Sulje
Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–9/2017 1–9/2016 7–9/2017 7–9/2016 2016
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 217 185 85 84 357
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 93 104 30 31 138
Rahoitustuotot ja -kulut 37 48 17 7 53
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -11 -6 -7 -3 -6
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -7 -9 -3 -2 -14
Tuloverot 74 68 29 31 123
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 403 390 151 147 650
Käyttöpääoman muutos -160 73 22 83 84
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 243 463 173 230 734
Rahoituserät ja verot -89 -85 -23 -41 -121
Liiketoiminnan rahavirta 154 378 150 189 613
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -145 -90 -145 -43 -90
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -26 -26 -11 -9 -38
Osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit 2 1
Investointien rahavirta -169 -115 -155 -52 -126
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 90 131 131
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -100 -90 -25 -13 -91
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset 107 -30 108 -133 -129
Maksetut osingot -250 -250 -115 -250
Rahoituksen rahavirta -153 -240 -31 -147 -339
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-) -169 23 -36 -10 148
Rahavarat raportointikauden alussa 472 334 332 357 334
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -11 -12 -5 -3 -9
Rahavarat raportointikauden lopussa 292 345 292 345 472

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.