Sulje
Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–6/2017 1–6/2016 4–6/2017 4–6/2016 2016
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 132 101 76 41 357
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 62 73 30 42 138
Rahoitustuotot ja -kulut 20 41 14 38 53
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -4 -2 -1 -1 -6
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -4 -7 -3 -4 -14
Tuloverot 45 37 27 17 123
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 251 243 143 134 650
Käyttöpääoman muutos -182 -10 -87 95 84
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 70 233 56 229 734
Rahoituserät ja verot -67 -44 -55 -27 -121
Liiketoiminnan rahavirta 3 189 2 202 613
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -1 -47 -47 -90
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -15 -17 -11 -8 -38
Osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit 2 2 1
Investointien rahavirta -14 -63 -10 -55 -126
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 90 131 -29 131
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -75 -77 -30 -37 -91
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -2 103 -3 -137 -129
Maksetut osingot -135 -250 -22 -11 -250
Rahoituksen rahavirta -123 -93 -55 -214 -339
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-) -133 33 -63 -68 148
Rahavarat raportointikauden alussa 472 334 403 428 334
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -7 -9 -8 -3 -9
Rahavarat raportointikauden lopussa 332 357 332 357 472

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.