älyteknologiaa. Tälle vankan pohjan muodostaa yhtiön asema meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden johtavana innovatiivisten tuotteiden, integroitujen ratkaisujen ja elinkaaripalvelujen toimittajana.

Meriteollisuus on yhä vahvemmin verkottuva toimiala. Älyteknologian tarjoamat mahdollisuudet edistävät yhteistyötä ja tiedon jakamista asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Alan toimijoita vaivaavat monet tehottomuuden lähteet, jotka haittaavat toimintaa ja heikentävät kannattavuutta tuntuvasti. Niistä merkittävimmät ovat ylikapasiteetti, riittämätön polttoainetehokkuus satamasta satamaan sekä satamissa ja muilla ruuhka-alueilla odotteluun kuluva aika. Näiden tehottomuuksien poistaminen muodostaa perustan Wärtsilän merenkulun strategialle kohti ekosysteemiajattelua. Wärtsilä näkee neljä toimialaa mullistavaa kehityssuuntaa. Jaettu kapasiteetti parantaa täyttöasteita ja alentaa yksikkökustannuksia, 'Big Data' -analytiikka optimoi sekä toiminnan että energianhallinnan, älykkäät alukset luovat edellytyksiä prosessien automatisoinnille ja optimoinnille ja älykkäät satamat tehostavat ja nopeuttavat satamatoimintaa.

Wärtsilällä on erinomaiset valmiudet yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa saada aikaan positiivista disruptiivista kehitystä ja viedä merenkulkualaa uudelle aikakaudelle. Wärtsilä kehittää jatkossakin älykkään merenkulun ekosysteemin edellyttämiä älyteknologioita ja liiketoimintamalleja sekä osaamista laajan tuote-, järjestelmä-, ratkaisu- ja elinkaaripalveluvalikoimansa, laajan asennetun laitekantansa sekä toimialaosaamisensa pohjalta.

Hyödyntämällä älykästä teknologiaa ja suorituskyvyn optimointipalveluja Wärtsilä pyrkii nostamaan alusten hyötysuhdetta, pienentämään ilmastovaikutuksia ja parantamaan turvallisuutta. Tämä parantaa varustamoiden ja laivayhtiöiden toiminnan kestävyyttä, turvallisuutta ja kannattavuutta kaikkialla maailmassa. Viime kädessä päämääränä on luoda älykkäällä teknologialla edellytyksiä koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle.

Kestävä kehitys

Wärtsilän tavoitteena on täyttää osakkeenomistajien odotukset ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia. Tämä edellyttää, että yhtiön toiminta on tehokasta, kannattavaa ja kilpailukykyistä. Hyvä taloudellinen tulos luo perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille – sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Wärtsilän päätavoite on toimittaa teknologioita ja palveluita, joiden hyötysuhde on korkea ja ympäristökuormitus vähäinen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja palvelujemme ympäristösuorituskykyä ottamalla huomioon elinkaarinäkökulman sekä säilyttämään teknologiajohtajuutemme T&K:n avulla ja hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä tekemällä yhteistyötä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Näin autamme osaltamme asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa saavuttamaan tiukentuvat kansainväliset ympäristövaatimukset ja -suositukset.

Wärtsilä toimii hyvänä yrityskansalaisena kaikkialla missä yhtiö toimii. Liiketoimintamme ja sidosryhmäsuhteemme perustuvat toimintaperiaatteisiimme. Wärtsilä on vastuullinen työnantaja ja pyrkii tarjoamaan henkilöstölle mielenkiintoisen ja innostavan työpaikan, jossa vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo sekä mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on myös tarjota työolosuhteiltaan turvallinen työpaikka työntekijöille ja sopimuskumppaneille sekä minimoida Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit. Toimitusketjun hallinta ja kehittäminen ovat olennainen osa toimintaamme.

strategia.svg

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?