X
MenuSulje
Open navigation

Strategia

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Asiakkaiden toimintaan vaikuttaa yhä enemmän puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusjärjestelmien tarve. Tämä luo perusteet Wärtsilän älykkäiden ratkaisujen tarjonnalle merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Integroidun tuote- ja palvelutarjontansa ansiosta yhtiö pystyy hyvin vastaamaan energiatehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen kysyntään. Wärtsilä panostaa laitteiden tuottavuuden optimointiin koko niiden elinkaaren ajan hyödyntämällä data-analytiikkaa ja tekoälyä, joka tukee myös asiakkaiden liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa. Wärtsilän digitaalinen muutos vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Yhtiön kannattavaa kasvua koskevia tavoitteita tukee sen vahva asema keskeisillä markkinoilla sekä ylivertainen maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

Joustavan tuotannon ja toimitusketjun hallinnan avulla Wärtsilä etsii jatkuvasti uusia keinoja varmistaa ratkaisujensa laatu ja kustannustehokkuus – usein yhteistyössä asiakkaiden ja alan johtavien yhteistyökumppanien kanssa. Panostamalla tutkimukseen, tuotekehitykseen ja digitalisaatioon Wärtsilä luo tukevan perustan, joka vahvistaa yhtiön asemaa markkinalähtöisten innovaatioiden johtavana kehittäjänä. Tällainen innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten periaatteiden painottaminen tuovat Wärtsilään ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja tekevät organisaatiosta erittäin suorituskykyisen. Toiminnan erinomaisuus takaa, että Wärtsilän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Se myös parantaa yhtiön tehokkuutta ja tuottavuutta koko elinkaaren ajan.

Strategian toteutus vuonna 2017

Wärtsilä otti vuonna 2017 käyttöön useita konsepteja ja ratkaisuja, jotka tukevat yhtiön strategian toteuttamista. Niihin kuuluvat Wärtsilä HY -hybriditehomoduulin lanseeraus, alusten käytön kauko-ohjausvalmiuksien vahvistaminen, suorituskykyyn perustuvien huoltokonseptien käyttöönotto sekä toiminnan laajentaminen energianvarastointi- ja ohjelmistoratkaisuihin Greensmithin hankinnan myötä. Keskeinen hanke oli myös Wärtsilä 31 -moottorin kaasukäyttöisen version lanseeraus vastauksena joustavamman ja tehokkaamman voimantuotannon nopeasti kasvavaan tarpeeseen.

Wärtsilä jatkoi vuoden aikana toimintojensa ja asiakastarjontansa määrätietoista digitalisointia. Yhtiö käynnisti ensimmäisen kiihdyttämönsä, jossa kehitetään ja luodaan lupaavia ideoita palvelukonsepteiksi ja tuotteiksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Guidance Marinen hankinta vie Wärtsilän digitaalista muutosta jälleen askeleen eteenpäin. Alusten dynaamiseen paikantamiseen ja muihin ohjausjärjestelmiin, kuten törmäysten estämiseen ja kauko-ohjaukseen, liittyvien sensoriratkaisujen johtavana kehittäjänä Guidance Marine vahvistaa entisestään Wärtsilän asemaa älykkään alusteknologian edelläkävijänä.

Wärtsilä on jatkanut esimiesten johtamistaitojen monipuolista kehittämistä edistääkseen tuloshakuista yrityskulttuuria. Vuoden aikana yli 100 yhtiön johtajaa osallistui Operational Excellence Senior Leadership Academyyn, joka otettiin käyttöön vuonna 2016 tavoitteena nivoa jatkuva parantaminen entistä tiiviimmin osaksi yhtiön yrityskulttuuria ja toimintatapaa. Wärtsilän tulevien esimiesten kouluttamiseen tarkoitettu, toimintapohjainen oppimisratkaisu Growth Lab menestyi ensimmäisenä vuonnaan hyvin, joten sitä jatkettiin vuonna 2017. Wärtsilän paikallisissa yksiköissä toteutettiin vuoden mittaan useita monimuotoisuuden edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tukea yhtiön pyrkimystä osallistavan yrityskulttuurin rakentamiseen.

Henkilöstön turvallisuus ja terveys on Wärtsilän tärkeimpiä painopisteitä, jonka tavoite, eli poissaoloon johtavien työtapaturmien nollataso, on lähestynyt tasaisen varmasti jo monen vuoden ajan. Vuonna 2017 poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus oli 2,48 (2,59), jossa on laskua 4% edellisvuodesta. Wärtsilä järjesti vuoden aikana kolmannen kansainvälisen turvallisuuspäivän. Päivän teemana oli ’Stop and Care’, jolla haluttiin korostaa vaarallisiin toimintatapoihin puuttumisen tärkeyttä. Lisäksi käynnistettiin Zero Mindset -koulutusohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa Wärtsilän turvallisuusjohtamista.

Taloudelliset tavoitteet

Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa maailmanlaajuista BKT:n kasvua nopeammin sekä pitää liikevoittomarginaali 14%:n (korkeasuhdanne) ja 10%:n (matalasuhdanne) välillä. Lisäksi tavoitteena on pitää nettovelkaantumisaste alle 0,50:ssä ja jakaa osinkona vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta yli suhdannesyklin.

Wärtsilän vuoden 2017 tulos vastasi pitkän aikavälin tavoitteita. Liikevaihto kasvoi 3%, minkä myötä Wärtsilän liikevaihdon vuosittainen keskikasvu kymmenen vuoden ajanjaksolla oli 2,7%. Maailmanlaajuinen BKT:n kasvu oli arvioiden mukaan 3,7% vuonna 2017, ja vuosittainen keskikasvu kymmenen vuoden ajanjaksolla oli 3,2%. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 12,0% liikevaihdosta. Nettovelkaantumisaste oli 0,10, ja hallituksen osinkoehdotus on 1,38 euroa osaketta kohti, mikä on 70,8% osakekohtaisesta liiketuloksesta.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet Kehitys vuonna 2017 Kehitys vuonna 2016
Liikevaidon kasvu nopeampi kuin globaali BKT:n kasvu 3%:n kasvu 5%:n lasku
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 10-14% 12,0% 12,1%
Nettovelkaantumisaste alle 0,50 0,10 0,07
Osingonmaksu vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta yli suhdannesyklin 70,8%1 72,8%
1 Hallituksen ehdotus.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?