X
MenuSulje
Open navigation

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

1. Liiketoiminnan muut tuotot
MEUR 2017 2016
Vuokratuotot 1 1
Palvelut konserniyhtiöille 71 71
Pysyvien vastaavien myyntivoitot 1
Muut 1 1
Yhteensä 72 74
2. Henkilöstökulut
MEUR 2017 2016
Palkat ja palkkiot -57 -27
Eläkekulut -5 -4
Muut pakolliset henkilösivukulut -1 -2
Yhteensä -63 -33
Maksetut palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja, hänen sijaisensa ja hallituksen jäsenet -3 -4
Emoyhtiön toimitusjohtajan oikeus siirtyä eläkkeelle on sovittu alkavaksi 63 vuoden iässä. Johtokunnan jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle paikallisen eläkelainsäädännön mukaisesti. Yhdellä johtokunnan jäsenellä on oikeus jäädä eläkkeelle aiemmin, 60-vuotiaana.
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan sekä hänen suorien alaistensa palkoista ja palkkioista.
Lisätiedot johdon palkitsemista löytyy konserninliitetiedossa 28.
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 324 282
3. Poistot ja arvonalentumiset
MEUR 2017 2016
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut pitkävaikutteiset menot -4 -5
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -4 -6
Kirjanpidon poistot yhteensä -4 -5
Poistoero 1 1
Poistoero
Kertynyt poistoero tilikauden alussa 2 3
Poistoeron muutos -1 -1
Kertynyt poistoero tilikauden lopussa 2 2
4. Rahoitustuotot ja -kulut
MEUR 2017 2016
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 146 286
Yhteensä 146 286
Muut korkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 22 23
Muilta 1
Yhteensä 22 23
Muut rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 10 9
Muilta 9 6
Yhteensä 19 15
Kurssierot 1 2
Korkokulut
Saman konsernin yrityksille -5 -5
Muille -8 -9
Yhteensä -13 -14
Muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -10 -7
Muille -15 -16
Yhteensä -25 -22
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 151 290
5. Verot
MEUR 2017 2016
Tuloverot
Tilikaudelta -3 -2
Edellisiltä tilikausilta -2
Yhteensä -3 -4
6. Pysyvät vastaavat
Aineettomat oikeudet
MEUR Pitkä-
vaikutteiset
menot
Kesken-
eräiset
hankinnat
Yhteensä
2017
Yhteensä
2016
Hankintameno 1.1. 122 122 121
Lisäykset 1 2 3 1
Vähennykset -1 -1 -1
Hankintameno 31.12. 121 2 123 122
Kertyneet poistot 1.1. -113 -113 -109
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 1 1 1
Tilikauden poisto -4 -4 -5
Kertyneet poistot 31.12. -115 -115 -113
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 6 2 8
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 9 9
Aineelliset hyödykkeet
MEUR Maa- ja
vesialueet
Raken-
nukset ja
rakennelmat
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
2017
Yhteensä
2016
Hankintameno 1.1. 7 2 4 13 14
Lisäykset 1 1 1
Vähennykset -2
Hankintameno 31.12. 7 2 4 13 13
Kertyneet poistot 1.1. -2 -3 -4 -4
Kertyneet poistot 31.12. -2 -3 -5 -4
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 7 1 2 9
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 7 1 1 9
Sijoitukset
MEUR Osakkeet
konsernin
yrityksissä
Osakkeet
muissa
yrityksissä
Yhteensä
2017
Yhteensä
2016
Hankintameno 1.1. 950 2 951 951
Vähennykset -1 -1
Hankintameno 31.12. 950 1 951 951
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 950 1 951
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 950 2 951
7. Pitkäaikaiset saamiset
MEUR 2017 2016
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset 104 103
Yhteensä 104 103
8. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
MEUR 2017 2016
Myyntisaamiset 6 7
Lainasaamiset 1 657 1 928
Johdannaiset 19 24
Muut saamiset 99 34
Siirtosaamiset 4 3
Yhteensä 1 786 1 996
9. Siirtosaamiset
MEUR 2017 2016
Johdannaiset 32 11
Muut rahoituserät 1 1
Vakuutusmaksut 1
Muut 3 2
Yhteensä 35 16
10. Oma pääoma
MEUR 2017 2016
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 336 336
Osakepääoma tilikauden lopussa 336 336
Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 61 61
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 61 61
Kertyneet voittovarat
Kertyneet voittovarat tilikauden alussa 1 097 1 053
Osingonjako -256 -237
Tilikauden tulos 161 282
Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa 1 002 1 097
Oma pääoma yhteensä 1 399 1 494
Jakokelpoiset varat 1 002 1 097
11. Vieras pääoma
MEUR 2017 2016
Pitkäaikainen
Korollinen 508 508
Yhteensä 508 508
Lyhytaikainen
Koroton 133 84
Korollinen 1 032 1 290
Yhteensä 1 165 1 374
Yhtiön lainat ja niiden lyhennysohjelma
2017 Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR <1 v 1-5 v >5 v Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 75 342 166 583
Lainat eläkelaitoksilta 8 8
Yhteensä 83 342 166 591
2016 Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR <1 v 1-5 v >5 v Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 88 314 185 588
Lainat eläkelaitoksilta 10 8 18
Yhteensä 99 322 185 606
12. Siirtovelat
MEUR 2017 2016
Johdannaiset 45 44
Henkilöstökulut 35 12
Korot ja muut rahoituserät 3 3
Muut 4 3
Yhteensä 85 62
13. Velat konsernin yrityksille
MEUR 2017 2016
Ostovelat 3 6
Muut lyhytaikaiset velat 950 1 191
Johdannaiset 29 9
Siirtovelat 3 1
Yhteensä 985 1 207
14. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
2017
MEUR Jaksotettuun hankintamenoon Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset saman konsernin yrityksiltä 103 103 103
Muut saamiset 1 1 1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Korolliset saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 657 1 657 1 657
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 6 6 6
Johdannaiset 32 32 32
Johdannaiset saman konsernin yrityksiltä 19 19 19
Muut saamiset 2 2 2
Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 3 3
Muut rahavarat 16 16 16
Raha ja pankkisaamiset 179 179 179
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 969 51 2 019 2 019
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 508 508 515
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 83 83 83
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 950 950 950
Ostovelat 10 10 10
Ostovelat saman konsernin yrityksille 3 3 3
Johdannaiset 45 45 45
Johdannaiset saman konsernin yrityksille 29 29 29
Muut velat 3 3 3
Muut velat saman konsernin yrityksiltä 1 1 1
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 557 74 1 631 1 639
Tietoja käyvän arvon hierarkiasta ja arvostusperiaatteesta löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 16.
2016
MEUR Jaksotettuun hankintamenoon Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset saman konsernin yrityksiltä 103 103 103
Muut saamiset 1 1 1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Korolliset saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 928 1 928 1 928
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 7 7 7
Johdannaiset 11 11 11
Johdannaiset saman konsernin yrityksiltä 24 24 24
Muut saamiset 8 8 8
Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 3 3
Muut rahavarat 123 123 123
Raha ja pankkisaamiset 181 181 181
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 2 355 35 2 390 2 390
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 508 508 518
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 99 99 99
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 1 191 1 191 1 191
Ostovelat 6 6 6
Ostovelat saman konsernin yrityksille 6 6 6
Johdannaiset 44 44 44
Johdannaiset saman konsernin yrityksille 9 9 9
Muut velat 3 3 3
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 812 53 1 865 1 876
Tietoja käyvän arvon hierarkiasta ja arvostusperiaatteesta löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 16.
15. Johdannaisinstrumentit
MEUR Ulkoisten rahoituslaitoisten kanssa Konsernin sisäiset Yhteensä 2017
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot
Valuuttatermiinit, transaktioriski 1 927 1 707 3 635
Koronvaihtosopimukset 165 165
Valuutanvaihtosopimukset 74 74
3 874
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset
Valuuttatermiinit, transaktioriski 6 -10 -4
Koronvaihtosopimukset -2 -2
Valuutanvaihtosopimukset -17 -17
Yhteensä -23
MEUR Ulkoisten rahoituslaitoisten kanssa Konsernin sisäiset Yhteensä 2016
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot
Valuuttatermiinit, transaktioriski 1 573 1 190 2 763
Koronvaihtosopimukset 165 165
Valuutanvaihtosopimukset 81 81
3 009
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset
Valuuttatermiinit, transaktioriski -22 18 -4
Koronvaihtosopimukset -4 -4
Valuutanvaihtosopimukset -10 -10
Yhteensä -18
Valuttatermiinit on tehty transaktio riskein suojaamiseksi ja ne on kohdistettu suojattuihin kassavirtoihin. Koronvaihtosopimukset ovat euromääräisiä ja niiden keskimääräinen juoksuaika on 18 (26) kuukautta. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten keskimääräinen juoksuaika on 40 (53) kuukautta.
16. Rahoitusriskit
Yleistä
Konsernin keskitetyllä rahoitustoiminnolla on kaksi päätehtävää: hankkia riittävästi rahoitusta konsernin tarpeisiin kilpailukykyisellä hinnalla, ja tunnistaa ja arvioida konsernin rahoitusriskit sekä tehdä konserniyhtiöiden tarvitsemat suojaukset. Konsernirahoitus on osa emoyhtiön organisaatiota.
Rahoitusriskien hallinta on kuvattu yksityiskohtaisesti konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 30. Konsernin maksuvalmius- ja korkoriskejä hallitaan emoyhtiön tasolla, ja siten soveltuu myös emoyhtiöön.
Valuuttariski
Operatiivisia valuuttariskejä seurataan ja ne suojataan tytäryritys tasolla. Konsernirahoitus toimii vastapuolena näissä suojauksissa, mikäli paikalliset säännökset sallivat sen. Jotta konsernin sisäiset valuuttavirrat voitaisiin netottaa sekä vähentää ulkoisten liiketoimien määrää, konsernirahoituksella on sallittu olla vähäisiä avoimia valuttariskejä. Konsernirahoituksen kaikki voitot / tappiot kirjataan suoraan rahoituseriin, emmekä odota merkittäviä valuuttakurssivoittoja tai -tappioita konsernin rahoitustoiminnasta.
17. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
2017 2016
MEUR Taseen velkamäärä Taseen velkamäärä
Takaukset ja vastuusitoumukset
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 737 921
Yhteensä 737 921
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot
Seuraavan vuoden aikana maksettavat 3 2
Myöhemmin maksettavat 36 13
Yhteensä 39 16
18. Lähipiirilainat ja muut sitoumukset
Konsernin johdolta ja hallituksen jäseniltä ei ole lainasaamisia. Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuita. Konserniliitetiedossa 28. on eritelty lähipiiritapahtumat. Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä osakkuus- ja yhteisyritykset. Emoyhtiön liitetiedoissa 8. ja 13. on eritelty tytäryhtiöiden saamiset ja lainat.
19. Tilintarkastajien palkkiot
Seuraavat palkkiot maksettiin tilintarkastajille ja tilintarkastustoimistolle lakisääteisistä tarkastuksista sekä palveluista.
Vuonna 2017 yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön PricewaterhouseCoopers Oy .
Tilintarkastajien palkkiot
TEUR 2017 2016
Tilintarkastus 399 158
Veroneuvonta 200
Muut palvelut 85 116
Yhteensä 484 474

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?