Sulje

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

Vuonna 2017 konserni soveltaa seuraavaa uutta IASB:n julkaisemaa standardia.

Konserni soveltaa uutta standardia IFRS 9 Rahoitusinstrumentit, joka korvaa aiemman ohjeistuksen IAS 39 Rahoitusinstrumentit - kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9:ään sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusvarojen luokittelusta, kirjaamisesta ja arvostamisesta, yleistä suojauslaskentaa koskevat uudet säännökset sekä uusi odotettuja luottotappioita koskeva kirjanpitokäsittelymalli, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen. IAS 39:n säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on pääosin säilytetty. Seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin IFRS 9:n soveltamisen vaikutuksia.

IFRS 9:ään sisältyvät yleistä suojauslaskentaa koskevat uudet säännökset yhdistävät kirjanpitokäsittelyn paremmin riskienhallintaan ja mm. sallivat nettopositioiden suojaamisen. Konserni ei sovella suojauslaskennan uusia säännöksiä takautuvasti. Yleensä konserni suojaa saadut tilaukset erillään niihin liittyvistä ostoista, mutta joissain projekteissa tai pitkäaikaisissa sopimuksissa konserni saattaa myös suojata samassa valuutassa suoritettavista myyntituotoista ja ostoista koostuvaa oletettua nettorahavirtaa. Nettorahavirran suojaamisen seurauksena kirjattavat voitot ja tappiot esitetään erillisellä rivillä tuloslaskelmassa. Uusilla suojauslaskentaa koskevilla säännöksillä ei ollut merkittävää vaikutusta raportointikauteen tammi-maaliskuu 2017.

IFRS 9:n mukaisesti rahoitusvarat luokitellaan niistä saatavien rahavirtojen luonteen sekä varoja hallinnoivan liiketoimintamallin perusteella. Konserni on luokitellut rahoitusvaransa jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja käypään arvoon muihin laajan tuloksen eriin kirjattaviin rahoitusvaroihin. Uudelleenluokittelulla ei ollut vaikutusta omaan pääomaan.

Rahoitusvarojen luokittelu IFRS 9:n mukaisesti esitetään alla olevassa taulukossa.

IAS 39:n mukainen
luokittelu
IFRS 9:n mukainen
luokittelu
Myyntisaamiset ja muut saamiset,
sijoitukset yritystodistuksiin
Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon
Korolliset sijoitukset Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
Muut sijoitukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
(tai muun laajan tuloksen erien kautta)
Johdannaiset, suojauslaskennan alla Rahavirran suojaus (käypään arvoon
muun laajan tuloksen erien kautta)
Käypään arvoon muun laajan tuloksen
erien kautta
Johdannaiset, suojauslaskennan
ulkopuolella
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

IFRS 9:n soveltaminen muuttaa myös rahoitusvaroista kirjattavien luottotappioiden arviointia esittelemällä odotettujen luottotappioiden mallin. Konserni on päivittänyt arvonalentumisten laskemista koskevat menetelmänsä uuden mallin mukaisiksi. Sovellettava menetelmä määritetään luottoriskin mahdollisen kohoamisen perusteella ja riskin kohoamista arvioidaan jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien sijoitusten ja muiden saamisten osalta tilinpäätöspäivänä. Kun merkittävää luottoriskin kohoamista ei ole, luottotappioiden arvioitu määrä perustuu 12 kuukauden odotettuihin luottotappioihin.

Myyntisaamisten ja valmiusasteen mukaisesti tuloutettujen saamisten osalta käytetään yksinkertaistettua mallia, jossa luottotappioiden arvioitu määrä perustuu saamisten eliniän odotettuihin luottotappioihin. Valmiusasteen mukaisesti tuloutetut saamiset katetaan yleensä asiakkailta saaduilla ennakkomaksuilla, joten eliniän odotettujen luottotappioiden mallia sovelletaan pääasiassa myyntisaamisiin. Erääntymättömien myyntisaamisten - enintään 359 päivää vanhojen myyntisaamisten osalta kirjataan luottotappiota 0,1% - 2,0% saamisten ikäjakauman sekä alkuperän mukaisesti. Määrittäessään arvioituja luottotappioprosentteja konserni tarkastelee toteutuneita luottotappioprosentteja kategorioittain makroekonomisen ennusteen huomioiden. Näiden lisäksi 360 päivää vanhempien saamisten osalta luottotappiovarauksen suuruus arvioidaan saamiskohtaisesti. Näiden laskelmien perusteella konserni on tehnyt -3 milj. euron oikaisun kertyneisiin voittovaroihin sekä myyntisaamisiin 1.1.2017. Vertailukausien lukuja ei ole oikaistu.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.