Sulje

Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus

Tammi – syyskuu 2017

Katso webcast

"Wärtsilän energiaratkaisujen hyvä kysyntä, suotuisa alustilausjakauma ja kiinnostus pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan johti tilauskertymän 19%:n kasvuun kolmannella neljänneksellä."

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vahvaa kehitystä tilauskertymässä

”Wärtsilän kolmannen neljänneksen suoritus oli tyydyttävä. Vaikka voimalaitostoimitukset tukivat yhä konsernin liikevaihdon kehitystä, Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi odotettua vähemmän offshore-segmentin haasteiden ja huoltoprojektien pienempien volyymien johdosta. Kannattavuutta paransi tiettyjen toimitusten aikaistuminen neljänneltä neljännekseltä kolmannelle. Nämä aikataulumuutokset johtavat myös edellisvuotta tasaisempaan toimitusten jakautumiseen neljännesten välillä.

Olen tyytyväinen siihen, että tilauskertymä jatkoi kasvuaan. Sen lisäksi, että voimantuotantoratkaisujemme kysyntä jatkui hyvänä, saimme Suomesta kolmannen LNG-terminaalitilauksemme, joka rakennetaan Haminaan. Hanke tuottaa puhtaampia polttoaineratkaisuja merikuljetusten ja paikallisen teollisuuden tarpeisiin ja on osoitus Wärtsilän panoksesta entistä kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Merenkulun markkinoiden suotuisa alustilausjakauma tuki Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymän kasvua. Näistä merkittävin on päämoottoreiden ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmien toimittaminen neljään Norwegian Cruise Line -varustamon uuden sukupolven risteilijään, jotka rakennetaan Fincantierin telakalla. Risteilyalussegmentin tilausaktiviteetti on ollut viime vuosina korkealla, mikä on pidentänyt sekä telakoiden että laitetoimittajien toimitusaikoja. Lopuksi pitkäaikaisten huoltosopimusten kysynnän jatkuminen on johtanut myös Services-liiketoiminnan tilauskertymän kasvuun.

Kolmannen neljänneksen jälkeen kerroimme kahdesta yrityshankinnasta Marine Solutions -liiketoiminnassamme. Puregas Solutions vahvistaa Wärtsilän asemaa biokaasun nesteytysmarkkinoilla ja laajentaa yhtiön toimintakenttää kaasun arvoketjussa. Guidance Marinen hankinta puolestaan edistää osaltaan Wärtsilän digitaalista muutosta. Guidance Marine on alusten dynaamiseen paikantamiseen ja muihin ohjausjärjestelmiin, kuten törmäysten estämiseen ja kauko-ohjaukseen liittyvän anturiteknologian johtava kehittäjä. Yrityshankinta vahvistaa entisestään Wärtsilän asemaa älykkään alusteknologian edelläkävijänä.”

Jaakko Eskola Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2017

Vuoden 2017 kehityksen odotetaan pysyvän kokonaisuudessaan suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa, mutta hyvästä tilauskertymän kasvusta huolimatta merenkulkumarkkinaympäristö yleisesti pysyy haastavana, sillä kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista ja hitaasta kaupankäynnin kasvusta.


Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 1.206 milj. euroa (1.346). Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Keskeistä

Kolmas neljännes

 • Tilauskertymä kasvoi 19% 1.354 milj. euroon (1.139)
 • Liikevaihto kasvoi 9% 1.178 milj. euroon (1.079)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,15 (1,06)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 135 milj. euroon (123), mikä oli 11,4% liikevaihdosta (11,4)
 • Tulos/osake oli 0,43 euroa (0,43)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 150 milj. euroon (189)

 Katsauskausi tammi-syyskuu 2017

 • Tilauskertymä kasvoi 15% 4.130 milj. euroon (3.604)
 • Liikevaihto kasvoi 7% 3.477 milj. euroon (3.242)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,19 (1,11)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 346 milj. euroon (330), mikä oli 10,0% liikevaihdosta (10,2)
 • Tulos/osake kasvoi 1,10 euroon (0,92)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 154 milj. euroon (378)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 5.075 milj. euroa (5.024)
Avainluvut
MEUR 7-9/2017 7-9/2016 Muutos 1-9/2017 1-9/2016 Muutos 2016
Tilauskertymä 1 354 1 139 19% 4 130 3 604 15% 4 927
Tilauskanta kauden lopussa 5 075 5 024 1% 4 696
Liikevaihto 1 178 1 079 9% 3 477 3 242 7% 4 801
Liiketulos1 130 122 7% 327 301 9% 532
% liikevaihdosta 11,1 11,3 9,4 9,3 11,1
Vertailukelpoinen liiketulos 135 123 9% 346 330 5% 583
% liikevaihdosta 11,4 11,4 10,0 10,2 12,1
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 144 132 9% 373 356 5% 618
% liikevaihdosta 12,2 12,3 10,7 11,0 12,9
Tulos ennen veroja 114 115 -1% 291 253 15% 479
Tulos/osake, euroa 0,43 0,43 1,10 0,92 1,79
Liiketoiminnan rahavirta 150 189 154 378 613
Korolliset nettovelat kauden lopussa 432 384 150
Bruttoinvestoinnit 176 126 146
Nettovelkaantumisaste 0,20 0,18 0,07
1 Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät 4 milj. euroa (2) rakennejärjestelykuluja. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2017 rakennejärjestelykulut olivat 19 milj. euroa (29).
Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.