Sulje
Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–3/2017 1–3/2016 2016
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 57 60 357
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 33 31 138
Rahoitustuotot ja -kulut 5 3 53
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -3 -1 -6
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -1 -3 -14
Tuloverot 17 20 123
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 108 109 650
Käyttöpääoman muutos -95 -105 84
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 13 4 734
Rahoituserät ja verot -12 -17 -121
Liiketoiminnan rahavirta 2 -13 613
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -1 -90
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 -8 -38
Osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit 1
Investointien rahavirta -5 -8 -126
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 90 160 131
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -45 -40 -91
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset 1 240 -129
Maksetut osingot -114 -238 -250
Rahoituksen rahavirta -67 121 -339
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-) -70 100 148
Rahavarat raportointikauden alussa 472 334 334
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1 -6 -9
Rahavarat raportointikauden lopussa 403 428 472

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.