X
MenuSulje
Open navigation

Älykäs ekosysteemi

Smart shipping (TARKASTA KÄÄNNÖS)

Digitaalinen murros ja verkottuneet tuotteet ravistelevat kaikkien toimialojen perustuksia.  Wärtsilä on monessa mukana merenkulun arvoketjussa. Tämä avaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia nyt, kun digitalisaatio muuttaa myös merellisiä toimintatapoja. Wärtsilä Marine Solutions - liiketoiminnan strategiasta ja kehittämisestä vastaava Mauro Sacchi kertoo, kuinka uusi yhtenäinen lähestymistapa älykkäisiin teknologioihin vapauttaa merkittävästi yhtiön tuotevalikoiman potentiaalia.

mauro_sacchi.png
MARINE SOLUTIONSIN STRATEGIASTA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VASTAA MAURO SACCHI

”Wärtsilän Smart Marine -strategian tärkein periaate on ekosysteemiajattelu”, Mauro Sacchi toteaa. ”Se liittyy erittäin tiiviisti ympäri maailmaa ja monilla muillakin toimialoilla meneillään olevaan digitaaliseen transformaatioon.”

Sacchi ottaa esimerkiksi autoteollisuuden. Autonomiset ajoneuvot ovat vain yksi osa järjestelmien verkottumisen ja tiedon jakamisen liikkeelle sysäämää maaliikenteen vallankumousta. Pelkkä auto, ilman reittiverkkoja ja käyttö- ja huoltodataa – jotka kaikki ovat eri toimijoiden hallussa – on itsessään liki hyödytön.

Sama pätee meriteollisuuteen, Sacchi sanoo. ”Mikään yritys ei yksinään pysty viemään tätä transformaatiota eteenpäin – oikeansuuntainen kehitys vaatii yhteistä tekemistä.” 

Aluksesta arvoketjuun

Tähän Wärtsilän uusi Smart Marine -strategia tähtää. Sacchin mukaan kyse on strategiasta, joka tuo meriteollisuuteen vastaavan mullistuksen kuin ympäröivässä maailmassakin on meneillään. 

”Kyse ei ole pelkästään laivoista, tai edes automatisoiduista laivoista”, hän sanoo. ”Mielekkäämpää on lähestyä asiaa arvoketjun kautta. Periaatteessa oleellisinta on kaikki se, mikä tapahtuu eri satamien välillä, ja siinä laiva on vain yksi osa laajempaa ekosysteemiä.”

Yksinkertaistaen voi sanoa, että smart marine -toimintakyky sellaisena kuin Wärtsilä sen näkee tarkoittaa kykyä linkittää älykäs alus älyteknologialla varustettuihin satamiin ja pyrkimystä optimoida kaikki satamien välillä tapahtuvat prosessit.

marine_flagship_2.png
SMART MARINE EKOSYSTEEMI SISÄLTÄÄ KAIKEN, MIKÄ TAPAHTUU SATAMIEN VÄLILLÄ
Smart Marine Ecosystem (KÄÄNNÖS)

Älykäs merenkulku käytännössä

Sacchi muistuttaa, että meriteollisuuden eri segmenteillä, kuten konttialuksissa, risteilyaluksissa sekä öljyn ja kaasun tuotannossa, on luonnollisesti erilaisia kannustimia, mutta on tiettyjä yhteisiä nimittäjiä, joiden varaan voidaan rakentaa koko alan kehitystä edistävä yhteinen toiminta-alusta.

”Jos yritämme yksinkertaistaa tätä kuvaa, sanokaamme että meillä on alus, joka liikennöi paikasta A paikkaan B. Tähän liittyy tiettyjä hallittavia järjestelmiä: aluksen paikoittaminen, ankkurointi, satamalogistiikka, sitten laiva siirtyy tietyn matkan, saapuu perille ja vastaava prosessi toistuu uudestaan.”

”Kun tätä arvoketjua tarkastellaan kokonaisuutena”, Sacchi jatkaa, ”ja mietitään optimaalista ekosysteemiä, jossa se voisi elää ja toimia, ihanteellisimmillaan kaikki prosessit ovat täysin kitkattomia. Meillä ei periaatteessa olisi lainkaan viivästyksistä johtuvia odotusaikoja tai ongelmia terminaaleissa – ei minkäänlaisia viivästyksiä sen enempää lähtösatamassa kuin määränpäässä.”

”Eikä myöskään matkalla olisi mitään tehottomuuksia, ei itse aluksesta johtuvia odotusaikoja eikä muun liikenteen heikosta huomioimisesta aiheutuvia viiveitä. Sama pätee myös säähän ja laivan suorituskykyyn.”

”Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä pitää vielä mainita koko aluskannan kapasiteetin hallinnan näkökulma”, Sacchi toteaa. ”Ehkä nyt meillä on aluksia, joiden lasti jää epäoptimaaliseksi, eli liikennettä on paljon mutta alusten täyttöaste ei ole paras mahdollinen.” 

Smart marine -toimintakyky sellaisena kuin Wärtsilä sen näkee tarkoittaa kykyä lin­kittää älykäs alus älyteknologialla varus­tettuihin satamiin ja pyrkimystä optimoida kaikki satamien välillä tapahtuvat proses­sit.

 

Kaikissa näissä elementeissä voidaan nähdä koko ekosysteemin kannalta hukkaa, olipa kyse sitten aineellisista resursseista tai yksinkertaisesti ajasta ja työstä. Tästä Sacchi pääsee kriittiseen johtopäätökseensä: Smart Marine -strategian päätavoite on minimoida hukkaa aiheuttavat tekijät soveltamalla innovatiivista teknologiaa, uusia toimintatapoja ja disruptiivisia liiketoimintamalleja sekä tekemällä yhteistyötä koko toimialan laajuisesti.

Toimialan transformaatio

Vaikka muutokset edellyttävät monenlaisia uusia teknologioita, Sacchi korostaa kuitenkin sitä, että keskeiset edut tulevat näkymään kaikkien laivanvarustajien ja operaattoreiden toiminnassa:

”Älykäs teknologia tuo merenkulkuun kolme keskeistä etua. Se tuo ennen muuta tehokkuutta – alusten operointi kuluttaa minimaalisen vähän resursseja. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että miehitystä vähennetään, vaan voidaan puhua myös luonnonvaroista, kuten polttoaineista. Kyse on optimoinnista, jossa asioita katsotaan huomattavasti laajemmin kuin yksittäisen komponentin näkökulmasta.”

Mitä henkilöstöön tulee, Sacchi huomauttaa, on paljon todennäköisempää, että aluksen automatisointi ei niinkään johda miehistövahvuuden pienentämiseen vaan ennemminkin antaa miehistölle paremmat työkalut alukseen optimaaliseen ajoon. Tulevaisuutta eivät hallitse miehittämättömät robottilaivat, vaan koneiden annetaan tehdä se, missä ne ovat parhaimmillaan, ja sama pätee ihmiseen.

”Toiseksi”, Sacchi jatkaa, ”me näemme, että tämä tulevaisuuden ekosysteemi on hiilivapaa ja ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman rajattu – ehkä jopa täysin haitaton. Tämä on tavoitteena myöskin merenkulussa.”

”Kolmas yhtä keskeinen etu on operoinnin turvallisuus. Tämä on jatkuvasti läsnä ajattelussamme, ja älykäs teknologia myös tarjoaa konkreettisia edistysaskelia.”

Päätavoite on minimoida hukkaa aiheut­tavat tekijät soveltamalla innovatiivista tek­nologiaa, uusia toimintatapoja ja disrup­tiivisia liiketoimintamalleja sekä tekemällä yhteistyötä koko toimialan laajuisesti.

 

marine_flagship_3.png
KONEIDEN JA AUTOMATISOINNIN TARKOITUKSENA EI OLE VÄHENTÄÄ MIEHISTÖN KOKOA, VAAN VAPAUTTAA RESURSSEJA PAREMPAAN KÄYTTÖÖN

Asiakkaan kiinnostus

Futuristisen ajattelun juurtuminen voi viedä aikansa, eikä ole itsestään selvää, että asiakkaat omaksuvat uudet ratkaisut. On kuitenkin rohkaisevaa todeta, että Sacchin kiteyttämät edut ovat hyvin sopusoinnussa toimialan tämänhetkisten odotusten kanssa.

Wärtsilä testasi kauko-ohjausta menestyksekkäästi elokuussa 2017 Pohjanmerellä, Skotlannin rannikon edustalla, yhteistyössä yhdysvaltalaisen Gulfmark Offshoren kanssa, joka tarjosi oman aluksensa käytettäväksi projektin koeajoihin. Keskustelut merenkulun älykkäästä ekosysteemistä saivat positiivista vastakaikua yhtiön toimitusjohtajalta Quintin V. Kneeniltä.

”Tämäntapaiset aloitteet tarjoavat runsaasti kasvupotentiaalia ja tehostamismahdollisuuksia”, Sacchi huomauttaa, ”mutta paljon on työtä tehtävänä.”

”Jotta todella päästään vaikkapa automaattilaivan tasolle, on otettava huomioon erittäin monia tekijöitä. Tavoitteeseen pääsy vaatii kaikkien prosessien standardisoimista. Uskon, että alan standardisoinnissa nähdään merkittävä muutos lähitulevaisuudessa.”

Kneenin ja todennäköisesti monen muunkin offshore-teollisuuden toimijan mielestä turvallisuus on ehkä merkittävin etu, jonka älykkääseen teknologiaan perustuva automaatio voi tarjota:

marine_flagship_4.png
ALUSTEN KAUKO-OHJAUSTA ON JO TESTATTU MENESTYKSEKKÄÄSTI

”Offshore-öljykenttä on tunnetusti vaikea toimintaympäristö”, hän toteaa. ”Jos prosessit voidaan kehittää täysin automaattisiksi ja vakioiduiksi, yhtälöstä saadaan pois ihminen. Väki on tietysti huolissaan työpaikkojen häviämisestä, mutta se ei ole minun tavoitteeni. Minua kiinnostaa se, että offshore-kentistä saadaan turvallisempia. Offshore-alalla on kyllä tarjolla töitä vaikka kuinka paljon. Olennaista on se, että automaation avulla ihmiset saadaan pois vaarallisista paikoista.”

”Turvallisuus on ykköskannustin”, Kneen korostaa. ”Automaatio ja älykkääseen teknologiaan perustuva standardisointi tuovat turvallisuutta. Ihmiset tulevat kyllä näkemään, että se on pelkkä etu.”

Vaikka turvallisuus nousee vahvasti esiin, eivät tehokkuusedutkaan jää huomiotta. Kneen ennustaa, että maakuljetuksissa jo nähty kehitys tulee vaikuttamaan myös merenkulkuun. Tehottomuuksia eliminoidaan ja päästöjä vähennetään karsimalla turhaa työtä.

”Kun toiminta on tehokkaampaa, polttoainetta kuluu vähemmän, ja samalla päästötkin vähenevät. Samaan tapaan kuin maalogistiikassa, standardisointi antaa offshore-operaattoreille mahdollisuuden jakaa resursseja ja sillä tavoin maksimoida tehokkuutta."

Verkottunut portfolio

Kuten keskustelun sävy ehkä antaa ymmärtää, työtä on vielä tehtävänä ja tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta. Asiakkaiden luottamus on kuitenkin itsessään arvokasta, ja Sacchi pyrkii päättäväisesti ruokkimaan tätä luottamusta suhteessa Wärtsilän nykyiseen tarjontaan.

”Yhtiön vahvuus on alan laajin tuotevalikoima, ja uskommekin, että siltä pohjalta meillä on edellytykset olla mukana tässä pelissä”, hän toteaa. ”Koska aina kun uusi älykäs teknologia lyö läpi ja tuo uusia etuja, viime kädessä tarvitaan kuitenkin myös laivoja.”

”Niin kauan kuin tarvitaan laivoja, yhtälöön vaaditaan myös konkreettiset laitteet. Tässä meillä on historiallisesti erittäin vahvat näytöt, ja tältä pohjalta meidän tulee rakentaa myös tulevaisuutta. Matkamme alkaa tästä, koska ratkaisuvalikoimamme on niin laaja – perustana on alan ylivoimaisesti laajin asennettu laitekanta ja siinä mielessä myös isoin potentiaali.

marine_flagship_5.png
AUTOMAATIO JA ÄLYKÄS TEKNOLOGIA TEKEVÄT OFFSHORE-ÖLJYKENTISTÄ TURVALLISEMPIA
Wärtsilä explores future trends and concepts

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?